Articol publicat in: Servicii


Art. 6 DOBÂNDIREA CALIT?TII DE MEMBRU
Calitatea de membru a sindicatului S.N.V se poate dobândi de c?tre salariati din administra?ia public? local?, unitati de asistenta sociala sau medico-sociala, ori de c?tre alte persoane fizice pe baza solicit?rii scrise a acestora, în urm?toarele condi?ii:
• S? aib? capacitate deplin? de exerci?iu.
• S? nu fie condamnat? printr-o hot?râre judecatoreasca r?mas? definitiv?, la pedeapsa privativ? de libertate.
• S? cunoasc? ?i s? accepte statutul sindicatului.
• S? achite cotiza?ia lunar?.
• S? fie acceptat de conducerea sindicatului.
• S? nu detin? func?ie de conducere la angajator.
Calitatea de membru al S.N.V. este personal? ?i inalienabil?, ea nu poate fi transmis? succesorilor.
Ea se ob?ine prin înscrierea pe o list? de adeziune ce va fi ata?at? la finalul statutului. În list? se va trece numele ?i prenumele membrului ?i semn?tura acestuia.
Inscrierea se poate face si pe baza de adeziune, individual, dupa modelul pus la dispozitie de sindicat. Inscrierea se poate face si pe internet, electronic prin descarcarea cererii de pe site-urile sindicatului www.paginasindicatelor.ro sau www.razboinicul.weblog.ro si transmiterea ei pe e-mail la adresa sindicatul_novavita_iasi@yahoo.com
Salariatii care doresc s? devin? membri dar vor ca acest fapt sa r?mân? confidential vor putea pl?ti cotizatie in numerar, la sediul S.N.V. pe baza de chitanta, lunar sau trimestrial.
Calitatea de membru nu confer? titularului ei vreun drept asupra patrimoniului sindicatului ?i nici asupra unor bunuri ale acestuia.
Membrii fondatori sunt acei membri care ader? la principiile S.N.V. pân? când sindicatul ob?ine personalitate juridic?, definitiv? si irevocabil?.
Consiliul Director poate oferi calitatea de membru de onoare persoanelor care se remarc? printr-o activitate deosebit?, în sensul scopurilor pe care sindicatul si le propune sa le atinga.
Art. 7 Încetarea calitatii de membru al sindicatului:
Calitatea de membru înceteaz? în urm?toarele situa?ii :
• Deces,
• Pierderea capacit??ii de exerci?iu,
• Nerespectarea prevederilor statutare,
• Solicitarea retragerii din sindicat în form? scris?.
• S?vâr?irea de fapte nedemne, nelegale sau neloiale fa?? de sindicat sau fata de conducerea sa.(conduce la excludere)
• Excludere. Excluderea membrilor poate fi facuta de catre Presedinte si nu trebuie motivata daca persoana in cauza aduce atingere prestigiului sindicatului sau conducerii acestuia sau creaza disensiuni in randul membrilor sai. (art. 18)
Art. 7.1. Excluderea membrilor poate fi facuta in urmatoarele situatii:
• Nerespecatarea prevederilor statutare,
• Neplata cotizatiei lunare sau a altor contrbutii prevazute de statut despre care a luat la cunostinta.
• Refuzul nejustificat de a participa la actiuni sindicale colective: greve, pichetari, proteste.
• Membrii care creaza instabilitate si stari de confuzie in randul membrilor prin declaratii tendentioase care aduc atingere notorietatii sindicatului, si cauzeaza prejudicii de imagine.
• Membrii care nu respecta Hotararile Consiliului Director si ale pre?edintelui.
• Condamnare pentru infrac?iuni pedepsite de lege (doar cele privative de libertate).
Art. 7.2 Modalitatea de retragere din S.N.V.
Solicitarea ie?irii din sindicat se face numai în scris pe baza modelului de cerere tipizat? pus la dispozitie membrilor ?i se depune personal la sediul sindicatului. Ea intr? în vigoare din momentul înregistr?rii ei la sediul sindicatului in registrul de intrari – iesiri.
Nu se vor lua in considerare cereri trimise prin fax, depuse si inregistrate la alta institutie decat Sindicatul Nova Vita, sau transmise de catre o alta persoana decat titularul cererii !
Cererile de retragere depuse dupa data de 27 ale lunii in care se solicita retragerea vor fi prelucrate incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.
Membrii care se retrag din sindicat si sunt parte in procese colective pentru drepturi b?ne?ti, vor depune o cerere de renun?are la judecat? pentru procesele unde sunt p?r?i reclamante reprezentati fiind de c?tre sindicat, dup? modelul pus la dispozitie de Ministerul Justitiei , deoarece d.p.d.v. Juridic sindicatul nu-i mai poate reprezenta din momentul in care isi pierd calitatea de membru conform art. 28 din legea sindicatelor.
Art. 7.3. Reinscrierea membrilor retrasi sau exclusi
Membrii care dupa o perioada de timp de la retragere doresc sa se reinscrie in S.N.V. le va fi analizata cu atentie cererea, iar in cazul in care cererea va fi aprobata vor achita o taxa de reinscriere de 50 de lei.