Articol publicat in: Politica


Decizia de vineri a Cur?ii Constitu?ionale, care respinge articole din legile austerit??ii, pune Guvernul în imposibilitatea de a aplica vreuna dintre m?surile prev?zute în respectivele acte normative , întrucât acestea se vor întoarce la Parlament pentru a fi puse în acord cu legea fundamental?.
Judec?torii Cur?ii Constitu?ionale au declarat neconstitu?ionale articolul 1 litera c) din Legea privind stabilirea unor m?suri în domeniul pensiilor ?i articolul 9 din Legea privind unele m?suri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Articolul 1, litera c) din Legea privind stabilirea unor m?suri în domeniul pensiilor se refer? la “pensiile de serviciu ale judec?torilor, procurorilor ?i judec?torilor, respectiv magistra?ilor asisten?i ai Cur?ii Constitu?ionale”, care prin decizia Cur?ii vor r?mâne practic cu statut de pensii speciale . Potrivit articolului 9 din Legea privind unele m?suri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, “de la data intr?rii în vigoare a prezentei legi, cuantumul brut al pensiilor cuvenite sau aflate în plat?, precum ?i indemniza?ia de înso?itor pentru pensionarii de invaliditate gradul I, se diminueaz? cu 15%. La determinarea cuantumului brut al pensiilor, precum ?i a indemniza?iei de înso?itor pentru pensionarii de invaliditate gradul I, ce vor fi stabilite sau acordate începînd cu data intr?rii în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie utilizat? este de 622,9 lei”.

Conform articolului 147 alin. 2 din Constitu?ie, “în cazurile de neconstitu?ionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat s? reexamineze dispozi?iile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Cur?ii Constitu?ionale”. Legea fundamental? nu prevede un termen pentru reexaminarea dispozi?iilor declarate neconstitu?ionale înainte de promulgarea acestora, a?a cum este cazul celor dou? legi asupra c?rora s-a pronun?at Curtea vineri.

Decizia Cur?ii Constitu?ionale urmeaz? s? fie publicat? în Monitorul Oficial, moment de la care devine general obligatorie. Astfel, de la acel moment Parlamentul trebuie s? reanalizeze prevederile. De fapt, Legislativul va lua pentru prima dat? în discu?ie aceste legi, întrucât ini?ial acestea au fost aprobate prin asumarea r?spunderii Guvernului.

Pentru ca prevederile declarate neconstitu?ionale s? fie puse în acord cu legea fundamental?, va fi necesar? în primul rând convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, dar nu obligatorie, întrucât nu exist? termen pentru renalizarea prevederilor respinse de Curte. Conform Constitu?iei, Camera Deputa?ilor ?i Senatul se întrunesc în sesiuni extraordinare la cererea pre?edintelui României, a Biroului permanent al fiec?rei Camere ori a cel pu?in o treime din num?rul deputa?ilor sau al senatorilor. Convocarea Camerelor se face de pre?edin?ii acestora.

Oricum, în Parlament cele dou? legi vor urma procedura legislativ? obi?nuit?, care, în func?ie de mobilizarea puterii ?i a opozi?iei, poate dura chiar ?i luni de zile. Pân? atunci, ?eful statului nu poate promulga legile, iar Guvernul este în imposibilitatea de a aplica vreo m?sur? din cele prev?zute în Legea privind stabilirea unor m?suri în domeniul pensiilor ?i în Legea privind unele m?suri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. Este vorba, de fapt, despre toate reducerile de salarii, pensii, indemniza?ii ?i alte venituri pentru care Executivul ?i-a asumat r?spunderea.

În aceste condi?ii, Guvernul este nevoit s? g?seasc? alte solu?ii de reducere a cheltuielilor sau s? treac? la a?a-zis-ul “plan B”.

De altfel, surse guvernamentale au declarat deja pentru MEDIAFAX c? Executivul ia în calcul un nou plan de m?suri pentru men?inerea deficitului bugetar în limita ?intei de 6,8% din PIB convenit? cu FMI, orientat în principal pe major?ri de taxe ?i impozite, inclusiv a TVA ?i cotei unice de impozitare .