Articol publicat in: Politica


Potrivit proiectului de modificare a Codului Muncii, ob?inut de MEDIAFAX, perioada pentru care poate fi încheiat un contract individual de munc? pe durat? determinat? va cre?te de la cel mult doi ani la trei ani, iar un astfel de contract va putea fi prelungit ?i dup? expirarea termenului, “pentru perioada realiz?rii unui proiect, program sau lucr?ri”.

Durata maxim? legal? a timpului de munc? nu poate dep??i 48 de ore pe s?pt?mân?, inclusiv orele suplimentare. Prin excep?ie, durata timpului de munc?, ce include ?i orele suplimentare, poate fi prelungit? peste 48 de ore pe s?pt?mân?, cu condi?ia ca media orelor de munc?, calculat? pe o perioad? de referin?? de 4 luni calendaristice, s? nu dep??easc? 48 de ore pe s?pt?mân?, se mai arat? în proiect. Actualul Cod al Muncii stabile?te o perioad? de referin?? de trei luni luat? în calcul pentru dep??irea duratei maxime a timpului de munc?.

Documentul mai prevede c? munca suplimentar? se compenseaz? prin ore libere pl?tite în urm?toarele 60 de zile dup? efectuarea acesteia, nu în 30 de zile, cum stabile?te legisla?ia în vigoare.

Perioada de prob? în care sunt verificate aptitudinile salariatului va fi extins?, iar contractul de munc? poate înceta f?r? preaviz pe durata sau la sfâr?itul acestei perioade, angajatorul având dreptul s? încadreze succesiv mai mult de trei persoane pentru acela?i post în intervalul de prob?, se mai arat? în proiectul ob?inut de MEDIAFAX.

Termenul de preaviz impus angajatului care demisioneaz? va fi extins de la maximum 15 zile la cel pu?in 20 zile lucr?toare pentru salaria?ii cu func?ii de execu?ie, ?i de la 30 la 45 zile pentru salaria?ii cu func?ii de conducere.

Proiectul de act normativ prevede c? în cazul în care programarea concediilor se face frac?ionat, angajatorul este obligat s? stabileasc? programarea astfel încât fiecare salariat s? efectueze într-un an calendaristic cel pu?in 10 zile lucr?toare de concediu neîntrerupt, fa?? de 15 zile prev?zute în legisla?ia actual?.

Proiectul de modificare a Codului muncii trimis de Ministerul Muncii sindicatelor ?i patronatelor reprezint? primele propuneri transmise de investitorii din ?ar?, fiind consulta?i ?i profesori universitari asupra unor articole, a declarat, luni ministrul Ioan Boti?.

Sursa: Mediafax