Arhivă pentru octombrie, 2009

UN NOU SITE PENTRU TOATA LUMEA INTERESATA DE ACTIVITATEA SINDICALA

http://www.paginasindicatelor.ro/ stiri – sindicate / editorial .html

LECTURA PLACUTA!

În scrisoarea de intenţie către FMI, Guvernul s-a angajat să îngheţe salariile bugetarilor în 2010 !

Fondul Monetar Interna?ional (FMI) a publicat joi, 8 octombrie 2009, scrisoarea suplimentar? de inten?ie la acordul stand-by semnat cu Romnia n luna martie 2009.
Documentul a fost aprobat de Guvernul Romniei prin OUG nr. 99/2009, publicat? n M.Of. nr. 629 din 22 septembrie 2009.

n scrisoarea de inten?ie, Guvernul romn prezint? Fondului situa?ia economic? n care se afl? Romnia: Romnia se confrunt? cu o recesiune economic? sever?. [..] Anticip?m c? mediul economic va continua s? fie dificil ?i n restul anului 2009, nregistrnd o ameliorare progresiv? abia n cursul anului 2010.

Strategia fiscal? a Guvernului const? ntr-o serie de m?suri ce produc economii pe termen mai lung ?i mbun?t??esc calitatea finan?elor publice prin intermediul unor reforme n 7 domenii ale sectorului public:
1) restructurarea sectorului public pentru a reduce num?rul de salaria?i, conjugat? cu o reform? a sistemului de salarizare;
2) reforma pensiilor;
3) implementarea unei legi a responsabilit??ii fiscale ?i a cadrului bugetar pe termen mediu;
4) reforma ntreprinderilor de stat;
5) restructurarea rela?iilor financiare cu autorit??ile locale ?i institu?iile autofinan?ate, pentru a asigura o mai mare asumare a r?spunderii financiare;
6) mbun?t??iri ale administr?rii fiscale;
7) programe de asisten?? social? suple.

Astfel, n perioada octombrie – finele lunii decembrie 2009, toate cheltuielile de personal (inclusiv cele de la autorit??ile locale ?i institu?iile autofinan?ate) vor face obiectul unei reduceri cu 15,5%, prin reducerea timpului de lucru normat cu echivalentul a 10 zile lucr?toare (0,3% din PIB); de asemenea, vor fi t?iate orele suplimentare ?i primele (0,1% din PIB).

Pentru anul 2010, Guvernul dore?te reducerea deficitului pn? la sub 6% din PIB prin:
- reducerea n continuare a cheltuielilor cu salariile, inclusiv o nghe?are a salariilor (0,3% din PIB) cu excep?ia celor pl?tite persoanelor ce c?tig? mai pu?in de 705 RON pe lun?;
- continuarea politicii de nlocuire a unui angajat din 7 care p?r?sesc sistemul (0,1% din PIB);
- reducerea pl??ii orelor suplimentare ?i a premiilor (0,25% din PIB);
- reducerea num?rului de salaria?i ?i restructurarea sistemului de salarizare.

Pn? la sfr?itul anului 2009, Guvernul se angajeaz? s? aprobe legisla?ia care s? permit? reducerea semnificativ? a num?rului de personal din sectorul public, asigurnd astfel economii brute suplimentare de 0,68% din PIB (cel pu?in 0,49% din PIB net) n 2010. Acest angajament va fi atins prin aplicarea de normative pentru cheltuieli de personal ?i pentru cheltuieli cu bunuri ?i servicii, care vor fi elaborate ?i aplicate n lunile urm?toare la toate nivelurile administra?iei, precum ?i prin restructurarea agen?iilor guvernamentale, fie prin desfiin?area lor, fie prin ncorporarea lor n ministerele de resort.

Reforma pensiilor va cuprinde, pe lng? trecerea la indexarea cu infla?ia ?i cre?terea vrstei de pensionare, ?i revizuirea modului de alocare a pensiilor de invaliditate, eliminarea pensiilor speciale ?i modificarea condi?iilor de pensionare anticipat?.

Printre m?surile preconizate pentru reducerea deficitului bugetar, se mai num?r? ?i:

- reevaluarea bazei de impunere pentru impozitele pe proprietate ?i accizele majorate la tutun ?i combustibili vor contribui cu 0,3% din PIB (deja aprobate prin lege);

- extinderea sistemelor de achizi?ii electronice (economii de 0,8% din PIB);

- asigurarea, n 2010, a unei baze mai mari de contribu?ii sociale, a unui control mai bun al revendic?rilor frauduloase de pensii de invaliditate ?i a unui num?r mai mic de pension?ri anticipate (0,2% din PIB);
- cheltuielile pentru investi?ii vor fi reduse n a doua jum?tate a anului cu echivalentul a 0,2% din PIB, ns? va fi p?strat “un spa?iu pentru un buget de investi?ii realist” pentru urm?toarele luni;

- Guvernul va stabili fondul total de salarii pentru companiile de stat care primesc subven?ii sau alte transferuri de la buget, m?sur? care are termen de aplicare finele lunii iunie 2010; companiile de stat trebuie s? prezinte Guvernului proiectele de bugete n 15 zile lucr?toare dup? publicarea bugetului de stat, iar negocierile privind contractele colective de munc? nu vor fi permise pn? cnd bugetul anual al societ??ii, inclusiv plafoanele pentru fondul de salarii, nu a fost aprobat;

- se va interzice transferul resurselor alocate pentru cheltuieli de capital la cheltuieli curente , urmnd s? fie introduse sanc?iuni personale ?i institu?ionale pentru nerespectarea prevederilor bugetare sau a contractelor de performan?? managerial?;

- Guvernul va elabora legisla?ia pentru intrarea n incapacitate de plat? a autorit??ilor locale ?i le va interzice acestora s? transfere sume de la cheltuieli de capital la cheltuieli curente, iar prim?riile care vor solicita fonduri suplimentare trebuie s? semneze programe de ajustare;

- se vor aplica normative de cost tuturor autorit??ilor locale n vederea asigur?rii echit??ii ?i eficientiz?rii, interzicerea transferurilor de sume de la cheltuieli de capital la cheltuieli curente ?i instituirea cadrului legal pentru insolvabilitatea autorit??ilor locale.

n ceea ce prive?te segmentul bancar, FMI a prelungit termenul limit? pn? la care autorit??ile romne trebuie s? mbun?t??easc? legisla?ia privind “b?ncile problem?” de la 31 noiembrie 2009 la 31 martie 2010. Astfel, se vor aduce amendamente legisla?iei bancare, printre care:
- legea va specifica un declan?ator timpuriu pentru numirea obligatorie ?i din timp a unui administrator special bazat pe un prag reglementat, ale c?rui competen?e se vor suplimenta, acordndu-i-se capacitatea de a implementa cu promptitudine o gam? larg? de m?suri de restructurare, incluznd achizi?ia ?i prezum?ii, vnzare de active, transfer de depozite ?i diminuarea capitalului pentru a absorbi pierderile;

- legea va ndep?rta aplicarea prevederilor mpov?r?toare, inclusiv n conformitate cu legea general? a societ??ilor comerciale;

- ini?ierea procedurilor de lichidare n conformitate cu legea lichid?rii ?i cu procedurile de lichidare conforme legii societ??ilor comerciale va necesita aprobarea prealabil? a BNR;

- legea va acorda prioritate la insolvabilitate crean?elor depozitarilor ?i acela?i rang de prioritate Fondului de garantare a depozitelor.

Acordul stand-by dintre FMI ?i Romnia este ncheiat pe o perioad? de 24 de luni. Prin intermediul acestui acord, Romnia va fi finan?at? de FMI cu o sum? echivalent? cu 11,443 miliarde DST (12,95 miliarde de euro), de Comisia European? cu 5 miliarde de euro, de Banca Mondial? cu 1 miliard de euro ?i de Banca European? pentru Reconstruc?ie ?i Dezvoltare, Banca European? de Investi?ii cu 1 miliard de euro. n total, Romnia va fi mprumutat? cu 19,95 miliarde de euro.

Referitor la acest acord, Guvernul Romniei consider? c? acest pachet este esen?ial pentru protejarea economiei romne?ti mpotriva celor mai severe efecte ale crizei mondiale ?i pentru plasarea noastr? ntr-o pozi?ie care s? permit? reluarea n for?? a procesului de cre?tere odat? ce dificult??ile curente se vor ameliora.

10.000 de ceferişti vor fi daţi afară, cu plăţi compensatorii

M?surile de protec?ie social? de care beneficiaz? persoanele disponibilizate ca urmare a restructur?rii ?i reorganiz?rii unor societ??i ?i companii din domeniul feroviar se afl? n form? final? pe masa Guvernului, care urmeaz? s? le aprobe printr-o Ordonan?? de Urgen??.

Pl??i compensatorii, ?omaj ?i venituri lunare de completare

Angaja?ii disponibiliza?i ar urma s? beneficieze de o sum? egal? cu dou? salarii medii nete pe economie din luna ianuarie a anului n care s-a efectuat concedierea, de indemniza?ie de ?omaj ?i venit lunar de completare.

Potrivit HG, acesta din urm? se stabile?te odat? cu indemniza?ia de ?omaj ?i este egal cu diferen?a dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni nainte de concediere ?i nivelul indemniza?iei de ?omaj.

Venitul de completare se va acorda lunar, pe perioade stabilite diferen?iat, n func?ie de vechimea n munc?, ?i se mparte n trei categorii:

a) 20 de luni, pentru persoanele cu o vechime de pn? la 15 ani;
b) 22 de luni, pentru o vechime cuprins? ntre 15 ?i 25 de ani;
c) 24 de luni, pentru o vechime n munc? de peste 25 de ani.

Sindicatele spun altceva

Potrivit liderului Federa?iei sindicale Mi?care-Comercial, Ion Molnea, n mod real, feroviarii disponibiliza?i ar urma s? primeasc? maximum 1.180 de lei lunar, prin cumularea ?omajului ?i a veniturilor lunare de completare. Molnea a explicat c? perioada de ?omaj este de un an, timp n care feroviarii vor putea ncasa indemniza?ia n valoare de circa 750 de lei ?i doar o parte din veniturile lunare de completare, pn? la valoarea maxim? de 1.180 de lei.

Dup? perioada de un an, veniturile lunare de completare vor ajunge la valoarea de 1.180 de lei, lund astfel locul indemniza?iei de ?omaj. Drept urmare, cele dou? categorii de venituri care ar trebui s? fie acordate feroviarilor nu se vor cumula.

Mai mult, Molnea a precizat c? nu se vor acorda pl??i compensatorii, aceast? m?sur? fiind doar men?ionat? n actul normativ, f?r? acoperire n realitate.

?eful Federa?iei Mi?care-Comercial a ad?ugat c? autorit??ile urm?resc disponibilizarea ct mai rapid? ?i mai facil? a circa 10.000 de feroviari pentru a privatiza companiile feroviare luate n discu?ie, n special CFR Marf?. Aceasta nu ar fi o problem? dac? ar face-o a?a cum trebuie, dar ei (oficialii ministeriali ?i guvernamentali, n.r.) urm?resc s? fac? la fel ca n cazul altor mari companii romne?ti privatizate.

13 societ??i intr? sub inciden?a HG

Lista societ??ilor care beneficiaz? de protec?ia social? acordat? persoanelor disponibilizate cuprinde 13 companii, cu un total de 10.342 de persoane propuse pentru disponibilizare .

Guvernul a aprobat, prin Ordonan?? de Urgen??, lista societ??ilor na?ionale, a companiilor na?ionale ?i a societ??ilor comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, care vor beneficia de protec?ia social? acordat? persoanelor disponibilizate:

1. Compania Na?ional? de C?i Ferate CFR SA, cu 600 de eprsoane propuse pentru disponibilizare
2. Societatea Comercial? Electrificare CFR SA, cu 236 de persoane propuse
3. Societatea Comercial? ntre?inere mecanizat? a C?ii Ferate SA, cu 23 de persoane
4. Societatea Comercial? Tipografia Filaret SA, cu 44 de persoane
5. Societatea Comercial? Informatic? Feroviar? SA, cu 38 de persoane
6. Societatea Comercial? Sere ?i Pepiniere SA, cu 15 persoane
7. Societatea Na?ional? de Transport Feroviar de C?l?tori CFR C?l?tori SA, cu 1032 de persoane
8. Societatea Comercial? Repara?ii Locomotive CFR SCRL Bra?ov SA, cu 221 de persoane
9. Societatea Comercial? Vnzare Legitima?ii C?l?torie Voiaj-CFR SA, cu 89 de persoane
10. Societatea Comercial? Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cu?et?, Restaurant ?i Bar CFR – GEVARO SA, cu 44 de persoane
11. Societatea Na?ional? de Transport Feroviar de Marf? CFR Marf? SA, cu 6.700 de persoane
12. Societatea Comercial? ntre?inere ?i Repara?ii Vagoane CFR IRV SA, cu 800 de persoane
13. SC ntre?inere ?i Repara?ii Locomotive ?i Utilaje CFR IRLU SA, cu 500 de persoane propuse pentru disponibilizare.

Fundamentul hot?rrii

Ordonan?a de Urgen?? a fost adoptat? pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare ?i reorganizare asupra persoanelor concediate, ca urmare a restructur?rii sectorului feroviar, pentru eliminarea perderilor ?i eficientizarea pe termen lung a activit??ii sectorului feroviar.

Replica Guvernului la greva: Zilele libere fara plata raman, grila de salarizare se poate schimba

Bugetarii avertizeaza ca extind protestele pe durata intregii saptamani, in conditiile in care la sfarsitul primei zile de greva nu au ajuns la nicio intelegere cu premierul Emil Boc si ministrul finantelor Gheorghe Pogea, care asigura interimatul la Ministerul Muncii .

In timp ce liderii de sindicat negociau cu cei doi oficiali guvernamentali, peste 750.000 de bugetari din domeniul invatamantului, sanatatii si administratiei publice au fost in greva generala.

Boc: Avem bani pentru salarii

Premierul Emil Boc a spus ca este deschis la noi propuneri in ceea ce priveste o noua grila de salarizare care sa tina cont de resursele financiare si sa fie agreata de toata lumea, fiind dispus sa o promoveze.

“Guvernul trebuie sa tina cont de interesele tuturor categoriilor sociale”. Boc a tinut sa precizeze ca nu renunta la cele zece zile de concediu fara plata, care nu vor afecta insa veniturile salariale incepand cu anul 2010.

In ciuda situatiei economice actuale, premierul Romaniei a tinut sa-i asigure pe salariatii din sistemul public de faptul ca exista bani pentru plata salariilor pentru anul 2009 si 2010. In opinia lui Pogea, cheltuielile de functionare ale statului sunt nepermis de mari, 31% din taxele si impozitele colectate fiind cheltuieli salariale, cu 7-8% mai mult ca in alte state.

In ceea ce priveste situatia din sanatate, reprezentantii Casei Nationale de Asigurari redistribuie in prezent fonduri de circa 3,2 miliarde de lei (800 mil. euro), care au ramas dupa ce platile pentru medicamentele din farmacii si spitale, pentru dializa si pentru laboratoare au fost mutate in 2010, in principal catre cheltuielile spitalelor, inclusiv plata salariilor.

Sindicalistii joaca dur si ameninta cu greva generala pe termen nelimitat

“Am venit la intalnire pentru a face apel la dialog social, dar tinand cont si de problema economica actuala. In ceea ce priveste intrarea in vigoare a legii unitare de salarizare, niciun salariu nu va fi diminuat”, a dat asigurari premierul liderilor de sindicat prezenti ieri la Ministerul Muncii.

Nu de aceeasi parere sunt liderii de sindicat, care spun ca vor continua protestele.

“Negocierile si consultarile vor continua. De la 1 ianuarie 2010, orele lucrate sambata si duminica nu vor mai fi platite dublu. Cu atat mai mult cu cat, in prezent, in sistemul sanitar sunt circa 24.000 de posturi libere din cauza pensionarii si plecarii in strainatate a personalului medical”, a declarat Adrian Barea, prim-vicepresedintele Federatiei Sindicale Sanitas.

Nici liderii de sindicat din invatamant nu cred ca nu li se vor taia din sporuri.

“Nu vom renunta la negocieri. Nu s-a rezolvat nimic din problemele pe care le-am ridicat. Protestele vor continua. Ne dorim sa nu participam la un monolog, ci la negocieri prin care sa se rezolve problemele celor pe care ii reprezentam. Pana la sfarsitul acestui an, salariile profesorilor se vor diminua cu 15,5%, iar un salariat care castiga lunar 700-800 de lei va simti aceasta diminuare”, a afirmat Marius Nistor, presedintele executiv al Federatiei Sindicale Spiru-Haret, care reprezinta angajatii din sistemul de invatamant.

Maine, peste 100.000 de bugetari din tara vor participa la mitingul ce se va desfasura la Bucuresti. In plus, sindicalistii din educatie au spus ca isi asuma riscurile, in noiembrie urmand sa declanseze greva generala pe termen nelimitat.

Sufocata de cheltuieli, Bulgaria da afara 15% din bugetari!

Ministrul bulgar de finante Simion Djankov a trimis scrisori tuturor directorilor institutiilor statului in care le-a cerut sa concedieze din personal astfel incat pana la 1 noiembrie 2009 posturile din aparatul central (ministere si agentii guvernamentale) sa fie reduse cu 15% (aproape 13.000 de oameni).

Masura face parte din planul anticriza al Guvernului bulgar, instalat in functie in luna iulie si laudat la nivel international pentru modul de a lupta impotriva crizei financiare.

Noul guvern bulgar de dreapta a venit la conducere inarmat cu 82 de masuri anticriza, menite combaterii coruptiei (care a pagubit anul trecut tara de fonduri europene de 800 de milioane de euro), returnarii rapide a TVA si accelerarii aderarii la zona euro. Masurile vor fi pana in iunie 2010 si au fost proiectate pentru a crea 150.000 de locuri de munca.

Masurile anticriza, printre care si reducerea cheltuielilor bugetare cu 15% a ridicat cota de incredere a Executivului bulgar la 64%, potrivit unui ultim studiu al Gallup publicat in luna septembrie.

“Aceste masuri au ca scop dezvoltarea economiei Bulgariei. Prioritatile mele sunt intrarea Bulgariei in zona euro pana la sfarsitul mandatului actualului guvern si un buget echilibrat in 2010, pentru a transmite un semnal pozitiv investitorilor straini”, declara ministrul de finante, Simeon Djankov, in luna septembrie, cand a prezentat masurile.

13.000 de bugetari isi vor pierde locul de munca

Taierea a 15% din posturile bugetare este doar o ultima masura. Potrivit novinite.com, Djankov a fost nevoit sa trimita aceste scrisori deoarece anumiti directori nu s-au grabit sa faca vreun pas pentru a reduce personalul, asa cum a fost anuntat dinainte.

Reducerile de personal nu vor scuti ministerele care sunt prioritati pentru noul guvern de centru, precum Ministerul Sanatatii.

Ministrul de finante a declarat ca cei care isi vor pastra locul de munca vor primi salarii mai mari daca sunt mai eficienti si lucreaza mai bine.

In prezent, exista in jur de 87.000 de angajati in administratia de stat din Bulgaria. Dintre acestia, aproximativ 13.000 isi vor pierde locul de munca, relateaza novinite.com.

Djankov, fost economist la Banca Mondiala, a declarat ca Guvernul doreste sa reduca TVA cu doua procente, de la 20 la 18%.

De asemenea, impozitul pe venit va fi mentinut la 10%. Premierul bulgar boiko borisov a anuntat ca doreste privatizarea a 15% din companiile energetice.

O alta masura luata de Guvernul minoritar, format din membrii partidului de centru-dreapta GERB (Cetateni pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei), a fost majorarea accizelor pentru tigari cu 25%, adica de la la 58 de euro pentru 1.000 de tigarete la 72 de euro, pentru a strange bani pentru pensii si pentru a reduce contributia obligatorie de asigurari sociale .

PIB-ul Bulgariei pe 2009 era estimat de fondul monetar international (FMI) in aprilie la 51,3 miliarde de dolari (35,7 miliarde de euro). Bulgaria a avut in primele sase luni ale anului venituri de 6,5 miliarde de euro si cheltuieli de 7,74 miliarde de euro.

FMI: Nu va mai axati pe constructii

Modul de actiune al Executivului bulgar impotriva crizei a fost laudat de presa internationala si a fost dat ca exemplu pentru alte state.

Fondul Monetar International a primit cu incredere planul echipei lui Borisov, dar le-a cerut sa se axeze pe dezvoltarea altor domenii, deoarece constructiile si serviciile financiare nu mai reprezinta motorul cresterii economice.

Potrivit Sofia Echo, mai mult de un sfert din firmele de constructii din Bulgaria si-au inchis activitatea in primele noua luni ale anului, aproximativ 1.550 din 5.820 de firme. Bulgaria se asteapta la o scadere economica de pana la 6,5% in acest an. Criza a dus la cresterea ratei somajului la aproape 8% in luna august si analistii se tem sa nu atinga 10 procente pana la finele anului, relateaza Reuters.

Masurile au drept scop si modernizarea infrastructurii. Simeon Djankov a anuntat ca doreste ca Bulgaria sa construiasca 65 km de autostrada pe an, in conditiile in care maximul de pana acum era de 11 kilometri.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X