Arhivă pentru iunie, 2010

Amnarea pl??ii drepturilor salariale c?tigate de bugetari, justificat? de criza economic?

n 25 mai, Curtea Constitu?ional? a decis c? este constitu?ional? prevederea din OUG 71/2009 (modicat? ulterior prin alte OUG) privind suspendarea de drept a oric?rei proceduri silite referitoare la plata unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, decizia CC fiind publicat? n monitorul oficial 430.

Curtea Constitu?ional? a decis c? este constitu?ional? prevederea din OUG 71/2009 referitoare la plata unor sume prev?zute n titluri executorii avnd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, judec?torii constitu?ionali respingnd excep?ia ridicat? n mai multe dosare la Tribunalul Bucure?ti, Judec?toria sectorului 5 a Capitalei ?i la Judec?toria Vaslui, dar ?i sesizarea Avocatului Poporului care ceruse verificarea articolului 1 aliniatele 2 ?i 3 din OUG 18/2010.

Prevederile criticate stabilesc s? fie pl?tite aceste drepturi, devenite executorii n trei tran?e, ncepnd din 2010 ?i pn? n 2014.

Guvernul a motivat c? situa?ia extraordinar? care a impus amnarea pl??ilor a fost determinat? de influen?a substan?ial? asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea titlurilor executorii ?i necesitatea men?inerii echilibrelor bugetare ?i, n mod implicit, nerespectarea angajamentelor interne ?i interna?ionale asumate de Executiv, inclusiv n ceea ce prive?te nivelul deficitului bugetar.

Avnd n vedere jurispruden?a CC privind articolul 115 aliniatul 4 din Constitu?ie, instan?a constitu?ional? a analizat fiecare dintre aceste motive invocate de Guvern, pentru a stabili dac? implica?iile financiare legate de punerea n executare a hot?rrilor judec?tore?ti se circumscriu situa?iei extraordinare sau unor elemente de oportunitate.

“Curtea constat? c? exist? o stare de fapt obiectiv?, cuantificabil? ?i independent? de voin?a Guvernului care pune n pericol un interes public, respectiv stabilitatea economic? a statului romn. De asemenea, Curtea a constatat c? ordonan?a de urgen?? a fost adoptat? n vederea atenu?rii efectelor unei st?ri de criz? economic? generalizat?. O atare finalitate economic? implica, n mod necesar ?i neechivoc, o reglementare juridic? primar?, rapid?, unitar? ?i energic?”, potrivit motiv?rii instan?ei constitu?ionale, publicat? n Monitorul Oficial 430/28 iunie 2010.

Astfel, judec?torii CC au apreciat c? adoptarea m?surii criticate reclama, n mod indubitabil, urgen?a “or, reglementarea urgent? a situa?iei rezultate n condi?iile de criz? economic? nu putea fi f?cut? n mod rapid ?i rezonabil nici prin asumarea r?spunderii Guvernului n fa?a Camerei Deputa?ilor ?i a Senatului asupra unui proiect de lege ?i nici prin adoptarea unui proiect de lege cu procedura de urgen??”.

n aceste condi?ii, pentru conservarea stabilit??ii economice a statului, singurul instrument r?mas la ndemna Guvernului a fost adoptarea unei ordonan?e de urgen??, au mai apreciat magistra?ii CC.

Instan?a constitu?ional? a considerat c? reglementarea criticat? ndepline?te exigen?ele urgen?ei prev?zute n articolul 115 aliniatul din Constitu?ie.

“n consecin??, Curtea a constatat c?, n anumite situa?ii extreme, precum n cea de fa??, implica?iile financiare legate de punerea n executare a hot?rrilor judec?tore?ti se pot constitui ntr-o situa?ie extraordinar? n sensul articolului 115 aliniatul 4 din Constitu?ie, n m?sura n care asemenea m?suri sunt motivate, n mod fundamentat, de ap?rarea stabilit??ii economice a statului romn. O atare situa?ie extraordinar?, n mod evident, are un caracter temporar, regula n aceast? materie fiind executarea hot?rrilor judec?tore?ti n conformitate cu dreptul comun n materie, dup? caz, chiar dac? debitor este statul”, potrivit documentului citat.

Pe de alt? parte, CC subliniaz? faptul c? Executivul nu poate uza de reglementarea, n viitor, n mod nelimitat, a unor proceduri derogatorii de la dreptul comun atunci cnd statul este debitor, fiind n sarcina statului s? g?seasc? solu?ii pentru executarea conform? a hot?rrilor judec?tore?ti, potrivit dreptului comun.

De asemenea, CC arat? c? nu exist? discriminare ntre debitori ?i aminte?te de jurispruden?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care a statuat c? o deosebire de tratament juridic este discriminatorie atunci cnd nu este justificat? n mod obiectiv ?i rezonabil.

“Totodat?, n conformitate cu jurispruden?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, statele beneficiaz? de o anumit? marj? de apreciere n a decide dac? ?i n ce m?sur? diferen?ele ntre diversele situa?ii similare justific? un tratament juridic diferit, iar scopul acestei marje variaz? n func?ie de anumite circumstan?e, de domeniu ?i de context. Or, n cauza de fa??, m?sura contestat? urm?re?te un scop legitim – asigurarea stabilit??ii economice a ??rii”, noteaz? CC.

Parlamentul a votat mic?orarea cu 25% a salariilor bugetarilor, dar a eliminat prevederea care diminua pensiile cu 15%

Parlamentul a votat, mar?i, pentru eliminarea articolului care se refer? la reducerea pensiilor din legea echilibrului bugetar, aceasta fiind astfel pus? n acord cu decizia Cur?ii Constitu?ionale. Legea echilibrului bugetar r?mne astfel axat? n principal pe sc?derea salariilor angaja?ilor din sectorul public cu 25%.
Raportul comisilor juridice ntocmit dup? reexaminarea legii echilibrului bugetar n acord cu decizia CC, prin care se elimin? articolul referitor la reducerea pensiilor cu 15%, a fost votat, mar?i, de plenul Parlamentului, cu 321 voturi “pentru” ?i 2 “mpotriv?”.

Adoptarea raportului comisiilor juridice pentru punerea n acord cu decizia CC a Legii privind unele m?suri necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar s-a f?cut f?r? interven?ii politice, n numai cteva minute.

Prin votul Parlamentului, au fost eliminate din Legea privind unele m?suri necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar dispozi?iile articolului 9, referitoare la diminuarea cu 15% a cuantumului brut al pensiilor cuvenite sau aflate n plat?, precum ?i a indemniza?iei de nso?itori pentru pensionarii de invaliditate de gradul I, precum ?i cele referitoare la valoarea punctului de pensie utilizat de 622,9 lei, prevederi declarate neconstitu?ionale.

De asemenea, senatorii ?i deputa?ii au aprobat, n ?edin?a comun?, raportul la legea recalcul?rii pensiilor, din care CC a declarat neconstitu?ional? prevederea referitoare la pensiile magistra?ilor.

Plenul reunit a adoptat, cu 323 voturi “pentru”, 24 “mpotriv?” ?i 3 ab?ineri, raportul comisiilor juridice, prin care se elimina din legea privind unele m?suri n domeniul pensiilor, asumat? de Guvern n Parlament, articolul privind recalcularea pensiilor magistra?ilor, declarat neconstitu?ional, vinerea trecut?, de curtea Constitu?ional?.

Prin votul parlamentarilor, din legea privind unele m?suri n domeniul pensiilor se elimin? litera c) din articolul 1 ?i se pune textul de lege n acord cu decizia CC.

De asemenea, votul dat asupra raportului comisiilor juridice implic? eliminarea ?i a unor alte prvederi conexe din legile de austeritate , care f?ceau referire la articolele declarate neconstitu?ionale, respectiv trimiterile la art. 1, lit. c) din articolele 2 ?i 4 ale legii privind recalcularea pensiilor.

Judec?torii Cur?ii Constitu?ionale au declarat, vineri, neconstitu?ionale articolul 1 litera c) din Legea privind stabilirea unor m?suri n domeniul pensiilor ?i articolul 9 din Legea privind unele m?suri necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Guvernul a decis cre?terea TVA de la 19% la 24%

Guvernul a decis cre?terea TVA de la 19% la 24%, f?r? a majora ?i cota unic? de impozitare, urmnd totodat? s? cear? Parlamentului s? urgenteze procedura de aplicare a legilor privind reducerea salariilor bugetarilor ?i recalcularea pensiilor speciale, au declarat anterior agen?iei MEDIAFAX surse oficiale.
Propunerea de majorare a TVA va fi trimis? FMI, care urmeaz? s? se reuneasc? cel mai probabil miercuri n board pentru a lua o decizie n privin?a acord?rii tran?ei de mprumut.

Informa?iile au fost confirmate de c?tre premierul Emil Boc la finalul ?edin?ei de guvern, care a precizat c? majorarea TVA va fi aplicat? de la 1 iulie.

“Nu aveam o solu?ie mai bun? din perspectiva deciziei Cur?ii Constitu?ionale. Ne vom corela politicile fiscal- monetare cu cele ale B?ncii Na?ionale pentru a ?ine sub control infla?ia ?i cursul euro-leu”, a spus Boc.

El a ar?tat c? majorarea TVA este singura decizie a Guvernului, f?r? eventuale cre?teri ale cotelor CAS ?i impozitarea suplimentar? a pensiilor.

Guvernul va insista totodat? ca Parlamentul s? opereze modific?rile la legile privind reducerea salariilor bugetarilor ?i recalcularea pensiilor speciale pn? la sfr?itul actualei sesiuni parlamentare, astfel nct aceste m?suri s? poat? fi aplicate de la 1 iulie.

Surse oficiale au declarat vineri agen?iei MEDIAFAX c? Executivul analizeaz? majorarea TVA la maxim 23% n cazul n care va fi majorat? ?i cota unic? de impozitare sau la 24% dac? impozitul unic va fi p?strat la nivelul actual de 16%.

Decizia Cur?ii Constitu?ionale blocheaz? toate m?surile asumate de Guvern

Decizia de vineri a Cur?ii Constitu?ionale, care respinge articole din legile austerit??ii, pune Guvernul n imposibilitatea de a aplica vreuna dintre m?surile prev?zute n respectivele acte normative , ntruct acestea se vor ntoarce la Parlament pentru a fi puse n acord cu legea fundamental?.
Judec?torii Cur?ii Constitu?ionale au declarat neconstitu?ionale articolul 1 litera c) din Legea privind stabilirea unor m?suri n domeniul pensiilor ?i articolul 9 din Legea privind unele m?suri necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Articolul 1, litera c) din Legea privind stabilirea unor m?suri n domeniul pensiilor se refer? la “pensiile de serviciu ale judec?torilor, procurorilor ?i judec?torilor, respectiv magistra?ilor asisten?i ai Cur?ii Constitu?ionale”, care prin decizia Cur?ii vor r?mne practic cu statut de pensii speciale . Potrivit articolului 9 din Legea privind unele m?suri necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar, “de la data intr?rii n vigoare a prezentei legi, cuantumul brut al pensiilor cuvenite sau aflate n plat?, precum ?i indemniza?ia de nso?itor pentru pensionarii de invaliditate gradul I, se diminueaz? cu 15%. La determinarea cuantumului brut al pensiilor, precum ?i a indemniza?iei de nso?itor pentru pensionarii de invaliditate gradul I, ce vor fi stabilite sau acordate ncepnd cu data intr?rii n vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie utilizat? este de 622,9 lei”.

Conform articolului 147 alin. 2 din Constitu?ie, “n cazurile de neconstitu?ionalitate care privesc legile, nainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat s? reexamineze dispozi?iile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Cur?ii Constitu?ionale”. Legea fundamental? nu prevede un termen pentru reexaminarea dispozi?iilor declarate neconstitu?ionale nainte de promulgarea acestora, a?a cum este cazul celor dou? legi asupra c?rora s-a pronun?at Curtea vineri.

Decizia Cur?ii Constitu?ionale urmeaz? s? fie publicat? n Monitorul Oficial, moment de la care devine general obligatorie. Astfel, de la acel moment Parlamentul trebuie s? reanalizeze prevederile. De fapt, Legislativul va lua pentru prima dat? n discu?ie aceste legi, ntruct ini?ial acestea au fost aprobate prin asumarea r?spunderii Guvernului.

Pentru ca prevederile declarate neconstitu?ionale s? fie puse n acord cu legea fundamental?, va fi necesar? n primul rnd convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, dar nu obligatorie, ntruct nu exist? termen pentru renalizarea prevederilor respinse de Curte. Conform Constitu?iei, Camera Deputa?ilor ?i Senatul se ntrunesc n sesiuni extraordinare la cererea pre?edintelui Romniei, a Biroului permanent al fiec?rei Camere ori a cel pu?in o treime din num?rul deputa?ilor sau al senatorilor. Convocarea Camerelor se face de pre?edin?ii acestora.

Oricum, n Parlament cele dou? legi vor urma procedura legislativ? obi?nuit?, care, n func?ie de mobilizarea puterii ?i a opozi?iei, poate dura chiar ?i luni de zile. Pn? atunci, ?eful statului nu poate promulga legile, iar Guvernul este n imposibilitatea de a aplica vreo m?sur? din cele prev?zute n Legea privind stabilirea unor m?suri n domeniul pensiilor ?i n Legea privind unele m?suri necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar. Este vorba, de fapt, despre toate reducerile de salarii, pensii, indemniza?ii ?i alte venituri pentru care Executivul ?i-a asumat r?spunderea.

n aceste condi?ii, Guvernul este nevoit s? g?seasc? alte solu?ii de reducere a cheltuielilor sau s? treac? la a?a-zis-ul “plan B”.

De altfel, surse guvernamentale au declarat deja pentru MEDIAFAX c? Executivul ia n calcul un nou plan de m?suri pentru men?inerea deficitului bugetar n limita ?intei de 6,8% din PIB convenit? cu FMI, orientat n principal pe major?ri de taxe ?i impozite, inclusiv a TVA ?i cotei unice de impozitare .

CCR: Pensiile nu se taie, salariile da

Pensionarii au sc?pat de mic?orarea pensiilor. n schimb, bugetarilor le vor sc?dea salariilor. Curtea Constitu?ional? a Romniei a decis, ast?zi, c? sunt neconstitu?ionale anumite prevederi din cele dou? legi, pentru care Guvernul ?i-a asumat r?spunderea n fa?a Parlamentului, au declarat surse judiciare, citate de Agerpres.

Potrivit surselor citate, a fost declarat neconstitu?ional articolul 1, litera c din Legea privind stabilirea unor m?suri n domeniul pensiilor ?i articolul 9 al proiectului de lege privind unele m?suri necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Astfel, articolul 1 litera c) se refer? la pensiile de serviciu ale judec?torilor, procurorilor ?i judec?torilor, respectiv magistra?ilor asisten?i ai Cur?ii Constitu?ionale. Astfel, toate pensiile speciale se recalculeaz?, mai pu?in cele ale magistra?ilor.

La articolul 9 din actul normativ se prevede: “(1) De la data intr?rii n vigoare a prezentei legi, cuantumul brut al pensiilor cuvenite sau aflate n plat?, precum ?i indemniza?ia de nso?itor pentru pensionarii de invaliditate gradul I, se diminueaz? cu 15%. (2) La determinarea cuantumului brut al pensiilor, precum ?i a indemniza?iei de nso?itor pentru pensionarii de invaliditate gradul I, ce vor fi stabilite sau acordate ncepnd cu data intr?rii n vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie utilizat? este de 622,9 lei”.

Consecin?a imediat? a deciziei CCR este trimiterea celor dou? legi asumate de premierul Emil Boc la Parlament pentru rediscutarea lor. Conform Constitu?iei, prevederile declarate neconstitu?ionale trebuie puse n acord cu decizia Cur?ii n termen de 45 de zile.

Judec?torii Cur?ii Constitu?ionale din Romnia (CCR) s-au reunit de la ora 9:00, n ?edin?? pentru a se pronun?a asupra constitu?ionalit??ii Legilor austerit??ii, dup? opt ore de dezbatere ieri.

CCR a analizat ieri timp de aproape nou? ore m?surile pe care Executivul ?i-a asumat r?spunderea, pentru a stabili dac? sunt sau nu n acord cu Constitu?ia ??rii. Ieri, au fost dezb?tute contesta?iile depuse de PNL, PSD ?i nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie (CCJ). Verdictul a fost amnat pentru ast?zi.

“Nu plec?m acas? pn? nu d?m un verdict”, a declarat noul pre?edinte al CCR, Constantin Zegrean, n aceast? diminea??. El a mai spus c? nu poate estima ct va dura ?edin?a.

Parlamentarii PSD au depus o sesizare privind neconstitu?ionalitatea legii prin care sunt reduse salariile ?i pensiile ?i asupra c?reia Guvernul Boc ?i-a angajat r?spunderea, ?i o alta privind legea care prevede recalcularea pensiilor speciale.

PNL a depus o contesta?ie pe legea care prevede t?ierea salariilor bugetarilor cu 25% ?i a pensiilor cu 15%.

Magistra?ii CCJ au sesizat CCR cu privire la neconstitu?ionalitatea Legilor austerit??ii asumate de Guvern, care vizeaz? reducerea pensiilor ?i salariilor, dar ?i a pensiilor speciale.

Decizia CCR , ”salvarea de la foamete ?i disperare”

Liderul PSD, Victor Ponta , a declarat asear? c? decizia pe care Curtea Constitu?ional? o va lua ast?zi poate reprezenta ”salvarea de la foamete ?i disperare” a unor largi categorii sociale , ncepnd cu pensionarii, dar ar da ?i ntregii societ??i speran?a c? exist? o limit? a abuzurilor ?i o ?ans? de a salva statul democratic.

“Situa?ia nu e nici bun?, nici rea, dar doresc ca judec?torii s? judece cu adev?rat, ca ni?te oameni ai Constitu?iei ?i oameni ai legii. E ultima ?ans? pentru salvarea pensionarilor ?i a altor categorii afectate de aceste legi ?i, n acela?i timp, este ultima ?ans? pentru a ar?ta c? exist? norme ale statului de drept care sunt respectate, indiferent de voin?a politic? a ?efului statului ?i partidului de guvern?mnt. mi cer eu scuze judec?torilor Cur?ii Constitu?ionale pentru faptul c? au fost pu?i n aceast? situa?ie. Dac? nc? opt parlamentari s-ar fi gndit la soarta ??rii ?i nu la propriile buzunare, aceste legi nu ar mai fi ajuns n fa?a Cur?ii Constitu?ionale”, a precizat Victor Ponta.
Sursa: Evenimentul Zilei

PSD va sesiza CEDO si UE, daca legile Boc sunt declarate constitutionale

Senatorul PSDLia olguta vasilescu a declarat joi ca social-democratii vor sesiza organismele internationale, in cazul in care curtea constitutionala va aviza favorabil legile de austeritate ale Cabinetului Boc.

“Pentru ca vrem sa fim pregatiti pentru orice alternativa, oricat ar fi ea de neagra, si pentru ca saptamana trecuta Traian Basescu si-a vazut visul cu ochii si a obtinut acea majoritate la Curtea Constitutionala, nu doar la Guvern si in Parlamentul Romaniei, ne vom adresa Curtii Europene a Drepturilor Omului si ulterior Curtii de Justitie a Uniunii Europene, daca legile Boc de taiere a pensiilor si salariilor bugetarilor vor fi declarate constitutionale”, a spus Vasilescu.

Senatorul a subliniat ca aceasta este singura optiune, daca nu se gasesc solutii la nivelul organismelor din Romania.

“Azi Curtea Constitutionala da primul examen de independenta fata de Traian Basescu si de Guvernul Boc . Ceea ce trebuie sa retineti este ca specialistii nostri sunt pregatiti de sesizarea organismelor internationale”, a mai afirmat Olguta Vasilescu.

Basescu, acuzat ca are obsesii

Aceasta s-a referit si la controversa privind Strategia Nationala de Aparare, care identifica presa printre vulnerabilitatile la securitate. “Am inteles din document ca jurnalisti sunt niste teroristi, mai mici sau mai mari, probabil in functie de moguli. Pe Traian Basescu il deranjeaza tot mai tare criticile si se pregateste sa ne ridice si unica imunitate parlamentara pe care o mai avem, cea pentru declaratiile politice. Pentru presa se pregatesc catusele”, a avertizat senatorul PSD.

Ea l-a criticat pe presedinte, acuzandu-l ca are obsesii si ca actioneaza in detrimentul tarii. “In strategie apar aceleasi obsesii ale lui Traian Basescu. Scaderea calitatii in invatamant, pe care o va combate cu cea mai proasta lege a educatiei de dupa 1990, legea Funeriu, apoi procesul de imbatranire a populatiei, combatut cu cresterea varstei de pensionare.

Degradarea coeziunii familiei ca urmare a fenomenului de migrare, Basescu o combate cu somaj. Politizarea excesiva o combate cu portocalizarea inclusiv a Curtii Constitutionale. Coruptia o combate cu mentinerea la butoane a clientelei.

Criza sanatatii o combate determinandu-i pe medici sa fuga in strainatate”, a spus Vasilescu, precizand ca PSD a hotarat sa trimita documentul CSAT inapoi la Cotroceni pentru a fi refacut.

Mergem la CEDO s? ne c?ut?m DREPTATEA !

Am crezut ?i nc? mai cred inc? in puterea legii. Poate c? sunt naiv sau fraier, poate c? nu. Dar ce s? crezi atunci cnd ?i se refuz? un drept constitu?ional, cnd se incalc? libertatea sindical? ?i inc? alte 1000 de depturi in numele crizei, cnd guvernul ?i ia banii din buzunar in acela?i mod ca un ho? la bazar , cnd c?tigi un drept dar de fapt nu c?tigi nimic fiindc? cineva acolo sus nu are chef s? aplice legea in favoarea ta, a func?ionarului care-i pl?te?te pe guvernan?i din banii s?i pu?ini.
Am devenit deodat? porcul cel gras ?i nesim?it care m?nnc? prea mult ?i trebuie sacrificat ca s? tr?iasc? capra. Un singur lucru este esen?ial ?i trebuie tratat cu mare aten?ie DEMOCRA?IA TREBUIE CONSERVAT? RESPECTAT? NU TRANSFORMAT? IN DICTATUR? DUP? BUNUL PLAC AL LUI ZEUS .
Mai avem o ?ans? ?i ea trebuie exploatat? ?i tratat? cu respectul cuvenit, ea este TRIBUNALUL DE LA CEDO ! Acolo vom merge pentru dvs. membrii de sindicat, pentru a demonstra intregii lumi c? m?surile luate de acest guvern sunt neconstitu?ionale, ilegale si ncalc? principalele drepturi ?i libert??i ale omului. Dar pentru asta avem nevoie ?i de sus?inerea dvs. n zilele urm?toare va circula un tabel prin unit??ile dvs. ,sau pute?i veni la sediul sindicatului, pentru a v? da acordul pentru chemarea in judecat? a statului romn pentru nc?lcarea art 47 din Constitu?ie ?i nerespectarea drepturilor omului.
Cu stima,
Catalin Toma

La ei de ce se poate? 200 de milioane de lei pentru plata drepturilor restante ale magistratilor !!!

200 de milioane de lei pentru plata drepturilor restante ale magistratilor
Executivul a alocat peste 200 de milioane de lei pentru plata drepturilor restante ale magistratilor, obtinute prin titluri executorii. In sedinta Cabinetului din 28 aprilie a fost aprobata “HG pentru suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si CSM, la capitolul cheltuieli de personal pentru plata titlurilor executorii prevazute prin ordonanta de urgenta 71/2009, privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.? Potrivit acestei HG, din bugetul Ministerului Finantelor Publice prevazut pentru actiuni generale se suplimenteaza cu suma de 143,5 milioane de lei bugetul Ministerului Justitiei, la capitolul ” Ordine publica si siguranta nationala, titlul “Cheltuieli de personal. Din aceeasi sursa, se suplimenteaza cu alti 57,5 milioane de lei bugetul Ministerului Public, tot pentru “Ordine publica si siguranta nationala – Cheltuieli de personal.? De asemenea, iccj primeste 3 milioane de lei pentru “Cheltuieli de personal.? La randul sau, CSM obtine 1,3 milioane de lei pentru capitolul bugetar “Autoritati publice externe – Cheltuieli de personal si alti 318.000 de lei la capitolul “Invatamant – cheltuieli de personal.? Prin OUG 71/2009, in completarea careia a fost emisa aceasta hotarare, se esaloneaza drepturile executorii obtinute in instanta de personalul bugetar, pe o perioada de trei ani.
Astfel, in anul 2010 se platesc 34% din aceste drepturi, iar in urmatorii doi ani cate 33%.

Dou? sesiz?ri privind sc?derea pensiilor ?i a salariilor, transmise de ICCJ Cur?ii Constitu?ionale

Judec?torii Sec?iilor Unite de la iccj au decis, mar?i, s? trimit? la curtea Constitu?ional? dou? sesiz?ri privind neconstitu?ionalitatea unor prevederi din proiectele de lege privind sc?derea pensiilor ?i a salariilor.
Decizia de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale n cazul celor dou? acte normative a fost luat? cu majoritatea a 85 din cei 86 de judec?tori.

Judec?torii Sec?iilor Unite de la nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie (ICCJ) au luat aceast? decizie dup? ce au analizat aspecte legate de neconstitu?ionalitatea proiectelor de acte normative privind unele m?suri necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar ?i privind stabilirea unor m?suri n domeniul pensiilor.

Judec?torii arat? c? legea privind unele m?suri necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar “are n realitate, ca obiect de reglementare, o serie de restrngeri ale exerci?iului drepturilor, precum cel la salariu, component? a dreptului de munc?, a celui referitor la ajutorul de ?omaj, a celui la pensie ?i inaplicabilitatea dispozi?iilor legale privind pensia anticipat? ?i pensia anticipat? par?iala, precum ?i o restrngere a exerci?iului dreptului la m?suri de asisten?? social?, concertizat?, ntre altele, n neacordarea ajutoarelor sau a indemniza?iilor la ie?irea la pensie, retragere”.

n ceea ce prive?te cea de-a doua sesizare, judec?torii arat? c?, n contradic?ie cu norma constitu?ional? de la articolul 124, alineat 3 din Constitu?ie, referitor la independen?a judec?torilor, acest proiect prevede prin articolul 1, 3 ?i 12 eliminarea pensiei de serviciu a judec?torilor, “f?r? s? ?in? seama de faptul c? ntocmai ca numirea, formarea profesional? continu?, evaluarea ?i promovarea, pensionarea marcheaz? momentul final al activit??ii judec?torului”.
Sursa: Mediafax

B?sescu cere devansarea dezbaterii mo?iunii de cenzur?

Pre?edintele Traian B?sescu a trimis conducerii Parlamentului o scrisoare privind devansarea dezbaterii mo?iunii de cenzur?, pre?edintele Camerei Deputa?ilor, Roberta Anastase , men?ionnd c? a?teapt? un r?spuns din partea lui Mircea Geoan? pentru convocarea Birourilor Permanente reunite.
Anastase a declarat, pentru MEDIAFAX, c? a primit din partea ?efului statului o scrisoare, n care se cere devansarea dezbaterii mo?iunii de cenzur?, pe motiv c? s-ar dep??i termenele constitu?ionale pentru dezbatere.

Roberta Anastase a precizat c?, dup? primirea scrisorii pre?edintelui, a luat leg?tura cu pre?edintele Senatului, Mircea Geoan?, n vederea convoc?rii Birourilor Permanente ale celor dou? Camere legislative.

n scrisoarea trimis? celor doi pre?edin?i ai Camerelor Parlamentului, B?sescu scrie c?, potrivit Constitu?iei, mo?iunea se dezbate dup? 3 zile de la data cnd a fost prezentat? n ?edin?a comun? a celor dou? Camere ?i c?, potrivit jurispruden?ei CC, termenul se refer? la zile calendaristice, nu la zile lucr?toare.

“n virtutea atribu?iei de a veghea la respectarea Constitu?iei ?i la buna func?ionare a autorit??ilor publice, prev?zute la art. 80 alin. (2) din Constitu?ie, v? atrag aten?ia asupra urm?toarei situa?ii: n data de 7 iunie a.c., Guvernul ?i-a angajat r?spunderea n fa?a Parlamentului pe proiectele de lege care vizeaz? m?suri de austeritate impuse de situa?ia economic? a ??rii. La data de 9 iunie a.c., mo?iunea a fost prezentat? n ?edin?a comun? a celor dou? Camere ale Parlamentului. Conform art. 113 alin. (3) din Constitu?ie, mo?iunea de cenzur? se dezbate dup? 3 zile de la data cnd a fost prezentat? n ?edin?a comun? a celor dou? Camere. Contrar acestei prevederi constitu?ionale, Parlamentul a stabilit dezbaterea mo?iunii n data de 15 iunie a.c., la 6 zile de la prezentare”, scrie B?sescu.

El precizeaz? c? legat de modul de calcul al termenelor pe zile prev?zute de textele constitu?ionale, Curtea Constitu?ional? s-a pronun?at n jurispruden?a sa (Decizia nr. 233 din 10 decembrie 1999 sau Decizia nr. 89 din 26 ianuarie 2010) stabilind c? “sunt termene care privesc desf??urarea raporturilor constitu?ionale dintre autorit??ile publice ?i, prin urmare, n m?sura n care nu se prevede altfel n mod expres, nu se calculeaz? pe zile libere”.

“n dreptul public, termenele se calculeaz? …pe zile calendaristice, n sensul c? se include n termen ?i ziua n care el ncepe s? curg? ?i ziua cnd se mpline?te…. n consecin??, v? solicit, n temeiul atribu?iilor constitu?ionale pe care le am, respectarea procedurii stabilite de Constitu?ie ?i de Deciziile Cur?ii Constitu?ionale sus-men?ionate”, se arat? n scrisoarea lui B?sescu.

Potrivit Constitu?iei, Camera Deputa?ilor ?i Senatul, n ?edin?? comun?, pot retrage ncrederea acordat? Guvernului prin adoptarea unei mo?iuni de cenzur?, cu votul majorit??ii deputa?ilor ?i senatorilor.
Sursa: Mediafax
Mo?iunea de cenzur? se dezbate dup? 3 zile de la data cnd a fost prezentat? n ?edin?a comun? a celor dou? Camere.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X