Arhivă pentru august, 2010

Contract colectiv de munc? (model ce va fi supus negocierii colective)

contract colectiv de munc?
la nivelul DGASPC IASI pentru anii 2010-2014

ncheiat conform art. 10 ?i 11 din Legea nr. 130/1996, republicat?,
nregistrat la ITM Iasi
cu nr. ___din _____2010

n baza art. 12, alin. (1) ?i a art. 22, alin. (1) din Legea 130 /1996, republicat?, a Legii 53/2003 Codul muncii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i a Contractului colectiv de munc? unic la nivel na?ional pentru anii 2007 2010 se ncheie prezentul Contract Colectiv de Munc? la nivel de institu?ie pentru personalul contractual ntre p?r?ile :
1. _______________ reprezentnd angajatorul prin reprezentant legal ____________________________ ?i
2. Sindicatul Nova Vita cu sediul in str. I.C. Br?tianu nr 26 Iasi reprezentant legal al salaria?ilor din aceast? unitate conform sentin?ei de reprezentativitate nr. 50 din 2007 a Judec?toriei Iasi

CAPITOLUL 1
Dispozi?ii generale

Art. 1. – (1) P?r?ile contractante, reprezentate conform anexei nr. 4, recunosc ?i accept? pe deplin c? sunt egale ?i libere n negocierea Contractului colectiv de munc? unic la nivel de unitate ?i se oblig? s? respecte n totalitate prevederile acestuia.
(2) Angajatorul recunoa?te libera exercitare a dreptului sindical, conform conven?iilor interna?ionale pe care Romnia le-a ratificat, Constitu?iei Romniei ?i legisla?iei na?ionale, precum ?i libertatea de opinie a fiec?rui salariat.
Art. 2. – (1) Contractul colectiv de munc? unic la nivel de unitate cuprinde drepturile ?i obliga?iile angajatorilui ?i ale salaria?ilor cu privire la condi?iile generale de munc? prev?zute de legisla?ia n vigoare, precum ?i cele convenite n procesul de negociere.
(2) La angajare ?i la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul va respecta dispozi?iile legale n vigoare privind aplicarea principiului egalit??ii de tratament fa?? de to?i salaria?ii, f?r? discrimin?ri pe baz? de criterii de sex, orientare sexual?, caracteristici genetice, vrst?, apartenen?? na?ional?, ras?, culoare, etnie, religie, op?iune politic?, origine social?, handicap, situa?ie sau responsabilitate familial?, apartenen?? ori activitate sindical?.
(3) Principiul pl??ii egale pentru munc? egal? implic?, pentru aceea?i munc? sau pentru o munc? pentru care este atribuit? o valoare egal?, eliminarea, cu privire la toate elementele ?i condi?iile de remunerare, a oric?rei discrimin?ri pe criteriul sexului.
___________
*) n sensul prezentului contract:
– termenul angajator desemneaz? pe cel care angajeaz? – persoana juridic? sau fizic? autorizat? potrivit legii, care administreaz?, utilizeaz? capital, indiferent de natura acestuia, ?i care folose?te for?a de munc? salariat?;
– termenul unitate desemneaz?, institu?iile publice ?i orice persoan? juridic? ce angajeaz? salaria?i;
– termenul de acorduri privind rela?iile de serviciu desemneaz? actele ncheiate n baza negocierilor derulate ntre reprezentan?ii institu?iilor publice ?i reprezentan?ii func?ionarilor publici.

Art. 3. – (1) Clauzele contractului colectiv de munc? produc efecte pentru to?i salaria?ii angajatorului personal contractual, indiferent de locul unde ?i desf??oar? munca : la domiciliu sau in institu?ii publice.
Art. 4. – (1) Prezentul contract se ncheie pe o perioad? de patru ani, cu posibilitatea revizuirii anuale, prin acte adi?ionale dup? aprobarea bugetului.
(2) Dac? nici una dintre p?r?i nu denun?? contractul cu 30 de zile nainte de expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat, valabilitatea acestuia se prelunge?te pn? la ncheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
Art. 5. – (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri ntre p?r?ile contactante.
(2) Cererea de modificare se aduce la cuno?tin??, n scris, celeilalte p?r?i cu cel pu?in 30 de zile nainte de data propus? pentru nceperea negocierilor.
(3) P?r?ile convin ca n perioada negocierilor, att n cazul n care se fac modific?ri, ct ?i n cazul denun??rii contractului, la nivelurile de negociere s? nu declan?eze greve, iar la nivel de unitate s? nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salaria?ilor.
Art. 6. – Suspendarea ?i ncetarea contractului au loc potrivit legii.
Art. 7. – (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar n aplicarea prevederilor prezentului contract precum ?i pentru monitorizarea aplic?rii lui, p?r?ile convin s? instituie o comisie de aplicare ?i monitorizare a Contractului colectiv de munc? unic la nivel de unitate.
(2) Competen?a, componen?a, organizarea ?i func?ionarea comisiei prev?zute la alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul din anexa nr. 1 la prezentul contract.
Art. 8. – (1) Drepturile salaria?ilor prev?zute n prezentul contract colectiv de munc? nu pot s? reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite prin contractele colective de munc? ncheiate la nivel de ramur?, grupuri de unit??i ?i unit??i naintea ncheierii Contractului colectiv de munc?.
(2) n situa?iile n care, n privin?a drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munc?, intervin reglement?ri legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
(3) P?r?ile se oblig? ca, n perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munc?, s? nu promoveze ?i s? nu sus?in? proiecte de acte normative a c?ror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munc?, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost ncheiate.
(4) P?r?ile convin s? se informeze reciproc ?i s? fac? demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale, n vederea consult?rii organiza?iilor sindicale ?i patronale semnatare, n toate cazurile n care se ini?iaz? acte normative ce privesc rela?iile de munc?.
Art. 9. – (1) n scopul salariz?rii ?i acord?rii celorlalte drepturi prev?zute n prezentul contract pentru personalul institu?iilor finan?ate de la bugetul de stat, sindicatele ?i ministerele vor purta negocieri cu guvernul pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal ?i pentru constituirea surselor, nainte de adoptarea bugetului de stat, precum ?i n vederea modific?rii ulterioare a acestuia.
(2) P?r?ile contractante vor purta negocieri n vederea includerii drepturilor respective n actele normative prin care se reglementeaz? astfel de drepturi, cu ncadrarea n prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate n condi?iile prev?zute la alin. 1, p?r?ile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor ?i a celorlalte Drepturi de personal la institu?iile publice.

CAPITOLUL 2
Timpul de munc?

Art. 10. – (1) Durata normal? a timpului de munc? este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe s?pt?mn?.
(2) Munca prestat? n afara duratei normale a timpului de munc? s?pt?mnal, prev?zut? la alin. 1, este considerat? munc? suplimentar?.
(3) La nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu cerin?ele unit??ii se poate stabili un program s?pt?mnal de 36 pn? la 44 de ore, cu condi?ia ca media lunar? s? fie de 40 de ore pe s?pt?mn?, iar programul stabilit s? fie anun?at cu o s?pt?mn? nainte.
(4) n cazul tinerilor n vrst? de pn? la 18 ani, durata timpului de munc? este de 6 ore pe zi ?i de 30 de ore pe s?pt?mn?.
(5) n func?ie de specificul unit??ii sau al muncii prestate, se poate opta ?i pentru o repartizare inegal? a timpului de munc?, cu respectarea duratei normale a timpului de munc? de 40 de ore pe s?pt?mn?.
(6) n cazurile n care durata normal? a timpului de munc? se stabile?te potrivit prevederilor alin. 5, durata timpului de munc? zilnic nu poate dep??i 10 ore.
(7) La locurile de munc? unde, datorit? specificului activit??ii, nu exist? posibilitatea ncadr?rii n durata normal? a timpului zilnic de lucru pot fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, dup? caz, n tur?, tur? continu?, turnus, program frac?ionat; locurile de munc? la care se aplic? aceste forme specifice de organizare, precum ?i modalit??ile concrete de organizare ?i eviden?? a muncii prestate se stabilesc prin anexa contractul colectiv de munc?.
(8) Durata maxim? legal? a timpului de munc? nu poate dep??i 48 de ore pe s?pt?mn?, inclusiv orele suplimentare. Prin excep?ie, durata timpului de munc? va putea fi prelungit? peste 8 ore pe zi ?i peste 48 de ore pe s?pt?mn?, care include ?i orele suplimentare, cu condi?ia ca media orelor de munc?, calculat? pe o perioad? de referin?? de trei luni, s? nu dep??easc? 48 de ore pe s?pt?mn?.
(9) Cnd munca se efectueaz? n schimburi, durata timpului de munc? va putea fi prelungit? peste 8 ore pe zi ?i peste 48 de ore pe s?pt?mn?, cu condi?ia ca media orelor de munc?, calculat? pe o perioad? maxim? de 3 s?pt?mni, s? nu dep??easc? 8 ore pe zi sau 48 de ore pe s?pt?mn?.
Art. 11. – (1) Pentru unele activit??i, locuri de munc? ?i categorii de personal, timpul de munc? poate fi par?ial, corespunz?tor unor frac?iuni de norm?.
(2) La cerere, salaria?ii ncadra?i cu timp de munc? par?ial vor putea fi ncadra?i cu timp de munc? normal, dac? exist? posturi vacante ?i dac? ntrunesc condi?iile ocup?rii acestor posturi.
Art. 12. – (1) Salaria?ii care ?i desf??oar? activitatea n locuri de munc? cu condi?ii deosebite beneficiaz? de reducerea duratei normale a timpului de munc? sub 8 ore pe zi, n condi?iile prev?zute de lege, ?i nu pot fi solicita?i s? efectueze ore suplimentare, cu excep?ia cazurilor justificate de prevederi exprese ale regulamentelor specifice activit??ii respective sau a unor situa?ii ap?rute fortuit.
(2) Durata reducerii timpului normal de munc? ?i categoriile de personal care beneficiaz? de acest program se stabilesc de comun acord intre sindicat si angajator printr-o clauz? specific?.
Art. 13. – (1) Orele de ncepere ?i terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul intern n func?ie de specificul ?i necesit??ile unit??ii.
(2) n toate cazurile n care se dovede?te c? este posibil, angajatorul ?i sindicatul parte la negociere, vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru ?i modalit??i de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteaz? drepturile prev?zute n contractul colectiv de munc?.
Art. 14. – (1) Orele prestate, la solicitarea angajatorului, peste programul normal de lucru stabilit n unitate sunt ore suplimentare.
(2) Salaria?ii pot fi chema?i s? presteze ore suplimentare numai cu consim??mntul lor.
(3) Pentru prevenirea sau nl?turarea efectelor unor calamit??i naturale, ale unor accidente ori ale altor cazuri de for?? major?, salaria?ii au obliga?ia de a presta munc? suplimentar? cerut? de cel care angajeaz?.
Art. 15. – (1) Munca suplimentar? se compenseaz? prin ore libere pl?tite n urm?toarele 30 de zile, dup? efectuarea acesteia.
(2) n aceste condi?ii, salariatul beneficiaz? de salariul corespunz?tor pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
Art. 16. – (1) Munca prestat? n intervalul dintre orele 22 ?i 6, cu posibilitatea abaterii cu o or? n plus sau n minus fa?? de aceste limite, este lucru n timpul nop?ii.
(2) Durata normal? a timpului de munc? pentru salariatul n regim de noapte nu poate dep??i o medie de 8 ore pe zi, calculat? pe o perioad? de referin?? de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale privind repausul s?pt?mnal.
(3) Pentru persoanele al c?ror program de lucru se desf??oar? pe timpul nop?ii, durata timpului de munc? este mai mic? cu o or? dect durata timpului de munc? prestat? n timpul zilei, f?r? diminuarea salariului de baz? ?i a vechimii n munc?.
(4) Prevederile alin. 2 nu se aplic? salaria?ilor care lucreaz? n locuri de munc? cu condi?ii deosebite, unde durata timpului de munc? este mai mic? de 8 ore.
(5) Angajatorul care, n mod frecvent, utilizeaz? munca de noapte este obligat s? informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munc?.
(6) Salaria?ii care urmeaz? s? desf??oare cel pu?in 3 ore de munc? de noapte sunt supu?i unui examen medical gratuit nainte de nceperea activit??ii ?i dup? aceea, periodic.
(7) Condi?iile de efectuare a examenului medical ?i periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, solidarit??ii sociale ?i familiei ?i al ministrului s?n?t??ii.
(8) Salaria?ii care desf??oar? munc? de noapte ?i au probleme de s?n?tate recunoscute ca avnd leg?tur? cu aceasta vor fi trecu?i la o munc? de zi pentru care sunt ap?i.
(9) Tinerii care nu au mplinit vrsta de 18 ani nu pot presta munc? de noapte.
(10) Femeile gravide, l?uzele ?i cele care al?pteaz? nu pot fi obligate s? presteze munc? de noapte.
Art. 17. – (1) Salaria?ii care renun?? la concediul legal pentru ngrijirea copilului n vrst? de pn? la doi ani beneficiaz? de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, f?r? s? le fie afectate salariul de baz? ?i vechimea n munc?. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de ncepere a programului de lucru, dac? activitatea unit??ii permite.
(2) Femeile care au n ngrijire copii de pn? la 6 ani pot lucra cu 1/2 norm?, dac? nu beneficiaz? de cre?? sau c?min, f?r? a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul n care au fost ncadrate n aceste condi?ii se consider?, la calculul vechimii n munc?, timp lucrat cu o norm? ntreag?.
(3) Angajatorul are obliga?ia de a acorda salariatelor gravide dispens? pentru consulta?ii prenatale n limita a maximum 16 ore pe lun?, f?r? a le fi afectate drepturile salariale.
(4) Salariata n cauz? este obligat? s? prezinte adeverin?? medical? privind efectuarea controalelor pentru care s-a nvoit.
Art. 18. – n durata normal? a timpului de munc? nu intr? timpii consuma?i cu echiparea-dezechiparea la nceputul ?i sfr?itul programului.

CAPITOLUL 3
S?n?tatea ?i securitatea n munc?

Art. 19. – (1) P?r?ile se oblig? s? depun? toate eforturile pentru aplicarea riguroas? a sistemului institu?ionalizat prin legisla?ia n vigoare, n vederea amelior?rii permanente a condi?iilor de munc?.
(2) n scopul realiz?rii obiectivului prev?zut la alineatul precedent, p?r?ile contractante vor asigura respectarea m?surilor prev?zute de Legea nr. 319/2006.
(3) Angajatorul ?i sindicatele vor organiza, n comun, la fiecare unitate, servicii de securitate ?i s?n?tate n munc?. M?surile ce vor fi luate privind ameliorarea condi?iilor de munc? vor fi stabilite mpreun? cu reprezentan?ii sindicali, ncheindu-se anexe speciale la contractele colective de munc?.
(4) Sesiz?rile sindicatului repezentativ legate de deteriorarea condi?iilor de munc? in anumite unit??i din institu?ie vor fi tratate cu prioritate.
Art. 20. – (1) Organizarea activit??ii prin stabilirea unei structuri organizatorice ra?ionale, repartizarea tuturor salaria?ilor pe locuri de munc? cu precizarea atribu?iilor ?i r?spunderilor lor, precum ?i exercitarea controlului asupra modului de ndeplinire a obliga?iilor de serviciu de c?tre salaria?i sunt de competen?a exclusiv? a celor care angajeaz?.
Art. 21. – (1) Activitatea de normare a muncii se refer? la toate categoriile de salaria?i, potrivit specificului activit??ii fiec?reia, ?i se bazeaz? pe tehnicile norm?rii muncii; aceasta se desf??oar? ca un proces continuu, n permanent? concordan?? cu schimb?rile ce au loc n organizarea ?i nivelul de dotare tehnic? a muncii.
Art. 22. – Angajatorul are obliga?ia s? asigure permanent condi?iile tehnice ?i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc?, iar salaria?ii trebuie s? realizeze norma de munc? sau, dup? caz, sarcinile ce decurg din func?ia sau postul de?inut.
Art. 23. – Locurile de munc? se clasific? n locuri de munc? normale, locuri de munc? cu condi?ii deosebite ?i locuri de munc? cu condi?ii speciale, stabilite potrivit reglement?rilor legale.
Art. 24. – (1) Pentru prestarea activit??ii n locurile de munc? cu condi?ii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, salaria?ii au dreptul, dup? caz, la sporuri la salariul de baz?, durat? redus? a timpului de lucru, alimenta?ie de nt?rire a rezisten?ei organismului, echipament de protec?ie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare; duratele de reducere a vrstei pentru pensionare sunt cele prev?zute n lege.
(2) Salaria?ii ncadra?i n categoriile prev?zute la alin. 1 vor fi supu?i obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii.
Art. 25. – (1) n cazul n care condi?iile de munc? se normalizeaz?, salaria?ii vor beneficia pentru refacerea capacit??ii de munc? nc? dou? luni, dac? au beneficiat anterior de acestea, de spor pentru nocivitate ?i alimenta?ie de protec?ie a organismului.
Art. 26. – n toate cazurile n care condi?iile de munc? s-au nr?ut??it, determinnd reclasificarea locurilor de munc?, salaria?ii vor beneficia de drepturile aferente noii clasific?ri ncepnd cu data schimb?rii condi?iilor de munc?.
Art. 27. – (1) P?r?ile sunt de acord c? nici o m?sur? privind s?n?tatea ?i securitatea n munc? nu este eficient? dac? nu este cunoscut?, nsu?it? ?i aplicat? n mod con?tient de salaria?i.
(2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea ?i perfec?ionarea profesional? a salaria?ilor cu privire la normele de s?n?tate ?i securitate n munc?. In anexa contractul colectiv de munc? se vor prevedea m?suri specifice, periodicitatea, metodologia, obliga?iile ?i r?spunderile, precum ?i controalele proprii, n conformitate cu dispozi?iile Legii nr. 319/2006, reglement?rile elaborate de Ministerul Muncii, Solidarit??ii Sociale ?i Familiei ?i cu normele proprii. Timpul aferent acestor activit??i, inclusiv orele de instructaj, se include n timpul de munc? ?i este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munc? sau a felului muncii, acesta va fi instruit ?i testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul s?u loc de munc? ?i la normele privind s?n?tatea ?i securitatea n munc?, pe care este obligat n procesul muncii s? le cunoasc? ?i s? le respecte.
(4) n cazurile n care, n procesul muncii, intervin schimb?ri ce impun aplicarea unor norme noi de s?n?tate ?i securitate n munc?, salaria?ii vor fi instrui?i n condi?iile prev?zute la alineatul precedent.
Art. 28. – (1) Contravaloarea echipamentului de protec?ie se suport? integral de c?tre angajator.
(2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suport? potrivit prevederilor legale ?i celor din contractele colective de munc? de la celelalte niveluri.
(3) n toate cazurile n care, n afara echipamentului de lucru prev?zut de lege, angajatorul cere o anumit? vestimenta?ie special?, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suport? integral de c?tre angajator.
Art. 29. – La nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urm?ri?i la fiecare loc de munc?, n vederea lu?rii m?surilor de protec?ie a muncii specifice, precum ?i programele de control al realiz?rii m?surilor stabilite.
Art. 30. – (1) n vederea men?inerii ?i mbun?t??irii condi?iilor de desf??urare a activit??ii, angajatorul va lua urm?toarele m?suri de amenajare ergonomic? a locului de munc?:
a) asigurarea condi?iilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibra?ii, temperatur?, aerisire, umiditate);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munc? (vestiare, b?i, grupuri sanitare, s?li de repaus);
c) diminuarea pn? la eliminarea treptat? a emisiilor poluante.
(2) Salaria?ii sunt obliga?i s? p?streze n bune condi?ii amenaj?rile efectuate de angajator, s? nu le deterioreze ?i s? nu le descompleteze ori s? sustrag? componente ale acestora.
Art. 31. – (1) Angajatorul va organiza la angajare ?i, ulterior, o dat? pe an, examinarea medical? a salaria?ilor, n scopul de a constata dac? sunt ap?i pentru desf??urarea activit??ii n posturile pe care ar urma s? le ocupe sau pe care le ocup?, precum ?i pentru prevenirea mboln?virilor profesionale. Examinarea medical? este gratuit?, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condi?iile concrete urmeaz? s? fie stabilite la nivel de unitate, se realizeaz? cu consultarea sindicatelor.
(2) n cazul n care dispozi?ii legale speciale prev?d examin?ri medicale la termene mai scurte, determinate de condi?iile deosebite de la locurile de munc?, se vor aplica aceste prevederi.
(3) Salaria?ii sunt obliga?i s? se supun? examenelor medicale n condi?iile organiz?rii potrivit prevederilor alin. 1. Refuzul salariatului de a se supune examin?rilor medicale constituie abatere disciplinar?.
(4) Examinarea medical? a salaria?ilor la angajare ?i, ulterior, o dat? pe an se face de c?tre unit??ile sanitare de specialitate acreditate de angajator ?i de Ministerul S?n?t??ii.
Art. 32. – La cererea uneia dintre p?r?i, medicii de medicina muncii ?i inspectorii de munc? vor fi consulta?i la modificarea duratei timpului de lucru ?i la acordarea de concedii suplimentare.
Art. 33. – (1) P?r?ile vor asigura un regim de protec?ie special? a muncii femeilor ?i a tinerilor n vrst? de pn? la 18 ani, cel pu?in la nivelul drepturilor specifice reglementate de legisla?ia muncii ?i de prevederile prezentului contract.
(2) Salariatele gravide, ncepnd cu luna a V-a de sarcin?, precum ?i cele care al?pteaz? nu vor fi repartizate la munc? de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise n deplasare ?i nu vor putea fi deta?ate dect cu acordul lor.
(3) La solicitarea Comitetului de s?n?tate ?i securitate n munc?, angajatorul are obliga?ia s? evalueze riscurile pe care le presupune locul de munc? al salariatei care anun?? c? este ns?rcinat?, precum ?i al salariatei care al?pteaz? ?i s? le informeze cu privire la acestea.
(4) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legisla?ia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de munc? de la celelalte niveluri.
Art. 34. – Patronul nu va refuza angajarea sau, dup? caz, men?inerea n munc? a persoanelor cu handicap, n cazurile n care acestea sunt apte pentru ndeplinirea obliga?iilor de serviciu aferente posturilor existente.
Art. 35. – n cazul recomand?rilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salaria?ilor n alte locuri de munc? ?i, dup? caz, recalificarea acestora, n func?ie de posibilit??ile fiec?rei unit??i, care vor fi stabilite mpreun? cu sindicatele.
Art. 36. – (1) n vederea mbun?t??irii condi?iilor de munc?, n fiecare unitate din subordine unde exist? cel putin 50 salaria?i se va constitui un Comitet de s?n?tate ?i securitate n munc?, n conformitate cu prevederile legale.
(2) Comitetul de s?n?tate ?i securitate n munc? este constituit din reprezentan?ii desemna?i de sindicatele reprezentative din unitate, pe de o parte, ?i angajator sau reprezentan?ii s?i desemna?i, n num?r egal cu cel al reprezentan?ilor lucr?torilor, pe de alt? parte.
(3) Reprezentan?ii n comitetele de s?n?tate ?i securitate n munc? desemna?i de sindicatele reprezentative din unitate, poart? denumirea de lucr?tori delega?i ai salaria?ilor cu r?spunderi specifice n domeniul s?n?t??ii ?i securit??ii n munc? sau lucr?tori desemna?i.
(4) Lucr?torii delega?i prev?zu?i la alineatul precedent vor fi ale?i pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii. Ace?tia pot fi retra?i sau nlocui?i n acelea?i condi?ii n care au fost desemna?i.
(5) Timpul de munc? afectat activit??ii n comitetele de s?n?tate ?i securitate n munc? se consider? timp de lucru efectiv prestat ?i va fi prev?zut n contractul colectiv de munc? la nivel de unitate.
(6) Activitatea comitetelor de s?n?tate ?i securitate n munc? se va desf??ura n baza reglement?rilor-cadru n vigoare ?i a regulamentelor proprii.
Art. 37. – n scopul prevenirii ?i diminu?rii nivelului stresului la locul de munc?, angajatorul mpreun? cu semnatarii contractului colectiv de munc? vor depune eforturile necesare n vederea transpunerii la nivelul unit??ii a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de munc?, astfel:
(1) n ceea ce prive?te con?inutul muncii:
a) se va urm?ri ca nivelul de competen??, aptitudinile ?i abilit??ile salaria?ilor s? corespund? cerin?elor locului de munc?;
b) condi?iile locului de munc? trebuie s? fie adaptate ergonomic, salaria?ilor;
c) salaria?ii vor fi informa?i ?i consulta?i ?i vor avea la dispozi?ie toate informa?iile necesare, care s? le permit? s? n?eleag? care sunt responsabilit??ile lor, conform fi?ei postului.
(2) n ceea ce prive?te controlul asupra muncii efectuate:
a) angajatorul va ncuraja salariatul s?-?i utilizeze capacit??ile ?i ini?iativele la locul de munc?;
b) mpreun? cu sindicatele angajatorul va stabili un sistem de stimulente pentru ca salaria?ii s? fie motiva?i n ndeplinirea ct mai bun? a sarcinilor de serviciu.
(3) n ceea ce prive?te gestionarea activit??ii la locul de munc?, prin contractele colective de munc? aplicabile se vor stabili intervalele de timp ?i modalit??ile practice de informare a salaria?ilor privind modific?rile ap?rute sau n curs de apari?ie, legate de condi?iile de munc?.
(4) n ceea ce prive?te rela?iile de munc?, prin grija Comitetului de s?n?tate ?i securitate n munc? ?i a Comisiei paritare, se vor analiza informa?iile legate de rele practici la locurile de munc? ?i se vor dispune m?suri corective

CAPITOLUL 4
Salarizarea ?i alte drepturi b?ne?ti ale salaria?ilor

Art. 38. – (1) Pentru munca prestat? n condi?iile prev?zute n contractul individual de munc?, fiecare salariat are dreptul la un salariu n bani reglementat de legisla?ia in vigoare la momentul efectu?rii pl??ii.
(2) Salariul cuprinde salariul de baz?, indemniza?iile, sporurile, precum ?i alte adaosuri prev?zute de legea unic? de salarizare din sistemul bugetar aflat? in vigoare la momentul ncheierii contractului colectiv.
Art. 39. – (1) Formele de organizare a muncii se stabilesc prin regulamentul intern in acord cu sindicatele si cu standardele ocupa?ionale ?i cu contractul colectiv de munc? la nivel na?ional in func?ie de specificul fiec?rei unit??i.
Art. 40. – (1) Salarizarea personalului din asisten?a social? este stabilit? de prevederile legii unice de salarizare nr 330/2009, si /sau de standardele de cost corespunz?toare ocupa?iei respective. Salarizarea ce urmeaz? s? se aplice fiec?rei activit??i ?i profesii desf??urate in cadrul unit??ilor de asisten?? social? va corespunde grilei de salarizare elaborate anual de Guvern ?i Ministerul Muncii, in urma negocierii cu sindicatele.

Art. 41. – (1) Sporurile care se acord? personalului contractual din institu?ie sunt ele de care beneficiaz? salaria?ii din asisten?a social? la momentul incheierii contractului colectiv, conform prevederilor din legea unic? de salarizare nr. 330/2009, neputnd face in cazul de fa??, conform prevederilor acelea?i legi, obiectul unei negocieri colective.
(2) Sporurile minime ce se acord? n condi?iile prezentului contract sunt:
a) pentru orele lucrate n zilele libere ?i n zilele de s?rb?tori legale ce nu au fost compensate corespunz?tor cu ore libere pl?tite, se acord? un spor de 100% din salariul de baz?, in condi?iile art. 5 din anexa 2 a legii unice de salarizare din sistemul bugetar.
b) pentru vechime n munc?, minimum 5% pentru 3 ani vechime ?i maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de baz? conform Codului Muncii ;
c) pentru lucrul n timpul nop?ii, 25% din salariul de baz?;
d) sporul de incodare psihic? de 20% din salariu de baz?;

Art. 42. – (1) Adaosurile la salariu ?i premiile lunare sau anuale care pot fi acordate salaria?ilor in condi?iile stabilite de Guvern prin acte normative sunt :
a) premiile acordate din fondul de premiere, calculate ntr-o propor?ie de 2% din fondul de salarii realizat lunar ?i cumulat, se pot acorda ca drept al prezentului contract, dac? exist? fonduri disponibile in buget ?i reglement?ri legale in vigoare care s? permit? acest lucru.
b) tichetele de mas?, tichetele cadou, tichetele de cre?? ?i alte instrumente similare acordate conform prevederilor legale se pot acorda ca drept al prezentului contract dac? exist? fonduri disponibile in buget ?i reglement?ri legale in vigoare care s? permit? acest lucru.
c) al XIII – lea salariu se poate acorda dac? exist? fonduri disponibile in buget ?i reglement?ri legale in vigoare care s? permit? acest lucru.
d) o sum? de 200 de lei pe lun? reprezentand drepturi pentru refacerea capacit??ii de munc?.
2) In momentul de fa?? acordarea drepturilor mentionate la art. 42 (1) lit.a, b ?i c este restric?ionat? prin legea unic? de salarizare.
3) n situa?iile n care, n privin?a drepturilor ce decurg din art. 42 (1) lit.a, b ?i c ale prezentului contract colectiv de munc?, intervin reglement?ri legale favorabile acord?rii lor, acestea vor fi acordate salaria?ilor.
Art. 43. – (1) Angajatorul va asigura condi?iile necesare realiz?rii de c?tre fiecare salariat a sarcinilor ce i revin n cadrul programului zilnic de munc? stabilit.
(2) n situa?ia n care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, par?ial sau total, condi?iile necesare realiz?rii sarcinilor de serviciu, el este obligat s? pl?teasc? salaria?ilor salariul de baz? pentru timpul ct lucrul a fost ntrerupt.
(3) n cazuri excep?ionale, cnd din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost ntrerupt?, salaria?ii vor primi 75% din salariul de baz? individual avut, cu condi?ia ca ncetarea lucrului s? nu se fi produs din vina lor ?i dac? n tot acest timp au r?mas la dispozi?ia unit??ii.
(4) n cazurile prev?zute la alin. 3, salaria?ii beneficiaz? ?i de celelalte drepturi prev?zute de lege pentru astfel de situa?ii.
(5) n cazul n care din motive obiective este necesar? reducerea sau ntreruperea temporar? a activit??ii, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea relu?rii ei, unitatea, cu acordul sindicatelor, poate acorda concediu f?r? plat?.
Art. 44. – Plata salariilor se face periodic in data de 12 ale fiec?rei luni.
Art. 45. – Salaria?ii unit??ilor trimi?i n delega?ie n ?ar? sau str?in?tate vor beneficia de urm?toarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport, de asigurare ?i a costului caz?rii, potrivit condi?iilor stabilite prin contractele colective de munc? la celelalte niveluri;
b) diurn? de deplasare, al c?rei cuantum se stabile?te prin negociere la nivel de ramur?, grupuri de unit??i sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplic? la institu?iile publice.
Art. 46. – Salaria?ii unit??ilor trimi?i n deta?are beneficiaz? de drepturile de delegare prev?zute la art. 45. n cazul n care deta?area dep??e?te 30 de zile consecutive, n locul diurnei zilnice se pl?te?te o indemniza?ie egal? cu 50% din salariul de baz? zilnic. Aceast? indemniza?ie se acord? propor?ional cu num?rul de zile ce dep??e?te durata nentrerupt? de 30 de zile.
Art. 47. – Persoanele deta?ate ?i men?in toate drepturile pe care le-au avut la data deta??rii, cu excep?ia celor privind igiena ?i protec?ia muncii, chiar dac? la locul de munc? unde sunt deta?ate acestea nu se mai reg?sesc. Dac? la locurile de deta?are, drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acord? ?i alte drepturi, persoanele deta?ate beneficiaz? de acestea, inclusiv de toate drepturile privind protec?ia ?i igiena muncii, corespunz?toare noului loc de munc?.
Art. 48. – (1) Toate drepturile b?ne?ti cuvenite salaria?ilor se pl?tesc naintea oric?ror obliga?ii b?ne?ti ale unit??ii.
(2) n caz de faliment sau lichidare judiciar?, salaria?ii au calitatea de creditori privilegia?i, iar drepturile lor b?ne?ti constituie crean?e privilegiate, urmnd s? fie pl?tite integral, nainte de a-?i revendica cota-parte ceilal?i creditori.
Art. 49. – Angajatorii vor ?ine o eviden?? n care s? se men?ioneze activitatea desf??urat? n baza contractului individual de munc? ?i drepturile de care salaria?ii au beneficiat ?i le vor elibera dovezi despre acestea.
Art. 50. – Salaria?ii care se pensioneaz? pentru limit? de vrst? primesc o indemniza?ie egal? cu cel pu?in dou? salarii de baz? avute n luna pension?rii.
Art. 51. – n afar? de ajutoarele prev?zute de lege, la care au dreptul, salaria?ii vor beneficia ?i de urm?toarele ajutoare:
a) n cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de cel pu?in dou? salarii medii lunare pe unitate;
b) dac? decesul a survenit din cauza unui accident de munc?, a unui accident n leg?tur? cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel pu?in 3 salarii medii pe unitate;
c) un salariu mediu pe unitate, pl?tit de aceasta mamei, pentru na?terea fiec?rui copil; dac? mama nu este salariat?, so?ul acesteia beneficiaz? de plata unui salariu mediu pe unitate;
d) un salariu mediu pe unitate pl?tit de unitate la decesul so?ului sau so?iei ori la decesul unei rude de gradul I aflate n ntre?inerea salariatului.

CAPITOLUL 5
Concedii ?i zile libere

Art. 52. – (1) n fiecare s?pt?mn?, salariatul are dreptul, de regul?, la 2 zile consecutive de repaus s?pt?mnal.
(2) Repausul s?pt?mnal se acord?, de regul?, smb?ta ?i duminica.
(3) n cazul n care activitatea de la locul de munc?, n zilele de smb?t? ?i duminic?, nu poate fi ntrerupt?, zilele de repaus s?pt?mnal pot s? fie acordate ?i n alte zile ale s?pt?mnii sau cumulat pe o perioad? mai mare.
Art. 53. – (1) Zilele de s?rb?toare legal? n care nu se lucreaz? sunt:
– 1 ?i 2 ianuarie;
– prima ?i a doua zi de Pa?te;
– 1 Mai;
– 1 Decembrie;
– prima ?i a doua zi de Cr?ciun;
– 2 zile pentru fiecare dintre cele dou? s?rb?tori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele dect cele cre?tine, pentru persoanele apar?innd acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de c?tre angajator.
Art. 54. – (1) n cazurile n care durata zilnic? a timpului de munc? este mai mare de 6 ore, salaria?ii au dreptul la pauz? de mas? ?i la alte pauze n condi?iile stabilite prin contractele colective de munc? ?i/sau regulamentele interne aplicabile.
(2) Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru luarea mesei, cu o durat? de 15 minute, se include n programul de lucru.
(3) Tinerii n vrst? de pn? la 18 ani beneficiaz? de o pauz? de mas? de cel pu?in 30 de minute n cazul n care durata zilnic? a timpului de munc? este mai mare de 4 ore ?i jum?tate.
Art. 55. – Salaria?ii pot solicita, n mod justificat, decalarea programului de lucru. Prioritate la decalarea progamului de lucru o au naveti?tii ?i mamele cu copii mici care nu beneficiaz? de cre?? sau c?min.
Art. 56. – (1) Salaria?ii au dreptul n fiecare an calendaristic la un concediu de odihn? pl?tit, de minimum 21 de zile lucr?toare.
(2) Fac excep?ie de la prevederile alin. 1:
a) salaria?ii care au vrsta sub 18 ani au dreptul, n fiecare an calendaristic, la un concediu pl?tit de 24 de zile lucr?toare;
b) salaria?ii nou-angaja?i, pentru primul an de activitate nscris n cartea de munc?, au dreptul la un concediu de odihn? pl?tit cu o durat? minim? de 20 de zile lucr?toare.
Art. 57. – (1) n fiecare an calendaristic, salaria?ii ncadra?i n grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihn? suplimentar cu o durat? de 3 zile, iar salaria?ii nev?z?tori, cu o durat? de 6 zile.
Art. 58. Salaria?ii care ?i desf??oar? activitatea n unit??i de asisten? social? n condi?ii de stres deosebite beneficiaz? de concedii de odihn? suplimentare de 4 zile pe an. Lista unit??ilor de asisten?? social? unde se aplic? zilele de concediu suplimentar de odihn? se reg?se?te in anexa 5 a prezentului contract colectiv de munc?.
Art. 59. – (1) Pe durata concediului de odihn?, salaria?ii vor primi o indemniza?ie ce reprezint? media zilnic? a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii n care este efectuat concediul, multiplicat? cu num?rul de zile de concediu.
(2) Indemniza?ia de concediu nu poate fi mai mic? dect salariul de baz?, sporul de vechime ?i indemniza?ia pentru func?ia de conducere, luate mpreun?, corespunz?tor num?rului de zile de concediu.
(3) In cazul in care exist? fonduri disponibile si reglement?ri legale favorabile, salaria?ii vor putea beneficia inainte de plecarea in concediu de o prim? de vacan??.
(4) Indemniza?ia de concediu ?i, dup? caz, prima de vacan?? se pl?tesc nainte de plecarea n concediu.
(5) Orice conven?ie prin care se renun?? total sau n parte la dreptul la concediul de odihn? este interzis?.
(6) Asisten?ii maternali pot opta pentru efectuarea concediului de odihn? cumulat la sf?r?itul perioadei pentru care a fost atestat.
Art. 60. – (1) Concediul anual de odihn? va putea fi frac?ionat la solicitarea salariatului; una din frac?iuni va trebui s? fie de cel pu?in 15 zile lucr?toare. Cealalt? parte va trebui acordat? ?i luat? pn? la sfr?itul anului n curs. Salariatul are prima op?iune in alegerea perioadei din an in care ?i va desf??ura concediul de odihn?.
(2) Cnd din motive neimputabile salariatului, acesta nu ?i-a efectuat integral concediul de odihn? pe anul n curs, restul de concediu se va acorda pn? la sfr?itul anului urm?tor, n perioada solicitat? de salariat.
Art. 61. – (1) Salaria?ii au dreptul la zile libere pl?tite pentru evenimente deosebite n familie sau pentru alte situa?ii, dup? cum urmeaz?:
a) c?s?toria salariatului – 5 zile;
b) c?s?toria unui copil – 2 zile;
c) na?terea unui copil – 5 zile + 10 zile dac? a urmat un curs de puericultur?;
d) decesul so?ului, copilului, p?rin?ilor, socrilor – 3 zile;
e) decesul bunicilor, fra?ilor, surorilor – 1 zi;
f) donatorii de snge – conform legii;
g) la schimbarea locului de munc? n cadrul aceleia?i unit??i, cu mutarea domiciliului n alt? localitate – 5 zile.
(2) Salaria?ii au dreptul la 30 de zile concediu f?r? plat?, acordat o singur? dat?, pentru preg?tirea ?i sus?inerea lucr?rii de diplom? n nv???mntul superior. Acest concediu se poate acorda ?i frac?ionat, la cererea salariatului.
(3) Pentru rezolvarea unor situa?ii personale, salaria?ii au dreptul la concedii f?r? plat? pentru situa?ii bine motivate.
Art. 62. – (1) n afara concediului legal pl?tit pentru ngrijirea copiilor n vrst? de pn? la doi ani, salariata mam? poate beneficia de nc? un an concediu f?r? plat?.
(2) Pe perioada n care salariata se afl? n concediul prev?zut la alin. 1, nu i se va putea desface contractul de munc?, iar n postul s?u nu vor putea fi angajate alte persoane, dect cu contract de munc? pe durat? determinat?.
Art. 63. – Cererile salaria?ilor pentru bilete de odihn? ?i tratament balnear se adreseaz? sindicatului. Membrii de sindicat au dreptul la reduceri de tarif preferen?iale fa?? de tarifele standard ale hotelierilor.
Art. 64. – Beneficiarii biletelor de tratament balnear ?i de odihn? din institu?iile publice vor suporta o contribu?ie b?neasc? diferen?iat? n func?ie de salariul de baz? ?i de sezon, contribu?ie calculat? conform legii.
Art. 65. – Contravaloarea biletelor acordate salaria?ilor trimi?i n sta?iuni pentru recuperare n urma unor accidente de munc? ?i tratarea unor boli profesionale se suport? n condi?iile legii,
Art. 66. – n cazul n care salariata se afl? n concediu de maternitate, unitatea va compensa, pe o anumit? perioad?, diferen?a dintre salariul de baz? individual avut ?i indemniza?ia legal? la care are dreptul. .
Art. 67. – n caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru cre?terea copilului pn? la doi ani se vor acorda tat?lui, dac? acesta are copilul n ngrijire.
Art. 68. – n cazul decesului mamei, tat?l copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul f?r? plat? neutilizat de mam? pn? la data decesului acesteia, cu drepturile prev?zute la art. 62.

CAPITOLUL 6
Contractul individual de munc?

Art. 69. – (1) Contractul individual de munc? este contractul n temeiul c?ruia o persoan? fizic?, denumit? salariat, se oblig? s? presteze munc? pentru ?i sub autoritatea unui angajator, persoan? fizic? sau juridic?, n schimbul unei remunera?ii denumite salariu.
(2) n vederea stabilirii concrete a drepturilor ?i obliga?iilor salaria?ilor, angajarea se face prin ncheierea contractului individual de munc? (CIM).
Art. 70. – (1) ncheierea CIM se face pe baza condi?iilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cet??eanului ?i numai pe criteriul aptitudinilor ?i competen?ei profesionale.
(2) Angajatorul se oblig? s? aduc? la cuno?tin?a salaria?ilor posturile disponibile ?i condi?iile de ocupare a lor.
(3) n cazul n care angajarea se face prin concurs, dac? un salariat ?i o persoan? din afara unit??ii ob?in acelea?i rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(4) Salariatul c?ruia i-a ncetat calitatea de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobndirii capacit??ii de munc?, va fi reintegrat, pe ct posibil, n func?ia avut? la data pierderii capacit??ii de munc?.
Art. 71. – (1) ncheierea CIM se va face pe perioad? nedeterminat?. Dac? salariatul solicit? asisten?? din partea organiza?iei sindicale, aceasta se poate acorda.
(2) Contractele individuale de munc? se pot ncheia ?i pe durat? determinat?, n cazurile ?i n condi?iile prev?zute de lege.
(3) CIM va cuprinde cel pu?in clauzele prev?zute n anexa nr. 3.
(4) Contractele individuale de munc? se ncheie n scris, cte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaz?.
Art. 72. – (1) CIM se poate modifica n ceea ce prive?te felul muncii, locul muncii ?i drepturile salariale prin acordul p?r?ilor sau din ini?iativa uneia dintre p?r?i, n cazurile prev?zute de Codul muncii.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu d? dreptul celui care angajeaz? de a proceda la desfacerea unilateral? a CIM pentru acest motiv.
(3) Delegarea ?i deta?area salaria?ilor se fac n condi?iile prev?zute de lege, cu drepturile prev?zute n prezentul contract.
Art. 73. – Executarea CIM se suspend? n cazurile prev?zute de lege n mod expres, precum ?i pe perioada exercit?rii unei func?ii eligibile remunerate de organiza?ia n care salariatul ?i desf??oar? activitatea pe timpul mandatului.
Art. 74. – (1) ncetarea CIM poate avea loc – n condi?iile prev?zute de lege – printr-unul din urm?toarele moduri:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului p?r?ilor, la data convenit? de acestea;
c) ca urmare a voin?ei unilaterale a uneia dintre p?r?i, n cazurile ?i condi?iile limitative prev?zute de lege.
(2) n cazurile n care unitatea este obligat?, potrivit legii, s? acorde un preaviz la desfacerea contractului de munc?, durata preavizului va fi de 20 de zile lucr?toare.
(3) n perioada preavizului, salaria?ii au dreptul s? absenteze patru ore pe zi de la programul unit??ii, pentru a-?i c?uta un loc de munc?, f?r? ca aceasta s? afecteze salariul ?i celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, n condi?iile stabilite de angajator.
Art. 75. – (1) Sub sanc?iunea nulit??ii absolute, nici o sanc?iune nu poate fi dispus? mai nainte de efectuarea unei cercet?ri disciplinare prealabile.
(2) Pentru cercetarea abaterii disciplinare ?i propunerea sanc?iunii, angajatorul constituie o comisie. Din comisie va face parte f?r? drept de vot, n calitate de observator, ?i un reprezentant al organiza?iei sindicale al c?rei membru este salariatul cercetat.
(3) Comisia l va convoca n scris pe salariatul cercetat, cu cel pu?in 5 zile lucr?toare nainte. Convocarea va indica cel pu?in motivul, data, ora ?i locul ntrevederii.
(4) n cadrul cercet?rii se vor stabili faptele ?i urm?rile acestora, mprejur?rile n care au fost s?vr?ite, precum ?i orice date concludente pe baza c?rora s? se poat? stabili existen?a sau inexisten?a vinov??iei. Ascultarea ?i verificarea ap?r?rilor salariatului cercetat sunt obligatorii.
(5) Neprezentarea salariatului la convocarea f?cut? n condi?iile prev?zute la alin. (4) f?r? un motiv obiectiv d? dreptul angajatorului s? dispun? sanc?ionarea, f?r? efectuarea cercet?rii disciplinare prealabile.
(6) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea urm?toarelor aspecte:
a) mprejur?rile n care fapta a fost s?vr?it?;
b) gradul de vinov??ie a salariatului;
c) consecin?ele abaterii disciplinare;
d) comportarea general? n serviciu a salariatului;
e) eventualele sanc?iuni disciplinare suferite anterior de c?tre acesta.
(7) Salariatul are dreptul s? cunoasc? toate actele ?i faptele cercet?rii ?i s? solicite n ap?rare probele pe care le consider? necesare.
(8) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sanc?iuni disciplinare dup? finalizarea cercet?rii.
(9) Lucr?rile comisiei de disciplin? se consemneaz? ntr-un registru de procese-verbale.
(10) La stabilirea sanc?iunii se va ?ine seama de cauzele ?i gravitatea faptei, de mprejur?rile n care fapta a fost comis?, de gradul de vinov??ie a salariatului, de eventualele sanc?iuni disciplinare suferite anterior de c?tre acesta.
(11) n baza propunerii comisiei de disciplin? angajatorul va emite decizia de sanc?ionare.
Art. 76. – (1) CIM nu poate fi desf?cut din ini?iativa celui care angajeaz?, n cazurile n care prin lege sau prin contractul colectiv de munc? au fost prev?zute asemenea interdic?ii.
(2) Desf??urarea activit??ii sindicale, precum ?i apartenen?a la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea CIM din ini?iativa unit??ii.
(3) Pe o perioad? de minimum 6 luni de la reluarea activit??ii, considerat? perioad? de readaptare, salaria?ii care au beneficiat de concediu de maternitate ?i/sau de concediu legal pl?tit pentru ngrijirea copilului n vrst? de pn? la 2 ani nu vor putea fi concedia?i pentru motivul de necorespundere profesional? prev?zut de Codul muncii.
Art. 77. – (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesional?, cu respectarea procedurii de evaluare prealabil?, stabilit? prin prezentul contract colectiv de munc?.
(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesional? se face de c?tre o comisie numit? de c?tre angajator. Din comisie va face parte ?i un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta, al c?rui membru este salariatul n cauz?.
(3) Comisia va convoca salariatul ?i i va comunica acestuia n scris, cu cel pu?in 15 zile nainte:
a) data, ora exact? ?i locul ntrunirii comisiei;
b) modalitatea n care se va desf??ura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect activit??ile prev?zute n fi?a postului salariatului n cauz?.
(5) n cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai n m?sura n care salariatul n cauz? a f?cut obiectul form?rii profesionale n respectiva materie.
(6) Necorespunderea profesional? poate fi sus?inut? de comisie prin dovezi de ndeplinire necorespunz?toare a sarcinilor profesionale, prin examinare scris?, oral?, practic? ?i alte probe.
(7) n cazul n care salariatul ?i pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul i va asigura, n limitele disponibile, un alt loc de munc?. n situa?ia n care nu dispune de astfel de posibilit??i, angajatorul va apela la autoritatea public? local? pentru ocuparea for?ei de munc?, n vederea solu?ion?rii.
(8) n cazul n care, n urma examin?rii, salariatul este considerat necorespunz?tor profesional de c?tre comisie, acesta are dreptul de a contesta hot?rrea comisiei n termen de 10 zile de la comunicare.
(9) Dac? salariatul nu a formulat contesta?ia n termenul prev?zut la alin. (8) sau dac? dup? formularea contesta?iei ?i reexaminarea hot?rrii comisiei, aceasta este men?inut?, angajatorul poate emite ?i comunica decizia de desfacere a contractului individual de munc? al salariatului, pentru motive de necorespundere profesional?. Decizia astfel emis? va con?ine rezultatul cercet?rii prealabile a salariatului n cauz?.
Art. 78. – (1) La ncetarea contractului individual de munc? din motive ce nu ?in de persoana salariatului, angajatorul va acorda acestuia o compensa?ie de cel pu?in un salariu lunar, n afara drepturilor cuvenite la zi.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci cnd ncetarea contractului individual de munc? a intervenit ca urmare a unor motive ce nu ?in de persoana salariatului.
Art. 79. – n cazul n care unitatea este pus? n situa?ia de a efectua concedieri colective, p?r?ile convin asupra respect?rii urm?toarelor principii:
a) angajatorul va pune la dispozi?ia sindicatului justificarea tehnico-economic? n leg?tur? cu m?surile privind posibilit??ile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesional? etc.;
b) justificarea tehnico-economic?, mpreun? cu obiec?iile ?i propunerile sindicatului, va fi supus? spre analiz? ?i avizare consiliului de administra?ie sau, dup? caz, adun?rii generale;
c) n cazul n care angajatorul inten?ioneaz? s? efectueze concedieri colective, acesta are obliga?ia de a ini?ia, n timp util ?i n scopul ajungerii la o n?elegere, n condi?iile prev?zute de lege, consult?ri cu sindicatul sau, dup? caz, cu reprezentan?ii salaria?ilor, cu privire cel pu?in la:
metodele ?i mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a num?rului de salaria?i care vor fi concedia?i;
atenuarea consecin?elor concedierii prin recurgerea la m?suri sociale care vizeaz?, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesional? a salaria?ilor concedia?i.
Prin sintagma timp util se n?elege:
– la ntreprinderile cu un efectiv sub 100 de salaria?i, cu 15 zile nainte de notificarea prev?zut? la art. 711 din Codul muncii, cu modific?rile ulterioare;
– la ntreprinderile cu 101 – 250 de salaria?i, cu 20 de zile nainte de notificarea prev?zut? la art. 711 din Codul muncii, cu modific?rile ulterioare;
– la ntreprinderile cu peste 250 de salaria?i, cu 30 de zile nainte de notificarea prev?zut? la art. 711 din Codul muncii, cu modific?rile ulterioare.
Art. 80. – (1) n situa?ia n care disponibiliz?rile de personal nu pot fi evitate, conducerea unit??ii va comunica n scris fiec?rui salariat al c?rui post urmeaz? a fi desfiin?at dac? i se ofer? sau nu un alt loc de munc? ori cuprinderea ntr-o form? de recalificare profesional? n vederea ocup?rii unui post n aceea?i unitate.
(2) n cazurile n care salaria?ilor nu li se pot oferi alte locuri de munc? ori ace?tia refuz? locul de munc? oferit sau cuprinderea ntr-o form? de recalificare, conducerea unit??ii le va comunica n scris termenul de preaviz, n condi?iile prev?zute n prezentul contract colectiv de munc?.
(3) Pentru situa?ia n care se efectueaz? concedieri colective se va acorda fiec?rui salariat 2 salarii nete,
(4) La stabilirea num?rului efectiv de salaria?i concedia?i colectiv vor fi lua?i n calcul ?i acei salaria?i c?rora le-au ncetat contractele individuale de munc? din ini?iativa angajatorului, din motive ce nu au leg?tur? cu persoana salariatului, cu condi?ia existen?ei a cel pu?in 5 concedieri de aceast? natur?, cu cel pu?in 30 de zile naintea expir?rii perioadei prev?zute la art. 79, lit. c), din prezentul contract.
Art. 81. – (1) La aplicarea efectiv? a reducerii de personal, dup? reducerea posturilor vacante de natura celor desfiin?ate, m?surile vor afecta n ordine:
a) CIM ale salaria?ilor care cumuleaz? dou? sau mai multe func?ii, precum ?i ale celor care cumuleaz? pensia cu salariul;
b) CIM ale persoanelor care ndeplinesc condi?iile de vrst? standard ?i stagiu de cotizare ?i nu au cerut pensionarea n condi?iile legii;
c) CIM ale persoanelor care ndeplinesc condi?iile de pensionare la cererea lor.
(2) La luarea m?surii de desfacere a CIM pentru motive ce nu ?in de persoana salariatului vor fi avute n vedere urm?toarele criterii minimale:
a) dac? m?sura ar putea afecta doi so?i care lucreaz? n aceea?i unitate, se desface contractul de munc? al so?ului care are venitul cel mai mic, f?r? ca prin aceasta s? se poat? desface contractul de munc? al unei persoane care ocup? un post nevizat de reducere;
b) m?sura s? afecteze, mai nti, persoanele care nu au copii n ntre?inere;
c) m?sura s? afecteze numai n ultimul rnd pe femeile care au n ngrijire copii, b?rba?ii v?duvi sau divor?a?i care au n ngrijire copii, pe ntre?in?torii unici de familie, precum ?i pe salaria?ii, b?rba?i sau femei, care mai au cel mult 3 ani pn? la pensionare la cererea lor.
(3) n cazul n care m?sura desfacerii CIM ar afecta un salariat care a urmat o form? de calificare sau de perfec?ionare a preg?tirii profesionale ?i a ncheiat cu unitatea un act adi?ional la contractul de munc?, prin care s-a obligat s? presteze o activitate ntr-o anumit? perioad? de timp, administra?ia nu-i va putea pretinde acestuia desp?gubiri pentru perioada r?mas? nelucrat? pn? la mplinirea termenului, dac? m?sura desfacerii contractului de munc? nu-i este imputabil?.
(4) n ipoteza n care dou? sau mai multe persoane salariate sunt n aceea?i situa?ie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor. Dac? sindicatele ?i angajatorul nu reu?esc s? se pun? de comun acord departajarea se va face prin concurs. Din comisia de evaluare va face parte si un membru al sindicatului reprezentativ.
Art. 82. – (1) Unitatea care ?i extinde sau ?i reia activitatea ntr-o perioad? de 9 luni de la luarea m?surilor de desfacere a contractului individual de munc? pentru motivele ce nu ?in de persoana salariatului are obliga?ia s? ncuno?tin?eze n scris despre aceasta organiza?iile sindicale ?i s? fac? public? m?sura.
(2) Salaria?ii notifica?i n acest sens au la dispozi?ie un termen de maximum 10 zile lucr?toare de la data primirii comunic?rii, pentru a-?i manifesta expres consim??mntul cu privire la locul de munc? oferit.

CAPITOLUL 7
Formarea profesional?

Art. 83. – (1) P?r?ile n?eleg:
a) prin termenul de formare profesional? – orice procedur? prin care o persoan? dobnde?te o calificare atestat? printr-un certificat sau o diplom?, eliberate conform legii;
b) prin termenul de formare profesional? continu? – procedura prin care o persoan?, avnd deja o calificare ori o profesie, dobnde?te noi competen?e cognitive ?i func?ionale (deprinderi);
c) prin comitete sectoriale de formare profesional? – structuri de dialog social autonom, care dezvolt?, actualizeaz? ?i valideaz? calific?rile din ramura respectiv? de activitate.
(2) Formarea profesional? ?i formarea profesional? continu? cuprind ?i teme din domeniul rela?iilor de munc?, convenite ntre sindicate ?i angajatori.
(3) P?r?ile semnatare convin s? participe la elaborarea ?i utilizarea, pentru ramura lor de activitate, a sistemului de formare ?i evaluare bazat pe competen?e, s? completeze ?i s? elaboreze standardele ocupa?ionale.
(4) P?r?ile convin asupra necesit??ii ?i obligativit??ii perfec?ion?rii profesionale a tuturor categoriilor de salaria?i, inclusiv a liderilor sindicali sco?i din produc?ie, la expirarea mandatului.
(5) P?r?ile semnatare convin s? acorde ntregul sprijin solicitat de c?tre cnfpa – ca autoritate na?ional? a calific?rilor – pentru elaborarea sistemului de standarde ocupa?ionale, bazat pe competen?e, ?i a calific?rilor care vor fi validate ?i introduse n Registrul na?ional al calific?rilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea ?i certificarea calific?rii salaria?ilor.
(6) Formarea profesional? a lucr?torilor se organizeaz? pentru ocupa?ii, meserii, specialit??i ?i profesii – numite la modul general ocupa?ii – cuprinse n “Clasificarea Ocupa?iilor din Romnia” – COR, pe baza “standardelor ocupa?ionale” ?i a clasific?rilor elaborate de comitetele sectoriale.
(7) P?r?ile convin s? acorde ntregul sprijin pentru nfiin?area comitetelor sectoriale pentru formare profesional? la nivelul ramurilor, a?a cum acestea sunt stabilite de legisla?ia n vigoare.
(8) P?r?ile convin s? acorde sprijin membrilor lor, pentru dezvoltarea activit??ii comitetelor sectoriale, precum ?i pentru dezvoltarea n sistem de parteneriat, la nivelul ramurilor de activitate, a unor activit??i proprii de formare profesional?, inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.
(9) Pe perioada n care particip? la programe de formare profesional? finan?ate de c?tre angajatori, lucr?torii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de munc? aplicabile, pentru program normal de lucru.
(10) Planul de formare profesional? convenit ntre p?r?i face parte din CCM aplicabil.
Art. 84. – (1) La ncheierea contractelor colective de munc? la nivel de unit??i, pentru partea privind formarea profesional? se va ?ine seama cel pu?in de urm?toarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesar? formarea profesional?, a c?ilor de realizare; adoptarea programului anual ?i controlul aplic?rii acestuia se vor face de comun acord de c?tre sindicat ?i angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesional? a salaria?ilor se suport? de c?tre unit??i;
b) sindicatul va participa, prin mputernici?ii s?i, la orice form? de examinare organizat? n vederea absolvirii unui curs de formare profesional? n cadrul unit??ii;
c) n cazul n care unitatea urmeaz? s?-?i schimbe par?ial sau total profilul de activitate, aceasta va informa ?i va consulta sindicatul cu cel pu?in 2 luni nainte de aplicarea m?surii ?i va oferi propriilor salaria?i posibilitatea de a se califica sau recalifica nainte de a apela la angaj?ri de for?? de munc? din afar?;
d) n cazul n care un salariat identific? un curs de formare profesional? pe care ar dori s?-l urmeze, organizat de un ter?, angajatorul va analiza cererea mpreun? cu sindicatul, r?mnnd la aprecierea angajatorului dac? ?i n ce condi?ii va suporta contravaloarea cursului;
e) salaria?ii care au ncheiat acte adi?ionale la contractul individual de munc? ?i au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesional? mai mare de 60 de zile, cu scoaterea integral? din activitate, dac? p?r?sesc unitatea din motive imputabile lor nainte de mplinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor, sunt obliga?i s? suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excep?ia cazurilor prev?zute de art. 81, alin. 3, propor?ional cu perioada nelucrat? din perioada stabilit? conform actului adi?ional la contractul individual de munc?.
(2) Programele adoptate conform alin. 1 vor fi aduse la cuno?tin?a tuturor salaria?ilor n termen de 3 zile de la adoptare, prin afi?are n interiorul unit??ii, n locuri adecvate ?i u?or accesibile pentru angaja?i.
(3) La stabilirea programelor de formare profesional?, angajatorul ?i sindicatele vor adopta m?surile necesare pentru ncurajarea ?i nlesnirea particip?rii femeilor la acestea.

CAPITOLUL 8
Alte prevederi privind drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor
Rela?ia cu sindicatele

Art. 85. – P?r?ile se oblig? s? promoveze un climat optim de munc? in unitate ?i s? respecte prevederile legale cu privire la medierea conflictelor de munc? prev?zut? de Legea nr. 168/1999.
Art. 86. – (1) Colegiul Director are obliga?ia de a invita reprezentan?ii sindicatului reprezentativ s? participe la ?edin?ele sale, n condi?iile prev?zute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar f?r? drept de vot.
(2) n?tin?area reprezentan?ilor sindicali se va face cu cel pu?in 72 de ore nainte de ?edin??. Reprezentan?ilor sindicali li se va comunica ordinea de zi ?i li se va asigura accesul la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse n discu?ie.
Art. 87. -(1) Pentru fundamentarea ac?iunilor prev?zute la art. 30 din Legea nr. 54/2003 angajatorul va pune la dispozi?ia sindicatelor, ori va asigura acestora accesul la informa?iile ?i documentele necesare, reprezentan?ii sindicali avnd obliga?ia de a p?stra confiden?ialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
(2) Angajatorul ?i sindicatele ?i vor comunica reciproc ?i n timp util hot?rrile privind toate problemele importante n domeniul rela?iilor de munc?.
Art. 88. – (1) Reprezentan?ii ale?i ai organiza?iilor sindicale cu personalitate juridic?, care lucreaz? nemijlocit n unitate n calitate de salaria?i, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 3 zile pl?tite pentru activit??i sindicale, f?r? a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit n condi?ii normale, sau pot opta la suspendarea contractului individual de munc? pe toat? durata mandatului conform Codului Muncii.
(2) Persoanele din conducerea sindicatului care indeplinesc func?ia de pre?edinte sau vicepre?edinte au dreptul la 3 zile libere pl?tite in fiecare lun? pentru activit??ile sindicale.
(3) Activitatea sindical? va fi desf??urat? liber de c?tre membri, f?r? a pune in pericol desf??urarea normal? a sarcinilor de serviciu pe parcursul desf??ur?rii raporturilor de munc?.
(4) Pentru orice fel de activitate sindical? care necesit? ocuparea unui spa?iu al angajatorului cu alt? destina?ie dect cea pentru care se desf??oar? activitatea, sindicatul va notifica conducerea institu?iei in timp util spre a-i putea fi pus la dispozi?ie.
Art. 89. – (1) Unitatea va asigura n incinta sa, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spa?iul ?i mobilierul necesare, precum ?i acces la echipamentul de birotic? al unit??ii (fax, copiator ?i altele cu caracter administrativ).
(2) Baza material? cu destina?ie cultural-sportiv?, aflat? in administrarea institu?iei va putea fi folosit?, f?r? plat?, pentru ac?iuni organizate de sindicate, cu solicitarea acordului prealabil.
Art. 90. – Angajatorul va permite salaria?ilor s? urmeze cursurile de preg?tire pentru ac?iuni sindicale ?i rela?ii de munc? organizate de federa?iile ?i confedera?iile sindicale, timp de maxim 15 zile pe an pentru un num?r de membri stabilit dup? raportul 1 membru la 100 de salaria?i.
Art. 91. – (1) n aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 54/2003 – Legea sindicatelor, la cererea organiza?iilor sindicale, angajatorii vor re?ine ?i vor vira sindicatului cotiza?ia de sindicat pe statele lunare de plat?. Concomitent se va efectua ?i deducerea fiscal? a cotiza?iei din venitul lunar al membrului de sindicat, conform prevederilor legale.
(2) Re?inerea ?i deducerea fiscal? a cotiza?iei se fac pe baza cererii organiza?iei sindicale. Lista membrilor se nainteaz? angajatorului lunar ?i la nceputul fiec?rui an de c?tre sindicat ?i va fi actualizat? ori de cte ori este nevoie, de c?tre acesta.
Art. 92. – (1) Angajatorii nu vor angaja salaria?i permanen?i, temporari sau cu program par?ial, n perioada declan??rii sau desf??ur?rii conflictelor colective de munc?, pe locurile de munc? ale salaria?ilor afla?i n conflict.
(2) n situa?ia declan??rii unor conflicte de munc?, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele ?i conducerea unit??ii au obliga?ia ca pe durata acestora s? protejeze patrimoniul unit??ii ?i s? asigure continuitatea activit??ii de supraveghere ?i educare, a c?rei oprire ar putea constitui un pericol pentru via?a sau s?n?tatea copiilor sau beneficiarilor de asisten?? social?, ori ar putea cauza pagube.
Art. 93. – Angajatorul se oblig? ca n contractele de asociere cu parteneri str?ini, sau de concesiune a unor activit??i de asisten?? social?, s? prevad? o clauz? prin care partea str?in? se oblig? s? respecte drepturile prev?zute n contractele colective de munc?.
Art. 94.- Angajatorul va respecta legile ?i normele interna?ionale referitoare la drepturile omului, discriminarea salaria?ilor la locul de munc? indiferent de cauz?, ?i nu va lua m?suri care s? conduc? la restrngerea acestor drepturi ?i libert??i pentru salaria?ii s?i.
Art. 95. Angajatorul are dreptul de a stabili, n condi?iile legii, r?spunderea disciplinar? sau patrimonial? a salaria?ilor care se fac vinova?i de nc?lcarea normelor de disciplin? a muncii sau care aduc prejudicii unit??ii.
Art. 96. – (1) P?r?ile convin s? fac? eforturi n vederea promov?rii unui climat normal de munc? n unit??i, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de munc?, ale regulamentului intern, precum ?i a drepturilor ?i intereselor salaria?ilor ?i membrilor de sindicat.
(2) n ceea ce prive?te plngerile individuale ale salaria?ilor, legate de raporturile de serviciu, condi?ii de munc?, inclusiv a celor privind cazurile de violen?? sau h?r?uire sexual?, f?r? ca aceast? enumerare s? fie limitativ?, p?r?ile semnatare vor incerca rezolvarea situa?iei pe cale amiabil?, prin mediere, nainte de a se adresa justi?iei.
Art. 97. – Plngerile salaria?ilor n justi?ie adresate angajatorului nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de munc?.
n situa?iile n care apar divergen?e n leg?tur? cu executarea prevederilor contractelor colective, unit??ile ?i sindicatele vor ncerca solu?ionarea acestora mai nti n comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor r?mase n divergen?? se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramur?.

CAPITOLUL 9
Dispozi?ii finale

Art. 98. Prezentul contract colectiv de munc? cu toate clauzele sale este aplicabil tuturor salaria?ilor contractuali din institu?ie indiferent de profesie, felul muncii, locul muncii, sau apartenen?? sindical? in mod echitabil ?i f?r? discriminare.
Art. 99. – Angajatorul recunoa?te dreptul reprezentan?ilor organiza?iei sindicale reprezentative care a negociat contractul, de a verifica la locul de munc? modul n care sunt respectate drepturile salaria?ilor prev?zute n contractul colectiv de munc?.
Art. 100. – Executarea contractului colectiv de munc? este obligatorie pentru p?r?i din ziua inegistr?rii lui. Prezentul contract se completeaz? cu prevederile Codului muncii, ?i a legislsa?iei n vigoare privind salarizarea personalului bugetar.
Art. 101. – Drepturile prev?zute n contractele individuale de munc? nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractele colective de munc? sau a legii unice de salarizare aflat? in vigoare.
Art. 102. – Prevederile contractelor individuale de munc? existente la data intr?rii n vigoare a contractelor colective de munc? vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urm?.
Art. 103. (1) n conformitate cu prevederile art. 103 din C.C.M.U.N.N 2007-2010 salaria?ii asupra c?rora se ntind efectele contractului colectiv de munc? negociat care nu sunt membri in nici un sindicat vor pl?ti o contribu?ie pentru desf??urarea negocierilor colective in cuantum de 0,9% din salariul brut dar nu mai mult de 9 lei.
(2) Membrii sindicatului negociator nu vor pl?ti aceast? contribu?ie deoarece negocierea contractului colectiv este un drept prev?zut de statut ?i c?tigat prin calitatea de membru.
Art. 104 (1) Contribu?Ia pentru negociere va fi re?inut? salariatului in cauz? de c?tre angajator pe toat? durata contractului colectiv de munc? negociat, ?i va fi eviden?iat? distinct pe flutura?ul de salariu, fa?? de celelalte contribu?ii pl?tite de salariat.
(2) Sindicatul va crea un cont separat pentru colectarea acestei contribu?ii ?i va aduce la cuno?tin?a angajatorului nr de cont si banca la care s-a deschis contul.
Art. 105 (1) Gestiunea cotiza?iilor pentru negocierea colectiv? se va face de c?tre sindicat, conform prevederilor legale ?i statutare in vigoare ?i a hot?rrii organului de conducere a sindicatului luate in acest sens.
(2) Anual comisia de cenzori a sindicatului va verifica modul in care au fost gestionate fondurile colectate din contribu?ii ?i va emite un raport in acest sens.
Art. 106. – (1) Angajatorul ?i sindicatele se vor informa reciproc, n situa?ia n care de?in informa?ii, n leg?tur? cu proiecte de lege ?i modific?rile ce urmeaz? s? se produc? n organigrama institu?iei cu consecin?ele previzibile asupra salaria?ilor ?i cu m?surile ce se au n vedere pentru limitarea efectelor disponibiliz?rilor de personal determinate de aceste modific?ri.
(2) n toate situa?iile de reorganizare sau, dup? caz, de comasare, de transformare a unit??ilor, drepturile ?i obliga?iile prev?zute de prezentul contract colectiv de munc? se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste opera?iuni juridice.
Art. 107. – mputernici?ii organelor de conducere ai angajatorului, precum ?i ai organiza?iilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre p?r?i, modul n care sunt respectate drepturile salaria?ilor prev?zute n contractul colectiv de munc?; angajatorii vor asigura intrarea acestora n unitate, n conformitate cu regulamentul intern, ?i protec?ia n unitate, pe durata verific?rii, cu respectarea normativelor n vigoare.
Art. 108. – Regulamentul intern se ntocme?te de c?tre angajator mpreun? cu sindicatele, conform legii ?i se aduce la cuno?tin?? salaria?ilor prin sedin??.
Art. 109. – P?r?ile semnatare sunt de acord ca prevederile referitoare la s?n?tate ?i securitate n munc?, salarizare, formare profesional?, f?r? ca aceast? enumerare s? fie limitativ?, s? se renegocieze anual, dar nu mai trziu de luna octombrie a fiec?rui an de valabilitate a prezentului contract colectiv de munc? pe toat? durata desf??ur?rii lui.

Art. 110. (1) Prezentul contract colectiv de munc? a fost semnat ast?zi, _____________ la Iasi, ?i produce efecte ncepnd cu data nregistr?rii lui de c?tre una dintre p?r?i, n condi?iile prev?zute de art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996, republicat?, ?i va fi adus la cuno?tin?a salaria?ilor prin afi?area n unit??i, n locurile convenite cu organiza?iile sindicale.

(2) In termen de 30 de zile de la data inregistr?rii contractului colectiv de munc? p?r?ile semnatare vor nominaliza persoanele membre in comisiile de s?n?tate ?i securitate in munc?, comisia de disciplin?, comisia de paritate si comisiile de evaluare a perfoman?elor individuale in munc? de la nivelul fiec?rei unit??i.

(3) In termen de 30 de zile de la data inregistr?rii contractului colectiv de munc? partea sindical? semnatar?, al?turi celelalte sindicate din unitate, vor comunica angajatorului nominal persoanele din conducerea sindicatului care beneficiaz? de zile libere pl?tite pentru activit??i sindicale ?i locul unde ?i vor desf??ura activitatea.

P?r?i semnatare:

Din partea angajatorului: __________________
Din partea sindicatelor: Sindicatul Nova Vita prin pre?edinte C?t?lin Toma

Not?: Prezentul contract reprezint? propunerea sindicatului Nova Vita pentru urm?torii 4 ani. Acesta va fi supus unei negocieri ?i va suferi modific?ri pe parcurs, modific?ri ce v? vor fi aduse la cuno?tin?? in forma final? a contractului tot pe blog.

Nou: acum ne g?si?i ?i pe facebook!

Incepnd cu sfr?itul lunii august articolele din r?zboinicul le g?si?i ?i pe facebook , cel mai mare site de Socializare din lume.

Cele mai mari salarii: pre?edintele, premierul, pre?edin?ii Camerelor Parlamentului

Pre?edintele Romniei, premierul, pre?edin?ii celor dou? Camere ale Parlamentului ?i pre?edin?ii Cur?ii Constitu?ionale ?i al Cur?ii de Conturi sunt func?iile cel mai bine remunerate, potrivit proiectului Legii cadru privind salarizarea unitar?, pus n dezbatere public? pe site-ul MMFPS .
Proiectul de Lege cadru stabile?te ?apte familii ocupa?ionale de func?ii bugetare, respectiv: administra?ie, nv???mnt, s?n?tate, cultur?, diploma?ie, justi?ie, ap?rare ?i ordine public? ?i siguran?? na?ional?. De asemenea, actul normativ stabile?te ?i reglement?ri specifice personalului din autorit??ile ?i institu?iile publice finan?ate integral din venituri proprii, aflate n subordinea, sub autoritatea, n coordonarea Guvernului, ministerelor ?i celorlalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale ?i locale, precum ?i cele aflate n coordonarea premierului ?i cele aflate sub controlul Parlamentului.

Potrivit proiectului de act normativ , doar pentru func?ia de pre?edinte al Romniei a fost atribuit coeficientul maxim – 15.

Prim-ministrul, pre?edintele Cur?ii Constitu?ionale ?i al Cur?ii de Conturi, pre?edintele Senatului ?i cel al Camerei Deputa?ilor vor avea coeficientul de ierarhizare 14,63.

Potrivit documentului, pentru viceprim-ministrul, judec?torul, vicepre?edintele Cur?ii de Conturi, pre?edintele Autorit??ii de Audit, pre?edintele Consiliului Concuren?ei ?i vicepre?edin?ii Senatului ?i al Camerei Deputa?ilor coeficientul stabilit este 14,15.

Ministrul de stat va fi remunerat cu echivalentul a 13,90 salarii minime, mini?trii ?i mini?trii delega?i cu 13,45 salarii minime.

Pentru secretarul de stat membru al Guvernului coeficientul stabilit este 13,15, iar pentru un secretar de stat de 12,41.

Cei mai mari coeficien?i de ierarhizare pentru func?iile corespunz?toare nal?ilor func?ionari publici sunt pentru prefect – 9,94 ?i secretar general – 9,46, iar inspectorul guvernamental sau comisarul general au coeficientul maxim 9.

n cazul func?iilor publice de conducere , cel mai mare coeficient de ierarhizare a fost atribuit secretarului de jude?, respectiv al municipiului Bucure?ti – 9,23 pentru func?ionarii care au gradul II ?i 7,96 pentru gradul I, iar cel mai mic pentru persoana cu responsabilitate n domeniul urbanismului ?i amenaj?rii teritoriului ?i al autoriz?rii execut?rii lucr?rilor de construc?ii la nivel de comun?, respectiv 2,16.

n cazul func?iilor publice generale de execu?ie , auditorul cu grad profesional superior ?i care ocup? o func?ie public? de stat are cel mai mare coerficient – 5,10 iar referentul cu grad profesional debutant are are stabilit un coeficient de 1,19.

La func?iile publice specifice de execu?ie, cel mai bine remunerat va fi controlorul delegat al Ministerului Finan?elor Publice, grad profesional superior, pentru care s-a stabilit coeficientul 5,10 ?i inspectorii vamal, de munc? sau social cu grad profesional superior, al c?ror coeficient maxim de ierarhizare este 4,62.

n cazul managerilor publici, n func?ie de gradul profesional, coeficien?ii sunt 7,39 pentru grad superior, 7,03 pentru grad principal ?i 6,37 pentru asistent.

Pentru salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului, cel mai bine remunerat va fi directorul de cabinet, exper ?ii ?i consilierii pentru care a fost stabilit un coeficient de 4,62 iar pentru secretarul de cabinet, secretarul dactilograf ?i curierul personal (?oferul) coeficientul este 1,41.

Potrivit proiectului de act normativ, salariile de baz?, soldele func?iilor de baz? ?i indemniza?iile lunare de ncadrare se stabilesc prin nmul?irea coeficien?ilor de ierarhizare corespunz?tori claselor de salarizare cu valoarea coeficientului de ierarhizare corespunz?tor clasei 1, rotunjindu-se din leu n leu, n favoarea salariatului.

Valoarea coeficientului de ierarhizare corespunz?tor clasei de salarizare 1 se stabile?te anual prin lege la propunerea Ministerului Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale ?i Ministerului Finan?elor Publice ?i se aprob? pn? la sfr?itul lunii octombrie a fiec?rui an.

Clasele de salarizare ?i coeficien?ii prev?zu?i n anexe pentru func?iile de execu?ie corespund nivelului minim al fiec?rei func?ii, la care se adaug? cinci grada?ii corespunz?toare tran?elor de vechime n munc?: grada?ia 1 – de la 3 la 5 ani – trei clase de salarizare, grada?ia 2 – de la 5 la 10 ani – dou? clase de salarizare, grada?ia 3 – de la 10 la 15 ani – dou? clase de salarizare, grada?ia 4 – de la 15 la 20 ani – o clas? de salarizare ?i grada?ia 5 – peste 20 ani – o clas? de salarizare.

Pentru acordarea grada?iei corespunz?toare tran?ei de vechime n munc?, angajatorul va lua n considerare integral ?i perioadele lucrate anterior n alte domenii de activitate dect cele bugetare.

Salariile de baz? se diferen?iaz? pe func?ii n raport cu nivelul preg?tirii profesionale, r?spunderea n munc? ?i experien?a, precum ?i cu nivelul de complexitate al activit??ii specifice fiec?rui post.
Sursa: Mediafax

Salariul minim va fi stabilit saptamana viitoare, in urma unei noi intalniri Guvern-sindicate. Bugetarii si angajatii de la privat ar putea avea salarii minime diferentiate

Nivelul salariului minim pe economie pentru anul 2011 ar urma sa fie stabilit saptamana viitoare, in urma unei noi intalniri intre reprezentantii Executivului si cei ai sindicatelor, potrivit declaratiilor premierului Emil Boc. Patronatele au propus, la discutiile de vineri cu reprezentantii Ministerului muncii si cu premierul, un salariu minim pe economie de 600-640 de lei, precum si separarea bugetarilor de angajatii de la privat in stabilirea castigului minim, varianta luata deja in calcul de Guvern, potrivit Mediafax.

“Am decis ca, saptamana viitoare, impreuna cu sindicatele, sa mai avem o intalnire in vederea stabilirii cuantumului final al salariului minim pe economie. Evident, parerile sunt diferite intre sindicate si patronate, dar, evident, Guvernul va media aceasta intalnire si vom lua o decizie dupa intalnirea de saptamana viitoare”, a declarat primul ministru, dupa intalnirea cu reprezentantii patronatelor.

Emil Boc a aratat ca sunt si patronate care nu se opun cresterii salariului minim pe economie: “Sunt patronate care propun si sume mai mari de 600 de lei, in diverse conditii si situatii”.

Emil Boc a mai precizat ca, desi varianta nu este deocamdata batuta in cuie, Guvernul a pus in dezbatere principiul ca angajatii cu salariile cele mai mici sa recupereze mai mult din reducerea de 25 la suta, iar cei cu salarii mai mari sa recupereze mai putin: “Vreau sa fiu foarte clar, principiul de la care pornim, de discutie deocamdata – nu este adjudecat de Guvern, este un principiu de dezbatere publica la salarizarea bugetarilor -, este acela ca cei care au salarii mai mici din sectorul bugetar vor recupera mai mult din pierderea de 25%, in timp cei cu salarii mai mari vor recupera mai putin”.

Patronatele au propus separarea bugetarilor de “restul lumii”

Patronatele au propus la discutiile de vineri cu reprezentantii Ministerului Muncii si cu premierul Emil Boc un salariu minim pe economie pentru 2011 de 600-640 de lei, precum si separarea bugetarilor de angajatii de la privat in stabilirea castigului minim, varianta luata deja in calcul de Guvern.

“Majoritatea propunerilor patronatelor prezente la discutii au variat intre 600 si 640 de lei pentru un muncitor necalificat baza, dar nu s-a stabilit nimic. Nu salariul minim nu a fost insa principalul punct de discutie, ci coeficientii, care insa cred ca vor ramane batuti in cuie pentru ca sunt in lege”, a declarat Marius Opran, presedintele executiv al UGIR-1903, participant la discutiile cu autoritatile, pentru Mediafax.

“Noi am propus separarea bugetarilor de restul lumii, iar secretarul de stat din Ministerul Muncii valentin mocanu a intervenit si ne-a spus ca Guvernul are deja in analiza un astfel de proiect. In aceste conditii, bugetarii, cei platiti de la bugetul central, nu cei din autoritatile locale, ar negocia salariul minim cu Guvernul, iar salariatii de la privat cu patronatele si sindicatele”, a adaugat Marius Opran.

Salariile bugetarilor ar putea creste in 2011 cu procente de 20, 16, 12, 8, 4 sau 1, in functie de nivelul acestora, cele pana in 800 de lei beneficiind de cea mai mare majorare, potrivit proiectului legii cadru a salarizarii bugetarilor, aflat de marti in dezbatere publica.
Sursa: HotNews.ro

Salariile ar putea cre?te n 2011 cu pn? la 20%, n special cele pn? n 800 lei

Salariile bugetarilor ar putea cre?te n 2011 cu procente de 20, 16, 12, 8, 4 sau 1, n func?ie de nivelul acestora, cele pn? n 800 de lei beneficiind de cea mai mare majorare, potrivit proeictului legii cadru a salariz?rii bugetarilor, pus mar?i n dezbatere public?.
Cu 20 la sut? ar urma s? creasc? salariile cuprinse ntre 600 ?i 800 de lei, un procent de 16 la sut? va fi aplicat pentru cele cuprinse ntre 801 ?i 1.000 de lei, iar pentru cele ntre 1.001 ?i 1.500 de lei, majorarea va fi de 12 la sut?, potrivit proiectului de Lege privind aplicarea n anul 2011 a Legii-cadru privind salarizarea unitar? a personalului pl?tit din fonduri publice .

?i cei care primesc salarii ntre 1.501 ?i 2.000 de lei vor beneficia, conform proiectului de lege, de major?ri de opt la sut?, la cei cu salarii ntre 2.001 ?i 2.500 de lei cre?terile vor fi de patru procente, iar bugetarii cu salarii de peste 2.501 vor avea major?ri de unu la sut?.

Potrivit proiectului de lege, aflat n dezbatere public? pn? pe 3 septembrie, salariile de baz?, indemniza?iile lunare de ncadrare ?i soldele func?iilor de baz?/salariile func?iilor de baz? avute la data de 31 decembrie 2010 sunt cele din luna iunie 2010, diminuate cu 25 la sut?.

Reprezentan?ii Executivului au prezentat sindicatelor, luni, dou? proiecte privind salarizarea n sistemul bugetar, care prev?d pentru anul 2011 majorarea salariilor cu procente cuprinse ntre 1 ?i 20.

Pre?edintele CNSRL Fr??ia, Marius Petcu , a declarat la finalul discu?iilor de la Ministerul Muncii c? reprezentan?ii Guvernului au prezentat un proiect de lege al salariz?rii pentru anul 2011 ?i un proiect de lege cadru care “este o prelungire a Legii 330/2009″.

Liderul CNSRL Fr??ia a precizat c? n legea-cadru nu mai sunt prev?zute salarii de merit, al treisprezecelea salariu sau prime de vacan??, iar legea salariz?rii pentru 2011 propune variante de majorare a salariilor cu propor?ii cuprinse ntre 1 ?i 20 la sut?.

Potrivit lui Petcu, bugetarii care au venituri cuprinse ntre 600 ?i 800 de lei ar putea beneficia de major?ri salariale cu 20 la sut?, iar pentru cei care au venituri de peste 2.500 de lei majorarea propus? este de 1 la sut?.

Petcu a mai spus c? n cadrul discu?iilor s-au luat n calcul dou? variante de majorare a salariilor, una care vizeaz? cre?teri mai mari pentru salariile mai mici ?i o comprimare a grilei de salarizare, iar cea de a doua care prevede major?ri mai importante pentru to?i bugetarii.

“Mi?carea sindical? ncearc? s? creasc? salariile mici, dar organiza?iile sindicale au ?i membri cu salarii medii ?i mari”, a explicat Petcu, preciznd c? va nainta spre analiz? cele dou? variante colegilor din confedera?ie.

Vicepre?edintele ” Cartel Alfa “, Liviu Apostoiu, a declarat c? legea privind salarizarea din 2011 prin care sunt propuse major?rile salariale se va aplica salariilor existente la 1 iulie 2010, care au fost reduse cu 25 la sut?.

Apostoiu a mai spus c? n 2012 Executivul va elabora o nou? lege special? prin care s? stabileasc? nivelul de cre?teri salariale, care va fi stabilit? n func?ie de ce se ntmpl? n economie.

Vicepre?edintele “Cartel Alfa” a precizat c? n acest moment ar opta mai degrab? pentru o majorare mai important? a salariului minim pentru c? acesta este legat ?i de sectorul privat.

Pre?edintele Blocului Na?ional Sindical, Dumitru Costin , a precizat c? legea-cadru propus? de Guvern va fixa ierarhiiile n sistemul bugetar, dar e greu de stabilit cnd vor fi atinse obiectivele propuse, pentru c? acest lucru depinde de cum evolueaz? economia.

Sindicali?tii au precizat c? vor avea o nou? rund? de discu?ie privind legile salariz?rii s?pt?mna viitoare.

Discu?ii pe tema salariului minim ?i a legii salariz?rii unitare au avut loc ?i vineri la Palatul Victoria.

Liderul BNS a spus atunci c? premierul a discutat cu sindicali?tii despre posibile major?ri salariale cu 10-15 la sut?, n 2011, mai mult pentru cei cu venituri mici , preciznd c?, n prezent, o treime din popula?ia activ?, respectiv 1,5 milioane de angaja?i,
prime?te salariul minim pe economie.
Sursa: Mediafax

Pe 9 septembrie ora 10.00 ncep negocierile la contractul colectiv din asisten?a social? !

In data de 26 aug. ora 10.00 a avut loc o intlnire prealabil? intre conducerea DGASPC ?i sindicate unde s-a stabilit demararea negocierilor pentru noul contractul colectiv de munc? pe data de 8 sept. ora 10.00.
V? a?tept?m in continuare cu sugestii ?i sesiz?ri legate de contractul colectiv ?i clauzele acestuia, sugestii ?i complet?ri care s? fie nso?ite neap?rat ?i de temeiul legal .
Pe parcursul derul?rii negocierilor v? vom ?ine la curent cu nout??ile ?i problemele ap?rute.

Cu stim?,
Pre?edinte C?t?lin Toma

Solicita?i renegocierea cardurilor de salarii !

In acest moment ca urmare a acordurilor incheiate in anii trecu?i de c?tre b?nci cu institu?iile de stat, cardurile de salarii cu limit? de credit de 3 sau 6 salarii, au in continuare dobnzi uria?e de 18-20 % in multe cazuri , dep??ind cu aproape 10% dobnzile actuale practicate de b?nci pentru acela?i produs.
Sindicatul va negocia in numele dvs. renegocierea dobnzii pan? la o limit? de 9,5-10% pe an pentru limita de credit de pe card. Asta inseamn? in termeni reali pentru un salariat care are o limit? de credit de 5.000 de lei si pl?te?te actualmente 95 de lei dobnd? in fiecare lun?, c? reducerea dobnzii la 10% ar conduce la plata sumei de doar 50 de lei lunar, c?tignd 45 de lei pe lun? sau 540 de lei pe an, in multe cazuri pentru anumi?i salaria?i aceast? sum? reprezentnd un salariu net .
Pentru a putea negocia aceste dobnzi in numele dvs. trebuie s? completa?i un tabel pe care l g?si?i fie la sediul sindicatului fie la reprezentantul sindical din unitatea dvs. pn? pe data de 15 sept.

Incep negocierile colective !

In urm?toarele 15 zile vom declan?a negocierile colective in toate unit??ile ?i institu?iile unde sindicatul nostru are membri n conformitate cu prevederile in vigoare din legea 130/1996 legate de negocierile colective.

Cu deosebit? stim?,
C?t?lin Toma

ANPC: B?ncile pot s? p?streze ratele actuale doar dac? au acceptul clien?ilor.

B?ncile pot s? men?in? ratele la creditele cu dobnzi variabile doar dac? au acceptul clien?ilor, care pot r?spunde n termen de 15 zile de la primirea notific?rii, iar opinia ANPC transmis? arb nu va fi introdus? n lege, a declarat pentru Mediafax pre?edintele ANPC, Constantin Cerbulescu.

“Potrivit opiniei transmise ARB, b?ncile pot modifica marja fix? astfel nct s?-?i men?in? actualele dobnzi, dar numai dac? au acordul clientului. Le-am spus-o ?i lor la ntlniri. Accept?m, dar s? primeasc? ?i acordul de la client. Consumatorul poate s? nu fie de acord, caz n care ori ?i reziliaz? contractul, f?r? s? pl?teasc? vreun comision, ori d? banca n judecat?”, a spus pre?edintele Autorit??ii Na?ionale pentru Protec?ia Consumatorilor (ANPC).

Cerbulescu a precizat c? ANPC nu va propune modificarea OUG 50 privind creditele consumatorilor prin introducerea explicit? a opiniilor transmise de autoritate c?tre Asocia?ia Romn? a B?ncilor (ARB).

n cazul n care b?ncile vor transmite pe 19 sau 20 septembrie (data limit? pentru modificarea contractelor -n.r.) notific?rile cu anexele de modificare a contractelor, Cerbulescu a ar?tat c? clien?ii au la dispozi?ie s? r?spund? 15 zile, potrivit articolului 41 aliniatul 2 din OUG 50/2010, termen pn? la cared institu?ia de credit nu poate lua n considerare acceptarea tacit?.

“B?ncile trebuie s? aib? n?elepciunea s? fac? propuneri potrivite pentru toat? lumea. Trebuie s? se gndeasc? ?i la faptul c? n perioada de judecat? clien?ii pot s? nu le pl?tesc? ratele la credit”, a spus Cerbulescu.

Surse guvernamentale au declarat vineri pentru Mediafax c? Executivul nu va modifica legisla?ia promovat? de ANPC privind contractele de credit pentru popula?ie, ntruct nu ncalc? legisla?ia UE, de?i s-a angajat n scrisoarea cu FMI s? revizuiasc? actul normativ pentru a nu fi aplicat retroactiv.

Directorul Direc?iei Supraveghere din BNR, Nicolae Cintez?, a declarat, joi, c? persoanele cu credite n derulare pot ac?iona n instan?? b?ncile comerciale care nu opereaz? modificarea dobnzilor prin trecerea la indicii de referin?? sau cresc marja fix?, chiar dac? ANPC a emis alte puncte de vedere, ntruct acestea nu fac parte din lege.

Oficialul BNR a confirmat c?, n cazul nlocuirii ratelor de referin?? practicate de b?nci cu indicii EURIBOR / LIBOR/EURIBOR f?r? posibilitatea de a modifica marjele fixe, ARB a calculat pierderi la nivel de sistem de pn? la 900 de milioane de euro.

ANPC a comunicat b?ncilor c? ar fi de acord s? se men?in? actualele rate la creditele cu dobnzi variabile n derulare, ntruct aplicarea formulei din ordonan?? ar duce la o sc?dere semnificativ? a dobnzilor.

Totu?i, OUG 50/2010 precizeaz? n mod clar c? b?ncile nu pot modifica marja fix? practicat? la creditele cu dobnzi variabile, iar n acest caz orice majorare are nevoie de de acceptul explicit al clientului.

n luna iunie, Guvernul a aprobat Ordonan?a de Urgen?? 50/2010, privind contractele de credit pentru consumatori, pe baza unui proiect elaborat de ANPC, care transpune n legisla?ia local? o directiv? european?, printre cele mai cunoscute prevederi ale actului normativ fiind eliminarea comisionului de rambursare anticipat? la creditele cu dobnd? variabil?.

Potrivit legisla?iei actuale, b?ncile ar trebui s? modifice pn? la 20 septembrie aproape toate contractele de credit ncheiate cu popula?ia pentru a le adapta la noile reglement?ri. nainte de data limit?, orice client poate solicita b?ncii modificarea clauzelor contractului n concordan?? cu noile reglement?ri, iar institu?ia de credit este obligat? s? se conformeze n cel mai scurt timp, potrivit reprezentan?ilor ANPC.

De asemenea, de la 21 iunie, b?ncile nu mai pot ncasa comisioane la ramburs?rile anticipate pentru mprumuturile cu dobnd? variabil?, n timp ce la celelalte mprumuturi comisioanele sunt limitate la 1%.
C?t?lin Toma

INFORMARE MEMBRI

Vineri, 20 august 2010, pre?edin?ii confedera?iilor sindicale reprezentative s-au ntlnit cu premierul Emil Boc, Ministrul Muncii Mihai ?eitan, Ministrul Finan?elor Publice Sebastian Vl?descu ?i Secretarii de Stat valentin mocanu (Ministerul Muncii) ?i Gheorghe Gherghina (Ministerul Finan?elor).

ntlnirea a fost ini?iata de partea guvernamental?, care a dorit s? fac? o consultare preliminar? (f?r? a pune la dispozi?ie documente de suport sau a se intra n detalii) cu partenerii sociali pe cteva teme ce se afl? n dezbatere public? n aceast? perioad?, respectiv:

- legea salarizarii unitare n sectorul bugetar, cu cele dou? componente ale sale: legea-cadru a salariz?rii, ce urmeaz? s? fie naintat? Parlamentului n luna septembrie, ?i legea de aplicare a legii-cadru, ce va stabili evolu?ia anual? a salariilor n sectorul bugetar

- Legea pensiilor, legea patronatelor, legea sindicatelor, legea conflictelor colective de munc?, legea contractelor colective de munc?, legea de organizare ?i functionare CES, Codul Muncii ?i Legea privind venitul minim garantat n perspectiva modific?rii acestora

Pe l?ng? temele men?ionate pe care Guvernul a dorit consultari preliminare, partenerii sociali au mai adus n discu?ie subiecte precum reforma Inspec?iei Muncii, subven?iile pentru iarna anului 2010 2011 la energie electric? ?i termic?, statutul Consiliului Na?ional de Formare Profesional? a Adul?ilor (Dumitru Costin, BNS), politica fiscal? ?i m?surile de reducere a evaziunii fiscale (Bogdan Hossu, Cartel Alfa), discutarea/ semnarea unui pact na?ional pentru s?n?tate (Marius Petcu, CNSLR-Fr??ia), organizarea ?i func?ionarea Casei Na?ionale de Asigur?ri de S?n?tate (Iacob Baciu, CSDR), etc.

n ce prive?te salarizarea n sectorul bugetar, partea guvernamental?, prin vocea secretarului de stat Valentin Mocanu, consider? c? noua lege de salarizare (f?cuta pe principii elaborate de exper?i) este mult mai la obiect dect Legea 330, chiar dac? totu?i nu se ndep?rteaz? prea tare de principiile con?inute de aceasta.

Potrivit declara?iilor oficialilor guvernamentali, proiectul legii-cadru va fi naintat Parlamentului n luna septembrie. Pentru a reglementa aplicarea legii-cadru, anual va fi adoptata o lege de aplicare a legii cadru ce va permite acordarea de major?ri salariale pentru anumite categorii de bugetari cu salarii aflate sub gril?.

Din informa?iile furnizate de Ministrul Muncii, pentru anul 2011, salariul corespondent pentru coeficientul 1 din gril? va cre?te de la 600 RON la 640 RON, adic? nivelul salariului minim.

Fondul de salarii pentru anul viitor va fi avea valoarea fix? de 39 miliarde RON iar num?rul de salaria?i din sistemul bugetar va fi de maxim 1.290.000

IMPORTANT: Odat? cu intrarea n vigoare a noii legi-cadru, Legea 330 nu va mai fi valabil?. Pe cale de consecin??, salariul pe anul 2009 nu va mai fi element de referin??.

Noua lege de salarizare prevede ierarhii pe gril? cuprinse ntre 1 ?i 15, n loc de 1 – 12 ct este n prezent iar raportul dintre salariul minim ?i salariul mediu va fi de 2,7 pentru sectorul bugetar.

n acest moment proiectul de lege nu rezolv? problema angaja?ilor din sectorul bugetar care primesc salarii diferite pentru posturi/func?ii/atribu?ii similare. O alt? problem? r?mas? nerezolvat?, ridicat? de pre?edintele BNS, vizeaz? interferen?ele pe gril? dintre zona de execu?ie ?i zona de conducere. Men?ion?m c? Guvernul dore?te s? introduc? un sistem de recompensare pe baz? de bonusuri ns? nu se ?tie dac? acestea vor avea caracter ocazional sau caracter permanent.

Tot la capitolul de probleme nerezolvate de aceasta lege, pre?edintele BNS a adus n discu?ie situa?ia remuner?rii func?ionarilor publici care lucreaz? pe proiecte europene -constrngerile prev?zute de legea salarizarii contravin reglement?rilor europene.

n ce prive?te drepturile salariale restante din anul 2009, reprezentan?ii Guvernului au anun?at c? acestea vor fi amnate la plat? pn? n anul 2012 n loc de 2011 a?a cum se anun?ase initial.

Luni, 23 august 2010, pre?edintii confedera?iilor sindicale se vor ntlni cu reprezentan?ii Ministerului Muncii (ora 17.00), ocazie cu care se va pune la dispozi?ia partenerilor sociali proiectele de lege, grilele ?i decizia politic? referitoare la valoarea indicelui de referin?? 1, valoare care va fi cel mai probabil, a?a cum am mentionat, de 640 de RON chiar dac? partea sindical? a solicitat ca valoarea s? fie de 700 RON.

Un alt subiect adus n discu?ie de pre?edintele BNS a vizat salarizarea n companiile de stat. Chiar daca nu exist? nc? o politica guvernamental? oficial? n acest sens, avnd n vedere declara?iile f?cute vineri, BNS estimeaz? c? Guvernul inten?ioneaz? s? aplice constrngeri n ce prive?te fondurile de salarii ?i num?rul de salaria?i inclusiv n acest? zon?.

Legat de acordarea subven?iilor pentru energie electric? ?i caldur? n aceast? iarn?, Guvernul a anun?at c? se va men?ine sistemul actual de subven?ionare pn? n luna aprilie 2011.

n ce prive?te modificarea legilor enumerate n prima pagina, Blocul Na?ional Sindical (ct ?i celelalte confedera?ii sindicale) a fost de acord doar cu ini?ierea unor discu?ii pe marginea organiz?rii ?i func?ion?rii Inspec?iei Muncii. Reprezentan?ii confedera?iilor sindicale au anun?at c? nu sunt de acord cu modificarea celorlalte legi aduse n discu?ie de Guvern.

Tot n cadrul ntlnirii de vineri, pre?edintele BNS a ridicat problemele sesizate de Federa?ia PUBLISIND (nso?ite de adresa transmis?) punnd accent pe situa?ia din sectorul asisten?ei sociale / direc?iile de protec?ie a copilului ct ?i pe situa?ia din sectorul administra?iei penitenciarelor. dumitru costin a atras aten?ia premierului Emil Boc asupra faptului ca n anul 2011 Romnia va fi nevoit? s? preia n sistemul de penitenciare circa 13.000 de de?inu?i romni ce vor fi repatria?i din ??rile europene ca urmare a unei decizii a Consiliului Europei. Prim-ministrul a acceptat c? este nevoie de o suplimentare a num?rului de posturi n administra?ia penitenciarelor.

n ce prive?te situa?ia din serviciile de ambulan??, reprezentantul BNS a prezentat p?r?ii guvernamentale problemele legate de neplata orelor suplimentare ?i de nivelul foarte mic al salariilor (la fel ca ?i n celelalte sectoare bugetare n care BNS are sindicate).

Nota Federa?iei Univers referitoare la Electrica Serv a fost naintat?, de asemenea, premierului Emil Boc ?i mini?trilor prezen?i la discu?ii.

Pentru solu?ionarea problemelor cu care se confrunt? calea ferat?, participa?ii la ntalnire au c?zut de acord c? se impune organizarea unei ntlniri la care sa participe premierul Emil Boc ?i Ministrul Transporturilor, alaturi de reprezentan?ii sindicatelor din sistemul feroviar.

Informa?ii suplimentare pe marginea legii salariz?rii n sectorul bugetar vor fi puse la dispozi?ia organiza?iilor membre BNS dupa ntlnirea de luni, 23 august 2010, ora 17.00.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X