Arhivă pentru februarie, 2010

PRECIZARI IMPORTANTE pentru salaria?ii care c?tig? mai pu?in de 705 lei! !

In anul 2010 majorarea salariilor de baza se va face numai pentru acele salarii care dup? introducerea sporurilor si a indemnizatiilor din anexa II/2 din legea 330, pentru persoanele care au beneficiat de aceste drepturi , in conditiile legii, respectiv:
- sporul de vechime,
- salariul de merit,(daca exist?)
- indemnizatia de conducere (daca exista) au un nivel mai mic de 705 lei pe lun? si f?r? a dep??i aceast? valoare.
Cu alte cuvinte salariile din dec 2009 la care se adaug? sporurile men?ionate mai sus trebuie s? ajung? la un minim de 705 lei.

ASISTENTII MATERNALI VOR FI PLATITI IN FUNCTIE DE STANDARDELE DE COST!

Guvernul a introdus in luna ianuarie 2010 standardele de cost pentru serviciile sociale: Ingrijirea unui copil aflat in plasament la asitentul maternal costa 20.896 lei pe an !
Guvernul a aprobat standardele de cost pentru toate tipurile de servicii sociale . Practic, au fost stabilite sumele necesare ingrijirii copiilor, persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice. “Standardele de cost reprezinta absolut tot ceea ce inseamna cheltuieli: cazare, imbracaminte, mancare, plata personalului”, a declarat Mihai Seitan, ministrul muncii . Executivul a mai decis reducerea personalului din institutiile cu activitate sociala, urmand a fi disponibilizate 3.000 de persoane din 32.000 cate lucreaza in acest domeniu.

Pentru serviciile destinate copiilor plasati la asistenti maternali, Executivul a stabilit standarde de cost de:

20.896 lei pe an pentru un copil aflat in plasament
13.931 lei pe an /per copil pentru doi copii
11.014 lei pe an /per copil pentru 3 copii

Pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilitati plasati la asistenti maternali, standardele de cost sunt de:

24.452 lei anul pentru un copil
17.486 lei pe an /per copil pentru doi sau mai multi copii

Pentru serviciile destinate copiilor cu HIV/SIDA plasati la asistenti maternali standardele de cost au fost stabilite la:

28.467 lei anual pentru un copil
21.501 lei pe an /per copil pentru doi sau mai multi copii

Pentru centrele maternale standardele de cost sunt de:

31.756 lei an pentru un copil
28.868 lei pe an /per copil pentru doi copii
27.904 lei pe an /per copil pentru 3 copii

Pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor adulte cu handicap, standardele de cost stabilite sunt urmatoarele:

In Centrul de ingrijire si asistenta persoane adulte cu handicap (CIA), standardul de cost va fi de 23.164 lei anual pentru fiecare beneficiar,
In Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap (CRRPH)- de 24.423 lei anual,
In Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica (CRRN) standardul va fi de 26.163 lei anual,
In Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala (CITO)- 18.692 lei pe an,
In Centrul Pilot de Recuperare si Reabilitare (CPRR)- 26.915 lei pe an,
In Centrul de Pregatire pentru o viata independenta (CPVI)- 21.578 lei anual.

Reducerea anuala de cheltuieli pentru anul 2010, in comparatie cu anul 2009, va fi de:

26% – in domeniul protectiei copiilor (aproximativ 317 milioane de lei)
8% – in domeniul protectiei persoanelor cu handicap (aproximativ 36,6 milioane de lei)
3% – in domeniul protectiei persoanelor varstnice (3,6 milioane de lei).

ANUNT IMPORTANT!

Stima?i membri ,

V? comunic?m prin prezenta c? n perioada 4-6 februarie 2010 s-au purtat discutii cu reprezentan?ii Minsterului Muncii, ANPDC – ului, reprezentan?ii Direc?iilor de Asisten?? Social? din ?ar? ?i sindicatele reprezentative pe urm?toarele teme:
1. Aplicarea legii unice a salarizarii incepnd cu data de 01.01.2010.
2. Aplicarea standardelor de cost in asisten?a social?.
3. Efectele aplic?rii standardelor de cost asupra structurii personalului din asisten?a social?.
4. Aspecte legate de noile organigrame ce vor fi elaborate odat? cu aplicarea standardelor de cost.

n urma discu?iilor purtate pe temele men?ionate mai sus s-au desprins urm?toarele concluzii:

1. La aplicarea legii unice a salarizarii se va avea in vedere respectarea nivelului de salarizare de la 31. Dec 2009, nivel neafectat de reducerea de 15,5%.
2. Sporul pentru zilele lucrate samb?ta, duminica sau in alte s?rb?tori legale va fi acordat in continuare personalului care lucreaz? in mod normal pentru asigurarea continuit??ii in unit??ile de asisten?? social?. Acest spor nu va fi acordat de exemplu unui contabil sau administrator care de?i nu lucreaz? in mod normal samb?ta sau duminica, vine intr-una din aceste zile la serviciu s? rezeolve anumite probleme.
3. Ca efect al aplic?rii standardelor de cost n asisten?a social? anumite posturi din acest sistem vor disp?rea, cu prec?dere sunt vizate aparatele proprii ale DGASPC urilor ?i serviciile care se ocup? de persoanele adulte din sistem.
4. Tot ca efect al aplic?rii standardelor de cost vor fi elaborate noi organigrame cu structura serviciilor si a personalului din Directiile de Asisten?? Social?.

Cu deosebita stima,
Presedinte
Catalin Toma

IMPORTANT DE ?TIUT !

Salaria?ii care la plata din 12 februarie depisteaz? diminu?ri reale ale venitului pe flutura?ul de salariu comparativ cu luna dec 2009, s? se prezinte urgent la sindicat pentru depunerea contesta?iei ?i rezolvarea situa?iei in maxim 3 zile de la primirea notific?rii sau a flutura?ului. La asisten?ii maternali pre?edintele se va ocupa personal de situa?ia lor ?i de verificarea rencadr?rilor pe noua lege intruct ace?tia nu primesc flutura?i de salariu ca restul salaria?ilor !
C?t?lin Toma

MODEL DE CONTESTATIE LA SALARIU !

Catre ………….
Stimate domnule Director ,
CONTESTA?IE

Prin prezenta subsemnatul .. angajat/? a ……………………….. n cadrul Centrului/Serviciului ………………………………………………..n func?ia de ………………………………………domiciliat/? n………………………………………… str. ………………………………………. nr. …………….., jud. ……………., posesoare/or a C.I.. Seria ……….. Nr. ……………. CNP…………………………., contest ncadrarea ?i noua salarizare f?cut? n baza Legii nr.330/2009 a salariz?rii unitare a angaja?ilor bugetari ?i OUG nr.1/2010.
Noua ncadrare ?i noua salarizare mi-a fost comunicat? prin adresa cu nr. .n data de . 2010 nerespectndu-se la ncadrare ?i calcularea salariului pentru luna ianuarie 2010 prevederile art.7(2) ?i art.30(5) lit. a ?i b din Legea nr.330/2009, Legea 53 din 2003 codul muncii “> codul muncii “>Codul Muncii , Legea 130/1996 cu privire la Contractele Colective de Munc?, Contractul Colectiv de Munc? Unic la nivel Na?ional 2007-2010 ?i Contractul Colectiv de Munc? la nivel de unitate.
Prin noua salarizare mi-au fost diminuate n mod considerabil drepturile de natur? salarial? comparativ cu luna decembrie 2009.
Prezenta constesta?ie reprezint? procedur? prealabil? n temeiul Legii contenciosului administrativ.
Prin prezenta mandatez Sindicatul Nova Vita prin reprezentantul s?u legal pre?edinte Toma Gheorghe Catalin s? m? reprezinte n fa?a institu?iei ?i a instan?ei de judecat? pentru rezolvarea contesta?iei.

Localitatea
Data : .. 2010 Numele ?i Prenumele
Semn?tura

NOUT??I IMPORTANTE !

Incepnd cu anul 2010 Sindicatul Nova Vita se va implica suplimentar n urm?toarele activit??i:

1. Calificarea ?i formarea profesional? a salaria?ilor membri de sindicat n special a asisten?ilor maternali si a educatorilor specializa?i pentru recunoa?terea oficial? a acestor doua ocupa?ii, inscrierea lor n codul ocupa?iilor din Romnia, emiterea de diplome sau certificate de calificare pentru aceste 2 profesii , ncadrarea lor distinct? pe grilele de salarizare .
2. Separarea grilei de salarizare de asisten?? social? cea a s?n?t??ii ?i identificarea salaria?ilor din sistemul de asisten?? social? pe o gril? de salarizare distinct? ?i complet? conform? cu relit??ile din sistem.
3. Costurile legate de activit??ile men?ionate mai sus vor fi finan?ate integral din cotiza?iile membrilor ?i fonduri europene cu destina?ie specific? acestor activit??i.
4. Salaria?ii care se reg?sesc n profesiile men?ionate mai sus dar nu sunt membri de sindicat vor suporta integral contravaloarea cursurilor si a diplomelor ce vor fi emise.
5. n cazul disponibiliz?rilor din asisten?a social? anun?ate la mijlocul acestui an, sindicatul i va reprezenta exclusiv pe salaria?ii membrii de sindicat.

Cu deosebita stima,
Presedinte
Catalin Toma

SALARIILE R?MN ACELEA?I CA N 2009!

Ca urmare a ultimei hot?rri adoptate de Guvern n urma negocierilor avute cu sindicatele, salariile avute de dvs. in anul 2009 vor fi mentinute ?i in anul 2010 pn? la expirarea contractelor colective de munc?. n cazul de fat? contractul colectiv de munc? expir? in 2 august 2010 cnd va avea loc renegocierea lui pe principiile de salarizare din legea unic? a salarizarii. Dac? judec?m pe legea contractelor colective atunci ar trebui ca drepturile mentionate n contractul colectiv de munc? s? se acorde pe tot anul 2010, deoarece drepturile se acord? in baza unui buget anual. Cu deosebit? stim? Catalin Toma

ANUNT IMPORTANT !

Stima?i membri ,

Prin prezenta v? aducem la cuno?tin?? cteva detalii legate de salarizarea unitar? a personalului care lucreaza n sectorul bugetar, administra?ia public? ?i asisten?a social? ncepnd cu data de 01.01.2010.

ncepnd cu data de 01.01.2010 sporurile dvs. vor fi incluse in salariul de baza.
Contractele colective de munc? vor fi aplicate in continuare in forma lor actuala, a?a cum au fost ele negociate, pn? la expirarea lor, cu toate drepturile prevazute in ele.
La plata salariului pe luna ianuarie 2010 va rug?m s? compara?i salariul din luna ianuarie cu cel incasat pe luna octombrie 2009 cand salariul nu a fost afectat de reducerea de 15,5%. n cazul n care apar modfic?ri semnificative intre cele 2 luni v? rug?m s? v? adresa?i sindicatului in termen de maxim 3 zile pentru a depune contesta?ie ?i a v? recalcula drepturile b?ne?ti !
Pe parcursul lunii februarie toti membrii de sindicat vor primi legitima?ii de membru. Legitima?iile vor atesta calitatea dvs. de membru ?i vor fi folosite pentru acordarea tuturor drepturilor ?i facilit??ilor oferite de sindicat, incluznd aici ajutoare financiare, bilete sau alte drepturi. Pentru a primi legitima?ia v? rug?m s? ne transmite?i in zilele care urmeaz?, la sediul sindicatului, o copie dup? buletin prin intermediul reprezentantului sindical din unitatea dvs.

Cu deosebita stima,
Presedinte Sindicatul Nova Vita
Catalin Toma

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X