Arhivă pentru august, 2009

Plata prin card a salariilor bugetarilor – neconstituţională

n M.Of. nr. 520 de miercuri, 29 iulie 2009, a fost publicat? Decizia nr. 859/2009, prin care curtea Constitu?ional? (CC) a admis, la data de 16 iunie 2009 , c? prevederile art. 5-8 din OUG nr. 149/2007 privind aprobarea unor m?suri n domeniul finan?elor publice, sunt neconstitu?ionale.

Excep?ia de neconstitu?ionalitate a fost ridicat? direct de Avocatul Poporului, sesiznd Curtea Constitu?ional? prin Adresa nr. 1.315/05.02.2009, prin care se solicit? admiterea excep?iei de neconstitu?ionalitate a prevederilor art. 5-8 din OUG nr. 149/2007, care dispun:

Art. 5. – Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale ?i locale, precum ?i institu?iile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finan?are, vor lua m?surile necesare pentru plata drepturilor salariale ale personalului prin intermediul cardurilor.

Art. 6. – (1) Trecerea la plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor pentru institu?iile publice cu sediile n municipii ?i ora?e, prev?zute la art. 5, se va face pn? la data de 31 martie 2008.

(2) Salaria?ii institu?iilor publice cu sediile n mediul rural, prev?zute la art. 5, beneficiaz?, la cerere, de plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor.

Art. 7. – (1) Institu?iile de credit prin care se efectueaz? pl??ile prev?zute la art. 5 sunt selectate de ordonatorii de credite, n condi?iile legii.

(2) Salaria?ii pot opta pentru plata pe card a salariilor prin intermediul altor institu?ii de credit dect cele selectate n condi?iile alin. (1).

Art. 8. – Institu?iile publice sau, dup? caz, categoriile de persoane pentru care institu?iile publice sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonan?e de urgen?? sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei ?i finan?elor, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

n motivarea excep?iei de neconstitu?ionalitate, avocatul poporului a sus?inut urm?toarele:

prevederile textelor de lege criticate ncalc? dou? (?i anume: posesia ?i folosin?a) din cele trei prerogative ale dreptului de proprietate, consacrate de art. 480 din Codul civil ?i art. 44 alin. 2 din Constitu?ia Romniei, potrivit c?ruia dreptul de proprietate privat? este garantat ?i ocrotit? n mod egal de lege, indiferent de titular;

de asemenea, este invocat? ?i nc?lcarea art. 1 din Primul Protocol adi?ional la Conven?ia pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale: Orice persoan? fizic? sau juridic? are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dect pentru cauz? de utilitate public? ?i n condi?iile prev?zute de lege ?i de prevederile generale ale dreptului interna?ional, potrivit c?reia se n?elege c? salariul poate fi asimilat unui bun protejat, no?iunea nglobnd orice interes al unei persoane de drept privat care are o valoare economic?;

s-a sus?inut faptul c? institu?iile de creditare, prin intermediul c?rora se efectueaz? astfel de pl??i, nu pl?tesc dobnzi, ceea ce duce la o mbog??ire f?r? just temei a acestora;

s-a ar?tat c? art. 8 din OUG nr. 149/2007 permite exceptarea de la regula pl??ii salariului prin intermediul cardului, ns? o asemenea m?sur? este l?sat? la aprecierea ministrului finan?elor publice.

Sesizarea Avocatului Poporului a fost trimis? ?i c?tre Guvern, care a considerat-o a fi o excep?ie nentemeiat?, dar ?i c?tre pre?edin?ilor celor dou? Camere ale Parlamentului, ns? ace?tia nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep?ia de neconstitu?ionalitate.

Referitor la cele expuse mai sus, Curtea Constitu?ional? a statuat urm?toarele:

prevederile art. 5-8 din OUG nr. 149/2007 contravin dispozi?iilor art. 44 alin. 1 din Constitu?ie ?i ale art. 1 din Primul Protocol adi?ional la Conven?ia pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale;

chiar dac? drepturile salariale nu sunt drepturi reale, ci de crean??, n jurispruden?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, acestea sunt asimilate bunurilor protejate, or obligarea personalului din institu?iile publice de a primi drepturile salariale prin intermediul cardului condi?ioneaz? folosin?a acestor bunuri de existen?a bancomatelor ?i automat de voin?a unor persoane juridice private (b?nci), care percep anumite comisioane pentru eliberarea banilor. Mai mult dect att, titularii cardurilor nu pot folosi ?i dispune de drepturile lor salariale n orice situa?ie, fiind ?inu?i de limitarea zilnic? a retragerilor sumelor de bani al c?ror plafon este stabilit de banc?. Or, nici chiar legiuitorul nu poate limita un drept, dect numai pentru un interes de utilitate public?, ?i nicidecum pentru un interes privat;

cu privire la art. 6 alin. 2 ?i art. 8 din Ordonan?a criticat?, Curtea re?ine faptul c? este permis? exceptarea de la regula pl??ii drepturilor salariale prin intermediul cardului, dar c? o asemenea m?sur? este l?sat? la aprecierea ministrului finan?elor publice.

n concluzie, Curtea Constitu?ional? a admis, prin Decizia nr. 859/2009, excep?ia de neconstitu?ionalitate, formulat? de Avocatul Poporului ?i a constatat c? prevederile art. 5-8 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 149/2007 sunt neconstitu?ionale, n m?sura n care din acestea se n?elege c? plata prin card a drepturilor salariale ale salaria?ilor din institu?iile publice este obligatorie.
Catalin Toma

Şeful statului nu crede că soluţia e concediul de 10 zile fără plată

La ntlnirea cu autorit??ile locale din jude?ul Tulcea de joi, 13 august 2009, pre?edintele Traian B?sescu a declarat c? nu crede c? solu?ia Guvernului de a acorda bugetarilor n mod for?at zece zile de concediu f?r? plat? sau de a mic?ora programul orelor de lucru este cea corect?. ?eful statului a recomandat efectuarea unor test?ri pentru a stabili care sunt cei buni ?i cei slabi , pentru ca apoi solu?ia s? constea n disponibilizarea celor slabi.

Am v?zut ?i varianta pe care a lansat-o Guvernul, zece zile pe lun? sau nu ?tiu ct timp n care s? nu se lucreze. Dac? vre?i s? fiu foarte sincer, eu nu cred c? asta este solu?ia pentru c? avem n administra?ia local? foarte mult? ineficien??, ca ?i n administra?ia central?. Avem o birocra?ie ineficient?. Presupun c? Guvernul va l?sa la dispozi?ia ?efilor de institu?ii dac? s? disponibilizeze sau s? trimit? oamenii cte zece zile acas?, a spus Traian B?sescu.

De asemenea, pre?edintele a ?inut s? aten?ioneze Guvernul cu privire la impactul pe care l poate avea punerea n practic? a unei astfel de solu?ii, care implicit duce la diminuarea veniturilor: V? aten?ionez c? asta va nsemna s?-i pl?ti?i mai prost ?i pe cei ineficien?i, ?i pe cei foarte buni, iar cei foarte buni s-ar putea s? v? plece n condi?iile astea. Recomandarea mea este, indiferent de culoarea politic? a ?efului de institu?ie, solu?ia corect? ar fi eu asta a? face, dac? a? fi primar sau ministru testarea ntregului personal pe chestiuni legate de ce are de f?cut. Cei mai buni r?mn, ceilal?i slabi pleac?. Pentru c? ?tim to?i c? avem un balast n aparatul de stat.

Traian B?sescu consider? c? trebuie alocate resurse minime pentru cheltuielile institu?iilor publice, f?r? s? se mai nregistreze excese , pentru a se putea asigura salariile , pensiile ?i pentru a se reu?i acordarea sprijinului acolo unde exist? perspectiva pie?ei de desfacere.

Pre?edintele a sus?inut c? excesele la nivel bugetar printre care ?i angaj?rile excesive de personal exist? de mult? vreme ?i au continuat s? existe chiar ?i n timpul mandatului s?u, chiar dac? ele nu au avut aprobarea lui.

n acest context, Traian B?sescu a afirmat c? pn? n prezent statul romn a demonstrat c? nu este capabil s? se adapteze crizei: Statul romn a r?mas la fel de cheltuitor, spre deosebire de sistemul privat care ?i-a ajustat singur cheltuielile. Romnia nu trebuie s? ntre n derapaj. Acum trebuie ajustate excesele, fie c? vorbim de cheltuieli de personal, fie c? vorbim de investi?ii. Pn? n prezent, statul romn a demonstrat c? nu este capabil s? se adapteze la criz?, spre deosebire de sistemul privat, care s-a ajustat imediat. Vreau s? se n?eleag? clar c? Romnia are nevoie de Armat?, Poli?ie, medici, profesori ?i nu sunt adeptul absurdului, ci al ra?ionalului.

Pre?edintele a mai ad?ugat: Aceast? criz? ne-a ar?tat ct de necesar? este modernizarea Romniei. De ncepeam acest program de modernizare de mai mul?i ani, am fi dep??it criza mai u?or. Avnd n vedere c? economia Germaniei ?i cea a Fran?ei ?i reiau cre?terea economic?, sper c? n al patrulea trimestru al acestui an ?i n Romnia s? se ntmple acela?i lucru.

?eful statului a apreciat, totodat?, c? o criz? economic? nu poate fi stopat? cu bani arunca?i n economie, iar n condi?iile n care marile investi?ii ?i-au oprit produc?ia ?i marile pie?e de desfacere din Uniunea European? sunt n recesiune, mijloacele de relansare a economiei Romniei sunt extrem de reduse.
Catalin Toma

Concediul fara plata nu poate fi impus decat prin lege !

Avocatul Poporului, prof. univ. dr. Ioan Muraru, consider? c? cele 10 zile de concediu f?r? plat? nu pot fi impuse bugetarilor dect printr-un text de lege, care s? dispun? n mod expres aceast? m?sur?.

Consider?m c? impunerea a zece zile de concediu f?r? plat? pentru to?i bugetarii poate fi obligatorie din punct de vedere juridic doar dac? este stabilit? printr-o lege adoptat? de Parlament sau printr-o ordonan?? a Guvernului, emis? n condi?iile articolului 115 din Constitu?ie, se arat? n comunicatul remis n data de 18 august 2009 de Avocatul Poporului.

Prof. univ. dr. ioan muraru a subliniat faptul c?, potrivit dispozi?iilor art. 137 alin. (1) din Constitu?ia Romniei, formarea, administrarea, ntrebuin?area ?i controlul resurselor financiare ale statului, ale unit??ilor administrativ-teritoriale ?i ale institu?iilor publice sunt reglementate prin lege, iar n conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) din Constitu?ie: impozitele, taxele ?i orice alte venituri ale bugetului de stat ?i ale bugetului asigur?rilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.

Astfel, n condi?iile n care m?surile preconizate privesc drepturile, libert??ile ?i interesele legitime ale personalului bugetar, acestea trebuie s? fie rezultatul negocierilor cu sindicatele, patronatele ?i cu asocia?iile profesionale. De asemenea, avocatul poporului apreciaz? c? toate aceste m?suri trebuie s? poarte girul Consiliului Economic ?i Social, creat prin revizuirea constitu?ional? din 2003, ca organ consultativ al Parlamentului ?i Guvernului in stabilirea strategiilor ?i politicilor economice ?i sociale.

n ndeplinirea misiunii sale constitu?ionale de a ap?ra drepturile, libert??ile ?i interesele legitime ale persoanelor fizice, avocatul poporului consider? c? are obliga?ia de a-?i exprima punctul de vedere n leg?tur? cu aceast? m?sur? economico-financiar? preconizat? de c?tre Guvern, apreciind totodat? c? solu?iile ?i indica?iile transmise c?tre agen?ii guvernamentali prin intermediul mass-media sau al adreselor unor func?ionari din cadrul Ministerului Finan?elor Publice pot fi considerate m?suri preg?titoare care, ns?, nu au ?i nu pot avea efecte juridice. Ele nu pot angaja r?spunderea juridic? a conduc?torilor autorit??ilor publice.
Catalin Toma

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X