Articol publicat in: Servicii


contract colectiv de munc?
la nivelul DGASPC IASI pentru anii 2010-2014

încheiat conform art. 10 ?i 11 din Legea nr. 130/1996, republicat?,
înregistrat la ITM Iasi
cu nr. ___din _____2010

În baza art. 12, alin. (1) ?i a art. 22, alin. (1) din Legea 130 /1996, republicat?, a Legii 53/2003 – Codul muncii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i a Contractului colectiv de munc? unic la nivel na?ional pentru anii 2007 – 2010 se încheie prezentul Contract Colectiv de Munc? la nivel de institu?ie pentru personalul contractual între p?r?ile :
1. _______________ reprezentând angajatorul prin reprezentant legal ____________________________ ?i
2. Sindicatul Nova Vita cu sediul in str. I.C. Br?tianu nr 26 Iasi reprezentant legal al salaria?ilor din aceast? unitate conform sentin?ei de reprezentativitate nr. 50 din 2007 a Judec?toriei Iasi

CAPITOLUL 1
Dispozi?ii generale

Art. 1. – (1) P?r?ile contractante, reprezentate conform anexei nr. 4, recunosc ?i accept? pe deplin c? sunt egale ?i libere în negocierea Contractului colectiv de munc? unic la nivel de unitate ?i se oblig? s? respecte în totalitate prevederile acestuia.
(2) Angajatorul recunoa?te libera exercitare a dreptului sindical, conform conven?iilor interna?ionale pe care România le-a ratificat, Constitu?iei României ?i legisla?iei na?ionale, precum ?i libertatea de opinie a fiec?rui salariat.
Art. 2. – (1) Contractul colectiv de munc? unic la nivel de unitate cuprinde drepturile ?i obliga?iile angajatorilui ?i ale salaria?ilor cu privire la condi?iile generale de munc? prev?zute de legisla?ia în vigoare, precum ?i cele convenite în procesul de negociere.
(2) La angajare ?i la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul va respecta dispozi?iile legale în vigoare privind aplicarea principiului egalit??ii de tratament fa?? de to?i salaria?ii, f?r? discrimin?ri pe baz? de criterii de sex, orientare sexual?, caracteristici genetice, vârst?, apartenen?? na?ional?, ras?, culoare, etnie, religie, op?iune politic?, origine social?, handicap, situa?ie sau responsabilitate familial?, apartenen?? ori activitate sindical?.
(3) Principiul pl??ii egale pentru munc? egal? implic?, pentru aceea?i munc? sau pentru o munc? pentru care este atribuit? o valoare egal?, eliminarea, cu privire la toate elementele ?i condi?iile de remunerare, a oric?rei discrimin?ri pe criteriul sexului.
___________
*) În sensul prezentului contract:
– termenul angajator desemneaz? pe cel care angajeaz? – persoana juridic? sau fizic? autorizat? potrivit legii, care administreaz?, utilizeaz? capital, indiferent de natura acestuia, ?i care folose?te for?a de munc? salariat?;
– termenul unitate desemneaz?, institu?iile publice ?i orice persoan? juridic? ce angajeaz? salaria?i;
– termenul de acorduri privind rela?iile de serviciu desemneaz? actele încheiate în baza negocierilor derulate între reprezentan?ii institu?iilor publice ?i reprezentan?ii func?ionarilor publici.

Art. 3. – (1) Clauzele contractului colectiv de munc? produc efecte pentru to?i salaria?ii angajatorului personal contractual, indiferent de locul unde î?i desf??oar? munca : la domiciliu sau in institu?ii publice.
Art. 4. – (1) Prezentul contract se încheie pe o perioad? de patru ani, cu posibilitatea revizuirii anuale, prin acte adi?ionale dup? aprobarea bugetului.
(2) Dac? nici una dintre p?r?i nu denun?? contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelunge?te pân? la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
Art. 5. – (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri între p?r?ile contactante.
(2) Cererea de modificare se aduce la cuno?tin??, în scris, celeilalte p?r?i cu cel pu?in 30 de zile înainte de data propus? pentru începerea negocierilor.
(3) P?r?ile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modific?ri, cât ?i în cazul denun??rii contractului, la nivelurile de negociere s? nu declan?eze greve, iar la nivel de unitate s? nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salaria?ilor.
Art. 6. – Suspendarea ?i încetarea contractului au loc potrivit legii.
Art. 7. – (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului contract precum ?i pentru monitorizarea aplic?rii lui, p?r?ile convin s? instituie o comisie de aplicare ?i monitorizare a Contractului colectiv de munc? unic la nivel de unitate.
(2) Competen?a, componen?a, organizarea ?i func?ionarea comisiei prev?zute la alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul din anexa nr. 1 la prezentul contract.
Art. 8. – (1) Drepturile salaria?ilor prev?zute în prezentul contract colectiv de munc? nu pot s? reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite prin contractele colective de munc? încheiate la nivel de ramur?, grupuri de unit??i ?i unit??i înaintea încheierii Contractului colectiv de munc?.
(2) În situa?iile în care, în privin?a drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munc?, intervin reglement?ri legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
(3) P?r?ile se oblig? ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munc?, s? nu promoveze ?i s? nu sus?in? proiecte de acte normative a c?ror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munc?, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
(4) P?r?ile convin s? se informeze reciproc ?i s? fac? demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale, în vederea consult?rii organiza?iilor sindicale ?i patronale semnatare, în toate cazurile în care se ini?iaz? acte normative ce privesc rela?iile de munc?.
Art. 9. – (1) În scopul salariz?rii ?i acord?rii celorlalte drepturi prev?zute în prezentul contract pentru personalul institu?iilor finan?ate de la bugetul de stat, sindicatele ?i ministerele vor purta negocieri cu guvernul pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal ?i pentru constituirea surselor, înainte de adoptarea bugetului de stat, precum ?i în vederea modific?rii ulterioare a acestuia.
(2) P?r?ile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementeaz? astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate în condi?iile prev?zute la alin. 1, p?r?ile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor ?i a celorlalte Drepturi de personal la institu?iile publice.

CAPITOLUL 2
Timpul de munc?

Art. 10. – (1) Durata normal? a timpului de munc? este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe s?pt?mân?.
(2) Munca prestat? în afara duratei normale a timpului de munc? s?pt?mânal, prev?zut? la alin. 1, este considerat? munc? suplimentar?.
(3) La nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu cerin?ele unit??ii se poate stabili un program s?pt?mânal de 36 pân? la 44 de ore, cu condi?ia ca media lunar? s? fie de 40 de ore pe s?pt?mân?, iar programul stabilit s? fie anun?at cu o s?pt?mân? înainte.
(4) În cazul tinerilor în vârst? de pân? la 18 ani, durata timpului de munc? este de 6 ore pe zi ?i de 30 de ore pe s?pt?mân?.
(5) În func?ie de specificul unit??ii sau al muncii prestate, se poate opta ?i pentru o repartizare inegal? a timpului de munc?, cu respectarea duratei normale a timpului de munc? de 40 de ore pe s?pt?mân?.
(6) În cazurile în care durata normal? a timpului de munc? se stabile?te potrivit prevederilor alin. 5, durata timpului de munc? zilnic nu poate dep??i 10 ore.
(7) La locurile de munc? unde, datorit? specificului activit??ii, nu exist? posibilitatea încadr?rii în durata normal? a timpului zilnic de lucru pot fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, dup? caz, în tur?, tur? continu?, turnus, program frac?ionat; locurile de munc? la care se aplic? aceste forme specifice de organizare, precum ?i modalit??ile concrete de organizare ?i eviden?? a muncii prestate se stabilesc prin anexa contractul colectiv de munc?.
(8) Durata maxim? legal? a timpului de munc? nu poate dep??i 48 de ore pe s?pt?mân?, inclusiv orele suplimentare. Prin excep?ie, durata timpului de munc? va putea fi prelungit? peste 8 ore pe zi ?i peste 48 de ore pe s?pt?mân?, care include ?i orele suplimentare, cu condi?ia ca media orelor de munc?, calculat? pe o perioad? de referin?? de trei luni, s? nu dep??easc? 48 de ore pe s?pt?mân?.
(9) Când munca se efectueaz? în schimburi, durata timpului de munc? va putea fi prelungit? peste 8 ore pe zi ?i peste 48 de ore pe s?pt?mân?, cu condi?ia ca media orelor de munc?, calculat? pe o perioad? maxim? de 3 s?pt?mâni, s? nu dep??easc? 8 ore pe zi sau 48 de ore pe s?pt?mân?.
Art. 11. – (1) Pentru unele activit??i, locuri de munc? ?i categorii de personal, timpul de munc? poate fi par?ial, corespunz?tor unor frac?iuni de norm?.
(2) La cerere, salaria?ii încadra?i cu timp de munc? par?ial vor putea fi încadra?i cu timp de munc? normal, dac? exist? posturi vacante ?i dac? întrunesc condi?iile ocup?rii acestor posturi.
Art. 12. – (1) Salaria?ii care î?i desf??oar? activitatea în locuri de munc? cu condi?ii deosebite beneficiaz? de reducerea duratei normale a timpului de munc? sub 8 ore pe zi, în condi?iile prev?zute de lege, ?i nu pot fi solicita?i s? efectueze ore suplimentare, cu excep?ia cazurilor justificate de prevederi exprese ale regulamentelor specifice activit??ii respective sau a unor situa?ii ap?rute fortuit.
(2) Durata reducerii timpului normal de munc? ?i categoriile de personal care beneficiaz? de acest program se stabilesc de comun acord intre sindicat si angajator printr-o clauz? specific?.
Art. 13. – (1) Orele de începere ?i terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul intern în func?ie de specificul ?i necesit??ile unit??ii.
(2) În toate cazurile în care se dovede?te c? este posibil, angajatorul ?i sindicatul parte la negociere, vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru ?i modalit??i de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteaz? drepturile prev?zute în contractul colectiv de munc?.
Art. 14. – (1) Orele prestate, la solicitarea angajatorului, peste programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare.
(2) Salaria?ii pot fi chema?i s? presteze ore suplimentare numai cu consim??mântul lor.
(3) Pentru prevenirea sau înl?turarea efectelor unor calamit??i naturale, ale unor accidente ori ale altor cazuri de for?? major?, salaria?ii au obliga?ia de a presta munc? suplimentar? cerut? de cel care angajeaz?.
Art. 15. – (1) Munca suplimentar? se compenseaz? prin ore libere pl?tite în urm?toarele 30 de zile, dup? efectuarea acesteia.
(2) În aceste condi?ii, salariatul beneficiaz? de salariul corespunz?tor pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
Art. 16. – (1) Munca prestat? în intervalul dintre orele 22 ?i 6, cu posibilitatea abaterii cu o or? în plus sau în minus fa?? de aceste limite, este lucru în timpul nop?ii.
(2) Durata normal? a timpului de munc? pentru salariatul în regim de noapte nu poate dep??i o medie de 8 ore pe zi, calculat? pe o perioad? de referin?? de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale privind repausul s?pt?mânal.
(3) Pentru persoanele al c?ror program de lucru se desf??oar? pe timpul nop?ii, durata timpului de munc? este mai mic? cu o or? decât durata timpului de munc? prestat? în timpul zilei, f?r? diminuarea salariului de baz? ?i a vechimii în munc?.
(4) Prevederile alin. 2 nu se aplic? salaria?ilor care lucreaz? în locuri de munc? cu condi?ii deosebite, unde durata timpului de munc? este mai mic? de 8 ore.
(5) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizeaz? munca de noapte este obligat s? informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munc?.
(6) Salaria?ii care urmeaz? s? desf??oare cel pu?in 3 ore de munc? de noapte sunt supu?i unui examen medical gratuit înainte de începerea activit??ii ?i dup? aceea, periodic.
(7) Condi?iile de efectuare a examenului medical ?i periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, solidarit??ii sociale ?i familiei ?i al ministrului s?n?t??ii.
(8) Salaria?ii care desf??oar? munc? de noapte ?i au probleme de s?n?tate recunoscute ca având leg?tur? cu aceasta vor fi trecu?i la o munc? de zi pentru care sunt ap?i.
(9) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta munc? de noapte.
(10) Femeile gravide, l?uzele ?i cele care al?pteaz? nu pot fi obligate s? presteze munc? de noapte.
Art. 17. – (1) Salaria?ii care renun?? la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârst? de pân? la doi ani beneficiaz? de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, f?r? s? le fie afectate salariul de baz? ?i vechimea în munc?. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de începere a programului de lucru, dac? activitatea unit??ii permite.
(2) Femeile care au în îngrijire copii de pân? la 6 ani pot lucra cu 1/2 norm?, dac? nu beneficiaz? de cre?? sau c?min, f?r? a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condi?ii se consider?, la calculul vechimii în munc?, timp lucrat cu o norm? întreag?.
(3) Angajatorul are obliga?ia de a acorda salariatelor gravide dispens? pentru consulta?ii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lun?, f?r? a le fi afectate drepturile salariale.
(4) Salariata în cauz? este obligat? s? prezinte adeverin?? medical? privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.
Art. 18. – În durata normal? a timpului de munc? nu intr? timpii consuma?i cu echiparea-dezechiparea la începutul ?i sfâr?itul programului.

CAPITOLUL 3
S?n?tatea ?i securitatea în munc?

Art. 19. – (1) P?r?ile se oblig? s? depun? toate eforturile pentru aplicarea riguroas? a sistemului institu?ionalizat prin legisla?ia în vigoare, în vederea amelior?rii permanente a condi?iilor de munc?.
(2) În scopul realiz?rii obiectivului prev?zut la alineatul precedent, p?r?ile contractante vor asigura respectarea m?surilor prev?zute de Legea nr. 319/2006.
(3) Angajatorul ?i sindicatele vor organiza, în comun, la fiecare unitate, servicii de securitate ?i s?n?tate în munc?. M?surile ce vor fi luate privind ameliorarea condi?iilor de munc? vor fi stabilite împreun? cu reprezentan?ii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de munc?.
(4) Sesiz?rile sindicatului repezentativ legate de deteriorarea condi?iilor de munc? in anumite unit??i din institu?ie vor fi tratate cu prioritate.
Art. 20. – (1) Organizarea activit??ii prin stabilirea unei structuri organizatorice ra?ionale, repartizarea tuturor salaria?ilor pe locuri de munc? cu precizarea atribu?iilor ?i r?spunderilor lor, precum ?i exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obliga?iilor de serviciu de c?tre salaria?i sunt de competen?a exclusiv? a celor care angajeaz?.
Art. 21. – (1) Activitatea de normare a muncii se refer? la toate categoriile de salaria?i, potrivit specificului activit??ii fiec?reia, ?i se bazeaz? pe tehnicile norm?rii muncii; aceasta se desf??oar? ca un proces continuu, în permanent? concordan?? cu schimb?rile ce au loc în organizarea ?i nivelul de dotare tehnic? a muncii.
Art. 22. – Angajatorul are obliga?ia s? asigure permanent condi?iile tehnice ?i organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munc?, iar salaria?ii trebuie s? realizeze norma de munc? sau, dup? caz, sarcinile ce decurg din func?ia sau postul de?inut.
Art. 23. – Locurile de munc? se clasific? în locuri de munc? normale, locuri de munc? cu condi?ii deosebite ?i locuri de munc? cu condi?ii speciale, stabilite potrivit reglement?rilor legale.
Art. 24. – (1) Pentru prestarea activit??ii în locurile de munc? cu condi?ii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, salaria?ii au dreptul, dup? caz, la sporuri la salariul de baz?, durat? redus? a timpului de lucru, alimenta?ie de înt?rire a rezisten?ei organismului, echipament de protec?ie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare; duratele de reducere a vârstei pentru pensionare sunt cele prev?zute în lege.
(2) Salaria?ii încadra?i în categoriile prev?zute la alin. 1 vor fi supu?i obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii.
Art. 25. – (1) În cazul în care condi?iile de munc? se normalizeaz?, salaria?ii vor beneficia pentru refacerea capacit??ii de munc? înc? dou? luni, dac? au beneficiat anterior de acestea, de spor pentru nocivitate ?i alimenta?ie de protec?ie a organismului.
Art. 26. – În toate cazurile în care condi?iile de munc? s-au înr?ut??it, determinând reclasificarea locurilor de munc?, salaria?ii vor beneficia de drepturile aferente noii clasific?ri începând cu data schimb?rii condi?iilor de munc?.
Art. 27. – (1) P?r?ile sunt de acord c? nici o m?sur? privind s?n?tatea ?i securitatea în munc? nu este eficient? dac? nu este cunoscut?, însu?it? ?i aplicat? în mod con?tient de salaria?i.
(2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea ?i perfec?ionarea profesional? a salaria?ilor cu privire la normele de s?n?tate ?i securitate în munc?. In anexa contractul colectiv de munc? se vor prevedea m?suri specifice, periodicitatea, metodologia, obliga?iile ?i r?spunderile, precum ?i controalele proprii, în conformitate cu dispozi?iile Legii nr. 319/2006, reglement?rile elaborate de Ministerul Muncii, Solidarit??ii Sociale ?i Familiei ?i cu normele proprii. Timpul aferent acestor activit??i, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de munc? ?i este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munc? sau a felului muncii, acesta va fi instruit ?i testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul s?u loc de munc? ?i la normele privind s?n?tatea ?i securitatea în munc?, pe care este obligat în procesul muncii s? le cunoasc? ?i s? le respecte.
(4) În cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimb?ri ce impun aplicarea unor norme noi de s?n?tate ?i securitate în munc?, salaria?ii vor fi instrui?i în condi?iile prev?zute la alineatul precedent.
Art. 28. – (1) Contravaloarea echipamentului de protec?ie se suport? integral de c?tre angajator.
(2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suport? potrivit prevederilor legale ?i celor din contractele colective de munc? de la celelalte niveluri.
(3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prev?zut de lege, angajatorul cere o anumit? vestimenta?ie special?, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suport? integral de c?tre angajator.
Art. 29. – La nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urm?ri?i la fiecare loc de munc?, în vederea lu?rii m?surilor de protec?ie a muncii specifice, precum ?i programele de control al realiz?rii m?surilor stabilite.
Art. 30. – (1) În vederea men?inerii ?i îmbun?t??irii condi?iilor de desf??urare a activit??ii, angajatorul va lua urm?toarele m?suri de amenajare ergonomic? a locului de munc?:
a) asigurarea condi?iilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibra?ii, temperatur?, aerisire, umiditate);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munc? (vestiare, b?i, grupuri sanitare, s?li de repaus);
c) diminuarea pân? la eliminarea treptat? a emisiilor poluante.
(2) Salaria?ii sunt obliga?i s? p?streze în bune condi?ii amenaj?rile efectuate de angajator, s? nu le deterioreze ?i s? nu le descompleteze ori s? sustrag? componente ale acestora.
Art. 31. – (1) Angajatorul va organiza la angajare ?i, ulterior, o dat? pe an, examinarea medical? a salaria?ilor, în scopul de a constata dac? sunt ap?i pentru desf??urarea activit??ii în posturile pe care ar urma s? le ocupe sau pe care le ocup?, precum ?i pentru prevenirea îmboln?virilor profesionale. Examinarea medical? este gratuit?, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condi?iile concrete urmeaz? s? fie stabilite la nivel de unitate, se realizeaz? cu consultarea sindicatelor.
(2) În cazul în care dispozi?ii legale speciale prev?d examin?ri medicale la termene mai scurte, determinate de condi?iile deosebite de la locurile de munc?, se vor aplica aceste prevederi.
(3) Salaria?ii sunt obliga?i s? se supun? examenelor medicale în condi?iile organiz?rii potrivit prevederilor alin. 1. Refuzul salariatului de a se supune examin?rilor medicale constituie abatere disciplinar?.
(4) Examinarea medical? a salaria?ilor la angajare ?i, ulterior, o dat? pe an se face de c?tre unit??ile sanitare de specialitate acreditate de angajator ?i de Ministerul S?n?t??ii.
Art. 32. – La cererea uneia dintre p?r?i, medicii de medicina muncii ?i inspectorii de munc? vor fi consulta?i la modificarea duratei timpului de lucru ?i la acordarea de concedii suplimentare.
Art. 33. – (1) P?r?ile vor asigura un regim de protec?ie special? a muncii femeilor ?i a tinerilor în vârst? de pân? la 18 ani, cel pu?in la nivelul drepturilor specifice reglementate de legisla?ia muncii ?i de prevederile prezentului contract.
(2) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcin?, precum ?i cele care al?pteaz? nu vor fi repartizate la munc? de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în deplasare ?i nu vor putea fi deta?ate decât cu acordul lor.
(3) La solicitarea Comitetului de s?n?tate ?i securitate în munc?, angajatorul are obliga?ia s? evalueze riscurile pe care le presupune locul de munc? al salariatei care anun?? c? este îns?rcinat?, precum ?i al salariatei care al?pteaz? ?i s? le informeze cu privire la acestea.
(4) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legisla?ia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de munc? de la celelalte niveluri.
Art. 34. – Patronul nu va refuza angajarea sau, dup? caz, men?inerea în munc? a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obliga?iilor de serviciu aferente posturilor existente.
Art. 35. – În cazul recomand?rilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salaria?ilor în alte locuri de munc? ?i, dup? caz, recalificarea acestora, în func?ie de posibilit??ile fiec?rei unit??i, care vor fi stabilite împreun? cu sindicatele.
Art. 36. – (1) În vederea îmbun?t??irii condi?iilor de munc?, în fiecare unitate din subordine unde exist? cel putin 50 salaria?i se va constitui un Comitet de s?n?tate ?i securitate în munc?, în conformitate cu prevederile legale.
(2) Comitetul de s?n?tate ?i securitate în munc? este constituit din reprezentan?ii desemna?i de sindicatele reprezentative din unitate, pe de o parte, ?i angajator sau reprezentan?ii s?i desemna?i, în num?r egal cu cel al reprezentan?ilor lucr?torilor, pe de alt? parte.
(3) Reprezentan?ii în comitetele de s?n?tate ?i securitate în munc? desemna?i de sindicatele reprezentative din unitate, poart? denumirea de lucr?tori delega?i ai salaria?ilor cu r?spunderi specifice în domeniul s?n?t??ii ?i securit??ii în munc? sau lucr?tori desemna?i.
(4) Lucr?torii delega?i prev?zu?i la alineatul precedent vor fi ale?i pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii. Ace?tia pot fi retra?i sau înlocui?i în acelea?i condi?ii în care au fost desemna?i.
(5) Timpul de munc? afectat activit??ii în comitetele de s?n?tate ?i securitate în munc? se consider? timp de lucru efectiv prestat ?i va fi prev?zut în contractul colectiv de munc? la nivel de unitate.
(6) Activitatea comitetelor de s?n?tate ?i securitate în munc? se va desf??ura în baza reglement?rilor-cadru în vigoare ?i a regulamentelor proprii.
Art. 37. – În scopul prevenirii ?i diminu?rii nivelului stresului la locul de munc?, angajatorul împreun? cu semnatarii contractului colectiv de munc? vor depune eforturile necesare în vederea transpunerii la nivelul unit??ii a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de munc?, astfel:
(1) În ceea ce prive?te con?inutul muncii:
a) se va urm?ri ca nivelul de competen??, aptitudinile ?i abilit??ile salaria?ilor s? corespund? cerin?elor locului de munc?;
b) condi?iile locului de munc? trebuie s? fie adaptate ergonomic, salaria?ilor;
c) salaria?ii vor fi informa?i ?i consulta?i ?i vor avea la dispozi?ie toate informa?iile necesare, care s? le permit? s? în?eleag? care sunt responsabilit??ile lor, conform fi?ei postului.
(2) În ceea ce prive?te controlul asupra muncii efectuate:
a) angajatorul va încuraja salariatul s?-?i utilizeze capacit??ile ?i ini?iativele la locul de munc?;
b) împreun? cu sindicatele angajatorul va stabili un sistem de stimulente pentru ca salaria?ii s? fie motiva?i în îndeplinirea cât mai bun? a sarcinilor de serviciu.
(3) În ceea ce prive?te gestionarea activit??ii la locul de munc?, prin contractele colective de munc? aplicabile se vor stabili intervalele de timp ?i modalit??ile practice de informare a salaria?ilor privind modific?rile ap?rute sau în curs de apari?ie, legate de condi?iile de munc?.
(4) În ceea ce prive?te rela?iile de munc?, prin grija Comitetului de s?n?tate ?i securitate în munc? ?i a Comisiei paritare, se vor analiza informa?iile legate de rele practici la locurile de munc? ?i se vor dispune m?suri corective

CAPITOLUL 4
Salarizarea ?i alte drepturi b?ne?ti ale salaria?ilor

Art. 38. – (1) Pentru munca prestat? în condi?iile prev?zute în contractul individual de munc?, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani reglementat de legisla?ia in vigoare la momentul efectu?rii pl??ii.
(2) Salariul cuprinde salariul de baz?, indemniza?iile, sporurile, precum ?i alte adaosuri prev?zute de legea unic? de salarizare din sistemul bugetar aflat? in vigoare la momentul încheierii contractului colectiv.
Art. 39. – (1) Formele de organizare a muncii se stabilesc prin regulamentul intern in acord cu sindicatele si cu standardele ocupa?ionale ?i cu contractul colectiv de munc? la nivel na?ional in func?ie de specificul fiec?rei unit??i.
Art. 40. – (1) Salarizarea personalului din asisten?a social? este stabilit? de prevederile legii unice de salarizare nr 330/2009, si /sau de standardele de cost corespunz?toare ocupa?iei respective. Salarizarea ce urmeaz? s? se aplice fiec?rei activit??i ?i profesii desf??urate in cadrul unit??ilor de asisten?? social? va corespunde grilei de salarizare elaborate anual de Guvern ?i Ministerul Muncii, in urma negocierii cu sindicatele.

Art. 41. – (1) Sporurile care se acord? personalului contractual din institu?ie sunt ele de care beneficiaz? salaria?ii din asisten?a social? la momentul incheierii contractului colectiv, conform prevederilor din legea unic? de salarizare nr. 330/2009, neputând face in cazul de fa??, conform prevederilor acelea?i legi, obiectul unei negocieri colective.
(2) Sporurile minime ce se acord? în condi?iile prezentului contract sunt:
a) pentru orele lucrate în zilele libere ?i în zilele de s?rb?tori legale ce nu au fost compensate corespunz?tor cu ore libere pl?tite, se acord? un spor de 100% din salariul de baz?, in condi?iile art. 5 din anexa 2 a legii unice de salarizare din sistemul bugetar.
b) pentru vechime în munc?, minimum 5% pentru 3 ani vechime ?i maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de baz? conform Codului Muncii ;
c) pentru lucrul în timpul nop?ii, 25% din salariul de baz?;
d) sporul de incodare psihic? de 20% din salariu de baz?;

Art. 42. – (1) Adaosurile la salariu ?i premiile lunare sau anuale care pot fi acordate salaria?ilor in condi?iile stabilite de Guvern prin acte normative sunt :
a) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o propor?ie de 2% din fondul de salarii realizat lunar ?i cumulat, se pot acorda ca drept al prezentului contract, dac? exist? fonduri disponibile in buget ?i reglement?ri legale in vigoare care s? permit? acest lucru.
b) tichetele de mas?, tichetele cadou, tichetele de cre?? ?i alte instrumente similare acordate conform prevederilor legale se pot acorda ca drept al prezentului contract dac? exist? fonduri disponibile in buget ?i reglement?ri legale in vigoare care s? permit? acest lucru.
c) al XIII – lea salariu se poate acorda dac? exist? fonduri disponibile in buget ?i reglement?ri legale in vigoare care s? permit? acest lucru.
d) o sum? de 200 de lei pe lun? reprezentand drepturi pentru refacerea capacit??ii de munc?.
2) In momentul de fa?? acordarea drepturilor mentionate la art. 42 (1) lit.a, b ?i c este restric?ionat? prin legea unic? de salarizare.
3) În situa?iile în care, în privin?a drepturilor ce decurg din art. 42 (1) lit.a, b ?i c ale prezentului contract colectiv de munc?, intervin reglement?ri legale favorabile acord?rii lor, acestea vor fi acordate salaria?ilor.
Art. 43. – (1) Angajatorul va asigura condi?iile necesare realiz?rii de c?tre fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de munc? stabilit.
(2) În situa?ia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, par?ial sau total, condi?iile necesare realiz?rii sarcinilor de serviciu, el este obligat s? pl?teasc? salaria?ilor salariul de baz? pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
(3) În cazuri excep?ionale, când din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost întrerupt?, salaria?ii vor primi 75% din salariul de baz? individual avut, cu condi?ia ca încetarea lucrului s? nu se fi produs din vina lor ?i dac? în tot acest timp au r?mas la dispozi?ia unit??ii.
(4) În cazurile prev?zute la alin. 3, salaria?ii beneficiaz? ?i de celelalte drepturi prev?zute de lege pentru astfel de situa?ii.
(5) În cazul în care din motive obiective este necesar? reducerea sau întreruperea temporar? a activit??ii, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea relu?rii ei, unitatea, cu acordul sindicatelor, poate acorda concediu f?r? plat?.
Art. 44. – Plata salariilor se face periodic in data de 12 ale fiec?rei luni.
Art. 45. – Salaria?ii unit??ilor trimi?i în delega?ie în ?ar? sau str?in?tate vor beneficia de urm?toarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport, de asigurare ?i a costului caz?rii, potrivit condi?iilor stabilite prin contractele colective de munc? la celelalte niveluri;
b) diurn? de deplasare, al c?rei cuantum se stabile?te prin negociere la nivel de ramur?, grupuri de unit??i sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplic? la institu?iile publice.
Art. 46. – Salaria?ii unit??ilor trimi?i în deta?are beneficiaz? de drepturile de delegare prev?zute la art. 45. În cazul în care deta?area dep??e?te 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se pl?te?te o indemniza?ie egal? cu 50% din salariul de baz? zilnic. Aceast? indemniza?ie se acord? propor?ional cu num?rul de zile ce dep??e?te durata neîntrerupt? de 30 de zile.
Art. 47. – Persoanele deta?ate î?i men?in toate drepturile pe care le-au avut la data deta??rii, cu excep?ia celor privind igiena ?i protec?ia muncii, chiar dac? la locul de munc? unde sunt deta?ate acestea nu se mai reg?sesc. Dac? la locurile de deta?are, drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acord? ?i alte drepturi, persoanele deta?ate beneficiaz? de acestea, inclusiv de toate drepturile privind protec?ia ?i igiena muncii, corespunz?toare noului loc de munc?.
Art. 48. – (1) Toate drepturile b?ne?ti cuvenite salaria?ilor se pl?tesc înaintea oric?ror obliga?ii b?ne?ti ale unit??ii.
(2) În caz de faliment sau lichidare judiciar?, salaria?ii au calitatea de creditori privilegia?i, iar drepturile lor b?ne?ti constituie crean?e privilegiate, urmând s? fie pl?tite integral, înainte de a-?i revendica cota-parte ceilal?i creditori.
Art. 49. – Angajatorii vor ?ine o eviden?? în care s? se men?ioneze activitatea desf??urat? în baza contractului individual de munc? ?i drepturile de care salaria?ii au beneficiat ?i le vor elibera dovezi despre acestea.
Art. 50. – Salaria?ii care se pensioneaz? pentru limit? de vârst? primesc o indemniza?ie egal? cu cel pu?in dou? salarii de baz? avute în luna pension?rii.
Art. 51. – În afar? de ajutoarele prev?zute de lege, la care au dreptul, salaria?ii vor beneficia ?i de urm?toarele ajutoare:
a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de cel pu?in dou? salarii medii lunare pe unitate;
b) dac? decesul a survenit din cauza unui accident de munc?, a unui accident în leg?tur? cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel pu?in 3 salarii medii pe unitate;
c) un salariu mediu pe unitate, pl?tit de aceasta mamei, pentru na?terea fiec?rui copil; dac? mama nu este salariat?, so?ul acesteia beneficiaz? de plata unui salariu mediu pe unitate;
d) un salariu mediu pe unitate pl?tit de unitate la decesul so?ului sau so?iei ori la decesul unei rude de gradul I aflate în între?inerea salariatului.

CAPITOLUL 5
Concedii ?i zile libere

Art. 52. – (1) În fiecare s?pt?mân?, salariatul are dreptul, de regul?, la 2 zile consecutive de repaus s?pt?mânal.
(2) Repausul s?pt?mânal se acord?, de regul?, sâmb?ta ?i duminica.
(3) În cazul în care activitatea de la locul de munc?, în zilele de sâmb?t? ?i duminic?, nu poate fi întrerupt?, zilele de repaus s?pt?mânal pot s? fie acordate ?i în alte zile ale s?pt?mânii sau cumulat pe o perioad? mai mare.
Art. 53. – (1) Zilele de s?rb?toare legal? în care nu se lucreaz? sunt:
– 1 ?i 2 ianuarie;
– prima ?i a doua zi de Pa?te;
– 1 Mai;
– 1 Decembrie;
– prima ?i a doua zi de Cr?ciun;
– 2 zile pentru fiecare dintre cele dou? s?rb?tori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele cre?tine, pentru persoanele apar?inând acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de c?tre angajator.
Art. 54. – (1) În cazurile în care durata zilnic? a timpului de munc? este mai mare de 6 ore, salaria?ii au dreptul la pauz? de mas? ?i la alte pauze în condi?iile stabilite prin contractele colective de munc? ?i/sau regulamentele interne aplicabile.
(2) Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru luarea mesei, cu o durat? de 15 minute, se include în programul de lucru.
(3) Tinerii în vârst? de pân? la 18 ani beneficiaz? de o pauz? de mas? de cel pu?in 30 de minute în cazul în care durata zilnic? a timpului de munc? este mai mare de 4 ore ?i jum?tate.
Art. 55. – Salaria?ii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Prioritate la decalarea progamului de lucru o au naveti?tii ?i mamele cu copii mici care nu beneficiaz? de cre?? sau c?min.
Art. 56. – (1) Salaria?ii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihn? pl?tit, de minimum 21 de zile lucr?toare.
(2) Fac excep?ie de la prevederile alin. 1:
a) salaria?ii care au vârsta sub 18 ani au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu pl?tit de 24 de zile lucr?toare;
b) salaria?ii nou-angaja?i, pentru primul an de activitate înscris în cartea de munc?, au dreptul la un concediu de odihn? pl?tit cu o durat? minim? de 20 de zile lucr?toare.
Art. 57. – (1) În fiecare an calendaristic, salaria?ii încadra?i în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihn? suplimentar cu o durat? de 3 zile, iar salaria?ii nev?z?tori, cu o durat? de 6 zile.
Art. 58. – Salaria?ii care î?i desf??oar? activitatea în unit??i de asisten?â social? în condi?ii de stres deosebite beneficiaz? de concedii de odihn? suplimentare de 4 zile pe an. Lista unit??ilor de asisten?? social? unde se aplic? zilele de concediu suplimentar de odihn? se reg?se?te in anexa 5 a prezentului contract colectiv de munc?.
Art. 59. – (1) Pe durata concediului de odihn?, salaria?ii vor primi o indemniza?ie ce reprezint? media zilnic? a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii în care este efectuat concediul, multiplicat? cu num?rul de zile de concediu.
(2) Indemniza?ia de concediu nu poate fi mai mic? decât salariul de baz?, sporul de vechime ?i indemniza?ia pentru func?ia de conducere, luate împreun?, corespunz?tor num?rului de zile de concediu.
(3) In cazul in care exist? fonduri disponibile si reglement?ri legale favorabile, salaria?ii vor putea beneficia inainte de plecarea in concediu de o prim? de vacan??.
(4) Indemniza?ia de concediu ?i, dup? caz, prima de vacan?? se pl?tesc înainte de plecarea în concediu.
(5) Orice conven?ie prin care se renun?? total sau în parte la dreptul la concediul de odihn? este interzis?.
(6) Asisten?ii maternali pot opta pentru efectuarea concediului de odihn? cumulat la sf?r?itul perioadei pentru care a fost atestat.
Art. 60. – (1) Concediul anual de odihn? va putea fi frac?ionat la solicitarea salariatului; una din frac?iuni va trebui s? fie de cel pu?in 15 zile lucr?toare. Cealalt? parte va trebui acordat? ?i luat? pân? la sfâr?itul anului în curs. Salariatul are prima op?iune in alegerea perioadei din an in care î?i va desf??ura concediul de odihn?.
(2) Când din motive neimputabile salariatului, acesta nu ?i-a efectuat integral concediul de odihn? pe anul în curs, restul de concediu se va acorda pân? la sfâr?itul anului urm?tor, în perioada solicitat? de salariat.
Art. 61. – (1) Salaria?ii au dreptul la zile libere pl?tite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situa?ii, dup? cum urmeaz?:
a) c?s?toria salariatului – 5 zile;
b) c?s?toria unui copil – 2 zile;
c) na?terea unui copil – 5 zile + 10 zile dac? a urmat un curs de puericultur?;
d) decesul so?ului, copilului, p?rin?ilor, socrilor – 3 zile;
e) decesul bunicilor, fra?ilor, surorilor – 1 zi;
f) donatorii de sânge – conform legii;
g) la schimbarea locului de munc? în cadrul aceleia?i unit??i, cu mutarea domiciliului în alt? localitate – 5 zile.
(2) Salaria?ii au dreptul la 30 de zile concediu f?r? plat?, acordat o singur? dat?, pentru preg?tirea ?i sus?inerea lucr?rii de diplom? în înv???mântul superior. Acest concediu se poate acorda ?i frac?ionat, la cererea salariatului.
(3) Pentru rezolvarea unor situa?ii personale, salaria?ii au dreptul la concedii f?r? plat? pentru situa?ii bine motivate.
Art. 62. – (1) În afara concediului legal pl?tit pentru îngrijirea copiilor în vârst? de pân? la doi ani, salariata mam? poate beneficia de înc? un an concediu f?r? plat?.
(2) Pe perioada în care salariata se afl? în concediul prev?zut la alin. 1, nu i se va putea desface contractul de munc?, iar în postul s?u nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de munc? pe durat? determinat?.
Art. 63. – Cererile salaria?ilor pentru bilete de odihn? ?i tratament balnear se adreseaz? sindicatului. Membrii de sindicat au dreptul la reduceri de tarif preferen?iale fa?? de tarifele standard ale hotelierilor.
Art. 64. – Beneficiarii biletelor de tratament balnear ?i de odihn? din institu?iile publice vor suporta o contribu?ie b?neasc? diferen?iat? în func?ie de salariul de baz? ?i de sezon, contribu?ie calculat? conform legii.
Art. 65. – Contravaloarea biletelor acordate salaria?ilor trimi?i în sta?iuni pentru recuperare în urma unor accidente de munc? ?i tratarea unor boli profesionale se suport? în condi?iile legii,
Art. 66. – În cazul în care salariata se afl? în concediu de maternitate, unitatea va compensa, pe o anumit? perioad?, diferen?a dintre salariul de baz? individual avut ?i indemniza?ia legal? la care are dreptul. .
Art. 67. – În caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru cre?terea copilului pân? la doi ani se vor acorda tat?lui, dac? acesta are copilul în îngrijire.
Art. 68. – În cazul decesului mamei, tat?l copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul f?r? plat? neutilizat de mam? pân? la data decesului acesteia, cu drepturile prev?zute la art. 62.

CAPITOLUL 6
Contractul individual de munc?

Art. 69. – (1) Contractul individual de munc? este contractul în temeiul c?ruia o persoan? fizic?, denumit? salariat, se oblig? s? presteze munc? pentru ?i sub autoritatea unui angajator, persoan? fizic? sau juridic?, în schimbul unei remunera?ii denumite salariu.
(2) În vederea stabilirii concrete a drepturilor ?i obliga?iilor salaria?ilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de munc? (CIM).
Art. 70. – (1) Încheierea CIM se face pe baza condi?iilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cet??eanului ?i numai pe criteriul aptitudinilor ?i competen?ei profesionale.
(2) Angajatorul se oblig? s? aduc? la cuno?tin?a salaria?ilor posturile disponibile ?i condi?iile de ocupare a lor.
(3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dac? un salariat ?i o persoan? din afara unit??ii ob?in acelea?i rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(4) Salariatul c?ruia i-a încetat calitatea de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobândirii capacit??ii de munc?, va fi reintegrat, pe cât posibil, în func?ia avut? la data pierderii capacit??ii de munc?.
Art. 71. – (1) Încheierea CIM se va face pe perioad? nedeterminat?. Dac? salariatul solicit? asisten?? din partea organiza?iei sindicale, aceasta se poate acorda.
(2) Contractele individuale de munc? se pot încheia ?i pe durat? determinat?, în cazurile ?i în condi?iile prev?zute de lege.
(3) CIM va cuprinde cel pu?in clauzele prev?zute în anexa nr. 3.
(4) Contractele individuale de munc? se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaz?.
Art. 72. – (1) CIM se poate modifica în ceea ce prive?te felul muncii, locul muncii ?i drepturile salariale prin acordul p?r?ilor sau din ini?iativa uneia dintre p?r?i, în cazurile prev?zute de Codul muncii.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu d? dreptul celui care angajeaz? de a proceda la desfacerea unilateral? a CIM pentru acest motiv.
(3) Delegarea ?i deta?area salaria?ilor se fac în condi?iile prev?zute de lege, cu drepturile prev?zute în prezentul contract.
Art. 73. – Executarea CIM se suspend? în cazurile prev?zute de lege în mod expres, precum ?i pe perioada exercit?rii unei func?ii eligibile remunerate de organiza?ia în care salariatul î?i desf??oar? activitatea pe timpul mandatului.
Art. 74. – (1) Încetarea CIM poate avea loc – în condi?iile prev?zute de lege – printr-unul din urm?toarele moduri:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului p?r?ilor, la data convenit? de acestea;
c) ca urmare a voin?ei unilaterale a uneia dintre p?r?i, în cazurile ?i condi?iile limitative prev?zute de lege.
(2) În cazurile în care unitatea este obligat?, potrivit legii, s? acorde un preaviz la desfacerea contractului de munc?, durata preavizului va fi de 20 de zile lucr?toare.
(3) În perioada preavizului, salaria?ii au dreptul s? absenteze patru ore pe zi de la programul unit??ii, pentru a-?i c?uta un loc de munc?, f?r? ca aceasta s? afecteze salariul ?i celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condi?iile stabilite de angajator.
Art. 75. – (1) Sub sanc?iunea nulit??ii absolute, nici o sanc?iune nu poate fi dispus? mai înainte de efectuarea unei cercet?ri disciplinare prealabile.
(2) Pentru cercetarea abaterii disciplinare ?i propunerea sanc?iunii, angajatorul constituie o comisie. Din comisie va face parte f?r? drept de vot, în calitate de observator, ?i un reprezentant al organiza?iei sindicale al c?rei membru este salariatul cercetat.
(3) Comisia îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel pu?in 5 zile lucr?toare înainte. Convocarea va indica cel pu?in motivul, data, ora ?i locul întrevederii.
(4) În cadrul cercet?rii se vor stabili faptele ?i urm?rile acestora, împrejur?rile în care au fost s?vâr?ite, precum ?i orice date concludente pe baza c?rora s? se poat? stabili existen?a sau inexisten?a vinov??iei. Ascultarea ?i verificarea ap?r?rilor salariatului cercetat sunt obligatorii.
(5) Neprezentarea salariatului la convocarea f?cut? în condi?iile prev?zute la alin. (4) f?r? un motiv obiectiv d? dreptul angajatorului s? dispun? sanc?ionarea, f?r? efectuarea cercet?rii disciplinare prealabile.
(6) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea urm?toarelor aspecte:
a) împrejur?rile în care fapta a fost s?vâr?it?;
b) gradul de vinov??ie a salariatului;
c) consecin?ele abaterii disciplinare;
d) comportarea general? în serviciu a salariatului;
e) eventualele sanc?iuni disciplinare suferite anterior de c?tre acesta.
(7) Salariatul are dreptul s? cunoasc? toate actele ?i faptele cercet?rii ?i s? solicite în ap?rare probele pe care le consider? necesare.
(8) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sanc?iuni disciplinare dup? finalizarea cercet?rii.
(9) Lucr?rile comisiei de disciplin? se consemneaz? într-un registru de procese-verbale.
(10) La stabilirea sanc?iunii se va ?ine seama de cauzele ?i gravitatea faptei, de împrejur?rile în care fapta a fost comis?, de gradul de vinov??ie a salariatului, de eventualele sanc?iuni disciplinare suferite anterior de c?tre acesta.
(11) În baza propunerii comisiei de disciplin? angajatorul va emite decizia de sanc?ionare.
Art. 76. – (1) CIM nu poate fi desf?cut din ini?iativa celui care angajeaz?, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de munc? au fost prev?zute asemenea interdic?ii.
(2) Desf??urarea activit??ii sindicale, precum ?i apartenen?a la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea CIM din ini?iativa unit??ii.
(3) Pe o perioad? de minimum 6 luni de la reluarea activit??ii, considerat? perioad? de readaptare, salaria?ii care au beneficiat de concediu de maternitate ?i/sau de concediu legal pl?tit pentru îngrijirea copilului în vârst? de pân? la 2 ani nu vor putea fi concedia?i pentru motivul de necorespundere profesional? prev?zut de Codul muncii.
Art. 77. – (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesional?, cu respectarea procedurii de evaluare prealabil?, stabilit? prin prezentul contract colectiv de munc?.
(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesional? se face de c?tre o comisie numit? de c?tre angajator. Din comisie va face parte ?i un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta, al c?rui membru este salariatul în cauz?.
(3) Comisia va convoca salariatul ?i îi va comunica acestuia în scris, cu cel pu?in 15 zile înainte:
a) data, ora exact? ?i locul întrunirii comisiei;
b) modalitatea în care se va desf??ura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect activit??ile prev?zute în fi?a postului salariatului în cauz?.
(5) În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai în m?sura în care salariatul în cauz? a f?cut obiectul form?rii profesionale în respectiva materie.
(6) Necorespunderea profesional? poate fi sus?inut? de comisie prin dovezi de îndeplinire necorespunz?toare a sarcinilor profesionale, prin examinare scris?, oral?, practic? ?i alte probe.
(7) În cazul în care salariatul î?i pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura, în limitele disponibile, un alt loc de munc?. În situa?ia în care nu dispune de astfel de posibilit??i, angajatorul va apela la autoritatea public? local? pentru ocuparea for?ei de munc?, în vederea solu?ion?rii.
(8) În cazul în care, în urma examin?rii, salariatul este considerat necorespunz?tor profesional de c?tre comisie, acesta are dreptul de a contesta hot?rârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare.
(9) Dac? salariatul nu a formulat contesta?ia în termenul prev?zut la alin. (8) sau dac? dup? formularea contesta?iei ?i reexaminarea hot?rârii comisiei, aceasta este men?inut?, angajatorul poate emite ?i comunica decizia de desfacere a contractului individual de munc? al salariatului, pentru motive de necorespundere profesional?. Decizia astfel emis? va con?ine rezultatul cercet?rii prealabile a salariatului în cauz?.
Art. 78. – (1) La încetarea contractului individual de munc? din motive ce nu ?in de persoana salariatului, angajatorul va acorda acestuia o compensa?ie de cel pu?in un salariu lunar, în afara drepturilor cuvenite la zi.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci când încetarea contractului individual de munc? a intervenit ca urmare a unor motive ce nu ?in de persoana salariatului.
Art. 79. – În cazul în care unitatea este pus? în situa?ia de a efectua concedieri colective, p?r?ile convin asupra respect?rii urm?toarelor principii:
a) angajatorul va pune la dispozi?ia sindicatului justificarea tehnico-economic? în leg?tur? cu m?surile privind posibilit??ile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesional? etc.;
b) justificarea tehnico-economic?, împreun? cu obiec?iile ?i propunerile sindicatului, va fi supus? spre analiz? ?i avizare consiliului de administra?ie sau, dup? caz, adun?rii generale;
c) în cazul în care angajatorul inten?ioneaz? s? efectueze concedieri colective, acesta are obliga?ia de a ini?ia, în timp util ?i în scopul ajungerii la o în?elegere, în condi?iile prev?zute de lege, consult?ri cu sindicatul sau, dup? caz, cu reprezentan?ii salaria?ilor, cu privire cel pu?in la:
• metodele ?i mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a num?rului de salaria?i care vor fi concedia?i;
• atenuarea consecin?elor concedierii prin recurgerea la m?suri sociale care vizeaz?, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesional? a salaria?ilor concedia?i.
Prin sintagma timp util se în?elege:
– la întreprinderile cu un efectiv sub 100 de salaria?i, cu 15 zile înainte de notificarea prev?zut? la art. 711 din Codul muncii, cu modific?rile ulterioare;
– la întreprinderile cu 101 – 250 de salaria?i, cu 20 de zile înainte de notificarea prev?zut? la art. 711 din Codul muncii, cu modific?rile ulterioare;
– la întreprinderile cu peste 250 de salaria?i, cu 30 de zile înainte de notificarea prev?zut? la art. 711 din Codul muncii, cu modific?rile ulterioare.
Art. 80. – (1) În situa?ia în care disponibiliz?rile de personal nu pot fi evitate, conducerea unit??ii va comunica în scris fiec?rui salariat al c?rui post urmeaz? a fi desfiin?at dac? i se ofer? sau nu un alt loc de munc? ori cuprinderea într-o form? de recalificare profesional? în vederea ocup?rii unui post în aceea?i unitate.
(2) În cazurile în care salaria?ilor nu li se pot oferi alte locuri de munc? ori ace?tia refuz? locul de munc? oferit sau cuprinderea într-o form? de recalificare, conducerea unit??ii le va comunica în scris termenul de preaviz, în condi?iile prev?zute în prezentul contract colectiv de munc?.
(3) Pentru situa?ia în care se efectueaz? concedieri colective se va acorda fiec?rui salariat 2 salarii nete,
(4) La stabilirea num?rului efectiv de salaria?i concedia?i colectiv vor fi lua?i în calcul ?i acei salaria?i c?rora le-au încetat contractele individuale de munc? din ini?iativa angajatorului, din motive ce nu au leg?tur? cu persoana salariatului, cu condi?ia existen?ei a cel pu?in 5 concedieri de aceast? natur?, cu cel pu?in 30 de zile înaintea expir?rii perioadei prev?zute la art. 79, lit. c), din prezentul contract.
Art. 81. – (1) La aplicarea efectiv? a reducerii de personal, dup? reducerea posturilor vacante de natura celor desfiin?ate, m?surile vor afecta în ordine:
a) CIM ale salaria?ilor care cumuleaz? dou? sau mai multe func?ii, precum ?i ale celor care cumuleaz? pensia cu salariul;
b) CIM ale persoanelor care îndeplinesc condi?iile de vârst? standard ?i stagiu de cotizare ?i nu au cerut pensionarea în condi?iile legii;
c) CIM ale persoanelor care îndeplinesc condi?iile de pensionare la cererea lor.
(2) La luarea m?surii de desfacere a CIM pentru motive ce nu ?in de persoana salariatului vor fi avute în vedere urm?toarele criterii minimale:
a) dac? m?sura ar putea afecta doi so?i care lucreaz? în aceea?i unitate, se desface contractul de munc? al so?ului care are venitul cel mai mic, f?r? ca prin aceasta s? se poat? desface contractul de munc? al unei persoane care ocup? un post nevizat de reducere;
b) m?sura s? afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în între?inere;
c) m?sura s? afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii, b?rba?ii v?duvi sau divor?a?i care au în îngrijire copii, pe între?in?torii unici de familie, precum ?i pe salaria?ii, b?rba?i sau femei, care mai au cel mult 3 ani pân? la pensionare la cererea lor.
(3) În cazul în care m?sura desfacerii CIM ar afecta un salariat care a urmat o form? de calificare sau de perfec?ionare a preg?tirii profesionale ?i a încheiat cu unitatea un act adi?ional la contractul de munc?, prin care s-a obligat s? presteze o activitate într-o anumit? perioad? de timp, administra?ia nu-i va putea pretinde acestuia desp?gubiri pentru perioada r?mas? nelucrat? pân? la împlinirea termenului, dac? m?sura desfacerii contractului de munc? nu-i este imputabil?.
(4) În ipoteza în care dou? sau mai multe persoane salariate sunt în aceea?i situa?ie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor. Dac? sindicatele ?i angajatorul nu reu?esc s? se pun? de comun acord departajarea se va face prin concurs. Din comisia de evaluare va face parte si un membru al sindicatului reprezentativ.
Art. 82. – (1) Unitatea care î?i extinde sau î?i reia activitatea într-o perioad? de 9 luni de la luarea m?surilor de desfacere a contractului individual de munc? pentru motivele ce nu ?in de persoana salariatului are obliga?ia s? încuno?tin?eze în scris despre aceasta organiza?iile sindicale ?i s? fac? public? m?sura.
(2) Salaria?ii notifica?i în acest sens au la dispozi?ie un termen de maximum 10 zile lucr?toare de la data primirii comunic?rii, pentru a-?i manifesta expres consim??mântul cu privire la locul de munc? oferit.

CAPITOLUL 7
Formarea profesional?

Art. 83. – (1) P?r?ile în?eleg:
a) prin termenul de formare profesional? – orice procedur? prin care o persoan? dobânde?te o calificare atestat? printr-un certificat sau o diplom?, eliberate conform legii;
b) prin termenul de formare profesional? continu? – procedura prin care o persoan?, având deja o calificare ori o profesie, dobânde?te noi competen?e cognitive ?i func?ionale (deprinderi);
c) prin comitete sectoriale de formare profesional? – structuri de dialog social autonom, care dezvolt?, actualizeaz? ?i valideaz? calific?rile din ramura respectiv? de activitate.
(2) Formarea profesional? ?i formarea profesional? continu? cuprind ?i teme din domeniul rela?iilor de munc?, convenite între sindicate ?i angajatori.
(3) P?r?ile semnatare convin s? participe la elaborarea ?i utilizarea, pentru ramura lor de activitate, a sistemului de formare ?i evaluare bazat pe competen?e, s? completeze ?i s? elaboreze standardele ocupa?ionale.
(4) P?r?ile convin asupra necesit??ii ?i obligativit??ii perfec?ion?rii profesionale a tuturor categoriilor de salaria?i, inclusiv a liderilor sindicali sco?i din produc?ie, la expirarea mandatului.
(5) P?r?ile semnatare convin s? acorde întregul sprijin solicitat de c?tre cnfpa – ca autoritate na?ional? a calific?rilor – pentru elaborarea sistemului de standarde ocupa?ionale, bazat pe competen?e, ?i a calific?rilor care vor fi validate ?i introduse în Registrul na?ional al calific?rilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea ?i certificarea calific?rii salaria?ilor.
(6) Formarea profesional? a lucr?torilor se organizeaz? pentru ocupa?ii, meserii, specialit??i ?i profesii – numite la modul general ocupa?ii – cuprinse în “Clasificarea Ocupa?iilor din România” – COR, pe baza “standardelor ocupa?ionale” ?i a clasific?rilor elaborate de comitetele sectoriale.
(7) P?r?ile convin s? acorde întregul sprijin pentru înfiin?area comitetelor sectoriale pentru formare profesional? la nivelul ramurilor, a?a cum acestea sunt stabilite de legisla?ia în vigoare.
(8) P?r?ile convin s? acorde sprijin membrilor lor, pentru dezvoltarea activit??ii comitetelor sectoriale, precum ?i pentru dezvoltarea în sistem de parteneriat, la nivelul ramurilor de activitate, a unor activit??i proprii de formare profesional?, inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.
(9) Pe perioada în care particip? la programe de formare profesional? finan?ate de c?tre angajatori, lucr?torii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de munc? aplicabile, pentru program normal de lucru.
(10) Planul de formare profesional? convenit între p?r?i face parte din CCM aplicabil.
Art. 84. – (1) La încheierea contractelor colective de munc? la nivel de unit??i, pentru partea privind formarea profesional? se va ?ine seama cel pu?in de urm?toarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesar? formarea profesional?, a c?ilor de realizare; adoptarea programului anual ?i controlul aplic?rii acestuia se vor face de comun acord de c?tre sindicat ?i angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesional? a salaria?ilor se suport? de c?tre unit??i;
b) sindicatul va participa, prin împuternici?ii s?i, la orice form? de examinare organizat? în vederea absolvirii unui curs de formare profesional? în cadrul unit??ii;
c) în cazul în care unitatea urmeaz? s?-?i schimbe par?ial sau total profilul de activitate, aceasta va informa ?i va consulta sindicatul cu cel pu?in 2 luni înainte de aplicarea m?surii ?i va oferi propriilor salaria?i posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angaj?ri de for?? de munc? din afar?;
d) în cazul în care un salariat identific? un curs de formare profesional? pe care ar dori s?-l urmeze, organizat de un ter?, angajatorul va analiza cererea împreun? cu sindicatul, r?mânând la aprecierea angajatorului dac? ?i în ce condi?ii va suporta contravaloarea cursului;
e) salaria?ii care au încheiat acte adi?ionale la contractul individual de munc? ?i au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesional? mai mare de 60 de zile, cu scoaterea integral? din activitate, dac? p?r?sesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor, sunt obliga?i s? suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excep?ia cazurilor prev?zute de art. 81, alin. 3, propor?ional cu perioada nelucrat? din perioada stabilit? conform actului adi?ional la contractul individual de munc?.
(2) Programele adoptate conform alin. 1 vor fi aduse la cuno?tin?a tuturor salaria?ilor în termen de 3 zile de la adoptare, prin afi?are în interiorul unit??ii, în locuri adecvate ?i u?or accesibile pentru angaja?i.
(3) La stabilirea programelor de formare profesional?, angajatorul ?i sindicatele vor adopta m?surile necesare pentru încurajarea ?i înlesnirea particip?rii femeilor la acestea.

CAPITOLUL 8
Alte prevederi privind drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor
Rela?ia cu sindicatele

Art. 85. – P?r?ile se oblig? s? promoveze un climat optim de munc? in unitate ?i s? respecte prevederile legale cu privire la medierea conflictelor de munc? prev?zut? de Legea nr. 168/1999.
Art. 86. – (1) Colegiul Director are obliga?ia de a invita reprezentan?ii sindicatului reprezentativ s? participe la ?edin?ele sale, în condi?iile prev?zute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar f?r? drept de vot.
(2) În?tin?area reprezentan?ilor sindicali se va face cu cel pu?in 72 de ore înainte de ?edin??. Reprezentan?ilor sindicali li se va comunica ordinea de zi ?i li se va asigura accesul la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discu?ie.
Art. 87. -(1) Pentru fundamentarea ac?iunilor prev?zute la art. 30 din Legea nr. 54/2003 angajatorul va pune la dispozi?ia sindicatelor, ori va asigura acestora accesul la informa?iile ?i documentele necesare, reprezentan?ii sindicali având obliga?ia de a p?stra confiden?ialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
(2) Angajatorul ?i sindicatele î?i vor comunica reciproc ?i în timp util hot?rârile privind toate problemele importante în domeniul rela?iilor de munc?.
Art. 88. – (1) Reprezentan?ii ale?i ai organiza?iilor sindicale cu personalitate juridic?, care lucreaz? nemijlocit în unitate în calitate de salaria?i, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 3 zile pl?tite pentru activit??i sindicale, f?r? a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condi?ii normale, sau pot opta la suspendarea contractului individual de munc? pe toat? durata mandatului conform Codului Muncii.
(2) Persoanele din conducerea sindicatului care indeplinesc func?ia de pre?edinte sau vicepre?edinte au dreptul la 3 zile libere pl?tite in fiecare lun? pentru activit??ile sindicale.
(3) Activitatea sindical? va fi desf??urat? liber de c?tre membri, f?r? a pune in pericol desf??urarea normal? a sarcinilor de serviciu pe parcursul desf??ur?rii raporturilor de munc?.
(4) Pentru orice fel de activitate sindical? care necesit? ocuparea unui spa?iu al angajatorului cu alt? destina?ie decât cea pentru care se desf??oar? activitatea, sindicatul va notifica conducerea institu?iei in timp util spre a-i putea fi pus la dispozi?ie.
Art. 89. – (1) Unitatea va asigura în incinta sa, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spa?iul ?i mobilierul necesare, precum ?i acces la echipamentul de birotic? al unit??ii (fax, copiator ?i altele cu caracter administrativ).
(2) Baza material? cu destina?ie cultural-sportiv?, aflat? in administrarea institu?iei va putea fi folosit?, f?r? plat?, pentru ac?iuni organizate de sindicate, cu solicitarea acordului prealabil.
Art. 90. – Angajatorul va permite salaria?ilor s? urmeze cursurile de preg?tire pentru ac?iuni sindicale ?i rela?ii de munc? organizate de federa?iile ?i confedera?iile sindicale, timp de maxim 15 zile pe an pentru un num?r de membri stabilit dup? raportul 1 membru la 100 de salaria?i.
Art. 91. – (1) În aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 54/2003 – Legea sindicatelor, la cererea organiza?iilor sindicale, angajatorii vor re?ine ?i vor vira sindicatului cotiza?ia de sindicat pe statele lunare de plat?. Concomitent se va efectua ?i deducerea fiscal? a cotiza?iei din venitul lunar al membrului de sindicat, conform prevederilor legale.
(2) Re?inerea ?i deducerea fiscal? a cotiza?iei se fac pe baza cererii organiza?iei sindicale. Lista membrilor se înainteaz? angajatorului lunar ?i la începutul fiec?rui an de c?tre sindicat ?i va fi actualizat? ori de câte ori este nevoie, de c?tre acesta.
Art. 92. – (1) Angajatorii nu vor angaja salaria?i permanen?i, temporari sau cu program par?ial, în perioada declan??rii sau desf??ur?rii conflictelor colective de munc?, pe locurile de munc? ale salaria?ilor afla?i în conflict.
(2) În situa?ia declan??rii unor conflicte de munc?, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele ?i conducerea unit??ii au obliga?ia ca pe durata acestora s? protejeze patrimoniul unit??ii ?i s? asigure continuitatea activit??ii de supraveghere ?i educare, a c?rei oprire ar putea constitui un pericol pentru via?a sau s?n?tatea copiilor sau beneficiarilor de asisten?? social?, ori ar putea cauza pagube.
Art. 93. – Angajatorul se oblig? ca în contractele de asociere cu parteneri str?ini, sau de concesiune a unor activit??i de asisten?? social?, s? prevad? o clauz? prin care partea str?in? se oblig? s? respecte drepturile prev?zute în contractele colective de munc?.
Art. 94.- Angajatorul va respecta legile ?i normele interna?ionale referitoare la drepturile omului, discriminarea salaria?ilor la locul de munc? indiferent de cauz?, ?i nu va lua m?suri care s? conduc? la restrângerea acestor drepturi ?i libert??i pentru salaria?ii s?i.
Art. 95. – Angajatorul are dreptul de a stabili, în condi?iile legii, r?spunderea disciplinar? sau patrimonial? a salaria?ilor care se fac vinova?i de înc?lcarea normelor de disciplin? a muncii sau care aduc prejudicii unit??ii.
Art. 96. – (1) P?r?ile convin s? fac? eforturi în vederea promov?rii unui climat normal de munc? în unit??i, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de munc?, ale regulamentului intern, precum ?i a drepturilor ?i intereselor salaria?ilor ?i membrilor de sindicat.
(2) În ceea ce prive?te plângerile individuale ale salaria?ilor, legate de raporturile de serviciu, condi?ii de munc?, inclusiv a celor privind cazurile de violen?? sau h?r?uire sexual?, f?r? ca aceast? enumerare s? fie limitativ?, p?r?ile semnatare vor incerca rezolvarea situa?iei pe cale amiabil?, prin mediere, înainte de a se adresa justi?iei.
Art. 97. – Plângerile salaria?ilor în justi?ie adresate angajatorului nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de munc?.
În situa?iile în care apar divergen?e în leg?tur? cu executarea prevederilor contractelor colective, unit??ile ?i sindicatele vor încerca solu?ionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor r?mase în divergen?? se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramur?.

CAPITOLUL 9
Dispozi?ii finale

Art. 98. Prezentul contract colectiv de munc? cu toate clauzele sale este aplicabil tuturor salaria?ilor contractuali din institu?ie indiferent de profesie, felul muncii, locul muncii, sau apartenen?? sindical? in mod echitabil ?i f?r? discriminare.
Art. 99. – Angajatorul recunoa?te dreptul reprezentan?ilor organiza?iei sindicale reprezentative care a negociat contractul, de a verifica la locul de munc? modul în care sunt respectate drepturile salaria?ilor prev?zute în contractul colectiv de munc?.
Art. 100. – Executarea contractului colectiv de munc? este obligatorie pentru p?r?i din ziua inegistr?rii lui. Prezentul contract se completeaz? cu prevederile Codului muncii, ?i a legislsa?iei în vigoare privind salarizarea personalului bugetar.
Art. 101. – Drepturile prev?zute în contractele individuale de munc? nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractele colective de munc? sau a legii unice de salarizare aflat? in vigoare.
Art. 102. – Prevederile contractelor individuale de munc? existente la data intr?rii în vigoare a contractelor colective de munc? vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urm?.
Art. 103. (1) În conformitate cu prevederile art. 103 din C.C.M.U.N.N 2007-2010 salaria?ii asupra c?rora se întind efectele contractului colectiv de munc? negociat care nu sunt membri in nici un sindicat vor pl?ti o contribu?ie pentru desf??urarea negocierilor colective in cuantum de 0,9% din salariul brut dar nu mai mult de 9 lei.
(2) Membrii sindicatului negociator nu vor pl?ti aceast? contribu?ie deoarece negocierea contractului colectiv este un drept prev?zut de statut ?i câ?tigat prin calitatea de membru.
Art. 104 (1) Contribu?Ia pentru negociere va fi re?inut? salariatului in cauz? de c?tre angajator pe toat? durata contractului colectiv de munc? negociat, ?i va fi eviden?iat? distinct pe flutura?ul de salariu, fa?? de celelalte contribu?ii pl?tite de salariat.
(2) Sindicatul va crea un cont separat pentru colectarea acestei contribu?ii ?i va aduce la cuno?tin?a angajatorului nr de cont si banca la care s-a deschis contul.
Art. 105 (1) Gestiunea cotiza?iilor pentru negocierea colectiv? se va face de c?tre sindicat, conform prevederilor legale ?i statutare in vigoare ?i a hot?rârii organului de conducere a sindicatului luate in acest sens.
(2) Anual comisia de cenzori a sindicatului va verifica modul in care au fost gestionate fondurile colectate din contribu?ii ?i va emite un raport in acest sens.
Art. 106. – (1) Angajatorul ?i sindicatele se vor informa reciproc, în situa?ia în care de?in informa?ii, în leg?tur? cu proiecte de lege ?i modific?rile ce urmeaz? s? se produc? în organigrama institu?iei cu consecin?ele previzibile asupra salaria?ilor ?i cu m?surile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibiliz?rilor de personal determinate de aceste modific?ri.
(2) În toate situa?iile de reorganizare sau, dup? caz, de comasare, de transformare a unit??ilor, drepturile ?i obliga?iile prev?zute de prezentul contract colectiv de munc? se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste opera?iuni juridice.
Art. 107. – Împuternici?ii organelor de conducere ai angajatorului, precum ?i ai organiza?iilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre p?r?i, modul în care sunt respectate drepturile salaria?ilor prev?zute în contractul colectiv de munc?; angajatorii vor asigura intrarea acestora în unitate, în conformitate cu regulamentul intern, ?i protec?ia în unitate, pe durata verific?rii, cu respectarea normativelor în vigoare.
Art. 108. – Regulamentul intern se întocme?te de c?tre angajator împreun? cu sindicatele, conform legii ?i se aduce la cuno?tin?? salaria?ilor prin sedin??.
Art. 109. – P?r?ile semnatare sunt de acord ca prevederile referitoare la s?n?tate ?i securitate în munc?, salarizare, formare profesional?, f?r? ca aceast? enumerare s? fie limitativ?, s? se renegocieze anual, dar nu mai târziu de luna octombrie a fiec?rui an de valabilitate a prezentului contract colectiv de munc? pe toat? durata desf??ur?rii lui.

Art. 110. (1) Prezentul contract colectiv de munc? a fost semnat ast?zi, _____________ la Iasi, ?i produce efecte începând cu data înregistr?rii lui de c?tre una dintre p?r?i, în condi?iile prev?zute de art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996, republicat?, ?i va fi adus la cuno?tin?a salaria?ilor prin afi?area în unit??i, în locurile convenite cu organiza?iile sindicale.

(2) In termen de 30 de zile de la data inregistr?rii contractului colectiv de munc? p?r?ile semnatare vor nominaliza persoanele membre in comisiile de s?n?tate ?i securitate in munc?, comisia de disciplin?, comisia de paritate si comisiile de evaluare a perfoman?elor individuale in munc? de la nivelul fiec?rei unit??i.

(3) In termen de 30 de zile de la data inregistr?rii contractului colectiv de munc? partea sindical? semnatar?, al?turi celelalte sindicate din unitate, vor comunica angajatorului nominal persoanele din conducerea sindicatului care beneficiaz? de zile libere pl?tite pentru activit??i sindicale ?i locul unde î?i vor desf??ura activitatea.

P?r?i semnatare:

Din partea angajatorului: __________________
Din partea sindicatelor: Sindicatul Nova Vita prin pre?edinte C?t?lin Toma

Not?: Prezentul contract reprezint? propunerea sindicatului Nova Vita pentru urm?torii 4 ani. Acesta va fi supus unei negocieri ?i va suferi modific?ri pe parcurs, modific?ri ce v? vor fi aduse la cuno?tin?? in forma final? a contractului tot pe blog.