Articol publicat in: Politica


Concedierea mai simpl? a angaja?ilor neperforman?i, perioade mai lungi de prob? ?i contracte cu durata determinat? mai u?or de încheiat sunt principalele modific?ri ale Codului Muncii, aflat în dezbatere.

Criza for?eaz? rea?ezarea raporturilor de munc?. Performan?a, productivitatea angaja?ilor la costuri cât mai sc?zute sunt acum, mai mult decât înaintea crizei, în aten?ia angajatorilor. Criteriile economice trebuie s? stea înaintea celor de ordin social pentru ca afacerea s? r?mân? în picioare. De aceea, ?i presiunile companiilor pentru a ob?ine o legisla?ie a muncii mai flexibil? au crescut în ultima vreme.

În acest context, Guvernul a început discu?iile cu reprezentan?ii mediului de afaceri ?i ai sindicatelor pentru modificarea Codului muncii care „în momentul de fa?? îi protejeaz? excesiv pe angaja?i, în condi?iile în care cu greu pot fi sanctiona?i dac? nu performeaz? sau s?vâr?esc abateri disciplinare“, dup? cum afirm? avocatul Mihaela Sc?rl?tescu. La rândul s?u, avocatul Ioan Dumitra?cu, partener PeliFilip, spune c? „de mult timp exist? presiuni din partea organiza?iilor patronale ?i a marilor angajatori pentru a corecta sau echilibra unele prevederi din legisla?ie care îngreuneaz? rela?iile de munc?“. Întrucât dezbaterile sunt abia la început, exist? pe de o parte propunerile mediului de afaceri ?i ale avoca?ilor care, potrivit acestora, vor echilibra raportul dintre angaja?i ?i angajatori, iar pe de cealalt? opozi?ia sindicatelor care cred c? angajatorii vor primi prea mult? putere.

„Se propun, spre exemplu, majorarea perioadei de prob? pentru verificarea aptitudinilor salaria?ilor, extinderea duratei deleg?rii, mai pu?ine constrângeri pentru angajator în ceea ce prive?te concedierile, extinderea termenului în care se pot încheia contracte cu durat? determinat?. În acela?i timp, ar urma s? se introduc? ?i drepturi suplimentare pentru angaja?i, cum ar fi compensa?ii în caz de concediere “, precizeaz? ?erban Pâslaru, avocat asociat ?uca Zbârcea & Asocia?ii ?i coordonator al departamentului de dreptul muncii .

Propunerile mediului de afaceri

Potrivit reprezentan?ilor Amcham, exist? mai multe prevederi legislative care ar trebui analizate. Astfel, timpul de munc? ?i timpul de odihn? ar trebui negociate direct cu angajatul în func?ie de nevoile acestuia, contractele cu durata determinat? ar trebui s? fie mai u?or de încheiat ?i s? nu mai fie o excep?ie de la regula contractului cu durata nedeterminat?, a?a cum este în prezent. Totodat?, perioadele de prob? ar trebui s? fie mai lungi ?i s? poat? fi aplicate noilor angaja?i, indiferent de num?rul angaja?ilor supu?i anterior perioadei de prob? pentru acela?i post.

Contractul colectiv de munc? la nivel na?ional ar trebui abrogat, iar contractul colectiv pe ramur? ar trebui s? se aplice doar p?r?ilor semnatare, nu ?i celor care, de?i activeaz? în sectorul respectiv, nu au participat la negocieri.

Alte modific?ri ar trebui s? priveasc? înl?turarea obligativit??ii negocierilor colective la nivel de unitate, precum ?i a regulilor legate de reprezentativitatea cerut? pentru negocierea contractului colectiv de munc?.

Performan?a angaja?ilor

Schimbarea condi?iilor de pe pia?a muncii cauzat? de înr?ut??irea climatului economic impune, în consecin??, o regândire a drepturilor ?i obliga?iilor angaja?ilor ?i ale angajatorilor cu atât mai mult cu cât concedierile ?i, implicit, concuren?a acerb? pentru un loc de munc? sunt parte din cotidian.

Una dintre problemele frecvente, rezultate din dificult??ile economice ale companiilor de la începutul crizei, este cea a concedierilor.

În astfel de situa?ii, avocatul Ioan Dumitra?cu spune c? angajatorii ar vrea s? prevaleze criteriile de performan?? a salaria?ilor, ?i nu cele de ordin social. „În cazul unei restructur?ri, angajatorul trebuie s? poat? r?mâne cu salaria?ii cei mai buni din punct de vedere profesional, numai ace?tia, ?i nu colegii lor mai pu?in performan?i, putând s? conduc? la cre?terea economic? a angajatorului“, consider? reprezentan?ii Amcham.

„La prima vedere, se poate considera c? introducerea unui asemenea principiu este doar în beneficiul angajatorilor. Totu?i, instaurarea acestui principiu este în ajutorul activit??ii salaria?ilor performan?i, angajatorul va cre?te din punct de vedere economic ?i va putea crea noi locuri de munc?, degrevând astfel statul de suportarea cheltuielilor aferente presta?iilor sociale acordate persoanelor f?r? loc de munc? sau f?r? mijloace de între?inere. Angaja?ii vor fi motiva?i s? ating? performan?e cât mai bune pentru a-?i p?stra locul de munc?, for?a de munc? va câ?tiga astfel în competitivitate , prelungindu-?i perioada activ? pe pia?a for?ei de munc?“, explic? ace?tia.

În cazul în care aceste propuneri legislative vor avea câ?tig de cauz?, avoca?ii estimeaz? c? va cre?te num?rul de litigii de munc? în perioada imediat urm?toare aprob?rii noului act normativ.

„În momentul de fa??, angajatorul este blocat de prevederi birocratice în organizarea activit??ii sale. Desfiin?area unui post de munc? pentru motive ce ?in de randamentul activit??ii este greoaie ?i exist? riscul de a fi anulat? în instan??. Mai mult, de fiecare dat? când un angajat simte c? va fi cercetat disciplinar sau c? i se va desface contractul de munc? în mod abuziv î?i ia concedii medicale pentru suspendarea contractului de munc?“, afirm? avocatul Mihaela Sc?rl?tescu.

Sindicatele se simt amenin?ate

Dezbaterile dintre angajatori ?i sindicate se anun?? aprinse, cu atât mai mult cu cât sindicatele î?i simt amenin?at? pozi?ia, pe m?sur? ce apar ?i propuneri care vizeaz? direct organizarea ?i conducerea acestor institu?ii, cum ar fi cre?terea num?rului de membri pentru constituirea unui sindicat sau încetarea pl??ii salariului pe durata mandatului liderilor de sindicat.

De altfel, odat? cu modificarea Codului muncii, Guvernul vrea s? schimbe toat? legisla?ia din domeniu, inclusiv pe cea care reglementeaz? activitatea sindicatelor. De?i executivul anun?ase c? noul act normativ va fi aprobat în septembrie, proiectul este departe de a fi definitivat, iar ministrul muncii nu a prezentat înc? varianta proprie.

Angajatorii trebuie s? î?i poat? stabili propria politic? de personal ?inând cont de situa?ia economic? instabil?, f?r? a fi bloca?i în instan?e.
Mihaela Sc?rl?tescu, avocat

9.000 de dosare privind litigii de munc? au fost înregistrate în plus în primul trimestru din 2010 fa?? de media trimestrial? a anului trecut.
Sursa :Capital