Eu m-am s?turat de ??tia care ne conduc acum…. voi care citi?i nu ?

Am trait zilele astea apogeul frust?rii mele ca lider de sindicat. Am vazut cum baietii astia destepti care ne conduc ( alesi cei drept tot de noi) dup? ce au furat la propriu ani de zile din banii salariatilor, neaplicand legile decat dup? interesul lor, sa ne ofere acum 1,25% din totalul unor sentinte judecatoresti castigate acum 2-3 ani dupa ani si ani de procese.
Am solicitat in scris explicatii asupra transparentei modului de calcul al sumelor provenite din sentinte si daca nu vom fi multumiti de raspuns, vom solicita o expertiza contabila autorizata si vom formula plangere penala pentru abuz in serviciu, asupra persoanelor responsabile de aplicarea sentintelor.
Aveti grija dragii mei pe viitor ce oameni votati caci altfel e de jale, nu mai aveti nici o sansa…

Constituire CAR NOVA VITA IFN

Conducerea Sindicatului Nova Vita va pune la dispozitia membrilor sai incepand cu anul 2012 imprumuturi de tip CAR.
Metodologia de acordare , criteriile de eligibilitate ?i alte informa?ii suplimentare vor fi afisate pe site si blog ulterior obtinerii tuturor aprobarilor.

Cadouri de s?rb?tori !

In perioada 6 -16 decemebrie Sindicatul Nova Vita deruleaz? campania Al?turi de oameni in care vor fi distribuite cadouri membrilor de sindicat .
In data de 6 dec . 2011 vor fi distribuite cadourile membrilor din centrele de plasament .
In data de 7 dec. 2011 vor fi distribuite cadourile catre salaria?ii din prim?rii si asisten?ii personali.
Incepand cu data de 8 dec. 2011 vor fi distribuite cadourile catre asistentii maternali dup? cum urmeaz?:
- in zilele de 8 – 9 dec. asistentii maternali cu numele de familie care incepe cu literele A, B, C.
- in zilele de 12- 13 dec. asistentii maternali cu numele de familie care incepe cu literele D, E, F, G, H, I, J,
- in zilele de 14- 15 dec. asistentii maternali cu numele de familie care incepe cu literele L, M, N, O, P
- in ziua de 16 dec. asistentii maternali cu numele de familie care incepe cu literele R, S, ?, T, ?, U, V, Z.

Cursuri de calificare ?i specializare.

Sindicatul Nova vita prin Centrul de Formare Profesional? pentru adul?i orgazizeaz? urm?toarele tipuri de cursuri:
1. Agent comercial .
2. Chelner – osp?tar.
3. Manager proiect .
4. Referent resurse umane.
5. Formator.
Sunt in curs de acreditare urm?toarele ocupa?ii:
6. Asistent maternal profesionist.
7. Educator specializat.
8. Supraveghetor de noapte n servicii sociale .
9. Buc?tar.
10. Barman.

Persoanele care doresc s? se nscrie la cursuri in vederea ob?inerii uneia din calific?rile sau specializarile mentionate mai sus sunt rugate sa sune la nr 0232/216.244 sau sa prezinte de luni pn? vineri la sediul sindicatului intre orele 9.00-15.00.
Cu stim?,
Presedinte C?t?lin Toma

AU VENIT BILETELE DE ODIHN? ?I TRATAMENT

Incepnd cu sapt?mna viitoare, luni 8 oferta detaliata si completa o gasiti zilnic la sediul sindicatului intre orele 9.00- 15.00. V? multumim.

Cine se va putea angaja in sectorul bugetar in 2011? Vezi conditiile necesare

Regulamentul prin care se stabilesc principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant in sistemul bugetar, cat si criteriile de promovare in grade sau trepte profesionale a fost publicat recent in Monitorul Oficial.
HG 286/2011 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2011.

Actul normativ prevede aprobarea Regulamentului-cadru de stabilire a conditiilor de organizare si a modului de desfasurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale si a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale in cazul examenului de promovare in grade ori trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.

Astfel, in cuprinsul Regulamentului se stabilesc:
- conditiile pentru participarea la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant;
- organizarea si desfasurarea concursului;
- modalitatea de constituire a comisiei de solutionare a contestatiilor si procedura de solutionare a contestatiilor;
- cazurile in care se poate suspenda, respectiv amana concursul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul contractual.

De asemenea, se stabilesc criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale in cazul examenului de promovare in grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.

Ministerul Muncii precizeaza faptul ca vor fi avute in vedere prevederile legale privind reducerea cheltuielilor publice, in masura in care acestea sunt adoptate si produc efecte juridice.

Cine poate opta pentru un post in sectorul bugetar?

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, in cazul personalului contractual, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza fisei de examen medical;
f) indeplineste conditiile de studii si vechime conform cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Dosarul de concurs

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs;
b)copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copie conform cu originalul a carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
g) curriculum vitae ;
h) copie a certificatului de casatorie (daca este cazul).

Organizarea si desfasurarea concursului

Inainte cu cel putin 15 de zile de data stabilita pentru proba scrisa, autoritatea ori institutia publica organizatoare a concursului are obligatia asigurarii publicitatii concursului.

Anuntul va fi afisat la sediul si, dupa caz, pe site-ul institutiei. Anuntul va contine conditiile de participare si conditiile de desfasurare a concursului, bibliografia, tematica si alte date necesare desfasurarii concursului. Bibliografia cuprinde acte normative, lucrari, articole de specialitate sau surse de informare si documentare expres indicate, cu relevanta pentru postul vacant/temporar vacant pentru care se organizeaza concursul. Tematica concursului se stabileste pe baza bibliografiei.

In situatia in care autoritatile sau institutiile publice considera necesar, pot asigura publicarea anuntului si prin alte forme de publicitate suplimentare.

Concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:
a) selectia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisa;
c) interviul.

Tematica si bibliografia pentru proba scrisa si interviu, conditiile si cerintele specifice pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant se propun de catre structura organizatorica in cadrul caruia se afla postul. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului, candidatii depun dosarul de concurs. in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs.

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretarul comisiei de concurs, cu mentiunea “admis” sau “respins”, insotita de motivul respingerii dosarului, la sediul autoritatii ori institutiei publice organizatoare a concursului.

Pana in ultima zi prevazuta pentru selectia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidatilor informatii sau alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor in maximum 24 de ore de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de catre comisia de examinare; nu se iau in considerare zilele nelucratoare.

Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaza si se afiseaza la sediul institutiei organizatoare a concursului in termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere; nu se iau in considerare zilele nelucratoare.

Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila.

Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice si abilitatile practice necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul.

Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei si a tematicii de concurs, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si specificul postului pentru care se organizeaza concursul. Pentru candidatii la ocuparea aceluiasi post, subiectele sunt identice in cadrul aceluiasi concurs, cu exceptia cazului in care concursul se desfasoara in mai multe serii.

Comisia de concurs stabileste subiectele si alcatuieste seturile de subiecte pentru proba scrisa, in ziua in care se desfasoara proba scrisa. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs sunt intocmite minimum doua seturi de subiecte care vor fi prezentate candidatilor. Membrii comisiei de concurs raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor propuse

In cazul in care proba scrisa consta in rezolvarea unor teste-grila, intrebarile pot fi formulate cu cel mult doua zile inainte de proba scrisa, cu conditia ca numarul acestora sa fie de 3 ori mai mare decat numarul intrebarilor stabilit pentru fiecare test-grila. intrebarile pentru fiecare test-grila se stabilesc in ziua in care se desfasoara proba scrisa, inainte de inceperea acestei probe.

In cazul concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante de conducere, punctajul maxim stabilit pentru testele-grila nu poate depasi 30% din punctajul probei scrise, diferenta de punctaj fiind alocata subiectelor de sinteza sau rezolvarii unor situatii practice.

In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor. Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa.

Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua desfasurarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
a) abilitatile de comunicare;
b) capacitatea de analiza si sinteza;
c) abilitatile impuse de functie;
d) motivatia candidatului;
e) comportamentul in situatiile de criza.

Pentru posturile de conducere planul de interviu include si elemente referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea manageriala.
Interviul se sustine, de regula, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 70 de puncte.

nterviul se noteaza pe baza criteriilor prevazute si a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu. Membrii comisiei de concurs acorda, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevazute. Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare candidat, si se noteaza in borderoul de notare.

Candidatii carora li s-a aprobat angajarea sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta.

in cazul in care candidatul admis nu poate respecta termenul mentionat, acesta se va adresa in scris institutiei prezentand motivele intarzierii si termenul la care se poate prezenta la post.

Contractul de munca se incheie pe perioada absentei titularului postului in cazul concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant.

In cazul neprezentarii la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmand sa se organizeze un nou concurs/examen sau sa se comunice urmatoarei persoane, declarata reusita la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv, dupa caz.
Promovarea in grade sau trepte profesionale

Promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual se face prin examen. Examenul consta in sustinerea a doua etape: proba scrisa si interviul.

Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual se aproba prin act al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.

Pentru a participa la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

Comisia de examinare desemnata prin act administrativ de catre ordonatorul de credite bugetare din care fac parte sindicatele, si dupa caz, reprezentantii salariatilor va evalua performantele profesionale individuale in cadrul examenului de promovare in grade sau trepte profesionale pe baza urmatoarelor criterii:
a) abilitati impuse de functie, pe baza unei probe scrise/test-grila din domeniul de activitate al angajatului, care sa ateste pregatirea profesionala si gradul de acumulare a experientei profesionale;
b) comportamentul in situatii de criza;
c) asumarea responsabilitatii;
d) initiativa si creativitatea.

Evaluarea performantelor profesionale individuale anuale ale persoanlului contractual se face pe baza in conformitate cu art.26 alin.6 din Legea nr.284/2010.

Criteriile prevazute la art. 17 lit. b)-d) se evalueaza in cadrul probei orale pe baza de interviu. Comisia de examinare poate stabili si alte criterii de evaluare specifice.

Comisia de examinare este formata din 3 membri, dupa cum urmeaza:
a) 2 membri din cadrul institutiei sau autoritatii publice, dintre care cel putin un membru trebuie sa aiba experienta si cunostintele necesare in domeniul postului in care se face promovarea;
b) un membru de sindicat sau, dupa caz, un reprezentant al salariatilor.

Pentru solutionarea contestatiilor prin act administrativ al ordonatorului de credite bugetare se constituie comisia de solutionare a contestatiilor.

Calitatea de membru in comisia de examinare este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor. Cel putin un membru din comisia de solutionare a contestatiilor trebuie sa aiba experienta si cunostintele necesare in domeniul postului in care se face promovarea.

Evaluarea activitatii persoanelor incadrate in functii contractuale de debutant se face, pe baza de examen, in termen de 5 zile lucratoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regula, de catre conducatorul compartimentului in care debutantul urmeaza sa isi desfasoare activitatea, pe baza urmatoarelor criterii:
a) gradul de cunoastere a reglementarilor specifice domeniului de activitate;
b) gradul de adaptabilitate si flexibilitate in indeplinirea atributiilor;
c) capacitatea de a lucra in echipa, de a sprijini activitatea echipei in realizarea obiectivelor acesteia.

Normele pentru aplicarea Legii salarizarii in 2011

Ministerul Muncii a publicat noile Norme metodologice pentru aplicarea Legii salarizarii in 2011. Acestea detaliaza si exemplifica criteriile de reincadrare a personalului platit din fonduri publice in anul 2011, modul de stabilire a salariilor lunare brute in anul 2011, angajarea, promovarea si avansarea personalului, precum si reglementari specifice personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

Reincadrarea personalului in anul 2011

Potrivit prevederilor din Legea salarizarii angajatii platiti de fonduri publice se vor incadra pe clase de salarizare, pe noile functii, gradatii si grade prevazute de legea-cadru, in raport cu functia, vechimea, gradul si treapta avute de persoana reincadrata la 31 decembrie 2010.

Stabilirea salariilor lunare brute in anul 2011

Salariile de baza, in acest an, nu vor mai fi determinate pe baza valorii de referinta si a coeficientilor de ierarhizare prevazuti de Legea-cadru nr. 284/2010.

Angajarea, promovarea si avansarea personalului

Personalul care, in cursul anului 2011, trece intr-o gradatie superioara beneficiaza suplimentar, in conformitate cu art. 11 din Legea-cadru nr. 284/2010, de clasele de salarizare succesive, iar salariul de baza i se majoreaza cu numarul de clase acordat inmultit cu valoarea unei clase de salarizare de 2,5% din salariul de baza.

Redam mai jos, integral, Ordinul Ministerului Muncii si Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

***

Ordinul 42 din 13 ianuarie 2011 (Ordinul 42/2011)

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
ministerul finantelor publice

Avand in vedere:
-prevederile art. 17 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;
-Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Ministrul finantelor publice,
Ioan Nelu Botis gheorghe ialomitianu

***

Norma metodologica din 13 ianuarie 2011 (Norma metodologica din 2011)

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

I. Reincadrarea personalului in anul 2011
A. In aplicarea art. 33 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si a art. 4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, prin act administrativ, personalul platit din fonduri publice se reincadreaza, corespunzator transelor de vechime in munca avute in luna decembrie 2010, pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale detinute, stabilindu-se clasa de salarizare.

Exemple de reincadrare:
1. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice*), pe functia publica de stat de director, grad I, treapta de salarizare 1 sau 2, va fi reincadrata pe aceeasi functie, pe gradul I sau II, stabilindu-se clasa de salarizare 84 sau, dupa caz, 88, prevazuta in anexa nr. I, cap. I lit. A.b), la Legea-cadru nr. 284/2010. La stabilirea gradului se vor avea in vedere criteriile prevazute la art. 5 lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010. In situatia in care persoana nu a absolvit studii superioare, iar conditia de ocupare a postului este de studii superioare, se aplica corespunzator prevederile art. 15 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, efectuandu-se o diminuare de 10 clase de salarizare, stabilindu-se clasa de salarizare 74 sau, dupa caz, 78, cu pastrarea drepturilor salariale calculate conform prevederilor sectiunii II.
___________
*)Legea-cadru nr. 330/2009 a fost abrogata prin art. 39 lit. w) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

2. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia publica de stat de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1, 2 sau 3 de salarizare, gradatia 3, va fi reincadrata pe aceeasi functie, clasa, acelasi grad si aceeasi gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare 70, rezultata din adunarea clasei 63 prevazute in anexa nr. I, cap. I lit. A.c), la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 7 clase corespunzatoare transelor de vechime in munca, conform art. 11 din legea mai sus mentionata.

3. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia publica de stat de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1, 2 sau 3 de salarizare, gradatia 3, si beneficia de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi reincadrata pe aceeasi functie, clasa, acelasi grad si aceeasi gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare 95, 87 sau 78, dupa caz, rezultata din adunarea clasei 63 prevazute in anexa nr. I, cap. I lit. A.c), la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 7 clase corespunzatoare transelor de vechime in munca, conform art. 11 din legea mai sus mentionata, si cu numarul de clase de salarizare suplimentare, conform art. 20 alin. (5) din aceeasi lege, astfel:
-25 de clase pentru persoana care in luna decembrie 2010 beneficia de majorarea salariala cu 75% a salariului de baza;
-17 clase pentru persoana care in luna decembrie 2010 beneficia de majorarea salariala cu 50% a salariului de baza;
-8 clase pentru persoana care in luna decembrie 2010 beneficia de majorarea salariala cu 25% a salariului de baza.

4. Pentru persoana care in cursul anului 2011 se incadreaza in una dintre structurile prevazute de Legea nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, la stabilirea drepturilor salariale se va avea in vedere acordarea a 8 clase de salarizare suplimentare, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii, cu conditia obtinerii avizelor prevazute de lege. In cazul persoanelor care se transfera intre structuri care gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara, la incadrarea in noua institutie se pastreaza numarul de clase suplimentare detinute, cu conditia obtinerii avizului prevazut de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale.

5. Persoanei incadrate conform exemplului prevazut la pct. 2, care desfasoara activitati in cadrul unei echipe de proiect finantat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, la clasa de salarizare 70 i se adauga pana la 25 de clase de salarizare suplimentare, stabilite potrivit legii, pe perioada cat isi desfasoara activitatea in aceste conditii. Timpul efectiv alocat lunar este corespunzator unei norme intregi, pentru care se acorda 25 de clase de salarizare suplimentare, sau poate corespunde unor fractiuni de norma, dupa cum urmeaza:
-pana la 8 ore se acorda o clasa de salarizare;
-intre 9 si 35 de ore se acorda 5 clase de salarizare;
-intre 36 si 62 de ore se acorda 9 clase de salarizare;
-intre 63 si 89 de ore se acorda 13 clase de salarizare;
-intre 90 si 116 ore se acorda 17 clase de salarizare;
-intre 117 si 143 de ore se acorda 21 de clase de salarizare;
-peste 144 ore, dar fara a depasi durata maxima a timpului de lucru prevazuta de normele legale in vigoare, se acorda 25 de clase de salarizare.
In primele 5 zile ale fiecarei luni calendaristice, in functie de numarul de ore efectiv lucrate in luna anterioara, conform pontajului lunar semnat de managerul/coordonatorul/seful de proiect, se stabileste numarul corespunzator de clase ce este acordat pentru activitatea desfasurata in luna anterioara ca membru al “echipei de proiect”, in intelesul art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010.
Conducatorul institutiei, prin act administrativ, nominalizeaza, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, dintre persoanele care sunt implicate in pregatirea si implementarea proiectelor cu finantare din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, pe cele care, in calitate de membre ale unei “echipe de proiect”, vor beneficia de majorarea salariala prevazuta la art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu incadrarea in numarul prevazut la alin. (4) al aceluiasi articol, dupa caz.

6. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/2 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia publica teritoriala de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1, 2 sau 3 de salarizare, gradatia 3, si care exercita activitatea de control financiar preventiv va fi reincadrata pe aceeasi functie, clasa, acelasi grad si aceeasi gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare 61, rezultata din adunarea clasei 50 prevazute in anexa nr. I, cap. I lit. A.c), la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 7 clase corespunzatoare transelor de vechime in munca si cu 4 clase pentru activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, potrivit art. 20 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010.

7. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia publica de stat de auditor, clasa I, grad profesional superior, treapta 1, 2 sau 3 de salarizare, gradatia 5, va fi reincadrata pe aceeasi functie, clasa, acelasi grad si aceeasi gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare 79, rezultata din adunarea clasei 70 prevazute in anexa nr. I, cap. I lit. A.c), la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 9 clase corespunzatoare transelor de vechime in munca.

8. Persoanele incadrate pe posturile preluate de Ministerul Finantelor Publice in baza art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se reincadreaza pe functii publice generale, cu mentinerea gradului profesional, cat si a gradatiei corespunzatoare functiei publice specifice detinute. In anul 2011, pentru aceste persoane salarizarea se face la nivelul de salarizare corespunzator treptei 1 de salarizare utilizate in anul 2010, pentru functia publica generala si gradul profesional in care au fost reincadrate.

9. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. II/2, cap. II – Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar -, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia de medic primar, gradatia 5, va fi reincadrata pe aceeasi functie si gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare 81, rezultata din adunarea clasei 72 prevazute in anexa nr. III, cap. I pct. 2 coloana Unitati clinice, la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 9 clase corespunzatoare transelor de vechime in munca, conform art. 11 din legea mai sus mentionata.

10. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. II/2, cap. I – Salarii de baza pentru functii de conducere -, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia de manager, gradul I, intr-un spital clinic cu 600 de paturi, va fi reincadrata pe aceeasi functie si acelasi grad, stabilindu-se clasa de salarizare 88 prevazuta in anexa nr. III, cap. I pct. 1 – Salarii de baza pentru functii de conducere -, la Legea-cadru nr. 284/2010.

11. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. II/2, cap. II – Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar -, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia de asistent medical principal (PL), gradatia 3, va fi reincadrata pe aceeasi functie si gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare 53, rezultata din adunarea clasei 46 prevazute in anexa nr. III, cap. I pct. 2 coloana Unitati clinice, la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 7 clase corespunzatoare transelor de vechime in munca, conform art. 11 din legea mai sus mentionata.

B. a) Incepand cu 1 ianuarie 2011, personalul din sistemul justitiei se reincadreaza pe clasele de salarizare, pe functiile, gradele si gradatiile prevazute in Legea-cadru nr. 284/2010, in raport cu functia, gradul/treapta profesional/profesionala, vechimea avute de persoana respectiva la data 31 decembrie 2010.

Exemple de reincadrare a personalului din sistemul justitiei:
1. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de presedinte de judecatorie se reincadreaza pe aceeasi functie de presedinte, stabilindu-se clasa de salarizare 104, indiferent de gradul profesional corespunzator functiei de executie, cu aplicarea in ceea ce priveste salarizarea a art. 10 alin. (2) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010.

2. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de judecator cu grad de judecatorie se reincadreaza pe aceeasi functie, acelasi grad si aceeasi gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare si gradatia in raport cu vechimea in functie si vechimea in munca avute la 31 decembrie 2010 (pentru o vechime in functie de la 15 la 20 de ani si pentru o vechime in munca de la 15 la 20 de ani, clasa de salarizare este 102).

3. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de judecator cu grad de curte de apel se reincadreaza in aceeasi functie, acelasi grad si aceeasi gradatie, in raport cu vechimea in functie si cu vechimea in munca avute la 31 decembrie 2010 [pentru o vechime in functie de la 10 la 15 ani si o vechime in munca de la 15 la 20 de ani, clasa de salarizare pe care se va reincadra este 105, clasa care rezulta din adunarea clasei 101 cu 4 clase de salarizare, potrivit art. 9 alin. (3) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010].

4. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de presedinte de curte de apel se reincadreaza in aceeasi functie de presedinte, stabilindu-se clasa de salarizare 108, clasa care rezulta din adunarea clasei 104 (clasa maxima pentru judecatorie) cu 4 clase de salarizare, potrivit art. 10 alin. (1) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010.

5. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de asistent judiciar se reincadreaza in aceeasi functie si gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare in raport cu vechimea in functie prevazuta la art. 16 alin. (1) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 si cu vechimea in munca avute la 31 decembrie 2010 (pentru o vechime in functie de la 3 la 5 ani si o vechime in munca de peste 20 de ani, clasa de salarizare este 100). Asistentii judiciari se pot incadra pana la clasa maxima de salarizare 100.

6. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de grefier gradul II la tribunal se reincadreaza in aceeasi functie, acelasi grad si aceeasi gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare in raport cu vechimea in munca si cu vechimea in functie avute la 31 decembrie 2010 [pentru o vechime in functie de la 5 la 10 ani si o vechime in munca de la 10 la 15 ani, clasa de salarizare este 62, clasa care rezulta din adunarea clasei de salarizare 60 corespunzatoare acestor vechimi cu doua clase de salarizare, potrivit art. 17 alin. (3) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010].
b) In cazul persoanelor din sistemul justitiei care erau incadrate la 31 decembrie 2010 pe functii de conducere, reincadrarea se face pe aceleasi functii, indiferent de gradul profesional corespunzator functiei de executie.
c) Pentru functiile de conducere din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, reincadrarea pe unul dintre cele doua grade se face cu respectarea art. 33 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010.
d) In aplicarea art. 3 alin. (3) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010, pentru functiile unde s-au eliminat grade sau trepte profesionale, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2010 isi pastreaza gradul sau treapta obtinut/obtinuta anterior intrarii in vigoare a legii si drepturile salariale aferente acestora, fiind reincadrat pe clasa de salarizare corespunzatoare aceluiasi grad avut la 31 decembrie 2010.
e) Prevederile lit. d) se aplica si in situatia examenelor de promovare sau avansare aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, legea aplicabila fiind cea in vigoare la data declansarii procedurilor de examen.
f) Pentru personalul salarizat potrivit cap. II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010, vechimea in specialitate aferenta fiecarui grad sau fiecarei trepte profesionale este cea prevazuta pentru acel grad sau acea treapta de legea in vigoare la 31 decembrie 2010.
g) Pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, constituie vechime in functie perioadele cat persoana a indeplinit o functie in cadrul registrului comertului sau in sistemul justitiei si vechime in specialitate perioadele cat a indeplinit functii corespunzatoare studiilor.
h) In anul 2011 nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010.
i) Salarizarea persoanelor prevazute la lit. b) se face cu respectarea art. 10 alin. (2) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010.

II. Stabilirea salariilor lunare brute in anul 2011

A. In anul 2011, salariile de baza nu vor fi determinate pe baza valorii de referinta si a coeficientilor de ierarhizare prevazuti de Legea-cadru nr. 284/2010.
In aplicarea art. 1 din Legea nr. 285/2010, la data reincadrarii personalului, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare va fi determinat prin majorarea cuantumului avut in luna octombrie 2010 cu 15%, dupa cum urmeaza:
S = salariul de baza brut corespunzator functiei din luna iunie 2010;
S1 = salariul de baza brut corespunzator functiei in perioada iulie-decembrie 2010; va fi stabilit prin inmultirea salariului de baza brut din luna iunie 2010 cu 75% [S1 = S * (1 - 25%)];
S2 = salariul de baza brut corespunzator functiei in perioada ianuarie-decembrie 2011 (salariul de baza la reincadrare conform Legii nr. 285/2010); va fi stabilit prin inmultirea salariului de baza brut din perioada iulie-decembrie 2010 cu 115% [S2 = S1 * (1 + 15%)].

Rezultatul obtinut in urma calculelor se va rotunji din leu in leu in favoarea salariatului, conform art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010.

La stabilirea drepturilor salariale pentru personalul platit din fonduri publice, incepand cu 1 ianuarie 2011, se va tine seama de gradul sau treapta profesionala, vechimea in munca, vechimea in functie sau, dupa caz, in specialitate, dobandite in conditiile legii pana la 31 decembrie 2010, ca urmare a angajarii, avansarii sau promovarii in perioada octombrie-decembrie 2010.

Exemple:
1. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata pe functia de secretar de stat va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, o indemnizatie egala cu:
S = 6.691 lei (iunie 2010)
S1 = 6.691 * (1 – 25%) = 5.019 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = 5.019 * (1 + 15%) = 5.772 lei (incepand cu ianuarie 2011)

2. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia publica de stat de consilier clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradatia 5, va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu de baza egal cu cel avut anterior, majorat dupa cum urmeaza:
S = 2.564 lei (iunie 2010)
S1 = 2.564 * (1 – 25%) = 1.923 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = 1.923 * (1 + 15%) = 2.212 lei (incepand cu ianuarie 2011)

3. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia publica de stat de consilier clasa I, grad profesional superior, treapta 3 de salarizare, gradatia 5, va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu de baza egal cu cel avut anterior, majorat dupa cum urmeaza:
S = 2.032 lei (iunie 2010)
S1 = 2.032 * (1 – 25%) = 1.524 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = 1.524 * (1 + 15%) = 1.753 lei (incepand cu ianuarie 2011)

4. In situatia in care persoana prevazuta in exemplul de la pct. 2 a beneficiat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, de o suma compensatorie egala cu 256 de lei in luna iunie 2010, acea persoana va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, daca activitatea persoanei se desfasoara in conditii similare, un salariu egal cu:
S = 2.564 + 256 lei = 2.820 lei (iunie 2010)
S1 = 2.820 * (1 – 25%) = 2.115 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = 2.115 * (1 + 15%) = 2.433 lei (incepand cu ianuarie 2011)
Spre exemplu, daca o persoana a exercitat in anul 2010 activitate de control financiar preventiv, pentru care a fost acordata o suma compensatorie, iar in anul 2011 nu mai desfasoara aceasta activitate, la stabilirea salariului de baza in anul 2011 nu se include suma compensatorie acordata in anul 2010.

5. In situatia in care persoana prevazuta in exemplul de la pct. 4 in luna decembrie 2010 beneficia de prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a beneficiat de majorarea salariului de baza cu 75% (2.564 lei * 1,75), acea persoana va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu de baza egal cu:
S = (2.564 * 1,75) + 256 lei = 4.743 lei (iunie 2010)
S1 = 4.743 * (1 – 25%) = 3.558 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = 3.558 * (1 + 15%) = 4.092 lei (incepand cu ianuarie 2011)

In masura in care, in urma evaluarii performantelor profesionale individuale ale persoanei careia ii sunt aplicabile prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se decide modificarea majorarii salariale, salariul de baza se va determina dupa cum urmeaza:
1) In cazul modificarii calificativului de la “foarte bine” la “bine”:
S = (2.564 * 1,75) + 256 lei = 4.743 lei (iunie 2010)
S1 = 4.743 * (1 – 25%) = 3.558 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = (2.564 + 256) * (1 – 25%) * (1 + 15%) * (1 + 17 clase * 2,5%) = 3.466 lei (incepand cu ianuarie 2011)
2) In cazul personalului nou-incadrat in anul 2010 intr-o structura prevazuta de Legea nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care a beneficiat de majorarea cu 25% a salariului de baza, iar la evaluarea performantelor a obtinut calificativul “foarte bine”:
S = (2.564 * 1,25) + 256 lei = 3.461 lei (iunie 2010)
S1 = 3.461 * (1 – 25%) = 2.596 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = (2.564 + 256) * (1 – 25%) * (1 + 15%) * (1 + 25 clase * 2,5%) = 3.953 lei (incepand cu ianuarie 2011)

6. In situatia in care persoana prevazuta in exemplul de la pct. 2 este nominalizata in cursul anului 2011 sa desfasoare activitati in cadrul unei echipe de proiect finantat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, acesteia i se va stabili salariul de baza prin adaugarea unui numar de pana la 25 de clase de salarizare suplimentare, proportional cu timpul efectiv lucrat in cadrul proiectului (de exemplu, 17 clase suplimentare):
S = 2.564 lei (iunie 2010)
S1 = 2.564 * (1 – 25%) = 1.923 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = 1.923 * (1 + 15%) = 2.212 lei (ianuarie 2011)
S3 = S2 *(1 + 17 clase * 2,5%)
S3 = 2.212 * (1 + 42,5%) = 3.153 lei (incepand cu data nominalizarii in echipa de proiect in anul 2011)

In mod similar se aplica si celorlalte categorii de personal care sunt nominalizate in cursul anului 2011 sa desfasoare activitati in cadrul unei echipe de proiect finantat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile ori nerambursabile, cu exceptia demnitarilor si inaltilor functionari publici.

B. In aplicarea art. 1 din Legea nr. 285/2010, la data reincadrarii personalului, cuantumul brut al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare va fi determinat prin majorarea cuantumului avut in luna octombrie 2010 cu 15%, dupa cum urmeaza:

Exemplu:
In situatia in care persoana prevazuta in exemplul de la lit. A pct. 2 a beneficiat in anul 2010 de spor pentru conditii de munca, cuantumul acestuia se va determina dupa cum urmeaza:
Spor(iunie 2010) = 256 lei
Spor(iulie-decembrie 2010) = 256 * (1 – 25%) = 192 lei
Spor(ianuarie 2011) = 192 * (1 + 15%) = 221 lei
Salariul brut = S2 + Spor(ianuarie 2011)
Salariul brut = 2.212 + 221 = 2.433 lei (ianuarie 2011)
Pentru verificare, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 285/2010, S brut = (2.564 + 256) * (1 – 25%) * (1 + 15%) = 2.433 lei.

Sporurile pentru conditii de munca stabilite in baza Legii-cadru nr. 330/2009 se acorda pana la aprobarea regulamentelor prevazute la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri si numai in masura in care activitatea se desfasoara in aceleasi conditii de munca.
Sporurile, compensatiile, primele si indemnizatiile se vor acorda cu respectarea art. 22 din Legea-cadru nr. 284/2010.

C. In situatia in care salariul de baza detinut de o persoana in luna iunie 2010 era de 647 lei si aceasta persoana beneficia de un spor pentru conditii de munca de 65 lei, salariul de baza, cuantumul sporurilor si salariul brut vor fi determinate dupa cum urmeaza:
Anul 2010:
S = 647 lei (iunie 2010)
Spor(iunie 2010) = 65 lei
Salariul brut = 647 + 65 = 712 lei (iunie 2010)
S1 = 647 * (1 – 25%) = 486 lei (iulie-decembrie 2010)
Spor(iulie-decembrie 2010) = 65 * (1 – 25%) = 49 lei
Salariul brut = 486 + 49 = 535 lei (iulie-decembrie 2010)
Salariul brut recalculat pentru iulie-decembrie 2010 in temeiul art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, devine 600 lei.
In aceasta situatie, salariul de baza recalculat pentru iulie-decembrie 2010 = 600 – 49 [Spor (iulie-decembrie 2010)] = 551 lei.

Anul 2011:
Salariul brut ianuarie 2011 = salariul brut recalculat pentru iulie-decembrie 2010 * (1 + 15%) = 600 *(1 + 15%) = 690 lei
S2 = 551 * (1 + 15%) = 634 lei (incepand cu ianuarie 2011)
In aceasta situatie, salariul de baza S2 va fi de 670 lei, astfel incat sa se respecte nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit conform Hotararii Guvernului nr. 1.193/2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
Spor(ianuarie 2011) = 49 * (1 + 15%) = 56 lei

Pentru respectarea prevederilor art. 16 din Legea nr. 285/2010, cuantumul sporului posibil de acordat se determina astfel:
Spor(ianuarie 2011 recalculat) = 690 – 670 = 20 lei

D. In situatia in care, incepand cu anul 2011, personalul desfasoara activitati noi care, potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 285/2010, presupun acordarea unor clase de salarizare suplimentare, salariul de baza al acestuia va fi majorat cu numarul de clase suplimentare acordate, potrivit legii.

Exemplu: In cazul unei persoane care desfasoara activitatea de control financiar preventiv incepand cu anul 2011:
S = 2.564 lei (iunie 2010)
S1 = 2.564 * (1 – 25%) = 1.923 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = 1.923 * (1 + 15%) = 2.212 lei (ianuarie 2011)
S3 = S2 * (1 + 4 clase * 2,5%)
S3 = 2.212 * (1 + 10%) = 2.434 lei (incepand cu ianuarie 2011)

In situatia in care persoana respectiva a desfasurat activitatea de control financiar preventiv si in anul 2010, in salariul de baza al acesteia va fi introdusa suma compensatorie sau, dupa caz, cuantumul sporului care a fost acordata/acordat pentru aceasta activitate in luna octombrie 2010, majorata/majorat cu 15%, fara a se mai acorda in plata si cele 4 clase de salarizare suplimentare, care vor fi insa utilizate la reincadrarea respectivei persoane.

E. Drepturile salariale care se includ in salariul de baza in temeiul art. 14 din Legea nr. 285/2010, incepand cu 1 ianuarie 2011, nu se majoreaza cu cota de 15% prevazuta la art. 1 din aceasta lege. In cazul in care in anul 2011 persoanele carora le sunt aplicabile prevederile art. 14 din Legea nr. 285/2010 beneficiaza de clase suplimentare, cum ar fi cele pentru vechime in munca, pentru activitati desfasurate in cadrul echipelor de proiecte finantate din fonduri comunitare etc., sumele suplimentare vor fi determinate in functie de salariul de baza aferent lunii octombrie 2010, majorat cu 15%.

Exemple:
1. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/3 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia publica locala (primarie de oras) de consilier clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradatia 4, va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu de baza egal cu cel avut anterior, majorat dupa cum urmeaza:
S = 1.949 lei (iunie 2010)
S1 = 1.949 * (1 – 25%) = 1.462 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = 1.462 * (1 + 15%) = 1.682 lei (incepand cu ianuarie 2011)
In cazul in care persoana beneficiaza de drepturile salariale prevazute la art. 14 din Legea nr. 285/2010, al caror nivel mediu pentru luna octombrie 2010 este de 300 lei (St) (nivelul mediu aferent functiei se determina conform art. 14 din Legea nr. 285/2010), la salariul de baza se adauga aceasta suma si va rezulta:
S3 = S2 + St = 1.682 + 300 = 1.982 lei.

2. In situatia in care, pe parcursul anului 2011, persoana prevazuta la pct. 1 trece intr-o transa superioara de vechime (o clasa suplimentara) si lucreaza, conform art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010, intr-o echipa de proiect pentru care beneficiaza de 9 clase de salarizare suplimentare, salariul de baza se determina astfel:
S21 = S2 * (1 + 1 clasa * 2,5%) = 1.682 * 1,025 = 1.724 lei
S22 = S21 * (1 + 9 clase * 2,5%) = 1.724 * 1,225 = 2.112 lei
S3 = S22 + St = 2.112 + 300 = 2.412 lei.

F. Stabilirea salariilor personalului didactic de predare

Exemple:
1. Personalul didactic de predare profesor gradul II (S), transa de vechime recunoscuta in invatamant 14-18 ani, cu spor de vechime in munca de 15%, care primeste gradatia de merit:
S = salariul de baza brut in luna iunie 2010 = 2.053 lei (contine spor invatamant special, dirigentie si spor vechime)
S1 = S * (1 – 25%) = 2.053 * (1 – 25%) = 1.540 lei (iulie- decembrie 2010)
S2 = S1 * (1 + 15%) = 1.540* (1 + 15%) = 1.771 lei (incepand cu ianuarie 2011)
S3 = salariul de baza determinat la acordarea gradatiei de merit incepand cu 1 septembrie 2011
S3 = S2 * (1 + 10 clase * 2,5%) = 1.771 * (1 + 25%) = 2.214 lei (incepand cu 1 septembrie 2011)

2. Personalul didactic de predare profesor gradul didactic I (S), transa de vechime recunoscuta in invatamant 18-22 ani, care isi desfasoara activitatea intr-o zona izolata pentru care in anul 2009 beneficia de un spor de 70%:
S = salariul de baza brut in luna iunie 2010 = 3.124 lei (contine spor de vechime, dirigentie, suma compensatorie 50% pentru zona)
Sporul de 20% pentru zona izolata care nu face parte din salariul de baza = 343 lei
S1 = S * (1 – 25%) = 3.124 * (1 – 25%) = 2.343 lei (iulie-decembrie 2010)
Spor(iulie-decembrie 2010) = 343 * (1 – 25%) = 257 lei
S2 = S1 * (1 + 15%) = 2.343 * (1 + 15%) = 2.695 lei (ianuarie-decembrie 2011)
Spor(ianuarie 2011) = 257 * (1 + 15%) = 296 lei
Salariul brut = S2 + Spor(ianuarie 2011) = 2.695 + 296 = 2.991 lei (ianuarie-decembrie 2011).

3. Pentru personalul din invatamant care in timpul anului 2011 nu mai primeste unele drepturi salariale, care au facut parte din salariul de baza si au constituit baza de calcul pentru alte drepturi salariale, ca urmare a faptului ca nu se mai indeplinesc conditiile de acordare (gradatie de merit, dirigentie, indemnizatie pentru invatamantul special etc.), acestea se vor scadea dupa formula prin care au fost calculate (Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.350/2007 pentru aprobarea metodologiilor de calcul al drepturilor salariale care se acorda personalului didactic incadrat pe functiile din anexele la Ordonanta Guvernului nr. 11/2007).
S = salariul de baza brut in luna iunie 2010 = 1.411 + 212 + 198 + 326 (grila + invatamant special + dirigentie + 15% spor de vechime) = 2.147 lei + 353 lei (gradatie de merit) = 2.500 lei
S1 = salariul de baza brut corespunzator functiei in perioada iulie-decembrie 2010; va fi stabilit prin inmultirea salariului de baza brut din luna iunie 2010 cu 75%
S1 = S * (1 – 25%) = 2.500 * (1 – 25%) = 1.875 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = salariul de baza brut corespunzator functiei in perioada ianuarie-decembrie 2011 (salariul de baza la reincadrare conform Legii nr. 285/2010); va fi stabilit prin inmultirea salariului de baza brut din perioada iulie-decembrie 2010 cu 115%
S2 = S1 * (1 + 15%) = 1.875 * (1 + 15%) = 2.156 lei (ianuarie-decembrie 2011)
S3 = pierderea gradatiei de merit incepand cu 1 iulie 2011 va duce la recalcularea drepturilor salariale (grila + invatamant special + dirigentie + 15% spor de vechime) astfel:
S3 = (1.411 + 212 + 162 + 268) * (1 – 25%) * (1 + 15%) = 1.771 lei

4. Pentru personalul din invatamant care in timpul anului 2011 nu mai primeste unele drepturi salariale, care nu au facut parte din salariul de baza, respectiv nu au constituit baza de calcul pentru alte drepturi salariale, ca urmare a faptului ca nu se mai indeplinesc conditiile (spor pentru zona izolata, spor pentru conditii vatamatoare etc.), acestea nu se vor mai acorda in cuantumul primit. In cazurile cand o parte din suma a fost cuprinsa in compensatia tranzitorie, retinerea se face corespunzator.

G. Stabilirea salariilor personalului din cadrul familiei ocupationale “sanatate”

Exemple:
1. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. II/2, cap. II, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia de medic primar, gradatia 5, si in decembrie 2009 a beneficiat de salariul de baza al functiei de medic primar la limita maxima va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu de baza egal cu cel avut anterior, majorat dupa cum urmeaza:
S (iunie 2010) = 3.254 lei [rezultat din 2.199 lei - salariul de baza, 550 lei - spor de vechime, 242 lei - spor de preventie (11%), 263 lei - cota lunara a primei de stabilitate]
S1 = 3.254 * (1 – 25%) = 2.441 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = 2.441 * (1 + 15%) = 2.808 lei (incepand cu ianuarie 2011)

2. In situatia in care persoana care ocupa functia de medic primar prevazuta la pct. 1 a beneficiat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, de o suma compensatorie egala cu 330 lei in luna iunie 2010, reprezentand titlul stiintific de doctor, aceasta va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu egal cu:
S = 3.254 + 330 lei = 3.584 lei (iunie 2010)
S1 = 3.584 * (1 – 25%) = 2.688 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = 2.688 * (1 + 15%) = 3.092 lei (incepand cu ianuarie 2011)

3. Medicul primar prevazut la pct. 2 isi desfasoara activitatea intr-o sectie de anestezie-terapie si beneficiaza de un spor pentru conditii de munca deosebit de periculoase in cota de 75% din salariul de baza.
In anul 2010, sporul s-a acordat intr-o suma care sa nu depaseasca valoarea acordata in luna decembrie 2009, respectiv:
Spor(iunie 2010) = 2.199 * 75% = 1.649 lei
Spor(iulie-decembrie 2010) = 1.649 * (1 – 25%) = 1.237 lei
Spor(ianuarie 2011) = 1.237 * (1 + 15%) = 1.423 lei
Salariul brut = S2 + Spor(ianuarie 2011)
Salariul brut = 3.092 + 1.423 = 4.515 lei (ianuarie 2011)

4. Medicul primar de la pct. 3 efectueaza garzi in afara programului de la norma de baza.
Pentru activitatea prevazuta in linia de garda medicul este salarizat potrivit prevederilor art. 3 din cap. II al anexei nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010.
Tariful orar aferent salariului de baza in luna iunie 2010 a fost stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010. Ca urmare, in anul 2011 tariful orar se va stabili dupa cum urmeaza:
Tarif orar iunie 2010 = 14,8 lei (2.199 : 21,25 : 7)
Tarif orar iulie-decembrie 2010 = 14,8 * (1 – 25%) = 11,1 lei
Tarif orar ianuarie 2011 = 11,1 * (1 + 15%) = 12,8 lei

5. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. II/2, cap. I, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia de manager gradul I si avea o vechime de peste 25 de ani va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu de baza egal cu cel avut anterior, majorat dupa cum urmeaza:
S (iunie 2010) = 6.836 lei [rezultat din 3.600 lei - salariul de baza, 900 - spor de vechime, 396 - spor de preventie (11%), 500 - cota lunara a primei de stabilitate, 1.440 - indemnizatia de conducere]
S1 = 6.836 * (1 – 25%) = 5.127 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = 5.127 * (1 + 15%) = 5.897 lei (incepand cu ianuarie 2011)

6. In situatia in care persoana de la pct. 5 este manager al unei unitati de psihiatrie, aceasta beneficiaza de un spor pentru conditii deosebit de periculoase in cota de 50% din salariul de baza, care se calculeaza dupa cum urmeaza:
Spor(iunie 2010) = 3.600 * 50% = 1.800 lei
Spor(iulie-decembrie 2010) = 1.800 * (1 – 25%) = 1.350 lei
Spor(ianuarie 2011) = 1.350 * (1 + 15%) = 1.553 lei
Salariul brut = S2 + Spor(ianuarie 2011)
Salariul brut = 5.897 + 1.553 = 7.450 lei (ianuarie 2011)

7. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. II/2, cap. II, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia de asistent medical principal (PL), gradatia 3, si in decembrie 2009 a beneficiat de salariul de baza al functiei de asistent medical principal (PL) la limita maxima va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu de baza egal cu cel avut anterior, majorat dupa cum urmeaza:
S (iunie 2010) = 1.848 lei [rezultat din 1.368 lei - salariul de baza, 206 - spor de vechime, 151 - spor de preventie (11%), 123 lei - cota lunara a primei de stabilitate]
S1 = 1.848 * (1 – 25%) = 1.386 lei (iulie-decembrie 2010)
S2 = 2.441 * (1 + 15%) = 1.594 lei (incepand cu ianuarie 2011)

8. In situatia in care persoana prevazuta la pct. 7 isi desfasoara activitatea in 3 ture, aceasta beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza, care in anul 2011 se determina dupa cum urmeaza:
Spor(iunie 2010) = 1.368 * 15% = 206 lei
Spor(iulie-decembrie 2010) = 206 * (1 – 25%) = 155 lei
Spor(ianuarie 2011) = 155 * (1 + 15%) = 179 lei
Salariul brut = S2 + Spor(ianuarie 2011)
Salariul brut = 1.594 + 179 = 1.773 lei (ianuarie 2011)

9. Daca persoana prevazuta la pct. 8 isi desfasoara activitatea in vederea asigurarii continuitatii activitatii, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, beneficiaza de un spor de 100% din salariul de baza al functiei indeplinite, pentru orele prestate in acest interval, care se determina, de exemplu, pentru un numar de 12, dupa cum urmeaza:
Tarif orar iunie 2010 = 1.368 : 170 = 8.04 lei
Tarif orar iulie-decembrie 2010 = 8,04 * (1 – 25%) = 6,03 lei
Tarif orar ianuarie 2011 = 6,03 * (1 + 15%) = 6,94 lei
Sporul aferent celor 12 ore este de 12 * 6,94 = 84 lei
Salariul brut = S2 + Spor(ianuarie 2011) + Spor 100% pentru sambata sau duminica
Salariul brut = 1.594 + 179 + 84 = 1.857 lei (ianuarie 2011).

H. Stabilirea salariilor personalului din cadrul familiei ocupationale “justitie”

Exemple:
1. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de procuror cu grad de parchet de pe langa judecatorie va avea, incepand cu 1 ianuarie 2011, o indemnizatie lunara calculata astfel:
I = indemnizatia de incadrare bruta lunara din luna iunie 2010, care a fost stabilita potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 si cuprinde toate elementele care au fost incluse in indemnizatia de incadrare lunara, potrivit acestei legi [spor de vechime, majorare de fidelitate, adaosurile prevazute la art. 4 alin. (3) lit. a) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009].
I1 = indemnizatia de incadrare bruta lunara din luna octombrie 2010
I2 = indemnizatia de incadrare bruta lunara din luna ianuarie 2011
I = 8.200
I1 = 8200 * (1 – 25%) = 6.150
I2 = 6.150 * (1 + 15%) = 7.073

Daca persoana beneficia de spor pentru conditii de munca (15%), de un cuantum al sporului de risc si de un cuantum al sporului de confidentialitate prevazute la art. 4 alin. (3) lit. b) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009, calculul se va face dupa cum urmeaza:
Spor 15% iunie 2010 = 1.230
Spor 15% octombrie 2010 = 1.230 * (1 – 25%) = 923
Spor 15% ianuarie 2011 = 922 * (1 + 15%) = 1.061
Cuantum spor risc si confidentialitate iunie 2010 = 1.077
Cuantum spor risc si confidentialitate octombrie 2010 = 1.077 * (1 – 25%) = 808
Cuantum spor risc si confidentialitate ianuarie 2011 = 808 * (1 + 15%) = 929
Venit lunar ianuarie 2011 = 7.073 + 1.061 + 929 = 9.063.

2. Pentru persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de judecator cu grad de tribunal si careia in anul 2011 i se modifica vechimea in functie si in munca, salarizarea se va stabili astfel: de la clasa 99 si o indemnizatie de incadrare bruta lunara de 6.300 lei, un cuantum al sporului pentru conditii de munca de 945 lei si un cuantum al sporului de risc si confidentialitate de 1.011 lei va fi incadrata la clasa 102, corespunzatoare noii vechimi in functie de la 10-15 ani si noii vechimi in munca de la 10-15 ani, stabilindu-se o noua indemnizatie de incadrare bruta lunara, calculata astfel: 6.300 (cuprinde toate elementele care au fost incluse in indemnizatia de incadrare lunara, potrivit Legii-cadru nr. 330/2009) * (1 + 3 clase * 2,5%) la care se aduna sporurile in acelasi cuantum, respectiv 945 lei si 1.011 lei, rezultand un venit lunar de 6.773 lei + 945 + 1.011 = 8.729.

3. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de consilier de probatiune gradul I va avea, incepand cu 1 ianuarie 2011, un salariu lunar calculat astfel:
S = salariul de baza din luna iunie 2010, care a fost stabilit potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 si care cuprinde toate elementele care au fost incluse in salariul de baza, potrivit acestei legi [spor de vechime, spor de fidelitate, adaosurile prevazute la art. 4 alin. (3) lit. a) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009, sporul de penitenciar de 30%]
S1 = salariul de baza din luna octombrie 2010
S2 = salariul de baza lunara din luna ianuarie 2011
S = 3.615
S1 = 3.615 * (1 – 25%) = 2.711
S2 = 2.711 * (1 + 15%) = 3.118
Daca persoana beneficia de spor pentru conditii de munca (15%), de un cuantum al sporului de risc si de un cuantum al sporului de confidentialitate prevazute la art. 4 alin. (3) lit. b) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009, calculul se va face dupa cum urmeaza:
Spor 15% iunie 2010 = 542
Spor 15% octombrie 2010 = 542 * (1 – 25%) = 407
Spor 15% ianuarie 2011 = 407 * (1 + 15%) = 468
Cuantum spor risc si confidentialitate iunie 2010 = 113
Cuantum spor risc si confidentialitate octombrie 2010 = 113 * (1 – 25%) = 85
Cuantum spor risc si confidentialitate ianuarie 2011 = 85 * (1 + 15%) = 98
Venit lunar brut ianuarie 2011 = 3.118 + 468 + 98 = 3.684

III. Angajarea, promovarea si avansarea personalului

A. Personalul care, in cursul anului 2011, trece intr-o gradatie superioara beneficiaza suplimentar, in conformitate cu art. 11 din Legea-cadru nr. 284/2010, de clasele de salarizare succesive, iar salariul de baza i se majoreaza cu numarul de clase acordat inmultit cu valoarea unei clase de salarizare de 2,5% din salariul de baza.

Exemplu:
Persoana incadrata in clasa de salarizare 41, avand un salariu de baza de 1.305 lei si un spor de 131 lei, care, incepand cu 1 mai 2011, trece din gradatia 4 in gradatia 5, beneficiaza, incepand cu 1 mai 2011, de clasa 42 de salarizare, un salariu de baza de 1.338 lei (1.305 * 1,025 si rotunjit) si un spor de 131 lei, in acelasi cuantum avut anterior.

B. In anul 2011, pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat. In mod similar se va proceda si pentru persoanele care s-au aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului, precum si pentru personalul ale carui raporturi de munca sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, luandu-se in considerare functia, clasa, gradul, treapta de salarizare detinute anterior suspendarii din functie. In cazul functionarilor publici nou-incadrati sau promovati, nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare este cel corespunzator treptei 3 de salarizare utilizate in anul 2010. Pentru functionarii publici care se transfera in cursul anului 2011, la stabilirea salariului va fi avuta in vedere treapta de salarizare detinuta anterior.

IV. Reglementari specifice personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii

Potrivit art. 37 din Legea-cadru nr. 284/2010, salarizarea personalului din autoritatile si institutiile publice care si-au schimbat regimul de finantare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, din institutii finantate integral din venituri proprii in institutii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, se realizeaza potrivit prevederilor contractelor colective de munca legal incheiate, pana la implinirea termenului pentru care au fost incheiate, in limita cheltuielilor de personal aprobate.

Salariile, asa cum au fost diminuate incepand cu luna iulie 2010, potrivit Legii nr. 118/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi majorate cu 15%, conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 285/2010, precum si cu respectarea normelor detaliate la pct. II din prezentele norme metodologice.

Persoanele din institutiile si autoritatile publice care raman si in anul 2011 finantate integral din venituri proprii si care intra sub incidenta Legii-cadru nr. 284/2010 vor fi reincadrate pe functiile prevazute in anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 si vor beneficia de prevederile art. 37 din Legea-cadru nr. 284/2010. Astfel, pentru persoanele din aceste institutii sau autoritati ale caror contracte colective de munca isi inceteaza in anul 2011 valabilitatea perioadei pentru care au fost incheiate, salarizarea se face cu acordarea drepturilor salariale detinute anterior in baza contractului colectiv de munca, respectiv cu aplicarea majorarii de 15% conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 285/2010.

Consiliul Judetean Vaslui nu are bani pentru majorarea salariilor la asisten?ii maternali cu 15%

Consiliul Jude?ean (CJ) Vaslui a anun?at luni (24 ianuarie 2011 ) c? nu dispune de fonduri pentru a pl?ti majorarea de 15 la sut? a salariilor celor aproximativ 5.000 de salaria?i ai institu?iei pentru anul 2011 .

Pre?edintele CJ Vaslui, Vasile Mihalachi, a declarat luni c? bugetul alocat pentru salarii nu prevede ?i majorarea cu 15 la sut?, majorare care a intrat n vigoare de la 1 ianuarie 2011. Mai exact, institu?ia ar avea nevoie de un plus de 7,6 milioane de lei astfel nct cei 5.000 de salaria?i s? poat? primi n 2011 majorarea de 15 la sut?.
Pre?edintele CJ Vaslui sus?ine c? s-a ajuns n aceast? situa?ie din cauza unei gre?eli a Ministerului de Finan?e care atunci cnd a calculat bugetul pentru salarii necesar anului 2011 nu a luat n calcul ?i majorarea de 15 procente.

Cnd s-a calculat bugetul pentru salarii, s-au avut n vedere lefurile din luna noiembrie a anului 2010. Atunci salariile erau mai mici, iar acum ele trebuie m?rite. Cei de la Ministerul de Finan?e nu au trecut majorarea de 15 la sut? ?i noi nu avem cum s? d?m salariile majorate, a declarat Vasile Mihalachi. Potrivit sursei citate, bugetul actual alocat pentru salarii ar fi suficient cu tot cu majorarea de 15 procente, dac? aproximativ 10 la sut? din salaria?i ar fi disponibiliza?i.

Nici nu vreau s? aud de a?a ceva. La CJ Vaslui suntem oricum sub normativul de personal. Nu avem nicio schem? nc?rcat? ?i nu mi permit s? dau niciun om afar?. ntr-adev?r, cei de la guvern au gndit-o bine pentru c?, dac? eu concediez aproximativ 10 la sut? din personalul actual, atunci mi ajung banii pentru salarii.
Dar cei 5.000 de angaja?i nu sunt to?i func?ionari n birouri la CJ. Aici sunt mai pu?in de 100 de oameni. Restul sunt salaria?ii de la Direc?ia de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului, asisten?ii maternali, cei de la muzeu, bibliotec?, teatru, a mai spus Mihalachi.

n jude?ul Vaslui sunt la aceast? dat? aproximativ 1.400 de asisten?i maternali, iar n 2010 num?rul lor era mai mare, ns? 200 dintre ei au adus copiii napoi la stat, nemul?umi?i fiind de reducerea salariilor cu 25 la sut?.
?efii de la jude? spun c?, n cazul n care s-ar disponibiliza o parte din asisten?ii maternali, atunci activitatea social? ar intra n colaps. Cei peste 5.000 de salaria?i ai CJ Vaslui amenin?? acum cu ac?iuni de protest att n cazul n care nu ?i vor primi salariile majorate, ct ?i n cazul n care se vor face disponibiliz?ri.

LEGE NR. 285 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

M.Of.nr. 878 din 28 decembrie 2010

LEGE NR. 285
privind salarizarea in anul 2011 a personalului
platit din fonduri publice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. – (1) Incepand cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%.
(2) Incepand cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(3) Cuantumul brut al drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) se va stabili in anul 2011 tinandu-se seama de gradul sau treapta profesionala, vechimea in munca, vechimea in functie sau, dupa caz, in specialitate, dobandite in conditiile legii pana la 31 decembrie 2010.
(4) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional, al soldei de comanda/salariului de comanda, precum si cuantumul gradatiilor, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%.
(5) In salariul de baza, indemnizatia lunara de incadrare, respectiv in solda functiei de baza/salariul functiei de baza aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizatiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, faceau parte din salariul de baza, din indemnizatia de incadrare bruta lunara, respectiv din solda/salariul functiei de baza, precum si sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului necuprinse in Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificarile ulterioare, si care au fost acordate in anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, dupa caz, ca sporuri la data reincadrarii se introduc in salariul de baza, in indemnizatia de incadrare bruta lunara, respectiv in solda/salariul de functie, fara ca prin acordarea lor sa conduca la cresteri salariale, altele decat cele prevazute de prezenta lege.
Art. 2. – In anul 2011, pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat.
Art. 3. – Prevederile art. 1 si 2 se aplica in mod corespunzator si personalului ale carui raporturi de munca sau
serviciu au fost suspendate in conditiile legii si si-a reluat activitatea in anul 2011.
Art. 4. – (1) Valoarea de referinta este de 600 lei.
(2) In anul 2011 nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, denumita in continuare lege-cadru.
(3) Personalul platit din fonduri publice se reincadreaza, incepand cu 1 ianuarie 2011, pe clase de salarizare, pe noile functii, gradatii si grade prevazute de legea-cadru, in raport cu functia, vechimea, gradul si treapta avute de persoana reincadrata la 31 decembrie 2010.
Art. 5. – (1) Pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare se majoreaza valoarea soldei lunare/salariului lunar, determinata potrivit prezentei legi, astfel incat majorarea cotei contributiei individuale de asigurari sociale de stat, stabilita prin legea care reglementeaza sistemul unitar de pensii publice, sa nu conduca la diminuarea sau cresterea venitului net realizat lunar din solde/salarii de aceste categorii de personal.
(2) In anul 2011, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, primele, ajutoarele, platile compensatorii, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc in raport cu nivelul bazei de calcul al acestora pentru luna octombrie 2010, majorat cu 15%.
(3) Valorile soldelor/salariilor de functie si ale soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, stabilite potrivit prezentei legi, se nominalizeaza prin ordin/decizie/dispozitie al/a ordonatorului principal de credite sau, dupa caz, al/a comandantului/sefului care are in competenta numirea in functie.
Art. 6. – (1) In anul 2011, avansarea personalului incadrat pe functii de executie in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se face prin incadrarea in clasele de salarizare corespunzatoare vechimii in munca dobandite, prevazute la art. 11 alin. (3) din legea-cadru, personalul beneficiind de o majorare a salariului de baza avut, corespunzator numarului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea-cadru, fara acordarea salariului corespunzator coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare.
(2) In anul 2011, pentru personalul de conducere se aplica in mod corespunzator prevederile alin. (1).
(3) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si la trecerea intr-o alta transa de vechime in functie pentru personalul care ocupa functii din cadrul familiei ocupationale Justitie, respectiv vechime in invatamant pentru personalul didactic de predare universitar si preuniversitar.
(4) Personalul care, in cursul anului 2011, desfasoara activitati noi care presupun, potrivit legii-cadru, acordarea unor clase de salarizare succesive celei detinute pentru functia respectiva beneficiaza de o majorare a salariului de baza, respectiv a soldei/salariului de functie, corespunzator numarului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea-cadru.
Art. 7. – (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza, indemnizatiilor lunare de incadrare si a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite.
(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile.
(4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.
Art. 8. – Sumele corespunzatoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acorda incepand cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute in vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda in anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 9. – (1) In anul 2011, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator.
(2) In anul 2011, ordonatorii de credite nu vor acorda premii si prime de vacanta.
Art. 10. – (1) Incepand cu luna ianuarie 2011, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) si d) si alin. (4), art. 13 si 14 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza cu 15% fata de cuantumul aflat in plata in luna octombrie 2010.
(2) In anul 2011, pentru personalul incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, pe perioada participarii la misiunile specificate la art. 2 lit. a)-d) din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman, cu modificarile ulterioare, alocatiile de hrana se acorda in cuantumul prevazut pentru luna octombrie 2010.
(3) De cuantumul drepturilor prevazute la alin. (2) beneficiaza si politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care desfasoara misiuni in strainatate in cadrul fortelor de mentinere a pacii sub egida ONU, NATO sau a altor organizatii internationale.
Art. 11. – In anul 2011, cuantumul drepturilor prevazute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, republicata, se stabilesc la nivelul din luna decembrie 2010.
Art. 12. – (1) Institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora.
(2) In bugetele pe anul 2011 ale institutiilor publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu se prevad sume pentru acordarea de tichete-cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora.
Art. 13. – (1) In anul 2011, dispozitiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, dupa caz, indemnizatiilor la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva nu se aplica.
(2) In anul 2011, prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia imposibilitatii mentinerii in activitate a persoanelor clasate inapt pentru serviciul militar ori incadrate in grad de invaliditate sau decedate.
Art. 14. – (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, pentru personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice care beneficiaza de drepturi banesti acordate din fondurile constituite in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, salariile de baza, prevazute la art. 1 alin. (1), se calculeaza prin includerea in acestea a nivelului mediu a acestor drepturi banesti aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare functie publica, pe categorii, clase si grade profesionale, respectiv pentru fiecare functie contractuala, in functie de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale.
(2) Valoarea medie prevazuta la alin. (1) se calculeaza pentru functiile identice, echivalente sau asimilate din punctul de vedere al salarizarii, distinct pe fiecare ordonator principal de credite, respectiv pe ordonator secundar de credite si cumulat pentru ordonatorii tertiari de credite din subordinea fiecarui ordonator principal sau, dupa caz, secundar de credite.
(3) Drepturile banesti, care potrivit alin. (1) si (2) se includ in salariul de baza, nu se majoreaza cu procentul prevazut la art. 1.
(4) Fondurile constituite in temeiul art. 227 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea drepturilor banesti, care potrivit alin. (1) au fost incluse in salariul de baza, se fac venit la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, la bugetele fondurilor speciale.
Art. 15. – Personalul incadrat pe posturile preluate de ministerul finantelor publice in baza art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se reincadreaza pe functii publice generale si beneficiaza de drepturile salariale prevazute pentru aceste functii.
Art. 16. – (1) Majorarea totala a salariului brut, soldei brute lunare/salariului lunar brut, a indemnizatiei lunare brute nu poate fi mai mare de 15% fata de nivelul acordat personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(2) Pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, majorarea prevazuta la alin. (1) poate fi depasita numai pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) si in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
Art. 17. – In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice, care va stabili si formula concreta de calcul al salariilor, indemnizatiilor si soldelor pentru anul 2011.

Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 14 decembrie 2010.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 28 decembrie 2010.
Nr. 285.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X