Regulamentul prin care se stabilesc principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant in sistemul bugetar, cat si criteriile de promovare in grade sau trepte profesionale a fost publicat recent in Monitorul Oficial.
HG 286/2011 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2011.

Actul normativ prevede aprobarea Regulamentului-cadru de stabilire a conditiilor de organizare si a modului de desfasurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale si a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale in cazul examenului de promovare in grade ori trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.

Astfel, in cuprinsul Regulamentului se stabilesc:
- conditiile pentru participarea la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant;
- organizarea si desfasurarea concursului;
- modalitatea de constituire a comisiei de solutionare a contestatiilor si procedura de solutionare a contestatiilor;
- cazurile in care se poate suspenda, respectiv amana concursul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul contractual.

De asemenea, se stabilesc criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale in cazul examenului de promovare in grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.

Ministerul Muncii precizeaza faptul ca vor fi avute in vedere prevederile legale privind reducerea cheltuielilor publice, in masura in care acestea sunt adoptate si produc efecte juridice.

Cine poate opta pentru un post in sectorul bugetar?

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, in cazul personalului contractual, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza fisei de examen medical;
f) indeplineste conditiile de studii si vechime conform cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Dosarul de concurs

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs;
b)copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copie conform cu originalul a carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
g) curriculum vitae ;
h) copie a certificatului de casatorie (daca este cazul).

Organizarea si desfasurarea concursului

Inainte cu cel putin 15 de zile de data stabilita pentru proba scrisa, autoritatea ori institutia publica organizatoare a concursului are obligatia asigurarii publicitatii concursului.

Anuntul va fi afisat la sediul si, dupa caz, pe site-ul institutiei. Anuntul va contine conditiile de participare si conditiile de desfasurare a concursului, bibliografia, tematica si alte date necesare desfasurarii concursului. Bibliografia cuprinde acte normative, lucrari, articole de specialitate sau surse de informare si documentare expres indicate, cu relevanta pentru postul vacant/temporar vacant pentru care se organizeaza concursul. Tematica concursului se stabileste pe baza bibliografiei.

In situatia in care autoritatile sau institutiile publice considera necesar, pot asigura publicarea anuntului si prin alte forme de publicitate suplimentare.

Concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:
a) selectia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisa;
c) interviul.

Tematica si bibliografia pentru proba scrisa si interviu, conditiile si cerintele specifice pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant se propun de catre structura organizatorica in cadrul caruia se afla postul. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

In vederea participarii la concurs, in termen de 10 de zile de la data afisarii anuntului, candidatii depun dosarul de concurs. in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs.

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretarul comisiei de concurs, cu mentiunea “admis” sau “respins”, insotita de motivul respingerii dosarului, la sediul autoritatii ori institutiei publice organizatoare a concursului.

Pana in ultima zi prevazuta pentru selectia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidatilor informatii sau alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor in maximum 24 de ore de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de catre comisia de examinare; nu se iau in considerare zilele nelucratoare.

Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaza si se afiseaza la sediul institutiei organizatoare a concursului in termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere; nu se iau in considerare zilele nelucratoare.

Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila.

Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice si abilitatile practice necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul.

Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei si a tematicii de concurs, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si specificul postului pentru care se organizeaza concursul. Pentru candidatii la ocuparea aceluiasi post, subiectele sunt identice in cadrul aceluiasi concurs, cu exceptia cazului in care concursul se desfasoara in mai multe serii.

Comisia de concurs stabileste subiectele si alcatuieste seturile de subiecte pentru proba scrisa, in ziua in care se desfasoara proba scrisa. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs sunt intocmite minimum doua seturi de subiecte care vor fi prezentate candidatilor. Membrii comisiei de concurs raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor propuse

In cazul in care proba scrisa consta in rezolvarea unor teste-grila, intrebarile pot fi formulate cu cel mult doua zile inainte de proba scrisa, cu conditia ca numarul acestora sa fie de 3 ori mai mare decat numarul intrebarilor stabilit pentru fiecare test-grila. intrebarile pentru fiecare test-grila se stabilesc in ziua in care se desfasoara proba scrisa, inainte de inceperea acestei probe.

In cazul concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante de conducere, punctajul maxim stabilit pentru testele-grila nu poate depasi 30% din punctajul probei scrise, diferenta de punctaj fiind alocata subiectelor de sinteza sau rezolvarii unor situatii practice.

In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor. Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa.

Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua desfasurarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
a) abilitatile de comunicare;
b) capacitatea de analiza si sinteza;
c) abilitatile impuse de functie;
d) motivatia candidatului;
e) comportamentul in situatiile de criza.

Pentru posturile de conducere planul de interviu include si elemente referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea manageriala.
Interviul se sustine, de regula, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 70 de puncte.

nterviul se noteaza pe baza criteriilor prevazute si a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu. Membrii comisiei de concurs acorda, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevazute. Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de concurs in parte, pentru fiecare candidat, si se noteaza in borderoul de notare.

Candidatii carora li s-a aprobat angajarea sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta.

in cazul in care candidatul admis nu poate respecta termenul mentionat, acesta se va adresa in scris institutiei prezentand motivele intarzierii si termenul la care se poate prezenta la post.

Contractul de munca se incheie pe perioada absentei titularului postului in cazul concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant.

In cazul neprezentarii la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmand sa se organizeze un nou concurs/examen sau sa se comunice urmatoarei persoane, declarata reusita la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv, dupa caz.
Promovarea in grade sau trepte profesionale

Promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual se face prin examen. Examenul consta in sustinerea a doua etape: proba scrisa si interviul.

Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual se aproba prin act al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.

Pentru a participa la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

Comisia de examinare desemnata prin act administrativ de catre ordonatorul de credite bugetare din care fac parte sindicatele, si dupa caz, reprezentantii salariatilor va evalua performantele profesionale individuale in cadrul examenului de promovare in grade sau trepte profesionale pe baza urmatoarelor criterii:
a) abilitati impuse de functie, pe baza unei probe scrise/test-grila din domeniul de activitate al angajatului, care sa ateste pregatirea profesionala si gradul de acumulare a experientei profesionale;
b) comportamentul in situatii de criza;
c) asumarea responsabilitatii;
d) initiativa si creativitatea.

Evaluarea performantelor profesionale individuale anuale ale persoanlului contractual se face pe baza in conformitate cu art.26 alin.6 din Legea nr.284/2010.

Criteriile prevazute la art. 17 lit. b)-d) se evalueaza in cadrul probei orale pe baza de interviu. Comisia de examinare poate stabili si alte criterii de evaluare specifice.

Comisia de examinare este formata din 3 membri, dupa cum urmeaza:
a) 2 membri din cadrul institutiei sau autoritatii publice, dintre care cel putin un membru trebuie sa aiba experienta si cunostintele necesare in domeniul postului in care se face promovarea;
b) un membru de sindicat sau, dupa caz, un reprezentant al salariatilor.

Pentru solutionarea contestatiilor prin act administrativ al ordonatorului de credite bugetare se constituie comisia de solutionare a contestatiilor.

Calitatea de membru in comisia de examinare este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor. Cel putin un membru din comisia de solutionare a contestatiilor trebuie sa aiba experienta si cunostintele necesare in domeniul postului in care se face promovarea.

Evaluarea activitatii persoanelor incadrate in functii contractuale de debutant se face, pe baza de examen, in termen de 5 zile lucratoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regula, de catre conducatorul compartimentului in care debutantul urmeaza sa isi desfasoare activitatea, pe baza urmatoarelor criterii:
a) gradul de cunoastere a reglementarilor specifice domeniului de activitate;
b) gradul de adaptabilitate si flexibilitate in indeplinirea atributiilor;
c) capacitatea de a lucra in echipa, de a sprijini activitatea echipei in realizarea obiectivelor acesteia.