Arhivă pentru decembrie, 2009

S?RB?TORI FERICITE !

Conducerea Sindicatului Nova Vita ureaz? membrilor s?i de sindicat s?rb?tori fericite ?i un an 2010 plin de mpliniri.

Cu deosebit? stim?,

Al dvs. Pre?edinte C?t?lin Toma

DIN 4 ZILE F?R? PLAT? AU R?MAS DOAR 3!

In luna decembrie salaria?ii DGASPC vor avea doar 3 zile f?r? plat? din cele 4 programate ini?ial. Reducerea ce va fi aplicat? la fondul de salarii va fi acee?i de 15,5%, chiar dac? este vorba de doar 3 zile.

Cu stim?,

Pre?edinte C?t?lin Toma

ASISTENTII MATERNALI SUNT ASTEPTATI LA SINDICAT DUPA 10 IANUARIE !

Asistentii maternali care au primit corespondenta de la sindicat in luna decembrie sunt asteptati la sediul sindicatului dupa data de 10 ianuarie 2010.

Cu stima,

Presedinte Catalin Toma

Anunt important !

Salariatii din centrele de plasament care au optat sa depuna documentele pentru eliberarea de carduri prin intermediul Garanti Bank, sunt asteptati la sediul sindicatului marti 15. dec . 2009 intre orele 10.oo-12.00.

Cu stima, Catalin Toma

GUVERNUL A APROBAT DARURI DE CRACIUN IN ASISTENTA SOCIALA!

Hot?rre nr. 1495 din 02/12/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 08/12/2009

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv? bugetar? la dispozi?ia Guvernului, prev?zut n bugetul de stat pe anul 2009, pentru acordarea de daruri cu ocazia s?rb?torii Cr?ciunului ?i a Anului Nou

n temeiul art. 108 din Constitu?ia Romniei, republicat?, al art. 30 alin. (2) ?i (3) din Legea nr. 500/2002 privind finan?ele publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,

Guvernul Romniei adopt? prezenta hot?rre.

Art. 1. – Cu ocazia s?rb?torii Cr?ciunului ?i a Anului Nou se acord? daruri copiilor ?i persoanelor adulte asistate, dup? caz, n centrele de plasament din cadrul serviciilor reziden?iale publice, n c?minele pentru persoane vrstnice, n unit??ile de asisten?? medico-sociale, n institu?iile de protec?ie special? aflate n coordonarea Autorit??ii Na?ionale pentru Persoanele cu Handicap, n centrele publice pentru ad?postirea victimelor violen?ei n familie, precum ?i copiilor afla?i n servicii AMP – asisten?i maternali profesioni?ti, aflate n subordinea autorit??ilor administra?iei publice locale.
Art. 2. – Darurile pentru persoanele asistate prev?zute la art. 1 se acord? din bugetul Ministerului Administra?iei ?i Internelor, prin institu?iile prefectului jude?elor ?i, respectiv, a municipiului Bucure?ti.
Art. 3. – Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea darurilor, se suplimenteaz? din Fondul de rezerv? bugetar? la dispozi?ia Guvernului pe anul 2009 bugetul Ministerului Administra?iei ?i Internelor cu suma de 3.668 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorit??i publice ?i ac?iuni externe”, titlul II “Bunuri ?i servicii”.
Art. 4. – Ministerul Finan?elor Publice este autorizat s? introduc?, la propunerea ordonatorului principal de credite, modific?rile corespunz?toare n structura bugetului de stat ?i n volumul ?i structura bugetului Ministerului Administra?iei ?i Internelor pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz?:
???????????????
p. Viceprim-ministru,
ministrul administra?iei ?i internelor,
interimar ,
Mihai Capr?,
secretar de stat
p. Ministrul muncii , familiei ?i protec?iei sociale,
interimar,
Mihai Constantin ?eitan,
secretar de stat
Ministrul finan?elor publice,
Gheorghe Pogea

TOTI MEMBRII DE SINDICAT VOR PRIMI CARDURI!

Ca urmare a protocolului de colaborare incheiat intre Sindicatul Nova Vita si Garanti Bank Romania, fiecare membru de sindicat Nova Vita va primi cate 2 carduri si anume: 1 CARD DE DEBIT pentru incasarea sentintelor civile castigate de sindicat in anul 2009, bani ce vor fi incasa?i incepand cu anul 2010 conform O.U. Nr 71/2009. Acest card are zero comisioane iar banii pot fi retrasi de la orice bancomat din Romania fara comision ! 2. 1 Card BONUS pentru fiecare membru care va con?ine echivalentul unui salariu, bani ce pot fi folosi?i de catre membri anticipat pn? la ncasarea banilor de pe sentinte. AMBELE CARDURI SE ELIBEREAZA GRATUIT FARA COSTURI DIN PARTEA MEMBRILOR SI AU ZERO COMISIOANE PENTRU PRIMUL AN DE ADMINISTRARE ! Mai multe detalii ve?i primi in cadrul ?edin?elor informative din fiecare centru unde va fi prezent si un reprezentant al Garanti Bank sau la sediul sindicatului. membrii de sindicat pot opta pentru primirea banilor din sentintele civile si pe actualele carduri pe care le detin. Avantajele si dezavantajele va vor fi prezentate in sedinta sau la sediul sindicatului. Cu stima, Pre?edinte C?t?lin Toma

ANUNT IMPORTANT !

In atentia membrilor de sindicat Nova Vita,

December 4, 2009

Stimati Membri ,

In perioada 7-20 dec Sindicatul Nova Vita a programat mai multe intalniri informative cu membrii de sindicat din fiecare centru.

Datele exacte va vor fi comunicate ulterior prin intermediul reprezentantilor sindicali.

Pe ordinea de zi se afla in discutie urmatoarele puncte:

  1. Salarizarea in asistenta sociala de la 01.01. 2010.
  2. Informare asupra sentintelor definitive si irevocabile din anul 2009 ce trebuie platite incepand cu anul 2010.
  3. Informatii despre colaborarile sindicatului cu diverse institutii financiare . facilitati oferite exclusiv membrilor de sindicat.
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X