Articol publicat in: Administratie


Bugetarii nu vor primi în 2011 salariile, indemniza?iile sau soldele lunare în func?ie de grila de salarizare , suma sporurilor ?i a compensa?iilor nu poate dep??i 30% din salariu, iar premiile lunare acordate celor care au rezultate deosebite vor fi plafonate la dou? salarii de baz? lunare pe an.
În nota de prezentare a proiectului de lege a salariz?rii, ob?inut? de MEDIAFAX, se arat? c? nu se aplic? din 2011 prevederea potrivit c?reia salariile de baz?, indemniza?iile lunare de încadrare ?i soldele func?iilor de baz? se stabilesc prin înmul?irea coeficien?ilor de ierarhizare corespunz?tor claselor de salarizare cu valoarea de referin?? a coeficientului de ierarhizare corespunz?tor clasei de salarizare 1, rotunjindu-se din leu în leu, în favoarea salariatului.

Valoarea de referin?? pentru coeficientul de ierarhizare se stabile?te anual

Valoarea de referin?? corespunz?toare coeficientului de ierahizare 1 din grila de salarizare se stabile?te anual prin lege, conform Legii responsabilit??ii fiscal bugetare 69/2010, la propunerea Ministerului muncii ?i Ministerului Finan?elor.

În cadrul noii grile de salarizare a bugetarilor au fost stabilite 110 clase de salarizare, c?rora le corespund coeficien?i de ierarhizare la un interval de 1.025.

Totodat?, legea salariz?rii unitare reglementeaz? situa?ia anumitor sporuri care au fost date sub forma unor sume compensatorii în anul 2010, stabilind c? în aceste cazuri se majoreaz? salariile de baz? cu câteva clase de salarizare succesive celei de?inute.

Premiile lunare ?i sporurile vor fi plafonate

Prin noua lege a fost stabilit ?i un plafon pentru premiile lunare ce pot fi acordate de ordonatorii de credite personalului care a realizat sau a participat direct la ob?inerea unor rezultate deosebite în activitatea institu?iei. Acest plafon a fost stabilit la 2% din cheltuielile cu personalul prev?zut în statul de func?ii, iar individual la nivelul a dou? salarii de baz? lunare pe an.

Astfel, coeficientul de ierarhizare prev?zut de noua lege pentru func?ia de auditor con?ine ?i sporul pentru complexitatea muncii, iar pentru persoanele care exercit? activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariul de baz? de?inut se majoreaz? cu patru clase de salarizare succesive.

Prin noua lege de salarizare a fost fixat ?i plafonul pentru sporuri, fiind prev?zut c? suma sporurilor, compensa?iilor ?i indemniza?iilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate dep??i 30% din suma salariilor de baz?, a soldelor sau salariilor func?iilor de baz? ori ale indemniza?iilor lunare de încadrare. Suma sporurilor, compensa?iilor ?i indemniza?iilor individuale nu poate dep??i 30% din salariul de baz?, solda, salariul func?iei de baz? sau indemniza?ia lunar? de încadrare.

Guvernul poate aproba dep??irea limitei de 30% pentru anumite categorii de personal ?i pentru condi?ii temporare de munc? ce fac necesar? acordarea unei pl??i suplimentare, cu respectarea limitei de maximum 30% pe totalul buget pentru fiecare ordonator principal de credite.

În nota de prezentare a proiectului de lege a salariz?rii se mai arat? c? pentru personalul din autorit??ile administra?iei publice centrale, structurile din subordinea acestor autorit??i ?i din institu?iile publice locale, nominalizat în echipele de proiecte finan?ate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum ?i din împrumuturi externe contractate ?i garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, se asigur? o majorare de pân? la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicate la salariul de baz? lunar, propor?ional cu timpul efectiv alocat realiz?rii activit??ilor pentru fiecare proiect.

Salarizarea personalului autorit??ilor ?i institu?iilor publice care ?i-au schimbat regimul de finan?are – în conformitate cu dispozi?iile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autorit??i ?i institu?ii publice, ra?ionalizarea cheltuielilor publice, sus?inerea mediului de afaceri ?i respectarea acordurilor cadru cu CE ?i FMI – din institu?ii finan?ate integral din venituri proprii în institu?ii finan?ate integral sau par?ial de la bugetul de stat se realizeaz? potrivit prevederilor contractelor colective de munc? legal încheiate, pân? la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.

Totodat?, în nota de prezentare a proiectului se mai arat? c? pentru func?iile de conducere au r?mas dou? grade de încadrare, la fel ca în prezent, coeficien?ii de ierarhizare din anexele legii unitare cuprinzând sporul de vechime în munc? la valoarea maxim?. Încadrarea în cele dou? grade se realizeaz? prin ordonatorul de credite în raport cu nivelul preg?tirii profesionale, r?spunderea în munc? ?i experien??, precum ?i cu nivelul de complexitate a activit??ii specifice fiec?rui spor.

Noua legea reglementeaz? ?i situa?ia personalului care ocup? func?ii de conducere pentru care condi?ia este de studii superioare ?i care nu au absolvit studii de acest nivel. Astfel, aceste persoane vor beneficia de salariile de baz? prev?zute de lege pentru aceste func?ii, diminuate cu 10 clase de salarizare.

Persoanele care la data intr?rii în vigoare a legii ocup? func?ii de conducere vor beneficia de o perioad? tranzitorie de cinci ani în care s? ob?in? nivelul de studii impus de lege pentru exercitarea acestor func?ii. Dac? dup? cei cinci ani condi?iile de studii nu sunt îndeplinite, persoanele respective vor fi încadrate pe func?ii de execu?ie existente în statul de func?ii al ordonatorului de credite.

Totodat?, prin noul act normativ se simplific? procedura de elaborare ?i avizare a regulamentelor privind acordarea sporului pentru condi?iile de munc?, ce vor fi elaborate de c?tre fiecare din ministerele coordonatoare ale celor ?apte domenii de activitate bugetar? – administra?ie, s?n?tate, înv???mânt, justi?ie, cultur?, diploma?ie, ap?rare, ordine public? ?i siguran?? na?ional?, precum ?i de c?tre autorit??ile publice centrale autonome. Acestea se aprob? prin hot?rârea Guvernului, la propunerea fiec?ruia dintre ministerele coordonatoare sau autorit??ile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii ?i al Ministerului Finan?elor Publice ?i cu consultarea federa?iilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.

Proiectul legii salariz?rii unitare se va afla luni, 22 noiembrie, pe masa Birourilor Permanente ale celor dou? Camere ale Parlamentului, pentru stabilirea calendarului de angajare a r?spunderii Guvernului, a anun?at, luni, la postul public de televiziune, premierul Emil Boc.

El a precizat c? documentul va include, practic, dou? legi, respectiv o lege-cadru privind grila de salarizare, cu coeficiente de departajare între 1 ?i 15 de la cel mai mic la cel mai mare salariu, ?i o lege de aplicare a salariz?rii pentru anul 2011.