Arhivă pentru noiembrie, 2009

SEMNAREA CERERILOR DE CONCEDIU FARA PLATA ESTE OPTIONALA PENTRU SALARATI NU OBLIGATORIE!

Pentru a clarifica mai multe situatii care au aparut vis-a-vis de semnarea cererilor tip de concedii fara plata venim cu urmatoarele precizari. Salariatii pot opta sa nu semneze aceste cereri, iar angajatorul are obligatia ca si in aceste situatii de refuz sa stabileasca una din masurile prevazute de lege (reducerea timpului de lucru, sau zile fara plata) care sa conduca pana la sfarsitul anului la diminuarea fondului de salarii cu 15,5%.
In situatia prevazuta de legea actuala nr.329/2009, decizia de acordare sau nu a acordului de semnare a cererilor fara plata apartine exclusiv salariatului, sindicatele avand in cazul de fata doar rol consultativ.

Pn? pe 9 decembrie, pensionarii angaja?i la stat trebuie s? opteze ntre pensie ?i salariu

Data-limit? pn? la care pensionarii angaja?i la stat pot opta n scris ntre salariu ?i pensie, conform obliga?iei instituite de art. 18 din Legea 329/2009, este 9 decembrie 2009, potrivit comunicatului de pres? din data de 18 noiembrie 2009 remis de Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale (MMFPS).
mmfps a elaborat instruc?iunile privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, n conformitate cu dispozi?iile art. 26 ?i ale Cap. IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorit??i ?i institu?ii publice, ra?ionalizarea cheltuielilor publice, sus?inerea mediului de afaceri ?i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia European? ?i Fondul Monetar Interna?ional.

Persoanele care se afl? sub inciden?a prevederilor Cap. IV din Legea nr. 329/2009 sunt pensionarii care realizeaz? venituri salariale sau asimilate salariilor ob?inute din surse bugetare, ?i anume:
pensionarii sistemului public de pensii;
pensionarii apar?innd sistemelor neintegrate sistemului public (pensionarii proveni?i din cadrele militare ?i func?ionarii publici cu statut special din domeniul ap?r?rii na?ionale, ordinii publice ?i siguran?ei na?ionale; pensionarii sistemului de asigur?ri sociale al avoca?ilor ?i pensionarii sistemelor proprii de asigur?ri sociale ale cultelor recunoscute de lege);
beneficiarii pensiilor de serviciu, stabilite prin legi speciale sau statute profesionale.

Art. 17 din Legea 329/2009 permite pensionarilor cumulul pensiilor cu veniturile salariale, numai n situa?ia n care pensia net? are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigur?rilor sociale de stat, stabilit anual prin legea bugetului asigur?rilor sociale de stat (pentru anul 2009, salariul mediu brut este de 1.693 lei).

Pensia net? reprezint? cuantumul pensiei rezultat n urma deducerii contribu?iei de asigur?ri sociale de s?n?tate ?i a impozitului pe venit, f?r? a se lua n considerare indemniza?iile cu caracter necontributiv acordate n baza legilor speciale, pensia I.O.V.R., indemniza?ia de nso?itor pl?tit? pensionarilor pentru limit? de vrst? care, conform legii, provin din pensionari ncadra?i n gradul I de invaliditate , indemniza?iile acordate nev?z?torilor ?i persoanelor cu handicap ?i nici sumele acordate cu titlu de drepturi restante.

Pentru pensionarii care ncaseaz? pensie att din sistemul public de pensii, ct ?i din celelalte sisteme de pensii neintegrate acestuia sau, dup? caz, numai din sisteme neintegrate, la determinarea plafonului se are n vedere cuantumul rezultat din cumularea tuturor pensiilor.
n situa?ia n care din cumularea pensiilor nete rezult? un cuantum mai mare dect nivelul salariului mediu brut, persoana poate cumula veniturile salariale realizate, numai cu una din pensii, al c?rei cuantum se situeaz? sub nivelul salariului mediu brut, la alegere.

Documentele care trebuie depuse la angajator sau, dup? caz, la Casa Teritorial? de Pensii, vor putea fi desc?rcate/consultate n curnd pe site-ul MMFPS.

Sursa: www.mmuncii.ro

Anunt important !

Anunt important !
November 14, 2009
Prin prezenta va aducem la cunostinta ca incepand cu data de 9 nov. 2009 a intrat in vigoare legea nr 329 care reglementeaza reducerea cheltuielilor publice din sistemul bugetar.

Legea a fost contestata de sindicate la Curtea Constitutionala care a respins-o in data de 4 nov. 2009 si a considerat-o legala si constitutionala, ea fiind publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr 761 din 9.11.2009 si este aplicabila incepand cu luna noiembrie a.c.

Ca urmare a aplicarii acestei legi fiecare salariat va primi in urmatoarele 2 luni un concediu fara plata timp de 8 zile sau va putea opta pentru reducerea timpului de lucru, asfel incat la sfarsitul lunilor noiembrie si decembrie sa se realizaeze reducerea veniturilor salariale cu procentul de 15,5% prevazut de lege.

Masura este aplicabila tuturor salariatilor bugetari indiferent de tipul contractului de munca, inclusiv asistentilor maternali.

Punctul de vedere al sindicatului este ca aceasta lege este de departe imorala si nedreapta pentru salariatii bugetari, care in ultima perioada de timp au devenit tinta nemiloasa a unui guvern neputincios care si-a ascuns incompetenta redresarii economiei agatandu-se de consistenta sistemului bugetar pe care tot ei l-au creat si ingrasat dupa chipul si asemanarea lor.

Dar legea e lege si trebuie respectata, chiar si atunci cand nu ne place. Un vechi proverb latin spune Sed lex , dura lex ! Aspra e legea , dar e lege !

Redam in cele ce urmeaza articolul 10 din legea 329 a rationalizarii cheltuielilor publice mai sus mentionata:
Capitolul III
M?suri de reducere a cheltuielilor de personal n sistemul bugetar
Art.10 – (1) n vederea ncadr?rii n constrngerile bugetare determinate de situa?ia de criz? economic?, n perioada octombrie-decembrie 2009, conduc?torii autorit??ilor ?i institu?iilor publice, indiferent de modul de finan?are, au obliga?ia de a diminua cheltuielile de personal, n medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia din urm?toarele m?suri:
a) s? acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestora, zile libere f?r? plat? pentru o perioad? de pn? la10 zile lucr?toare;
b) s? reduc? programul de lucru;
c) s? dispun? o m?sur? ce combin? alternativele prev?zute la lit. a) ?i b);
d) alt? m?sur? cu efect echivalent.
(2) Cu respectarea prevederilor alin.(1), autorit??ile ?i institu?iile publice au obliga?ia de a-?i organiza activitatea, astfel nct s? asigure continuitatea serviciilor de interes public.
(3) Modalitatea de aplicare a m?surilor prev?zute la alin.(1) se stabile?te cu acordul salariatului, dup? consultarea organiza?iilor sindicale sau, dup? caz, a reprezentan?ilor salaria?ilor.
(4) n lipsa acordului sau n cazul n care, urmare op?iunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul ?i num?rul de zile libere, precum ?i reducerea programului se stabilesc de conduc?torul institu?iei publice, astfel nct s? nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere ntr-o lun?, iar diminuarea salariului s? nu dep??easc? nivelul prev?zut la alin. (1).
(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prev?zute la alin.(1) n zilele de s?rb?toare legal?.
(6) Zilele libere sau, dup? caz, reducerea programului de lucru prev?zute la alin. (1), (3)-(5) nu afecteaz? durata concediului de odihn? anual ?i sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv n specialitate, efectiv?. Salariatul beneficiaz? n aceast? perioad? de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele dect cele salariale.
(7) Pentru personalul militar din institu?iile din sistemul de ap?rare na?ional?, ordine public? ?i siguran?? na?ional?, m?sura prev?zut? la alin.(1) lit.a) se aplic? pentru un num?r de pn? la 14 zile calendaristice.

In vederea compensarii reducerii veniturilor pe lunile noiembrie si decembrie asistentii maternali vor primi in data de 23 noiembrie banii aferenti cheltuielilor pentru copiii pe care-i au in plasament din lunile din urma pana la data platii, urmand ca pana la sfarsitul anului sa aiba loc si lichidarea lor.

Pentru salariatii din centre se va incerca ca in luna decembrie sa se acorde plata la zi pe lunile noiembrie si decembrie la drepturile reprezentand refacerea capacitatii de munca prevazute de contractual colectiv la nivel de unitate astfel incat sa se compenseze reducerea de 15,5% pe luna decembrie.

Banii din sentintele definitive si irevocabile castigati in anul 2009 vor fi acordati dupa aprobarea bugetului pe anul 2010 conform O.U. Nr 71 din 2009, esalonat in trei transe.

Asistentii maternali alaturi de toti ceilalti salariati de la stat trebuie sa inteleaga situatia dificila prin care trece societatea civila in ansamblul ei si sa fie solidari cu ceilalti salariati din sistemul bugetar si din DGASPC chiar daca situatia este una mai speciala fata de restul bugetarilor !

Impreuna cu legea 329 a rationalizarii cheltuielilor publice a intrat in vigoare si legea nr 330 a salarizarii unice din sistemul bugetar care va fi aplicata incepand cu luna ianuarie 2010. Aici lucrurile stau mai bine pentru asistenta sociala decat in prima situatie chiar daca nu exista o grila specifica separata pentru asistenta sociala si multe omisiuni, din cauza faptului ca in acest sector sporurile adaugate la salar nu au fost exagerate si se incadreaza in limitele prevazute de actuala lege, cel putin la noi la Iasi.
Vor avea de pirerdut la salariu acei salariati bugetari care au foarte multe sporuri a caror cuantum depaseste pragul de 30% din salariul brut impus de noua lege, ceea ce nu este cazul decat in putine cazuri la Iasi. Oricum sigur aceasta lege va suferi inca multe modificari in aplicarea ei in urmatoarea perioada.
Principalele articole care ne intereseaza din legea salarizarii unice sunt urmatoarele:
Art 8. n anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor ?i a indemniza?iilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/lunar si fara a depasi aceasta valoare .
Art.13. – (1) Salariile de baz? se diferen?iaz? pe func?ii n raport cu nivelul preg?tirii
profesionale, experien?a ?i r?spunderea n munc?, precum ?i cu nivelul de complexitate
al activit??ii, specifice fiec?rui post.
(2) n cadrul fiec?rei func?ii, salariile de baz? se diferen?iaz? pe grade n cazul studiilor
superioare, studiilor superioare de scurta durata ?i pe trepte profesionale n cazul
studiilor medii, astfel nct s? se asigure posibilitatea diferen?ierii salariilor de baz?
individuale n raport cu nivelul preg?tirii profesionale a fiec?rei persoane ?i cu
experien?a acesteia n munc?. De regul?, se utilizeaz? 2-3 grade ?i respectiv 2-3 trepte
profesionale.
(3) n cadrul fiec?rui grad sau fiec?rei trepte profesionale, diferen?ierea salariilor de
baz? se face pe un num?r de 5 grada?ii, corespunz?toare celor 5 tran?e de vechime n
munc?, prev?zute la art.16, cu excep?ia func?iilor publice unde se utilizeaz? 3 grade
profesionale ?i 3 trepte de salarizare.
Art.20. – Munca prestat? n zilele de repaus s?pt?mnal, de s?rb?tori legale ?i n
celelalte zile n care, n conformitate cu reglement?rile n vigoare nu se lucreaz? n
cadrul schimbului normal de lucru, se pl?te?te cu un spor de 100% din salariul de baz?
al func?iei ndeplinite. Munca astfel prestat? ?i pl?tit? nu se compenseaz? ?i cu timp
liber corespunz?tor.
Art.23. (1) Suma sporurilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator
principal de credite nu poate dep??i 30% din suma salariilor de baz?, soldelor la
func?ia de baz? sau a indemniza?iilor lunare de ncadrare, dup? caz.
(2) Suma sporurilor si indemnizatiilor individuale nu va depasi 30% din salariul de
baz?, solda la func?ia de baz? sau indemniza?ia lunar? de ncadrare.
(3) Guvernul poate aproba depasiri ale limitei prevazute la alin. (2) pentru anumite
categorii de personal si pentru conditii temporare de munca care fac necesar?
acordarea unei pl??i suplimentare, cu respectarea limitei prev?zute la alin. (1).
Art.24. – (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare n limita a 2% din
cheltuielile cu salariile aferente personalului, prev?zut n statul de func?ii, cu ncadrare
n fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda n cursul anului salaria?ilor
care au realizat sau au participat direct la ob?inerea unor rezultate deosebite n
activitatea institu?iei. Sumele neconsumate pot fi utilizate n lunile urm?toare, n
cadrul aceluia?i an bugetar.
(2) Premiile individuale se stabilesc de c?tre ordonatorii de credite n limita sumelor
alocate cu aceast? destina?ie de c?tre ordonatorul principal de credite, cu consultarea
organiza?iilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dup? caz, cu consultarea
reprezentan?ilor salaria?ilor, acolo unde nu sunt astfel de organiza?ii sindicale.
Art.25. – (1) Pentru activitatea desf??urat?, personalul beneficiaz? de un premiu anual
egal cu media salariilor de baz? sau indemniza?iilor de ncadrare, dup? caz, realizate n
anul pentru care se face premierea.
(2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acord?
propor?ional cu perioada n care a lucrat, lundu-se n calcul media salariilor de baz?
brute lunare, realizate n perioada n care a desf??urat activitate.
(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acord? n cazul persoanelor care n cursul
anului au desf??urat activit??i profesionale nesatisf?c?toare ori au s?vr?it abateri
pentru care au fost sanc?ionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acord? n cazul
persoanelor care au fost suspendate sau nl?turate din func?ie pentru fapte imputabile
lor.
(4) Plata premiului anual se va face pentru ntregul personal salarizat potrivit prezentei
legi, ncepnd cu luna ianuarie a anului urm?tor perioadei pentru care se acord?
premiul.
Art.30. (1) ncepnd cu 1 ianuarie 2010 sporurile, acordate prin legi sau hot?rri ale
Guvernului, ?i dup? caz indemniza?iile de conducere, care potrivit legii f?ceau parte
din salariul de baz?, din solde, respectiv din indemniza?iile lunare de ncadrare,
prev?zute n notele din anexele la prezenta lege, se introduc n salariul de baz?, n
solde, respectiv n indemniza?iile lunare de ncadrare corespunzatoare functiilor din
luna decembrie 2009, att pentru personalul de execu?ie, ct ?i pentru func?iile de
conducere.
(2) Sporurile specifice pe categorii de personal ?i domenii de activitate sunt cele
prev?zute n capitolul III ?i n anexele la prezenta lege.
(3) Rencadrarea personalului se face corespunz?tor tran?elor de vechime n munc? ?i
pe func?iile corespunz?toare categoriei, gradului ?i treptei profesionale avute n luna
decembrie 2009.
(4) La func?iile de execu?ie unde s-a redus num?rul de grade sau trepte profesionale,
rencadrarea personalului ale c?ror grade sau trepte profesionale au fost eliminate se
face la gradul sau treapta profesional? imediat urm?toare celei eliminate.
(5) n anul 2010, personalul aflat n func?ie la 31 decembrie 2009 ?i va p?stra salariul
avut fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna
decembrie 2009, astfel:
a) noul salariu de baz?, solda la func?ia de baz? sau, dup? caz, indemniza?ia
lunar? de ncadrare vor fi cele corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la
care se adaug? sporurile care se introduc n acestea potrivit anexelor la prezenta lege;
b) sporurile prev?zute n anexele la prezenta lege r?mase n afara salariului de
baz?, a soldei la func?ia de baz? sau, dup? caz, la indemniza?ia lunar? de ncadrare se
vor acorda ntr-un cuantum care s? conduc? la o valoare egal? cu suma calculat?
pentru luna decembrie 2009.
(6) Pentru persoanele ale c?ror sporuri cu caracter permanent acordate n luna
decembrie 2009 nu se mai reg?sesc n anexele la prezenta lege ?i nu au fost incluse n
salariile de baz?, n soldele la func?ia de baz? sau, dup? caz, n indemniza?iile lunare
de ncadrare, sumele corespunz?toare acestor sporuri vor fi avute n vedere n legile
anuale de salarizare pn? la acoperirea integral? a acestora.

Sindicatul Nova Vita a trimis amendamente la legea salarizarii , la Guvernul Romaniei, Ministerul Muncii, anpdc etc, si a primit raspunsuri pozitive de rezolvare a tuturor omisiunilor si neclaritatilor din lege, raspunsuri si adrese care se gasesc la sediul sindicatului si care o parte dintre dvs le-au si vazut cu diverse ocazii si le pot studia si vizualiza oricand doresc la sediu.

Pentru a fi la curent cu situatia actuala din asistenta sociala si cu noutatile si demersurile din sistemul bugetar va rugam sa accesati site-ul www.paginasindicatelor.ro sau pagina de blog www.razboinicul.weblog.ro.

Cu deosebita stima,
Presedinte
Ec. Catalin Toma

Angajatii de la Protectia Copilului Vrancea se pregatesc sa iasa in strada

Oamenii ameninta cu proteste in strada, daca nu isi primesc salariile pe 9 noiembrie u marian oprisan arunca pisica in curtea Guvernului condus de premierul Emil Boc, regele playback-ului, pentru lipsa banilor

Cei 1.100 de salariati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru protectia copilului (DGASPC) vrancea vor protesta in strada dupa 10 noiembrie daca nu isi vor primi salariile. Aceasta decizie a fost luata ieri, in cadrul sedintei organizate de Sindicatul Liber Dreptatea de pe linga DGASPC, dupa ce conducerea institutiei a anuntat in urma cu doua zile ca nu exista fonduri in bugetul institutiei pentru asigurarea salariilor pentru luna noiembrie, dar nici pentru jumatate din luna octombrie. Am decis ca vom face un protest scris si vom iesi in strada daca nu avem banii pe card pe 9 noiembrie, cind este ziua de salariu. Vom decide la acel moment cind vom protesta in strada, cel mai probabil pe 10-11 noiembrie, ne-a declarat Ionel Chetroiu, liderul de sindicat de la protectia Copilului. Fondul de salarii lunar necesar institutiei este de circa 1,5 miliarde de lei vechi. Tot in cadrul sedintei de ieri s-a stabilit si conducerea sindicatului, care va cuprinde si trei vicepresedinti: Sorin Neagu, Daniel Secara si Adi Iacob Tiberius. Presedintele Consiliului Judetean, in subordinea caruia se afla Directia, arunca intreaga responsabilitate pentru lipsa banilor de salarii catre Guvernul condus de premierul Emil Boc, regele playback-ului, dupa cum l-a botezat baronul. Eu nu voi lasa lucrurile sa degenereze, dar poate dvs nu stiti sau o sa-mi povesteasca cineva acum ca s-au dat 4 miliarde de lei vechi la Festivalul Viei si Vinului si saracii oameni nu au primit salariile, dar activitatea de asistenta sociala si protectia drepturilor copilului se finanteaza in exclusivitate de la bugetul de stat, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Agentiei Nationale pentru Protectia Persoanelor cu Handicap. CJ nu a facut decit un artificiu pe care ar fi trebuit sa-l acopere Guvernul prin bugetul de stat pe anul 2009 si, credeti-ma, vom face tot ce este posibil de a determina acest Guvern completamente iresponsabil de a-si achita datoriile fata de institutiile de asistenta sociala si protectia copilului. O sa cautam in bugetul judetului Vrancea, o sa mai modificam de la un capitol la altul, o sa gasim o posibilitate, a explicat Marian Oprisan artificiile la care ar putea apela pentru a salva Directia pentru Protectia Copilului. Oprisan a promis ca 400.000 lei, cit au fost alocati pentru festival, vor merge in perioada urmatoare catre DGASPC. Lipsa fondurilor pentru finantarea sistemului de asistenta sociala este o problema generalizata cu care se confrunta majoritatea judetelor tarii, insa in aceasta perioada lipsa banilor este speculata electoral, in contextul alegerilor prezidentiale. (Mihaela BESLEAGA – Ziarul de Vrancea)

LISTA SPORURILOR CARE SE PLATESC LA DGASPC IASI !

1.spor de vechime 2530 de salariati,
2.spor de incordare psihica ridicata 2.488 de salariati
3.spor pentru persoane care lucreaza in mediu cu radiatii 9 salariati,
4.spor pentru persoane care lucreaza cu persoane fara adapost 14 salariati,
5.spor de mobilitate 3 salariati,
6.spor de confidentialitate 3 salariati,
7.spor de complexitate 3 salariati,
8.spor de dispozitiv 29 de salariati,
9.spor de doctorat 3 salariati,
10.spor de casa de copii- 30 de salariati,
11.spor de zona – 5 salariati,
12.spor de sambata, duminica si sarbatori legale 1070 de salariati.
13. spor de noapte 468 salariati.
14.spor pentru copil cu handicap aflat la asistent maternal 225 de salariati.
15. spor pentru al doilea copil aflat in plaasament 260 de salariati
16. drepturi speciale pentru refacerea capacitatii de munca 223 lei pentru salariaitii din centrele rezidentiale .

DGASPC IASI PE LOCUL 4 LA SALARII SI SPORURI !

In urma discutiilor purtate cu reprezentantii institutiilor similare din tara, ma refer la dgaspc -uri,noi cei de la Iasi ne aflam pe locul 4 ca salarii si sporuri, comparativ cu alte judete similare din tara. Daca in urma cu 2 ani un salariat castiga in medie 500-600 de lei, si lua 1 leu pe zi sambata sau duminica, astazi un salariat castiga in medie 1.300-1.400 de lei pe luna plus cei 223 lei din cheltuieli materiale.
La polul opus se afla Constanta unde exista salariati care iau doar spor de vechime… (nu va mirati!) la fel si in alte judete pe care nu le mai enumar.
Mai mult asistentii maternali de la IASI si salariatii din centre membri de sindicat sunt singurii din Romania care au de luat retroactiv in 3 transe peste 1.000.000 de euro, iar suma creste de la o zi la alta datorita penalizarilor.
ASISTENTA Sociala este unul din putinele sectoare care nu au de suferit considerabil de pe urma legii salarizarii unice deoarece este un sector in care componenta sporurilor nu este semnificativa IN VENITUL TOTAL BRUT asa cum este la sanatate si invatamant, iar sporurile ce compun salariile sunt specifice sectorului de activitate si vor fi incluse toate in salariul de baza. CATALIN TOMA

NOTA IMPORTANTA !

Legea care face referire la zilele fara plata nu a fost publicata in monitorul oficial deci nu produce inca efecte. Numarul de zile de concediu fara plata se va calcula de la data publicarii in Monitorul Oficial si vor fi direct proportionale cu numarul de zile lucratoare ramase pana la sfarsitul anului !

Preşedintele a promulgat legea după decizia Curtii Bugetarii –6 zile de concediu fără plată în noiembrie şi decembrie

Salaria?ii din sectorul bugetar nu au sc?pat de concediul for?at f?r? plat?, dar acesta nu va mai avea durata de 10, ci doar de 6 zile. 6 zile libere nepl?tite reprezint? frac?iunea corespunz?toare celor 40 de zile lucr?toare r?mase pn? la sfr?itul anului. 10 zile libere nepl?tite corespundeau celor 65 de zile lucr?toare socotite de la 1 octombrie la 31 decembrie 2009.

Prin trimiterea bugetarilor n concedii for?ate nepl?tite timp de zece zile se preconiza reducerea cheltuielilor de personal cu 15,5% lunar. Aplicnd procentul la 3 luni, rezulta o economie total? la Bugetul de stat de 1,6 miliarde de lei. Fiindc? reducerea de 15,5% va fi integral? doar n decembrie, frac?ionat? n noiembrie ?i nul? n octombrie, economia efectiv? va fi de circa un miliard de lei.

?eitan: ncep discu?iile cu sindicatele

Capitolul referitor la reducerea cheltuielilor de personal din sistemul bugetar din legea privind reorganizarea unor autorit??i ?i institu?ii publice, ra?ionalizarea cheltuielilor publice, sus?inerea mediului de afaceri ?i respectarea acordurilor-cadru cu CE ?i FMI a fost astfel formulat nct s? poat? fi aplicat de la data public?rii legii n Monitorul Oficial. Reducerea cheltuielilor este prev?zut? frac?ionat, pe cele trei luni din ultimul trimestru al anului. Aceasta face ca, pe de o parte, s? fie eliminate din calcul luna octombrie ?i primele zile ale lunii noiembrie (pn? la publicarea legii n Monitorul Oficial – a?teptat? s? se produc? de ndat? ce pre?edintele va promulga legea, iar Traian B?sescu a anun?at deja promulgarea pentru ziua de joi); pe de alt? parte, r?mne n calcul perioada de timp r?mas? ntre publicarea legii ?i sfr?itul anului.

Faptul c? legea va fi astfel aplicat? este confirmat de Mihai ?eitan, secretar de stat n Ministerul Muncii, care a precizat, pentru Gndul, c? vor ncepe de ndat? consult?rile conduc?torilor de autorit??i ?i institu?ii publice cu sindicatele, pentru a se stabili concret modul n care se vor realiza economiile prev?zute din cheltuielile de personal. Avizul sindicatelor este doar consultativ, conduc?torii de institu?ii pot decide “n ciuda” angaja?ilor, cu condi?ia ca num?rul de zile libere f?r? plat? s? nu fie mai mare de 4 ntr-o singur? lun? ?i s? se asigure continuitatea serviciilor de interes public. De la caz, la caz, se pot decide zile libere nepl?tite, reducerea programului de lucru zilnic sau o combina?ie ntre cele dou? alternative.

Sindicatele se gndesc la boicotarea alegerilor

De?i situa?ia i nemul?ume?te, sindicali?tii dau semne c? s-au resemnat ?i se vor conforma legii. “Ne-a prins pe picior gre?it decizia Cur?ii Constitu?ionale! Noi st?team lini?ti?i, Curtea doar anun?ase c? va emite decizia n privin?a constitu?ionalit??ii acestei legi ?i a legii salariz?rii la 9 decembrie ?i a emis-o acum!”, a declarat, pentru Gndul, Vasile Marica , pre?edintele federa?iei Sed Lex ?i al Alian?ei Bugetarilor, constituit? de 8 federa?ii sindicale, la care sunt afilia?i circa 800.000 de bugetari. “Suntem lega?i de mini ?i de picioare, nu cred c? mai avem ce face. Ne vom ntruni luni ?i vom stabili exact ce ?i cum, dar, ca p?rere personal?, nu cred c? avem prea multe op?iuni. Nu putem organiza un miting acum, fiindc? sunt alegeri ?i scopul oric?rui protest este r?st?lm?cit politic, iar dac? ac?ion?m n instan??, pe calea contenciosului administrativ, ni se va da un termen prin ianuarie, cel mai devreme. R?mne, desigur, varianta protestului prin lipsa implic?rii n organizarea alegerilor – adic? ceea ce era oricum planificat”, a mai spus Marica.

INFO PLUS

Ce prevede legea

“Art. 10 (1) n vederea ncadr?rii n constrngerile bugetare determinate de situa?ia de criz? economic?, n perioada octombrie-decembrie 2009, conduc?torii autorit??ilor ?i institu?iilor publice, indiferent de modul de finan?are, au obliga?ia de a diminua cheltuielile de personal, n medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia din urm?toarele m?suri:

a) s? acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere f?r? plat? pentru o perioad? de pn? la 10 zile lucr?toare;
b) s? reduc? programul de lucru;
c) s? dispun? o m?sur? ce combin? alternativele prev?zute la lit. a) ?i b);
d) alt? m?sur? cu efect echivalent.

(2) Cu respectarea prevederilor alin.(1), autorit??ile ?i institu?iile publice au obliga?ia de a-?i organiza activitatea, astfel nct s? asigure continuitatea serviciilor de interes public.

(3) Modalitatea de aplicare a m?surilor prev?zute la alin.(1) se stabile?te cu acordul salariatului, dup? consultarea organiza?iilor sindicale sau, dup? caz, a reprezentan?ilor salaria?ilor.

(4) n lipsa acordului sau n cazul n care, urmare a op?iunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul ?i num?rul de zile libere, precum ?i reducerea programului se stabilesc de conduc?torul institu?iei publice, astfel nct s? nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere ntr-o lun?, iar diminuarea salariului s? nu dep??easc? nivelul prev?zut la alin. (1).

(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prev?zute la alin.(1) n zilele de s?rb?toare legal?.

(6) Zilele libere sau, dup? caz, reducerea programului de lucru prev?zute la alin. (1), (3)-(5) nu afecteaz? durata concediului de odihn? anual ?i sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv n specialitate, efectiv?. Salariatul beneficiaz? n aceast? perioad? de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele dect cele salariale.

(7) Pentru personalul militar din institu?iile din sistemul de ap?rare na?ional?, ordine public? ?i siguran?? na?ional?, m?sura prev?zut? la alin.(1) lit.a) se aplic? pentru un num?r de pn? la 14 zile calendaristice.

Art. 11 – Prin derogare de la prevederile art.119 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, de la data intr?rii n vigoare a prezentei legi pn? la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentar? se compenseaz? prin ore libere pl?tite acordate pn? la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestat? n afara duratei normale a timpului de munc? s?pt?mnal n cursul anului 2009, ?i pn? la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentar? prestat? n anul 2010″.
SURSA Gandul
SCRIS de Robert VERESS | 06 NOIEMBRIE 2009
Nota: Legea produce efecte abia dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei lucru care nu s-a intamplat inca pana astazi 9 nov 2009.! Catalin Toma

ANUNT IMPORTANT !

In dupa amiaza zilei de azi 9 nov. 2009 sau maine salariatii dgaspc vor primi premii in bani care sa compenseze eventuala reducere a cheltuielilor bugetare prin aplicarea legii reorganizarii institutiilor publice si rationalizarii cheltuielilor publice prin acordarea de zile de concediu fara plata, in perioada noiembrie decembrie, dupa publicarea in Monitorul Oficial , astfel incat aceste prevederi sa va afecteze cat mai putin.
V-am adus la cunostinta aceste date tocmai pentru a avea in vedere acesti bani ca o potentiala compensare si nu ca o prima propriu-zisa in alcatuirea bugetului dvs familial in urmatoarele 2 luni.
In speranta ca negocierile si dialogul social vor conduce la o mai buna compleanta a guvernantilor asupra aplicarii acestei legi, asteptam in continuare informatii oficiale de pe surse privind evolutia lucrurilor.
Cu deosebita stima, Catalin Toma

Tănăsescu: cele 10 zile fără plată pentru bugetari au picat

Mihai T?n?sescu, reprezentantul Romniei la Fondul Monetar Interna?ional (FMI) a declarat c? posibilitatea de a reduce cheltuielile bugetare prin acordarea a zece zile de concediu f?r? plat? pentru angaja?ii din acest sector a picat.

“M?sura celor 10 zile f?r? plat?, nu poate fi aplicat?. Se lucreaza n aceste zile la alternative”, a declarat T?n?sescu n cadrul emisiunii Dup? 20 de ani de la ProTV, difuzat? duminic?.

Potrivit angajamentului cu FMI, cheltuielile salariate suportate de la buget ar fi trebuit s? scad? cu 15,5% n ultimele trei luni ale anului. De asemenea, statul ar trebui s? reduc? cu circa 100.000 num?rul de angaja?i n diferite institu?ii ale anului. M?sura face parte tot din pachetul de angajamente asumate n fa?a Fondului.

Reprezentantul Romniei la FMI a precizat c? este foarte important ca Romnia s? aib? o lege a bugetului adoptat? pn? pe 10 decembrie , pentru ca, n discu?iile boardului FMI de pe 14-15 decembrie s? poat? fi discutat? aprobarea tran?ei a treia din mprumut. n urma negocierilor cu partidele politice, T?n?sescu se declar? optimist, spunnd c? exist? un angajament politic pentru adoptarea bugetului.

Romnia ar trebui s? primesc?, pn? la sfr?itul anului, tran?a a treia de la FMI de 1,409 miliarde dolari (circa 1 miliard de euro), un miliard de euro de la Comisia European? ?i 360 de milioane de euro de la Banca Mondial?.

n absen?a banilor de la institu?iile financiare interna?ionale, ministerul de Finan?e ar trebui s? apeleze la resursele b?ncilor autohtone pentru a finan?a deficitul.
Autor: Raluca Barbuneanu
Publicat: 1 noiembrie 2009
Sursa: Capital

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X