Arhivă pentru categoria Contracte colective

CONTRACT COLECTIV DE MUNC? ncheiat la nivelul DGASPC Ia?i pentru o perioad? de 12 luni valabil incepand cu 1 nov 2010

n baza art. 12, alin. (1) ?i a art. 22 din Legea 130 /1996, republicat?, a Legii 53/2003 Codul muncii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i a Contractului colectiv de munc? unic la nivel na?ional pentru anii 2007 2010 se ncheie prezentul contract colectiv de Munc? la nivel de institu?ie pentru personalul contractual ntre:

1. Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului Ia?i, n calitate de angajator, cu sediul n Ia?i, str. Vasile Lupu nr. 57A, prin reprezentantul s?u legal, domnul Ion Florin – director general al?turi de comisia de negociere format? din Karacsony Niculina Director General Adjunct, Ticu Ioan Director General Adjunct, Iuga Dana Mihaela Consilier juridic , Ilii Carmen Mihaela ?ef Serviciu Financiar Contabil, Tudose Alina ?ef Serviciu Salarizare, Organizare, Ghiga Gheorghe ?ef Serviciu Personal, Formare Profesional?
?i
2. Sindicatele care reprezint? personalul contractual din Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului Ia?i, n conformitate cu prevederile art. 14, lit. b din Legea 130 /1996, republicat? prin Comisia format? din:
Sindicatul Nova Vita – Toma Catalin
Agheorghiesei Sorin

OBIECTUL CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNC?

Prezentul contract colectiv de munc? are ca scop desf??urarea corespunz?toare a activit??ii institu?iei, promovarea unor rela?ii de munc? echitabile, de natur? s? asigure protec?ia social? a salaria?ilor, limitarea conflictelor de munc? ?i evitarea declan??rii grevelor.

CAPITOLUL 1 DISPOZI?II GENERALE
ART. 1: P?r?ile contractante recunosc ?i se oblig? s? respecte n totalitate prevederile prezentului Contract Colectiv de Munc? ncheiat la nivelul Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului Ia?i, denumit? n continuare Direc?ia general?.
ART. 2: (1)Contractul colectiv de munc? la nivel de unitate cuprinde drepturile ?i obliga?iile angajatorului ?i
ale salaria?ilor Direc?iei generale cu privire la condi?iile generale de munc?, prev?zute de legisla?ia n vigoare precum ?i cele prev?zute n procesul de negociere.
(2)n ceea ce prive?te condi?iile specifice de munc?, stabilite conform legii, drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor se vor stabili prin contractul colectiv de munc? ?i dup? caz prin acorduri privind rela?iile de serviciu, la nivelul Direc?iei generale.
(3)La angajare ?i la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul va respecta dispozi?iile legale n vigoare privind aplicarea principiului egalit??ii de tratament fa?? de to?i salaria?ii, f?r? discriminare pe baza
de criterii de sex, orientare sexual?, caracteristici genetice, vrst?, apartene?? na?ional?, ras?, culoare, etnie, religie, op?iune politic?, origine social?, handicap, situa?ie sau responsabilitate familial?, apartenen?? ori activitate sindical?.
ART. 3: Clauzele contractului colectiv de munc? produc efecte pentru to?i salaria?ii ncadra?i cu contract individual de munc?, n aparatul propriu ?i n toate centrele reziden?iale, familiale, de zi ale Direc?iei generale pentru care s-a ncheiat contractul colectiv de munc?, indiferent de data angaj?rii ?i semn?rii acestuia.
ART.4: (1)Prezentul contract se ncheie pe o perioada de 1 an.
(2) Dac? nici una din p?r?i nu denun?? contractul cu 30 de zile nainte de expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat, valabilitatea acestuia se prelunge?te pn? la ncheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

ART.5: (1)Orice cerere de modificare a prezentului contract se va face n scris urmnd a fi negociat?.
(2) Cererea de modificare se aduce la cuno?tin??, n scris, celeilalte p?r?i cu cel pu?in 30 de zile nainte de data propus? pentru nceperea negocierilor.
(3) Modific?rile aduse contractului colectiv de munc? se comunic?, n scris, organului teritorial de munc? la care se p?streaz? ?i devin aplicabile de la data nregistr?rii sau la o alt? dat? ulterioar?, potrivit conven?iei p?r?ilor.
(4) P?r?ile convin ca n perioada negocierilor s? nu declan?eze greve, iar la nivel de Direc?ie general? s? nu se efectueze concedieri.
ART. 6: Suspendarea ?i ncetarea contractului are loc potrivit art. 246 din Legea nr.53/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i ale art. 33 alin. 3 ?i 4 din Legea nr. 130/1997 privind contractul colectiv de munc?, republicat?.
ART. 7: (1) Drepturile salaria?ilor prev?zute n prezentul contract colectiv de munc? nu pot s? reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite prin contractele individuale de munc? ncheiate naintea ncheierii contractului colectiv de munc? la nivel de unitate.
(2) In situa?iile n care, n privin?a drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munc?, intervin reglement?ri legale mai favorabile, acestea vor face parte din contract, fiind nscrise n acesta.

ART.8 : (1) Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
(2) Dac? nu se realizeaz? consensul ?i dac? nu contravine legii sau prezentului contract, clauza se interpreteaz? n favoarea salaria?ilor. Toate clauzele care sunt formulate n prezentul contract cu sensul “pot”, “poate”, “se pot”, “se poate” nu se vor interpreta ca fiind obligatorii.
(3)Solu?ionarea litigiilor intervenite cu ocazia execut?rii, modific?rii, suspend?rii sau ncetarii contractului colectiv de munc? se face n cadrul comisiei paritare. P?r?ile semnatare convin ca membrii comisiei paritare s? fie cei men?iona?i n anexa 1.
(4) Pentru solu?ionarea pe cale amiabil? a litigiilor men?ionate la alin. 3, comisia paritar? se va ntruni ori de c?te ori este nevoie.
(5) Adoptarea unei hot?rri de c?tre comisia paritar? mpiedic? sesizarea instan?ei, iar dac? sesizarea a avut loc, judecarea nceteaz?.
CAPITOLUL 2 TIMPUL DE MUNCA

ART.9: (1) Durata normal? a timpului de munca este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe sapt?mn?. Repartizarea timpului de lucru in cadrul saptamanii, este de regula, uniforma, de 8 ore/zi timp de 5 zile, cu 2 zile de rapaus.
(2) Munca prestat? n afara duratei normale a timpului de munc? s?pt?mnal prev?zut? la aliniatul 1, este considerat? munc? suplimentar?.
(3) Durata maxim? legal? a timpului de munc? nu poate dep??i 48 de ore pe s?pt?mn?, inclusiv orele suplimentare.
(4) La locurile de munc? unde, datorit? specificului activit??ii, nu exist? posibilitatea ncadr?rii n durata normal? a timpului zilnic de lucru pot fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, dupa caz, n tura sau program frac?ionat.
(5) Cand munca se efectueaz? n schimburi, durata timpului de munc? va putea fi prelungit? peste 48 de ore pe s?pt?mn?, cu condi?ia ca media orelor de munc?, calculat? pe o perioada de referin?? de 3 luni calendaristice, s? nu dep??easc? 48 de ore pe s?pt?mn?.
(6) Durata zilnic? a timpului de munc? de 12 ore va fi urmat? de o perioad? de repaus de 24 de ore.
(7) La organizarea timpului de munc? sindicatele vor avea rol consultativ.
(8) Repausul sapatamanal se acorda in 2 zile consecutive, de regula samabata si duminica. In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica afecteaza desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal se acorda in alte zile din s?pt?mna urm?toare, atunci cnd este posibil.
(9) Salariatii au dreptul intre 2 zile de munca la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. Prin exceptie, in cazul muncii in schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi.
ART. 10: (1) Pentru unele activit??i, se pot stabili programe de lucru par?iale, corespunz?toare unor frac?iuni de norm?, cu o durat? a timpului de munc? de 6, 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salaria?ilor care lucreaz? n astfel de situa?ii se acord? propor?ional cu timpul lucrat.
(2) La cerere, salaria?ii cu program par?ial de lucru vor fi ncadra?i n program normal, dac? exist? posturi vacante ?i dac? ntrunesc condi?iile ocup?rii acestor posturi.

ART. 11: (1) Orele de ncepere ?i terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul intern (anexa 2).
(2) n toate cazurile n care se dovede?te c? este posibil, angajatorul poate fixa orare flexibile de lucru ?i modalit??i de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteaz? drepturile prev?zute n contractul colectiv de munca.
(4) n durata normal? a timpului de munc? nu intr? timpii consuma?i cu echiparea-dezechiparea la nceputul ?i sfr?itul programului.

ART. 12: (1) Orele prestate, la solicitarea angajatorului, peste programul normal de lucru stabilit n unitate sunt ore suplimentare.
(2) Salaria?ii pot fi chema?i s? presteze ore suplimentare numai cu consim??mntul lor.

ART. 13: (1)Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie sau de conducere se compenseaza cu timp liber corespunzator.
(2)In cazul in care munca prestata peste durata normala a timpului de lucru nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, conform alin. (1), aceasta se plateste in luna urmatoare, cu un spor de 75% aplicat la salariul de baza.
(3)Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru si sporul prevazute la alin. (2) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de ore anual. in cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii.
(4)La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
(5)Prevederile alin. (1) nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de functii in aceeasi unitate, la functia cumulata.
(6) Prevederile alin 2 nu se aplic? n anul 2010, conform art. 30 alin 7 din legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
ART. 14: (1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desf??oar? activitatea n timpul nop?ii, ntre orele 22,00 si 6,00, beneficiaz? pentru orele lucrate n acest interval de un spor pentru munca prestat? n timpul nop?ii de 25% din salariul de baz?, dac? timpul astfel lucrat reprezint? cel pu?in 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
(2) Salaria?ii care efectueaz? cel pu?in trei ore de munc? de noapte, ntre orele 22,00 06,00 beneficiaz? ?i sunt supu?i unui examen medical gratuit nainte de nceperea activit??ii (la angajare) ?i dup? aceea, periodic.
(3) Salariatii care isi desfasoara activitatea in trei ture sau doua ture, inclusiv pe timpul noptii, in loc de sporul prevazut la alin. (1), vor primi un spor de 15% din salariul de baza pentru timpul efectiv lucrat.
(4) Drepturile prev?zute n prezentul alineat se vor acorda n limita fondurilor disponibile.
ART.15: Programul de munc? al asisten?ilor maternali profesioni?ti este permanent, n condi?iile legii.
CAPITOLUL 3 S?N?TATEA ?I SECURITATEA N MUNC?

ART. 16: (1) P?r?ile se oblig? s? depun? toate eforturile pentru aplicarea riguroas? a sistemului institu?ionalizat prin legisla?ia n vigoare n vederea amelior?rii permanente a condi?iilor de munc?.
(2) n vederea realiz?rii obiectivului prev?zut la alineatul precedent, p?r?ile contractante vor asigura includerea n contract a m?surilor prev?zute de Legea nr. 319/2006 privind s?n?tatea ?i securitatea n munc?.
(3) La stabilirea m?surilor viznd condi?iile de munc?, p?r?ile implicate vor ?ine seama de
m?surile privind ameliorarea condi?iilor de munc? vor fi stabilite mpreun? cu sindicatele reprezentative, ?inndu-se cont de caracteristicile func?iei ?i de munca prestat?.
ART. 17: Organizarea activit??ii prin stabilirea unei structuri organizatorice ra?ionale, repartizarea tuturor salaria?ilor pe locuri de munc? cu precizarea atribu?iilor ?i r?spunderilor lor, precum ?i exercitarea controlului asupra modului de ndeplinire a obliga?iilor de serviciu de c?tre salaria?i sunt de competen?? exclusiv? a angajatorului.
ART.18: (1) Angajatorul va asigura organizarea ra?ional? a muncii pentru fiecare loc de munc?. Pe aceast? baz? se stabilesc sarcini ?i r?spunderi sub form? de norme de munc?. Acestea pot fi norme de timp, norme de produc?ie, norme de personal, nso?ite de descrierea sferei de atribu?ii ?i a zonei de deservire, menite s? asigure utilizarea integral? ?i eficient? a timpului de lucru.
(2) Normele de munc? vor fi astfel stabilite nct s? asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual ?i tensiune nervoas? care s? nu conduc? la oboseal? excesiv? a salaria?ilor. Pe baza acestora se ntocme?te fi?a postului pentru fiecare salariat.
(3) Normele de munc? stabilite de angajator cu acordul reprezentan?ilor salaria?ilor constituie anexa la contractul colectiv de munc? ?i li se fac cunoscute salaria?ilor cu cel pu?in cinci zile nainte de aplicare.

ART. 19: (1) Activitatea de normare a muncii se refer? la toate categoriile de salaria?i potrivit specificului activit??ii fiec?ruia ?i se bazeaz? pe tehnicile norm?rii muncii. Acestea se desf??oara ca un proces continuu, n permanent? concordan?? cu nivelul de dotare tehnic? a muncii.
(2) n toate situa?iile n care normele de munc? nu asigur? un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiv? sau, dupa caz, nu corespund condi?iilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerut? atat de angajator, ct ?i de sindicatele reprezentative. n caz de divergen?? n ceea ce prive?te calitatea normelor de munc?, se va recurge la o expertiz? tehnic?, stabilit? de
comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele p?r?i.
(3) Reexaminarea normelor de munc? nu va putea conduce la diminuarea salariului de baz? negociat.
(4) Cheltuielile ocazionate de solu?ionarea sarcinilor de serviciu vor fi suportate de angajator.

ART. 20: (1) Angajatorul are obliga?ia s? asigure permanent condi?iile tehnice ?i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc?, iar salaria?ii trebuie s? realizeze norma de munc? sau, dup? caz, sarcinile ce decurg din func?ia sau postul de?inut.
(2)Pentru prentmpinarea sau nl?turarea efectelor calamit??ilor sau a altor cazuri de for?? major?, precum ?i n situa?ii care pericliteaz? s?n?tatea sau via?a unor persoane, fiecare salariat, indiferent de func?ia sau de postul pe care l ocup?, are obliga?ia de a participa la executarea oric?ror lucr?ri ?i la luarea tuturor m?surilor cerute de nevoile unit??ii.
(3)n cazul restrngerii sau suspend?rii activit??ii unor servicii ale direc?iei, anagaja?ii vor presta activitatea specific? postului ocupat ?i/sau calific?rii, n cadrul unui alt serviciu din subordinea angajatorului, la recomandarea sefului ierarhic superior.
ART. 21: Locurile de munc? se clasific? n locuri de munc? normale, locuri de munc? cu condi?ii deosebite ?i locuri de munc? cu condi?ii speciale, stabilite potrivit reglement?rilor legale.

ART. 22: (1) P?r?ile sunt de acord c? nici o m?sur? de protec?ie a muncii nu este eficient? dac? nu este cunoscut?, nsu?it? ?i aplicat? n mod con?tient de salaria?i.
(2) Angajatorul va asigura pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea ?i perfec?ionarea profesional? a salaria?ilor cu privire la normele de protec?ie a muncii.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munc? sau a felului muncii, acesta va fi instruit ?i testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul s?u loc de munc? ?i normele de protec?ie a muncii, pe care este obligat, n procesul muncii, s? le cunoasc? ?i s? le respecte.
(4) In cazurile n care, n procesul muncii, intervin schimb?ri ce impun aplicarea unor norme noi de protec?ie a muncii, salaria?ii vor fi instrui?i n condi?iile prev?zute la alineatul precedent.
ART. 23: Contravaloarea echipamentului de protec?ie se suport? integral de c?tre angajator.

ART. 24: Prin contractul colectiv de munc? la nivel de unitate se stabilesc parametrii de microclimat care vor fi urm?ri?i n vederea lu?rii m?surilor de protec?ie a muncii specifice, precum ?i programele de control al realiz?rii m?surilor stabilite.
ART. 25: (1) In vederea men?inerii ?i mbun?t??irii condi?iilor de desf??urare a activit??ii, angajatorul va lua urmatoarele m?suri de amenajare ergonomic? a locului de munc?:
a) asigurarea condi?iilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibra?ii, temperatura, aerisire, umiditate);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munc? (vestiare, b?i, grupuri sanitare, s?li de repaus, spa?ii pentru fumat)
(2) Salaria?ii sunt obligati s? p?streze n bune condi?ii amenaj?rile efectuate de angajator, s? nu le deterioreze ?i s? nu descompleteze ori s? sustrag? componente ale acestora.

ART. 26: (1) Angajatorul va organiza la angajare ?i, ulterior, la 6 luni; o dat? pe an,examinarea medical? a salaria?ilor, n scopul de a constata dac? sunt ap?i pentru desf??urarea activit??ii n posturile pe care ar urma s? le ocupe sau pe care le ocup?, precum ?i pentru prevenirea mbolnavirilor profesionale.
(2) Salaria?ii sunt obliga?i s? se supun? examenelor medicale n condi?iile organiz?rii potrivit prevederilor alin. 1. Refuzul salariatului de a se supune examin?rilor medicale constituie abatere disciplinar?.
(3) Examinarea medical? a salaria?ilor la angajare ?i, ulterior la 6 luni; o data pe an, se face de c?tre unit??ile sanitare de specialitate acreditate de Ministerul S?n?t??ii.
ART.27: La cererea uneia dintre p?r?i, medicii de medicina muncii ?i inspectorii de protec?ia muncii vor fi consulta?i obligatoriu asupra reducerii duratei timpului de lucru ?i acordarea de concedii suplimentare.
ART. 28: Angajatorul nu va refuza angajarea sau, dup? caz, men?inerea n munc? a persoanelor cu handicap, n cazurile n care acestea sunt apte pentru ndeplinirea obliga?iilor de serviciu aferente posturilorexistente.
ART. 29: In cazul recomand?rilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salaria?ilor n alte locuri de munc? ?i, dup? caz, recalificarea acestora, n func?ie de posibilit??ile fiec?rei unit??i, care vor fi stabilite mpreun? cu sindicatele reprezentative.
ART. 30: (1) n vederea mbun?t??irii condi?iilor de munc?, se va constitui un comitet de securitate ?i s?n?tate n munc?, n conformitate cu prevederile legale.
(2) Comitetul de securitate ?i s?n?tate n munc? este constituit din reprezentan?i desemna?i de sindicate, pe de o parte, ?i reprezentan?i desemna?i de angajator, pe de alt? parte, n num?r egal.
(3) Activitatea comitetului de securitate ?i s?n?tate n munc? se va desf??ura n baza reglement?rilor cadru n vigoare ?i a regulamentului propriu.
CAPITOLUL 4 SALARIZAREA ?I ALTE DREPTURI B?NE?TI
ART. 31: (1) Pentru munca prestat? n condi?iile prev?zute n contractul individual de munc?, fiecare salariat are dreptul la un salariu n bani stabilit n baza normelor legale n vigoare.
(2) Salariul cuprinde salariul de baz?, indemniza?iile, sporurile, precum ?i alte drepturi, ?i se stabile?te pentru anul 2010 n conformitate cu prevederile Legii nr. 330/2009 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
(3) Salariatii care lucreaza in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, in cadrul schimbului normal de lucru, in vederea asigurarii continuitatii activitatii, vor beneficia de un spor de 100% din salariul de baza al functiei indeplinite, conform prevederilor Legii 330/2009 si ale Codului muncii, art. 132 alin. (2) si (3).
(4) Drepturile salariale vor fi acordate astfel doar pentru anul 2010, acestea urmnd a fi modificate n anul 2011 n func?ie de noile reglement?ri legislative.
(5) Pn? la 31 decembrie 2010 drepturile salariale vor fi afectate de m?surile necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar, conform art. 1 din Legea nr. 118/2010.
(6) Aceste drepturi de natur? salarial? se vor acorda n limita fondurilor alocate.
ART. 32: (1) Angajatorul va asigura condi?iile necesare realiz?rii de c?tre fiecare salariat a sarcinilor ce i revin, n cadrul programului zilnic de munc? stabilit.
(2) n situa?ia n care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, par?ial sau total, condi?iile necesare realiz?rii sarcinilor de serviciu, el este obligat s? pl?teasca salaria?ilor salariul de baz? pentru timpul ct lucrul a fost ntrerupt.
(3) n cazul n care din motive obiective este necesar? reducerea sau ntreruperea temporar? a activit??ii, pentru maxim 15 zile pe an, cu obligativitatea reluarii ei, unitatea, cu acordul reprezentan?ilor sindicatelor, poate acorda concediu f?r? plat?.

ART. 33: Plata salariilor se face periodic, o dat? pe lun?, pe data de 12.

ART. 34: Salaria?ii unit??ilor trimi?i n delega?ie n ?ar? sau n str?in?tate vor beneficia de urmatoarele drepturi: personalul delegat sau deta?at de conducerea DGASPC s? ndeplineasc? anumite sarcini de serviciu n localit??i situate la distan?e mai mari de 5 km de localitatea n care ?i are locul permanent de munc?, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-ntors, conform Hot?rrii Guvernului nr.1860/2006 privind drepturile ?i obliga?iile personalului autorit??ilor ?i institu?iilor publice pe perioada deleg?rii ?i deta??rii n alt? localitate, precum ?i n cazul deplas?rii, n cadrul localit??ii, n interesul serviciului
ART. 35: Personalul institu?iilor publice, precum ?i unit??ilor aflate n subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, ncadrat pe func?ii pentru care, prin fi?a postului, are stabilite sarcini care necesit? deplas?ri frecvente cu mijloace de transport n comun, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru ndeplinirea sarcinilor de serviciu n cadrul localit??ii n care ?i desf??oar? activitatea, conform Hotararii Guvernului nr.1860/2006 privind drepturile ?i obliga?iile personalului autorit??ilor ?i institu?iilor publice pe perioada deleg?rii ?i deta??rii n alt? localitate, precum ?i n cazul deplas?rii, n cadrul localit??ii, n interesul serviciului
ART. 36: Toate drepturile b?ne?ti cuvenite salaria?ilor se pl?tesc naintea oricaror obliga?ii b?ne?ti ale unit??ii, n limita fondurilor disponibile.
ART. 37: Angajatorul va ?ine o eviden?? n care s? se men?ioneze activitatea desf??urat? n baza contractului individual de munc? ?i drepturile de care salaria?ii au beneficiat ?i va elibera dovezi despre acestea.
CAPITOLUL 5 CONCEDII SI ZILE LIBERE
ART. 38: (1) In fiecare sapt?mn?, salariatul are dreptul, de regul?, la doua zile consecutive de repaus s?pt?mnal.
(2) Repausul s?pt?mnal se acord?, de regula, smb?ta ?i duminica.
(3) In cazul n care activitatea de la locul de munc?, n zilele de smb?t? ?i duminic?, nu poate fi ntrerupt?, zilele de repaus s?pt?mnal pot fi acordate ?i n alte zile ale s?pt?mnii sau cumulat pe o perioad? care nu poate dep??i 15 zile.

ART. 39: (1)Sunt zile nelucr?toare zilele de repaus s?pt?mnal ?i zilele de s?rb?tori legale ?i religioase, dup? cum urmeaz?:
- 1 si 2 ianuarie;
- prima ?i a doua zi de Pa?te;
- 1 Mai;
- prima ?i a doua zi de Rusalii
- 15 August
- 1 Decembrie;
- 25 – 26 decembrie.
- 2 zile pentru fiecare dintre cele dou? s?rb?tori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele dect cele cre?tine, pentru persoanele apar?innd acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de c?tre angajator.

ART. 40: Repausul pentru servirea mesei este de 15 minute ?i se include n programul de lucru. Repausul mai mare de 15 minute nu se include in programul de lucru.

ART. 41: Salaria?ii pot solicita, n mod justificat, decalarea programului de lucru. Conducerea DGASPC va analiza cererea ?i va aproba aceasta n func?ie de posibilit??i.

ART. 42: (1) Salaria?ii au dreptul n fiecare an calendaristic la un concediu de odihn? platit, de 21 zile lucr?toare.
(2) Salaria?ii a c?ror vechime depa?e?te 10 ani beneficiaz? de un concediu de odihn? pl?tit de 25 zile lucr?toare.
(3) Salaria?ii care ?i desf??oar? activitatea n condi?ii ce solicit? ncordare psihic? ridicat?, (centre cu reziden?i care au handicap sever) beneficiaz? de concediu de odihn? suplimentar de 4 zile pe an (anexa 3).

ART. 43: (1) Indemniza?ia de concediu nu poate fi mai mic? dect salariul de baz?, indemniza?iile ?i sporurile cuvenite pentru perioada respectiv?.
(2) Indemniza?ia de concediu se pl?te?te de c?tre angajator cu cel pu?in 5 zile lucr?toare nainte de plecarea n concediu.
(3) Orice conven?ie prin care se renun?? total sau n parte la dreptul la concediul de odihn? este interzis?.

(4) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihn? n caz de for?? major? sau pentu interese urgente care impun prezen?a salariatului la locul de munc?. n acest caz angajatorul are obliga?ia de a suporta toate cheltuielile salariatului ?i ale familiei sale, necesare n vederea revenirii la locul de munc?, precum ?i eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a ntreruperii concediului de odihn?, in limita fondurilor alocate.
5) n cazul unor evenimente familiale deosebite, salaria?ii au dreptul la zile libere pl?tite, care nu se includ n durata concediului de odihn?.

ART.44: (1) Concediul anual de odihna va putea fi frac?ionat la solicitarea salariatului, una din frac?iuni va trebui s? fie de cel pu?in 15 zile lucr?toare. Cealalt? parte va trebui acordat? ?i luat? pn? la sfr?itul anului n curs.
(2) Cnd, din motive neimputabile salariatului, acesta nu ?i-a efectuat integral concediul de odihn? pe anul n curs, restul de concediu se va acorda pn? la sfr?itul anului urm?tor, n perioada solicitat? de salariat.

ART. 45: (1) Salaria?ii au dreptul la zile libere pl?tite pentru evenimente deosebite n familie sau pentru alte situa?ii, dup? cum urmeaz?:
a) c?s?toria salariatului – 5 zile;
b) c?s?toria unui copil – 3 zile;
c) na?terea unui copil – 5 zile + 10 zile dac? a urmat un curs de puericultur?;
d) decesul so?ului, copilului, p?rin?ilor, socrilor – 3 zile;
e) decesul bunicilor, fra?ilor, surorilor – 3 zile;
f) donatorii de snge – conform legii;
g) la schimbarea locului de munc? n cadrul aceleia?i unit??i, cu mutarea domiciliului n alt? localitate – 5 zile.
(2) Salaria?ii au dreptul la 30 de zile concediu f?r? plat?, acordat o singur? dat? pe an, pentru preg?tirea ?i sus?inerea lucr?rii de diplom? n nv???mntul superior.
(3) Pentru rezolvarea unor situa?ii personale deosebite, salaria?ii au dreptul la concedii f?r? plat? cu aprobarea angajatorului.
(4) Salaria?ii au dreptul la concedii f?r? plat?, a c?ror durat? nsumat? nu poate dep??i 90 de zile lucr?toare anual, pentru rezolvarea urm?toarelor situa?ii :
a) sus?inerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere n institu?iile de nv???mnt superior, curs seral sau far? frecven??, a examenelor de an universitar, ct ?i a examenului de diplom?, pentru salaria?i care urmeaz? o form? de nv???mnt superior, curs seral sau f?r? recven??;
b)sus?inerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, n cazul salaria?ilor care nu beneficiaz? de burse de doctorat;
c) prezentarea la concurs n vederea ocup?rii unui post n alt? localitate.
(5) Salaria?ii au dreptul la concedii f?r? plat?, f?r? limita prev?zut? la alin (4), n urm?toarele situa?ii:
a) ngrijirea copilului bolnav n vrst? de peste 3 ani, n perioada indicat? n certificatul medical; de acest drept beneficiaz? att mama salariat? ct ?i tat?l salariat, dac? mama copilului nu beneficiaz?, pentru acelea?i motive, de concediu f?r? plat?;
b) tratament medical efectuat n str?in?tate pe durata recomandat? de medic, dac? cel n cauz? nu are dreptul, potrivit legii, la indemniza?ie pentru incapacitate temporar? de munc?, precum ?i pentru nso?irea so?ului sau, dup? caz, a so?iei ori a unei rude apropiate copil, frate, sor?, p?rinte, pe timpul ct ace?tia se afl? la tratament n str?in?tate.
ART. 46: (1) In afara concediului legal pl?tit pentru ngrijirea copiilor n vrsta de pn? la doi ani, salariata mam? poate beneficia de nc? un an concediu f?r? plat?.
(2) Pe perioada n care salariata se afl? n concediul prevazut la alin. 1, nu i se va putea desface contractul de munca, iar n postul s?u nu vor putea fi angajate alte persoane, dect cu contract de munca pe durat? determinat?.

ART. 47: In cazul decesului mamei, tat?l copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul pentru cre?terea copilului neutilizat de mam? pn? la data decesului acesteia.

ART 48: n afar? de ajutoarele prev?zute de lege, la care au dreptul, salaria?ii vor beneficia ?i de urm?toarele ajutoare:
a) n cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, n valoare de 2 salarii lunare raportat salariul ncasat n luna anterioar?;
b) dac? decesul a survenit din cauza unui accident de munc?, a unui accident n leg?tur? cu munca sau a unei boli profesionale , cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de 3 salarii raportat la salariul ncasat n luna anterioar?;
c) un salariu egal cu salariul din luna anterioar? acordat mamei pentru na?terea fiec?rui copil; dac? mama nu este salariata, de acest drept va beneficia tat?l care este angajat al institu?iei;
d) un salariu egal cu salariul pl?tit angajatului n luna anterioar?, la decesul so?ului sau so?iei ori la decesul unei rude de gradul I aflate n ntre?inerea salariatului.
CAPITOLUL 6 CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA
ART. 49: In vederea stabilirii concrete a drepturilor ?i obliga?iilor salaria?ilor, angajarea se face prin ncheierea contractului individual de munc? (C.I.M.).
ART. 50: (1) ncheierea C.I.M. se face pe baza condi?iilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cet??eanului ?i numai pe criteriul aptitudinilor ?i competen?ei profesionale.
(2) Angajatorul se oblig? s? aduc? la cuno?tin?a salaria?ilor posturile disponibile ?i condi?iile de ocupare a lor.
(3) In cazul n care angajarea se face prin concurs, dac? un salariat ?i o persoan? din afara unit??ii ob?in acelea?i rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(4) Salariatul c?ruia i-a ncetat calitatea de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobndirii capacit??ii de munc?, va fi reintegrat, pe ct posibil, n func?ia avut? la data pierderii capacit??ii de munc?.
(5)Salaria?ii angaja?i prin concurs cu contract individual de munc? pe perioad? determinat?, pot fi trecu?i pe perioad? nedeterminat?, pe un post de natura celui ocupat, f?r? concurs.

ART. 51: (1) ncheierea C.I.M. se va face pe perioada nedeterminat?. Dac? salariatul solicit? asisten?? din partea sindicatelor ale c?ror membri sunt, aceasta se poate acorda.
(2) Contractele individuale se pot ncheia ?i pe durata determinat?, n cazurile ?i n condi?iile prev?zute de lege.
(3) C.I.M. va cuprinde cel pu?in clauzele prev?zute de art.17 din Codul Muncii
(4) Contractele individuale de munc? se ncheie n scris cte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaz?.

ART. 52: (1) C.I.M. se poate modifica n ceea ce prive?te felul muncii, locul muncii ?i drepturile salariale prin acordul p?rtilor sau din ini?iativa uneia din p?r?i, n cazurile prev?zute de Codul Muncii.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu d? dreptul celui care angajeaz? de a proceda la desfacerea unilaterala a C.I.M. pentru acest motiv .
(3) Delegarea si detasarea salariatilor se fac in conditiile legii, cu drepturile prevazute in prezentul contract.
ART. 53: Executarea C.I.M. se suspend? n cazurile prev?zute de lege n mod expres precum ?i pe perioada exercit?rii unei func?ii eligibile remunerate de organiza?ia sindicala n care salariatul ?i desf??oar? activitatea pe timpul mandatului.
ART. 54: (1) ncetarea C.I.M. poate avea loc n condi?iile prev?zute de lege, prin unul din urmatoarele moduri:
a) de drept;
b) acordul partilor;
c) desfacerea contractului din initiativa uneia dintre parti.
(2) In cazurile n care unitatea este obligat?, potrivit legii, s? acorde un preaviz la desfacerea contractului de munc?, durata acestuia va fi de 15 zile lucr?toare.
(3) In perioada preavizului, salaria?ii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unit??ii, pentru a-?i cauta un loc de munc?, f?r? ca aceasta s? afecteze salariul ?i celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, n condi?iile stabilite de angajator.

ART. 55: (1) C.I.M. nu poate fi desf?cut din ini?iativa celui care angajeaz?, n cazurile n care prin lege s-au prev?zut asemenea interdic?ii.
(2) Desf??urarea activit??ii sindicale n condi?iile legii nu poate constitui motiv pentru desfacerea contractului individual de munca, din ini?iativa celui care angajeaz?.
(3) Pe o perioad? de minimum 6 luni de la reluarea activit??ii, considerat? perioad? de readaptare, salaria?ii care au beneficiat de concediu de maternitate ?i/sau concediu legal pl?tit pentru ngrijirea copilului n vrst? de pn? la 2 ani, nu vor putea fi concedia?i, o singur? dat?, pentru motivul de necorespundere profesional? prev?zut de Codul muncii.

ART. 56: (1)Sub sanc?iunea nulit??ii absolute, nici o sanc?iune nu poate fi dispus? mai nainte de efectuarea unei cercet?ri disciplinare prealabile.
(2)Pentru cercetarea abaterii disciplinare ?i propunerea sanc?iunii, angajatorul constituie o comisie pentru fiecare caz n parte. Salariatul are dreptul s? fie asistat, la cerea sa, de c?tre un reprezentant al sindicatului, al c?rui membru este, asigurarea prezen?ei acestuia c?znd n sarcina salariatului cercetat.
(3) Comisia l va convoca n scris pe salariatul cercetat, cu 3 zile calendaristice nainte de data fixat? pentru audieri, precizandu-se obiectul, data, ora ?i locul ntrevederii, nefiind necesara comunicarea sesiz?rii.
(4) n cadrul cercet?rii se vor stabili faptele ?i urm?rile acestora, mprejur?rile n care au fost s?vr?ite, precum ?i orice alte date concludente dup? care s? se poat? stabili existen?a sau inexisten?a vinov??iei. Ascultarea ?i verificarea ap?r?rilor salariatului cercetat sunt obligatorii.
(5) Neprezentarea salariatului la convocarea f?cut? f?r? un motiv obiectiv d? dreptul angajatorului s? dispun? sanc?ionarea, f?r? efectuarea cercet?rii disciplinare prealabile.
(6) La stabilirea sanc?iunii se va ?ine seama de cauzele ?i gravitatea faptei, de mprejur?rile n care a fost s?vr?it?, de gradul de vinov??ie a salariatului, de urm?rile abaterii, de conduita general? a angajatului ?i de alte mprejur?ri.
(7) Salariatul are dreptul s? cunoasc? toate actele ?i faptele cercet?rii ?i s? solicite n ap?rare probele pe care le consider? necesare.
(8) Comisia de cercetare disciplinar? propune aplicarea sau neaplicarea unei sanc?iuni disciplinare dup? finalizarea cercet?rii printr-un referat, semnat doar de membrii acesteia.
(9)Lucr?rile comisiei de cercetare disciplinar? se consemneaz? ntr-un proces-verbal, ntocmit cu ocazia fiec?rei ntruniri. Salariatul cercetat disciplinar va trebui ca initial sa dea o declaratie scrisa n leg?tur? cu faptele care i se imput?, urmnd ca ulterior membrii comisiei s? i adreseze ntreb?rile pe care le consider? a fi utile pentru stabilirea mprejur?rilor n care fapta a fost s?vr?it?, a gradului de vinov??ie a salariatului, a consecin?elor abaterilor disciplinare, ntreb?ri ?i r?spunsuri care vor fi consemnate n procesul verbal ntocmit cu ocazia audierii. Procesul verbal va fi semnat pe fiecare pagin? de membrii comisiei, iar de persoanele audiate numai pe paginile n care sunt consemnate sus?inerile lor. n situa?ia n care salariatul cercetat disciplinar este asistat de c?tre un reprezentant al sindicatului din care acesta face parte, procesul verbal va fi semnat ?i de c?tre acesta din urm?, pe acelea?i pagini pe care a semnat ?i salariatul.
(10)n baza propunerii comisiei de disciplin? angajatorul va emite dispozi?ia de sanc?ionare. n urma analiz?rii celor prezentate de membrii comisiei de cercetare disciplinar? ?i a ntregului material probator, acesta are dreptul s? mic?oreze sau s? majoreze sanc?iunea propus?.

ART.57. (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesionala, cu respectarea procedurii de cercetare prealabila, stabilita prin prezentul contract colectiv de munca.
(2) Cercetarea salariatului pentru necorespundere profesionala se face de catre o comisie numita de catre angajator. Salariatul va putea fi asistat de c?tre un reprezentant al sindicatului, al carui membru este salariatul in cauza.
(3) Comisia va convoca salaiatul si ii va comunica acestuia in scris, cu 3 zile calendaristice nainte:
a) data, ora exacta si locul intrunirii comisiei;
b) modalitatea in care se va desfasura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect activitatile prevazute in fisa postului salariatului ?i legisla?ia aplicabil? n domeniu.
(5) Necorespunderea profesionla poate fi sustinuta de comisie prin dovezi de indeplinire necorespunzatoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisa, orala, practica si alte probe.
(6) In cazul in care salariatul nu corespunde professional locului de munc? pe care l ocup? angajatorul i va propune alte locuri de munc? vacante n unitate, compatibile cu preg?tirea profesional?. n situa?ia n care angajatorul nu dispune de astfel de locuri de munc?, acesta are obliga?ia de a solicita sprijinul agen?iei teritoriale de ocupare for?ei de munc?, n vederea redistribuirii salariatului corespunz?tor preg?tirii profesionale.
(7) In cazul in care, in urma examinarii, salariatul este nemul?umit de nota ob?inut?, acesta are dreptul de a formula contesta?ie in termen de 5 zile de la comunicare.
(8) Daca salariatul nu a formulat contestatia in temenul revazut la alin.(7) sau daca dupa formularea contestatiei si reexaminarea lucr?rii, nota este mentinuta, angajatorul poate emite si comunica dispozi?ia de desfacere a contractului individual de munca al salariatului, pentru motive de necorespundere profesionala.

ART. 58: n cazul n care unitatea este pus? n situa?ia de a efectua concedieri colective , care nu ?in de persoana salariatului, p?r?ile convin asupra respect?rii urm?toarelor principii:
a) angajatorul va pune la dispozi?ia sindicatelor, justificarea tehnico-economic? n legatur? cu m?surile privind posibilit??ile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesional?.
b) justificarea tehnico- economic?, mpreun? cu obiec?iile ?i propunerile sindicatelor, va fi supus? spre analiz? ?i avizare colegiului director.
c) n cazul n care angajatorul inten?ioneaz? s? efectueze concedieri colective, acesta are obliga?ia de a ini?ia, n timp util ?i n scopul ajungerii la o n?elegere, n condi?iile prev?zute de lege, consult?ri cu sindicatele, cu privire cel pu?in la :
– metodele ?i mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a num?rului de salaria?i care vor fi concedia?i;
– atenuarea consecin?elor concedierii prin recurgerea la m?suri sociale care, vizeaz? printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesional? a salaria?ilor concedia?i.

ART. 59: (1) n situa?ia n care disponibiliz?rile de personal nu pot fi evitate, conducerea unit??ii va comunica n scris fiec?rui salariat al c?rui post urmeaz? a fi desfiin?at dac? i se ofer? sau nu un alt loc de munc?, ori recomandarea A.J.O.F.M. pentru cuprinderea ntr-o forma de recalificare profesional? n vederea ocup?rii unui post n aceea?i unitate.
(2) In cazurile n care salaria?ilor nu li se pot oferi alte locuri de munc? ori ace?tia refuz? locul de munc? oferit sau cuprinderea ntr-o form? de recalificare, conducerea unit??ii le va comunica n scris termenul de preaviz, n condi?iile prev?zute n prezentul contract colectiv de munc?.

ART. 60: (1) La aplicarea efectiv? a reducerii de personal, dup? reducerea posturilor vacante de natura celor desfiin?ate, m?surile vor afecta n ordine:
a) C.I.M. ale salaria?ilor care cumuleaz? dou? sau mai multe func?ii, precum ?i ale celor care cumuleaz? pensia cu salariul;
b) C.I.M. ale persoanelor care ndeplinesc condi?iile de pensionare
(2) La luarea m?surii de desfacere a C.I.M. pentru motive ce nu ?in de persoana salariatului vor fi avute n vedere urmatoarele criterii minimale:
a) dac? m?sura ar putea afecta doi so?i care lucreaz? n aceea?i unitate, se desface contractul de munc? al so?ului care are venitul cel mai mic, f?r? ca prin aceasta s? se poat? desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post neavizat de reducere;
b) m?sura s? afecteze, mai nti, persoanele care nu au copii n ntre?inere;
c) m?sura s? afecteze numai n ultimul rnd pe femeile care au n ngrijire copii, pe barba?ii v?duvi sau divor?a?i care au n ngrijire copii, pe ntre?in?torii unici de familie, precum ?i salaria?ii, b?rba?i sau femei, care mai au cel mult 3 ani pn? la pensionare la cererea lor.
(3) n cazul n care m?sura desfacerii CIM ar afecta un salariat care a urmat o form? de calificare sau de perfec?ionare a preg?tirii profesionale ?i a ncheiat cu unitatea un act adi?ional la contractul de munc?, prin care s-a obligat s? presteze o activitate ntr-o anumit? perioad? de timp, administra?ia nu-i va putea pretinde acestuia desp?gubiri pentru perioada r?mas? nelucrat? pn? la mplinirea termenului, dac? m?sura desfacerii contractului de munc? nu-i este imputabil?.
(4) n ipoteza n care dou? sau mai multe persoane salariate sunt n aceea?i situa?ie, disponibilizarea se va face pe criterii profesionale ?i sociale.

ART. 61: (1) Unitatea care ?i extinde sau ?i reia activitatea ntr-o perioad? de 9 luni de la luarea m?surilor de desfacere a contractului individual de munc? pentru motive ce nu ?in de persoana salariatului are obliga?ia s? ncuno?tiin?eze n scris despre aceasta reprezentan?ii sindicatelor ?i s? fac? public? m?sura.
(2) Salaria?ii notifica?i n acest sens au la dispozi?ie un termen de 10 zile lucr?toare de la data primirii comunic?rii, pentru a-?i manifesta expres consim??mntul cu privire la locul de munc? oferit.
CAPITOLUL 7 FORMAREA PROFESIONALA
ART. 62: P?r?ile convin asupra necesit??ii ?i obligativit??ii perfec?ion?rii profesionale a tuturor categoriilor de salaria?i.
ART. 63: Identificarea posturilor pentru care este necesar? formarea profesional?, c?ile de realizare, adoptarea programului anual ?i controlul aplic?rii acestuia se vor face de comun acord de c?tre sindicat ?i angajator.
Art. 64: (1)Cheltuielile pentru formarea profesional? a salaria?ilor propus? la ini?iativa angajatorului se suport? de unitate.
(2) n cazul n care un salariat identific? un curs de formare profesional? pe care ar dori s?-l urmeze, organizat de un ter?, angajatorul va analiza cererea, r?mnnd la aprecierea angajatorului dac? ?i n ce condi?ii va suporta contravaloarea cursului.
ART. 65: Identificarea posturilor pentru care este necesar? formarea profesional?, a c?ilor de realizare, adoptarea programului anual ?i controlul aplic?rii acestuia se fac de comun acord de c?tre sindicate ?i angajator, cheltuielile pentru activitatea de formare profesional? a salaria?ilor se suport? de c?tre unitate.
ART. 66: (1) Formarea profesional? a salaria?ilor are urm?toarele obiective principale:
a) adaptarea salariatului la cerin?ele postului sau ale locului de munc?;
b) ob?inerea unei calific?ri profesionale;
c) actualizarea cuno?tin?elor ?i deprinderilor specifice postului ?i locului de munc? ?i perfec?ionarea preg?tirii profesionale pentru ocupa?ia de baz?;
d) reconversia profesional? determinat? de restructur?ri socio-economice;
e) dobndirea unor cuno?tin?e avansate, a unor metode ?i procedee moderne, necesare pentru realizarea activit??ilor profesionale
f) prevenirea riscului ?omajului;
g) promovarea n munc? ?i dezvoltarea carierei profesionale.
(2) Formarea profesional? ?i evaluarea cuno?tin?elor se fac pe baza standardelor ocupa?ionale.
(3) Formarea profesional? poate consta ?i n schimburi de experien??, realizate periodic la propunerea ?efului de centru ?i cu aprobarea Direc?iei, ntre acelea?i categorii de personal de la diferite centre. Schimburile de experien?? vor fi realizate astfel nct s? asigure posibilitatea deplas?rii salariatului la ?i de la locul de munc?. Perioada pentru care se vor efectua schimburile de experien?? nu poate dep??i 30 zile calendaristice.
CAPITOLUL 8 ALTE PREVEDERI PRIVIND DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
ART. 67: P?r?ile convin s? fac? eforturi n vederea promov?rii unui climat normal de munc? n unitate, cu respectarea prevederilor legii, contractelor colective de munc?, ale regulamentului intern, precum ?i a drepturilor ?i intereselor salaria?ilor.
ART. 68: (1) Colegiul director invit? reprezentan?ii sindicatelor s? participe la ?edin?ele sale, cnd se discut? probleme care i privesc n mod direct pe ace?tia, n condi?iile prev?zute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar f?r? drept de vot.
(2) Reprezentan?ilor sindicatelor li se va comunica ordinea de zi ?i li se va asigura accesul la la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse n discu?ie.

ART. 69: (1) Pentru fundamentarea ac?iunilor prev?zute la art.30 din Legea nr.54/ 2003, angajatorul va pune la dispozi?ia reprezentan?ilor sindicatelor ori va asigura acestora accesul la informa?iile ?i documentele necesare, reprezentan?ii avnd obliga?ia de a p?stra confiden?ialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
(2) Angajatorii ?i reprezentan?ii sindicatelor ?i vor comunica reciproc ?i n timp util hot?rrile privind toate problemele importante n domeniul rela?iilor de munc?.
(3) Membrii ale?i n organele de conducere ale organiza?iilor sindicale ?i care lucreaz? nemijlocit, n unit??i, n calitate de salaria?i, au dreptul la reducerea programului lunar cu 3 zile pentru activit??i sindicale f?r? afectarea drepturilor salariale.(3 zile pentru presedinte si 2 zile pentru vicepresedinti)
(4) Membrii de sindicat au dreptul la 5 zile libere platite/an pentru formare sindicala intr-un raport de 1/200 membri de sindicat din randul angajatilor DGASPC Iasi.
ART. 70: (1) n aplicarea prevederilor art.24 din Legea nr.54/ 2003 – Legea sindicatelor, la cererea organiza?iilor sindicale, angajatorii vor re?ine ?i vor vira sindicatului cotiza?ia de sindicat pe statele lunare de plat?. Concomitent se va efectua ?i deducerea fiscal? a cotiza?iei din venitul lunar al membrului de sindicat, potrivit prevederilor legale n vigoare.
(2) Re?inerea ?i deducerea fiscal? a cotiza?iei se face pe baza cererii organiza?iei sindicale la care se ata?eaz? lista membrilor de sindicat ?i semn?tura acestora de acceptare a re?inerii. Lista se nainteaz? angajatorului la nceputul fiec?rui an de c?tre sindicat ?i va fi actualizat? ori de cte ori este nevoie, de c?tre acesta.

ART. 71: (1) Angajatorii nu vor angaja salaria?i permanen?i, temporari sau cu program par?ial, n perioada declan?arii sau desf??ur?rii conflictelor colective de munc?, pe locurile de munc? ale salaria?ilor afla?i n conflict.
(2)n situa?ia declan??rii unor conflicte de munc?, inclusiv a grevei, potrivit legii, reprezentan?ii sindicatelor ?i conducerea unit??ii au obliga?ia ca pe durata acestora s? protejeze patrimoniul unit??ii ?i s? asigure func?ionarea nentrerupt? a utilajelor ?i instala?iilor tehnologice, a c?ror oprire ar putea constitui un pericol pentru via?a sau s?n?tatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.

ART. 72: (1) P?r?ile convin s? fac? eforturi n vederea promov?rii unui climat normal de munc? n unit??i, cu respectarea dispozi?iilor legale n vigoare, ale contractelor colective de munc?, ale regulamentului intern, precum ?i a drepturilor ?i intereselor salaria?ilor ?i membrilor de sindicat.
(2) Pentru crearea ?i men?inerea unui mediu de lucru care s? ncurajeze respectarea demnit??ii fiec?rei persoane, prin contractul colectiv de munc? la nivel de unitate vor fi stabilite proceduri de solu?ionare pe cale amiabil? a plngerilor individuale ale salaria?ilor, inclusiv a celor privind cazurile de violen?? sau h?r?uire sexual?, n completarea celor prev?zute de lege.
(3) Plngerile salaria?ilor n justi?ie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului de munc?.
(4) n situa?iile n care apar divergen?e n leg?tur? cu executarea prevederilor contractul colective, unit??ile ?i reprezentan?ii salaria?ilor vor ncerca solu?ionarea acestora n conformitate cu prevederile Legii nr.168/1999 privind solu?ionarea conflictelor de munc?.
CAPITOLUL 9 DISPOZITII FINALE
ART. 73: Executarea contractului colectiv de munc? este obligatorie pentru p?r?i. Prezentul contract se completeaz? cu prevederile Codului muncii, ?i a legisla?iei n vigoare privind salarizarea ?i alte drepturi.
ART. 74: Drepturile prev?zute n contractele individuale de munc? nu pot fi sub nivelul celor stabilite n contractul colectiv de munc?.
ART. 75: Prevederile contractelor individuale de munc? existente la data intr?rii n vigoare a contractelor colective de munc? vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
ART. 76: Regulamentul de organizare si functionare al D.G.A.S.P.C., respectiv Regulamentele interne se ntocmesc de c?tre angajator cu consultarea reprezentan?ilor sindicatelor.
ART. 77: Angajatorii recunosc dreptul reprezentan?ilor salaria?ilor de a verifica la locul de munc? modul n care sunt respectate drepturile salaria?ilor prev?zute n contractul colectiv de munc?.
ART. 78: (1) Angajatorul ?i reprezentan?ii salaria?ilor se vor informa reciproc, n situa?ia n care de?in informa?ii, n leg?tur? cu modific?rile ce urmeaz? s? se produc? n forma de proprietate a unit??ii, cu consecin?ele previzibile asupra salaria?ilor ?i cu m?surile ce se au n vedere pentru limitarea efectelor disponibiliz?rilor de personal determinate de aceste modific?ri.
(2) n toate situa?iile de reorganizare a unit??ilor, drepturile ?i obliga?iile prev?zute de prezentul contract colectiv de munc? se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste opera?iuni juridice.
ART. 79: mputernici?ii organelor de conducere, precum ?i ai reprezentan?ilor salaria?ilor semnatare vor verifica, la sesizarea uneia din p?r?i, modurile n care sunt respectate drepturile salaria?ilor prev?zute n contractul colectiv de munc?; angajatorii vor asigura intrarea acestora n unitate, n conformitate cu regulamentul intern, ?i protec?ia n unitate, pe durata verific?rii, cu respectarea normativelor n vigoare.
ART. 80: (1)P?r?ile semnatare sunt de acord ca prevederile referitoare la s?n?tate ?i securitate n munc?, salarizare, formare profesional?, f?r? ca aceast? enumerare s? fie limitativ?, s? se modifice sau sa se renegocieze n func?ie de modific?rile legislative.
(2) Drepturile de natur? salarial? ce fac obiectul prezentului contract vor fi acordate n limita fondurilor alocate.
ART. 81: Prezentul contract colectiv de munc? a fost semnat ast?zi, 29.10.2010, la Ia?i ?i produce efecte ncepnd cu data inregistrarii, n condi?iile prev?zute de art.25 alin (3), din Legea nr.130 /1996, republicat? ?i va fi adus la cuno?tin?? salaria?ilor prin afi?area n unit??i, la locurile convenite.

Continu? negocierile pentru Contractul Colectiv in asisten?a social?!

Azi a fost al doilea termen pentru negocierea CCM la nivel de unitate la DGASPC Ia?i. S-a stabilit componen?a comisiilor de negociere ?i s-au depus propunerile p?r?ilor referitoare la con?inutul contractului, urmnd ca in data de 16 septora 10.00 sa ne revedem pentu a discuta punctual pe fiecare propunere in parte.
Vom reveni cu detalii dup? intalnire.

Cu stim?,
C?t?lin Toma

Contract colectiv de munc? (model ce va fi supus negocierii colective)

contract colectiv de munc?
la nivelul DGASPC IASI pentru anii 2010-2014

ncheiat conform art. 10 ?i 11 din Legea nr. 130/1996, republicat?,
nregistrat la ITM Iasi
cu nr. ___din _____2010

n baza art. 12, alin. (1) ?i a art. 22, alin. (1) din Legea 130 /1996, republicat?, a Legii 53/2003 Codul muncii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i a Contractului colectiv de munc? unic la nivel na?ional pentru anii 2007 2010 se ncheie prezentul Contract Colectiv de Munc? la nivel de institu?ie pentru personalul contractual ntre p?r?ile :
1. _______________ reprezentnd angajatorul prin reprezentant legal ____________________________ ?i
2. Sindicatul Nova Vita cu sediul in str. I.C. Br?tianu nr 26 Iasi reprezentant legal al salaria?ilor din aceast? unitate conform sentin?ei de reprezentativitate nr. 50 din 2007 a Judec?toriei Iasi

CAPITOLUL 1
Dispozi?ii generale

Art. 1. – (1) P?r?ile contractante, reprezentate conform anexei nr. 4, recunosc ?i accept? pe deplin c? sunt egale ?i libere n negocierea Contractului colectiv de munc? unic la nivel de unitate ?i se oblig? s? respecte n totalitate prevederile acestuia.
(2) Angajatorul recunoa?te libera exercitare a dreptului sindical, conform conven?iilor interna?ionale pe care Romnia le-a ratificat, Constitu?iei Romniei ?i legisla?iei na?ionale, precum ?i libertatea de opinie a fiec?rui salariat.
Art. 2. – (1) Contractul colectiv de munc? unic la nivel de unitate cuprinde drepturile ?i obliga?iile angajatorilui ?i ale salaria?ilor cu privire la condi?iile generale de munc? prev?zute de legisla?ia n vigoare, precum ?i cele convenite n procesul de negociere.
(2) La angajare ?i la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul va respecta dispozi?iile legale n vigoare privind aplicarea principiului egalit??ii de tratament fa?? de to?i salaria?ii, f?r? discrimin?ri pe baz? de criterii de sex, orientare sexual?, caracteristici genetice, vrst?, apartenen?? na?ional?, ras?, culoare, etnie, religie, op?iune politic?, origine social?, handicap, situa?ie sau responsabilitate familial?, apartenen?? ori activitate sindical?.
(3) Principiul pl??ii egale pentru munc? egal? implic?, pentru aceea?i munc? sau pentru o munc? pentru care este atribuit? o valoare egal?, eliminarea, cu privire la toate elementele ?i condi?iile de remunerare, a oric?rei discrimin?ri pe criteriul sexului.
___________
*) n sensul prezentului contract:
– termenul angajator desemneaz? pe cel care angajeaz? – persoana juridic? sau fizic? autorizat? potrivit legii, care administreaz?, utilizeaz? capital, indiferent de natura acestuia, ?i care folose?te for?a de munc? salariat?;
– termenul unitate desemneaz?, institu?iile publice ?i orice persoan? juridic? ce angajeaz? salaria?i;
– termenul de acorduri privind rela?iile de serviciu desemneaz? actele ncheiate n baza negocierilor derulate ntre reprezentan?ii institu?iilor publice ?i reprezentan?ii func?ionarilor publici.

Art. 3. – (1) Clauzele contractului colectiv de munc? produc efecte pentru to?i salaria?ii angajatorului personal contractual, indiferent de locul unde ?i desf??oar? munca : la domiciliu sau in institu?ii publice.
Art. 4. – (1) Prezentul contract se ncheie pe o perioad? de patru ani, cu posibilitatea revizuirii anuale, prin acte adi?ionale dup? aprobarea bugetului.
(2) Dac? nici una dintre p?r?i nu denun?? contractul cu 30 de zile nainte de expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat, valabilitatea acestuia se prelunge?te pn? la ncheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
Art. 5. – (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri ntre p?r?ile contactante.
(2) Cererea de modificare se aduce la cuno?tin??, n scris, celeilalte p?r?i cu cel pu?in 30 de zile nainte de data propus? pentru nceperea negocierilor.
(3) P?r?ile convin ca n perioada negocierilor, att n cazul n care se fac modific?ri, ct ?i n cazul denun??rii contractului, la nivelurile de negociere s? nu declan?eze greve, iar la nivel de unitate s? nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salaria?ilor.
Art. 6. – Suspendarea ?i ncetarea contractului au loc potrivit legii.
Art. 7. – (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar n aplicarea prevederilor prezentului contract precum ?i pentru monitorizarea aplic?rii lui, p?r?ile convin s? instituie o comisie de aplicare ?i monitorizare a Contractului colectiv de munc? unic la nivel de unitate.
(2) Competen?a, componen?a, organizarea ?i func?ionarea comisiei prev?zute la alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul din anexa nr. 1 la prezentul contract.
Art. 8. – (1) Drepturile salaria?ilor prev?zute n prezentul contract colectiv de munc? nu pot s? reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite prin contractele colective de munc? ncheiate la nivel de ramur?, grupuri de unit??i ?i unit??i naintea ncheierii Contractului colectiv de munc?.
(2) n situa?iile n care, n privin?a drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munc?, intervin reglement?ri legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
(3) P?r?ile se oblig? ca, n perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de munc?, s? nu promoveze ?i s? nu sus?in? proiecte de acte normative a c?ror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de munc?, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost ncheiate.
(4) P?r?ile convin s? se informeze reciproc ?i s? fac? demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale, n vederea consult?rii organiza?iilor sindicale ?i patronale semnatare, n toate cazurile n care se ini?iaz? acte normative ce privesc rela?iile de munc?.
Art. 9. – (1) n scopul salariz?rii ?i acord?rii celorlalte drepturi prev?zute n prezentul contract pentru personalul institu?iilor finan?ate de la bugetul de stat, sindicatele ?i ministerele vor purta negocieri cu guvernul pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal ?i pentru constituirea surselor, nainte de adoptarea bugetului de stat, precum ?i n vederea modific?rii ulterioare a acestuia.
(2) P?r?ile contractante vor purta negocieri n vederea includerii drepturilor respective n actele normative prin care se reglementeaz? astfel de drepturi, cu ncadrarea n prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate n condi?iile prev?zute la alin. 1, p?r?ile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor ?i a celorlalte Drepturi de personal la institu?iile publice.

CAPITOLUL 2
Timpul de munc?

Art. 10. – (1) Durata normal? a timpului de munc? este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe s?pt?mn?.
(2) Munca prestat? n afara duratei normale a timpului de munc? s?pt?mnal, prev?zut? la alin. 1, este considerat? munc? suplimentar?.
(3) La nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu cerin?ele unit??ii se poate stabili un program s?pt?mnal de 36 pn? la 44 de ore, cu condi?ia ca media lunar? s? fie de 40 de ore pe s?pt?mn?, iar programul stabilit s? fie anun?at cu o s?pt?mn? nainte.
(4) n cazul tinerilor n vrst? de pn? la 18 ani, durata timpului de munc? este de 6 ore pe zi ?i de 30 de ore pe s?pt?mn?.
(5) n func?ie de specificul unit??ii sau al muncii prestate, se poate opta ?i pentru o repartizare inegal? a timpului de munc?, cu respectarea duratei normale a timpului de munc? de 40 de ore pe s?pt?mn?.
(6) n cazurile n care durata normal? a timpului de munc? se stabile?te potrivit prevederilor alin. 5, durata timpului de munc? zilnic nu poate dep??i 10 ore.
(7) La locurile de munc? unde, datorit? specificului activit??ii, nu exist? posibilitatea ncadr?rii n durata normal? a timpului zilnic de lucru pot fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, dup? caz, n tur?, tur? continu?, turnus, program frac?ionat; locurile de munc? la care se aplic? aceste forme specifice de organizare, precum ?i modalit??ile concrete de organizare ?i eviden?? a muncii prestate se stabilesc prin anexa contractul colectiv de munc?.
(8) Durata maxim? legal? a timpului de munc? nu poate dep??i 48 de ore pe s?pt?mn?, inclusiv orele suplimentare. Prin excep?ie, durata timpului de munc? va putea fi prelungit? peste 8 ore pe zi ?i peste 48 de ore pe s?pt?mn?, care include ?i orele suplimentare, cu condi?ia ca media orelor de munc?, calculat? pe o perioad? de referin?? de trei luni, s? nu dep??easc? 48 de ore pe s?pt?mn?.
(9) Cnd munca se efectueaz? n schimburi, durata timpului de munc? va putea fi prelungit? peste 8 ore pe zi ?i peste 48 de ore pe s?pt?mn?, cu condi?ia ca media orelor de munc?, calculat? pe o perioad? maxim? de 3 s?pt?mni, s? nu dep??easc? 8 ore pe zi sau 48 de ore pe s?pt?mn?.
Art. 11. – (1) Pentru unele activit??i, locuri de munc? ?i categorii de personal, timpul de munc? poate fi par?ial, corespunz?tor unor frac?iuni de norm?.
(2) La cerere, salaria?ii ncadra?i cu timp de munc? par?ial vor putea fi ncadra?i cu timp de munc? normal, dac? exist? posturi vacante ?i dac? ntrunesc condi?iile ocup?rii acestor posturi.
Art. 12. – (1) Salaria?ii care ?i desf??oar? activitatea n locuri de munc? cu condi?ii deosebite beneficiaz? de reducerea duratei normale a timpului de munc? sub 8 ore pe zi, n condi?iile prev?zute de lege, ?i nu pot fi solicita?i s? efectueze ore suplimentare, cu excep?ia cazurilor justificate de prevederi exprese ale regulamentelor specifice activit??ii respective sau a unor situa?ii ap?rute fortuit.
(2) Durata reducerii timpului normal de munc? ?i categoriile de personal care beneficiaz? de acest program se stabilesc de comun acord intre sindicat si angajator printr-o clauz? specific?.
Art. 13. – (1) Orele de ncepere ?i terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul intern n func?ie de specificul ?i necesit??ile unit??ii.
(2) n toate cazurile n care se dovede?te c? este posibil, angajatorul ?i sindicatul parte la negociere, vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru ?i modalit??i de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afecteaz? drepturile prev?zute n contractul colectiv de munc?.
Art. 14. – (1) Orele prestate, la solicitarea angajatorului, peste programul normal de lucru stabilit n unitate sunt ore suplimentare.
(2) Salaria?ii pot fi chema?i s? presteze ore suplimentare numai cu consim??mntul lor.
(3) Pentru prevenirea sau nl?turarea efectelor unor calamit??i naturale, ale unor accidente ori ale altor cazuri de for?? major?, salaria?ii au obliga?ia de a presta munc? suplimentar? cerut? de cel care angajeaz?.
Art. 15. – (1) Munca suplimentar? se compenseaz? prin ore libere pl?tite n urm?toarele 30 de zile, dup? efectuarea acesteia.
(2) n aceste condi?ii, salariatul beneficiaz? de salariul corespunz?tor pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
Art. 16. – (1) Munca prestat? n intervalul dintre orele 22 ?i 6, cu posibilitatea abaterii cu o or? n plus sau n minus fa?? de aceste limite, este lucru n timpul nop?ii.
(2) Durata normal? a timpului de munc? pentru salariatul n regim de noapte nu poate dep??i o medie de 8 ore pe zi, calculat? pe o perioad? de referin?? de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale privind repausul s?pt?mnal.
(3) Pentru persoanele al c?ror program de lucru se desf??oar? pe timpul nop?ii, durata timpului de munc? este mai mic? cu o or? dect durata timpului de munc? prestat? n timpul zilei, f?r? diminuarea salariului de baz? ?i a vechimii n munc?.
(4) Prevederile alin. 2 nu se aplic? salaria?ilor care lucreaz? n locuri de munc? cu condi?ii deosebite, unde durata timpului de munc? este mai mic? de 8 ore.
(5) Angajatorul care, n mod frecvent, utilizeaz? munca de noapte este obligat s? informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munc?.
(6) Salaria?ii care urmeaz? s? desf??oare cel pu?in 3 ore de munc? de noapte sunt supu?i unui examen medical gratuit nainte de nceperea activit??ii ?i dup? aceea, periodic.
(7) Condi?iile de efectuare a examenului medical ?i periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, solidarit??ii sociale ?i familiei ?i al ministrului s?n?t??ii.
(8) Salaria?ii care desf??oar? munc? de noapte ?i au probleme de s?n?tate recunoscute ca avnd leg?tur? cu aceasta vor fi trecu?i la o munc? de zi pentru care sunt ap?i.
(9) Tinerii care nu au mplinit vrsta de 18 ani nu pot presta munc? de noapte.
(10) Femeile gravide, l?uzele ?i cele care al?pteaz? nu pot fi obligate s? presteze munc? de noapte.
Art. 17. – (1) Salaria?ii care renun?? la concediul legal pentru ngrijirea copilului n vrst? de pn? la doi ani beneficiaz? de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, f?r? s? le fie afectate salariul de baz? ?i vechimea n munc?. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de ncepere a programului de lucru, dac? activitatea unit??ii permite.
(2) Femeile care au n ngrijire copii de pn? la 6 ani pot lucra cu 1/2 norm?, dac? nu beneficiaz? de cre?? sau c?min, f?r? a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul n care au fost ncadrate n aceste condi?ii se consider?, la calculul vechimii n munc?, timp lucrat cu o norm? ntreag?.
(3) Angajatorul are obliga?ia de a acorda salariatelor gravide dispens? pentru consulta?ii prenatale n limita a maximum 16 ore pe lun?, f?r? a le fi afectate drepturile salariale.
(4) Salariata n cauz? este obligat? s? prezinte adeverin?? medical? privind efectuarea controalelor pentru care s-a nvoit.
Art. 18. – n durata normal? a timpului de munc? nu intr? timpii consuma?i cu echiparea-dezechiparea la nceputul ?i sfr?itul programului.

CAPITOLUL 3
S?n?tatea ?i securitatea n munc?

Art. 19. – (1) P?r?ile se oblig? s? depun? toate eforturile pentru aplicarea riguroas? a sistemului institu?ionalizat prin legisla?ia n vigoare, n vederea amelior?rii permanente a condi?iilor de munc?.
(2) n scopul realiz?rii obiectivului prev?zut la alineatul precedent, p?r?ile contractante vor asigura respectarea m?surilor prev?zute de Legea nr. 319/2006.
(3) Angajatorul ?i sindicatele vor organiza, n comun, la fiecare unitate, servicii de securitate ?i s?n?tate n munc?. M?surile ce vor fi luate privind ameliorarea condi?iilor de munc? vor fi stabilite mpreun? cu reprezentan?ii sindicali, ncheindu-se anexe speciale la contractele colective de munc?.
(4) Sesiz?rile sindicatului repezentativ legate de deteriorarea condi?iilor de munc? in anumite unit??i din institu?ie vor fi tratate cu prioritate.
Art. 20. – (1) Organizarea activit??ii prin stabilirea unei structuri organizatorice ra?ionale, repartizarea tuturor salaria?ilor pe locuri de munc? cu precizarea atribu?iilor ?i r?spunderilor lor, precum ?i exercitarea controlului asupra modului de ndeplinire a obliga?iilor de serviciu de c?tre salaria?i sunt de competen?a exclusiv? a celor care angajeaz?.
Art. 21. – (1) Activitatea de normare a muncii se refer? la toate categoriile de salaria?i, potrivit specificului activit??ii fiec?reia, ?i se bazeaz? pe tehnicile norm?rii muncii; aceasta se desf??oar? ca un proces continuu, n permanent? concordan?? cu schimb?rile ce au loc n organizarea ?i nivelul de dotare tehnic? a muncii.
Art. 22. – Angajatorul are obliga?ia s? asigure permanent condi?iile tehnice ?i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc?, iar salaria?ii trebuie s? realizeze norma de munc? sau, dup? caz, sarcinile ce decurg din func?ia sau postul de?inut.
Art. 23. – Locurile de munc? se clasific? n locuri de munc? normale, locuri de munc? cu condi?ii deosebite ?i locuri de munc? cu condi?ii speciale, stabilite potrivit reglement?rilor legale.
Art. 24. – (1) Pentru prestarea activit??ii n locurile de munc? cu condi?ii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, salaria?ii au dreptul, dup? caz, la sporuri la salariul de baz?, durat? redus? a timpului de lucru, alimenta?ie de nt?rire a rezisten?ei organismului, echipament de protec?ie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare; duratele de reducere a vrstei pentru pensionare sunt cele prev?zute n lege.
(2) Salaria?ii ncadra?i n categoriile prev?zute la alin. 1 vor fi supu?i obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii.
Art. 25. – (1) n cazul n care condi?iile de munc? se normalizeaz?, salaria?ii vor beneficia pentru refacerea capacit??ii de munc? nc? dou? luni, dac? au beneficiat anterior de acestea, de spor pentru nocivitate ?i alimenta?ie de protec?ie a organismului.
Art. 26. – n toate cazurile n care condi?iile de munc? s-au nr?ut??it, determinnd reclasificarea locurilor de munc?, salaria?ii vor beneficia de drepturile aferente noii clasific?ri ncepnd cu data schimb?rii condi?iilor de munc?.
Art. 27. – (1) P?r?ile sunt de acord c? nici o m?sur? privind s?n?tatea ?i securitatea n munc? nu este eficient? dac? nu este cunoscut?, nsu?it? ?i aplicat? n mod con?tient de salaria?i.
(2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea ?i perfec?ionarea profesional? a salaria?ilor cu privire la normele de s?n?tate ?i securitate n munc?. In anexa contractul colectiv de munc? se vor prevedea m?suri specifice, periodicitatea, metodologia, obliga?iile ?i r?spunderile, precum ?i controalele proprii, n conformitate cu dispozi?iile Legii nr. 319/2006, reglement?rile elaborate de Ministerul Muncii, Solidarit??ii Sociale ?i Familiei ?i cu normele proprii. Timpul aferent acestor activit??i, inclusiv orele de instructaj, se include n timpul de munc? ?i este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munc? sau a felului muncii, acesta va fi instruit ?i testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul s?u loc de munc? ?i la normele privind s?n?tatea ?i securitatea n munc?, pe care este obligat n procesul muncii s? le cunoasc? ?i s? le respecte.
(4) n cazurile n care, n procesul muncii, intervin schimb?ri ce impun aplicarea unor norme noi de s?n?tate ?i securitate n munc?, salaria?ii vor fi instrui?i n condi?iile prev?zute la alineatul precedent.
Art. 28. – (1) Contravaloarea echipamentului de protec?ie se suport? integral de c?tre angajator.
(2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suport? potrivit prevederilor legale ?i celor din contractele colective de munc? de la celelalte niveluri.
(3) n toate cazurile n care, n afara echipamentului de lucru prev?zut de lege, angajatorul cere o anumit? vestimenta?ie special?, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suport? integral de c?tre angajator.
Art. 29. – La nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urm?ri?i la fiecare loc de munc?, n vederea lu?rii m?surilor de protec?ie a muncii specifice, precum ?i programele de control al realiz?rii m?surilor stabilite.
Art. 30. – (1) n vederea men?inerii ?i mbun?t??irii condi?iilor de desf??urare a activit??ii, angajatorul va lua urm?toarele m?suri de amenajare ergonomic? a locului de munc?:
a) asigurarea condi?iilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibra?ii, temperatur?, aerisire, umiditate);
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munc? (vestiare, b?i, grupuri sanitare, s?li de repaus);
c) diminuarea pn? la eliminarea treptat? a emisiilor poluante.
(2) Salaria?ii sunt obliga?i s? p?streze n bune condi?ii amenaj?rile efectuate de angajator, s? nu le deterioreze ?i s? nu le descompleteze ori s? sustrag? componente ale acestora.
Art. 31. – (1) Angajatorul va organiza la angajare ?i, ulterior, o dat? pe an, examinarea medical? a salaria?ilor, n scopul de a constata dac? sunt ap?i pentru desf??urarea activit??ii n posturile pe care ar urma s? le ocupe sau pe care le ocup?, precum ?i pentru prevenirea mboln?virilor profesionale. Examinarea medical? este gratuit?, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condi?iile concrete urmeaz? s? fie stabilite la nivel de unitate, se realizeaz? cu consultarea sindicatelor.
(2) n cazul n care dispozi?ii legale speciale prev?d examin?ri medicale la termene mai scurte, determinate de condi?iile deosebite de la locurile de munc?, se vor aplica aceste prevederi.
(3) Salaria?ii sunt obliga?i s? se supun? examenelor medicale n condi?iile organiz?rii potrivit prevederilor alin. 1. Refuzul salariatului de a se supune examin?rilor medicale constituie abatere disciplinar?.
(4) Examinarea medical? a salaria?ilor la angajare ?i, ulterior, o dat? pe an se face de c?tre unit??ile sanitare de specialitate acreditate de angajator ?i de Ministerul S?n?t??ii.
Art. 32. – La cererea uneia dintre p?r?i, medicii de medicina muncii ?i inspectorii de munc? vor fi consulta?i la modificarea duratei timpului de lucru ?i la acordarea de concedii suplimentare.
Art. 33. – (1) P?r?ile vor asigura un regim de protec?ie special? a muncii femeilor ?i a tinerilor n vrst? de pn? la 18 ani, cel pu?in la nivelul drepturilor specifice reglementate de legisla?ia muncii ?i de prevederile prezentului contract.
(2) Salariatele gravide, ncepnd cu luna a V-a de sarcin?, precum ?i cele care al?pteaz? nu vor fi repartizate la munc? de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise n deplasare ?i nu vor putea fi deta?ate dect cu acordul lor.
(3) La solicitarea Comitetului de s?n?tate ?i securitate n munc?, angajatorul are obliga?ia s? evalueze riscurile pe care le presupune locul de munc? al salariatei care anun?? c? este ns?rcinat?, precum ?i al salariatei care al?pteaz? ?i s? le informeze cu privire la acestea.
(4) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legisla?ia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de munc? de la celelalte niveluri.
Art. 34. – Patronul nu va refuza angajarea sau, dup? caz, men?inerea n munc? a persoanelor cu handicap, n cazurile n care acestea sunt apte pentru ndeplinirea obliga?iilor de serviciu aferente posturilor existente.
Art. 35. – n cazul recomand?rilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salaria?ilor n alte locuri de munc? ?i, dup? caz, recalificarea acestora, n func?ie de posibilit??ile fiec?rei unit??i, care vor fi stabilite mpreun? cu sindicatele.
Art. 36. – (1) n vederea mbun?t??irii condi?iilor de munc?, n fiecare unitate din subordine unde exist? cel putin 50 salaria?i se va constitui un Comitet de s?n?tate ?i securitate n munc?, n conformitate cu prevederile legale.
(2) Comitetul de s?n?tate ?i securitate n munc? este constituit din reprezentan?ii desemna?i de sindicatele reprezentative din unitate, pe de o parte, ?i angajator sau reprezentan?ii s?i desemna?i, n num?r egal cu cel al reprezentan?ilor lucr?torilor, pe de alt? parte.
(3) Reprezentan?ii n comitetele de s?n?tate ?i securitate n munc? desemna?i de sindicatele reprezentative din unitate, poart? denumirea de lucr?tori delega?i ai salaria?ilor cu r?spunderi specifice n domeniul s?n?t??ii ?i securit??ii n munc? sau lucr?tori desemna?i.
(4) Lucr?torii delega?i prev?zu?i la alineatul precedent vor fi ale?i pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii. Ace?tia pot fi retra?i sau nlocui?i n acelea?i condi?ii n care au fost desemna?i.
(5) Timpul de munc? afectat activit??ii n comitetele de s?n?tate ?i securitate n munc? se consider? timp de lucru efectiv prestat ?i va fi prev?zut n contractul colectiv de munc? la nivel de unitate.
(6) Activitatea comitetelor de s?n?tate ?i securitate n munc? se va desf??ura n baza reglement?rilor-cadru n vigoare ?i a regulamentelor proprii.
Art. 37. – n scopul prevenirii ?i diminu?rii nivelului stresului la locul de munc?, angajatorul mpreun? cu semnatarii contractului colectiv de munc? vor depune eforturile necesare n vederea transpunerii la nivelul unit??ii a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de munc?, astfel:
(1) n ceea ce prive?te con?inutul muncii:
a) se va urm?ri ca nivelul de competen??, aptitudinile ?i abilit??ile salaria?ilor s? corespund? cerin?elor locului de munc?;
b) condi?iile locului de munc? trebuie s? fie adaptate ergonomic, salaria?ilor;
c) salaria?ii vor fi informa?i ?i consulta?i ?i vor avea la dispozi?ie toate informa?iile necesare, care s? le permit? s? n?eleag? care sunt responsabilit??ile lor, conform fi?ei postului.
(2) n ceea ce prive?te controlul asupra muncii efectuate:
a) angajatorul va ncuraja salariatul s?-?i utilizeze capacit??ile ?i ini?iativele la locul de munc?;
b) mpreun? cu sindicatele angajatorul va stabili un sistem de stimulente pentru ca salaria?ii s? fie motiva?i n ndeplinirea ct mai bun? a sarcinilor de serviciu.
(3) n ceea ce prive?te gestionarea activit??ii la locul de munc?, prin contractele colective de munc? aplicabile se vor stabili intervalele de timp ?i modalit??ile practice de informare a salaria?ilor privind modific?rile ap?rute sau n curs de apari?ie, legate de condi?iile de munc?.
(4) n ceea ce prive?te rela?iile de munc?, prin grija Comitetului de s?n?tate ?i securitate n munc? ?i a Comisiei paritare, se vor analiza informa?iile legate de rele practici la locurile de munc? ?i se vor dispune m?suri corective

CAPITOLUL 4
Salarizarea ?i alte drepturi b?ne?ti ale salaria?ilor

Art. 38. – (1) Pentru munca prestat? n condi?iile prev?zute n contractul individual de munc?, fiecare salariat are dreptul la un salariu n bani reglementat de legisla?ia in vigoare la momentul efectu?rii pl??ii.
(2) Salariul cuprinde salariul de baz?, indemniza?iile, sporurile, precum ?i alte adaosuri prev?zute de legea unic? de salarizare din sistemul bugetar aflat? in vigoare la momentul ncheierii contractului colectiv.
Art. 39. – (1) Formele de organizare a muncii se stabilesc prin regulamentul intern in acord cu sindicatele si cu standardele ocupa?ionale ?i cu contractul colectiv de munc? la nivel na?ional in func?ie de specificul fiec?rei unit??i.
Art. 40. – (1) Salarizarea personalului din asisten?a social? este stabilit? de prevederile legii unice de salarizare nr 330/2009, si /sau de standardele de cost corespunz?toare ocupa?iei respective. Salarizarea ce urmeaz? s? se aplice fiec?rei activit??i ?i profesii desf??urate in cadrul unit??ilor de asisten?? social? va corespunde grilei de salarizare elaborate anual de Guvern ?i Ministerul Muncii, in urma negocierii cu sindicatele.

Art. 41. – (1) Sporurile care se acord? personalului contractual din institu?ie sunt ele de care beneficiaz? salaria?ii din asisten?a social? la momentul incheierii contractului colectiv, conform prevederilor din legea unic? de salarizare nr. 330/2009, neputnd face in cazul de fa??, conform prevederilor acelea?i legi, obiectul unei negocieri colective.
(2) Sporurile minime ce se acord? n condi?iile prezentului contract sunt:
a) pentru orele lucrate n zilele libere ?i n zilele de s?rb?tori legale ce nu au fost compensate corespunz?tor cu ore libere pl?tite, se acord? un spor de 100% din salariul de baz?, in condi?iile art. 5 din anexa 2 a legii unice de salarizare din sistemul bugetar.
b) pentru vechime n munc?, minimum 5% pentru 3 ani vechime ?i maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de baz? conform Codului Muncii ;
c) pentru lucrul n timpul nop?ii, 25% din salariul de baz?;
d) sporul de incodare psihic? de 20% din salariu de baz?;

Art. 42. – (1) Adaosurile la salariu ?i premiile lunare sau anuale care pot fi acordate salaria?ilor in condi?iile stabilite de Guvern prin acte normative sunt :
a) premiile acordate din fondul de premiere, calculate ntr-o propor?ie de 2% din fondul de salarii realizat lunar ?i cumulat, se pot acorda ca drept al prezentului contract, dac? exist? fonduri disponibile in buget ?i reglement?ri legale in vigoare care s? permit? acest lucru.
b) tichetele de mas?, tichetele cadou, tichetele de cre?? ?i alte instrumente similare acordate conform prevederilor legale se pot acorda ca drept al prezentului contract dac? exist? fonduri disponibile in buget ?i reglement?ri legale in vigoare care s? permit? acest lucru.
c) al XIII – lea salariu se poate acorda dac? exist? fonduri disponibile in buget ?i reglement?ri legale in vigoare care s? permit? acest lucru.
d) o sum? de 200 de lei pe lun? reprezentand drepturi pentru refacerea capacit??ii de munc?.
2) In momentul de fa?? acordarea drepturilor mentionate la art. 42 (1) lit.a, b ?i c este restric?ionat? prin legea unic? de salarizare.
3) n situa?iile n care, n privin?a drepturilor ce decurg din art. 42 (1) lit.a, b ?i c ale prezentului contract colectiv de munc?, intervin reglement?ri legale favorabile acord?rii lor, acestea vor fi acordate salaria?ilor.
Art. 43. – (1) Angajatorul va asigura condi?iile necesare realiz?rii de c?tre fiecare salariat a sarcinilor ce i revin n cadrul programului zilnic de munc? stabilit.
(2) n situa?ia n care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, par?ial sau total, condi?iile necesare realiz?rii sarcinilor de serviciu, el este obligat s? pl?teasc? salaria?ilor salariul de baz? pentru timpul ct lucrul a fost ntrerupt.
(3) n cazuri excep?ionale, cnd din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost ntrerupt?, salaria?ii vor primi 75% din salariul de baz? individual avut, cu condi?ia ca ncetarea lucrului s? nu se fi produs din vina lor ?i dac? n tot acest timp au r?mas la dispozi?ia unit??ii.
(4) n cazurile prev?zute la alin. 3, salaria?ii beneficiaz? ?i de celelalte drepturi prev?zute de lege pentru astfel de situa?ii.
(5) n cazul n care din motive obiective este necesar? reducerea sau ntreruperea temporar? a activit??ii, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea relu?rii ei, unitatea, cu acordul sindicatelor, poate acorda concediu f?r? plat?.
Art. 44. – Plata salariilor se face periodic in data de 12 ale fiec?rei luni.
Art. 45. – Salaria?ii unit??ilor trimi?i n delega?ie n ?ar? sau str?in?tate vor beneficia de urm?toarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport, de asigurare ?i a costului caz?rii, potrivit condi?iilor stabilite prin contractele colective de munc? la celelalte niveluri;
b) diurn? de deplasare, al c?rei cuantum se stabile?te prin negociere la nivel de ramur?, grupuri de unit??i sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplic? la institu?iile publice.
Art. 46. – Salaria?ii unit??ilor trimi?i n deta?are beneficiaz? de drepturile de delegare prev?zute la art. 45. n cazul n care deta?area dep??e?te 30 de zile consecutive, n locul diurnei zilnice se pl?te?te o indemniza?ie egal? cu 50% din salariul de baz? zilnic. Aceast? indemniza?ie se acord? propor?ional cu num?rul de zile ce dep??e?te durata nentrerupt? de 30 de zile.
Art. 47. – Persoanele deta?ate ?i men?in toate drepturile pe care le-au avut la data deta??rii, cu excep?ia celor privind igiena ?i protec?ia muncii, chiar dac? la locul de munc? unde sunt deta?ate acestea nu se mai reg?sesc. Dac? la locurile de deta?are, drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acord? ?i alte drepturi, persoanele deta?ate beneficiaz? de acestea, inclusiv de toate drepturile privind protec?ia ?i igiena muncii, corespunz?toare noului loc de munc?.
Art. 48. – (1) Toate drepturile b?ne?ti cuvenite salaria?ilor se pl?tesc naintea oric?ror obliga?ii b?ne?ti ale unit??ii.
(2) n caz de faliment sau lichidare judiciar?, salaria?ii au calitatea de creditori privilegia?i, iar drepturile lor b?ne?ti constituie crean?e privilegiate, urmnd s? fie pl?tite integral, nainte de a-?i revendica cota-parte ceilal?i creditori.
Art. 49. – Angajatorii vor ?ine o eviden?? n care s? se men?ioneze activitatea desf??urat? n baza contractului individual de munc? ?i drepturile de care salaria?ii au beneficiat ?i le vor elibera dovezi despre acestea.
Art. 50. – Salaria?ii care se pensioneaz? pentru limit? de vrst? primesc o indemniza?ie egal? cu cel pu?in dou? salarii de baz? avute n luna pension?rii.
Art. 51. – n afar? de ajutoarele prev?zute de lege, la care au dreptul, salaria?ii vor beneficia ?i de urm?toarele ajutoare:
a) n cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de cel pu?in dou? salarii medii lunare pe unitate;
b) dac? decesul a survenit din cauza unui accident de munc?, a unui accident n leg?tur? cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel pu?in 3 salarii medii pe unitate;
c) un salariu mediu pe unitate, pl?tit de aceasta mamei, pentru na?terea fiec?rui copil; dac? mama nu este salariat?, so?ul acesteia beneficiaz? de plata unui salariu mediu pe unitate;
d) un salariu mediu pe unitate pl?tit de unitate la decesul so?ului sau so?iei ori la decesul unei rude de gradul I aflate n ntre?inerea salariatului.

CAPITOLUL 5
Concedii ?i zile libere

Art. 52. – (1) n fiecare s?pt?mn?, salariatul are dreptul, de regul?, la 2 zile consecutive de repaus s?pt?mnal.
(2) Repausul s?pt?mnal se acord?, de regul?, smb?ta ?i duminica.
(3) n cazul n care activitatea de la locul de munc?, n zilele de smb?t? ?i duminic?, nu poate fi ntrerupt?, zilele de repaus s?pt?mnal pot s? fie acordate ?i n alte zile ale s?pt?mnii sau cumulat pe o perioad? mai mare.
Art. 53. – (1) Zilele de s?rb?toare legal? n care nu se lucreaz? sunt:
– 1 ?i 2 ianuarie;
– prima ?i a doua zi de Pa?te;
– 1 Mai;
– 1 Decembrie;
– prima ?i a doua zi de Cr?ciun;
– 2 zile pentru fiecare dintre cele dou? s?rb?tori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele dect cele cre?tine, pentru persoanele apar?innd acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de c?tre angajator.
Art. 54. – (1) n cazurile n care durata zilnic? a timpului de munc? este mai mare de 6 ore, salaria?ii au dreptul la pauz? de mas? ?i la alte pauze n condi?iile stabilite prin contractele colective de munc? ?i/sau regulamentele interne aplicabile.
(2) Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru luarea mesei, cu o durat? de 15 minute, se include n programul de lucru.
(3) Tinerii n vrst? de pn? la 18 ani beneficiaz? de o pauz? de mas? de cel pu?in 30 de minute n cazul n care durata zilnic? a timpului de munc? este mai mare de 4 ore ?i jum?tate.
Art. 55. – Salaria?ii pot solicita, n mod justificat, decalarea programului de lucru. Prioritate la decalarea progamului de lucru o au naveti?tii ?i mamele cu copii mici care nu beneficiaz? de cre?? sau c?min.
Art. 56. – (1) Salaria?ii au dreptul n fiecare an calendaristic la un concediu de odihn? pl?tit, de minimum 21 de zile lucr?toare.
(2) Fac excep?ie de la prevederile alin. 1:
a) salaria?ii care au vrsta sub 18 ani au dreptul, n fiecare an calendaristic, la un concediu pl?tit de 24 de zile lucr?toare;
b) salaria?ii nou-angaja?i, pentru primul an de activitate nscris n cartea de munc?, au dreptul la un concediu de odihn? pl?tit cu o durat? minim? de 20 de zile lucr?toare.
Art. 57. – (1) n fiecare an calendaristic, salaria?ii ncadra?i n grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihn? suplimentar cu o durat? de 3 zile, iar salaria?ii nev?z?tori, cu o durat? de 6 zile.
Art. 58. Salaria?ii care ?i desf??oar? activitatea n unit??i de asisten? social? n condi?ii de stres deosebite beneficiaz? de concedii de odihn? suplimentare de 4 zile pe an. Lista unit??ilor de asisten?? social? unde se aplic? zilele de concediu suplimentar de odihn? se reg?se?te in anexa 5 a prezentului contract colectiv de munc?.
Art. 59. – (1) Pe durata concediului de odihn?, salaria?ii vor primi o indemniza?ie ce reprezint? media zilnic? a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii n care este efectuat concediul, multiplicat? cu num?rul de zile de concediu.
(2) Indemniza?ia de concediu nu poate fi mai mic? dect salariul de baz?, sporul de vechime ?i indemniza?ia pentru func?ia de conducere, luate mpreun?, corespunz?tor num?rului de zile de concediu.
(3) In cazul in care exist? fonduri disponibile si reglement?ri legale favorabile, salaria?ii vor putea beneficia inainte de plecarea in concediu de o prim? de vacan??.
(4) Indemniza?ia de concediu ?i, dup? caz, prima de vacan?? se pl?tesc nainte de plecarea n concediu.
(5) Orice conven?ie prin care se renun?? total sau n parte la dreptul la concediul de odihn? este interzis?.
(6) Asisten?ii maternali pot opta pentru efectuarea concediului de odihn? cumulat la sf?r?itul perioadei pentru care a fost atestat.
Art. 60. – (1) Concediul anual de odihn? va putea fi frac?ionat la solicitarea salariatului; una din frac?iuni va trebui s? fie de cel pu?in 15 zile lucr?toare. Cealalt? parte va trebui acordat? ?i luat? pn? la sfr?itul anului n curs. Salariatul are prima op?iune in alegerea perioadei din an in care ?i va desf??ura concediul de odihn?.
(2) Cnd din motive neimputabile salariatului, acesta nu ?i-a efectuat integral concediul de odihn? pe anul n curs, restul de concediu se va acorda pn? la sfr?itul anului urm?tor, n perioada solicitat? de salariat.
Art. 61. – (1) Salaria?ii au dreptul la zile libere pl?tite pentru evenimente deosebite n familie sau pentru alte situa?ii, dup? cum urmeaz?:
a) c?s?toria salariatului – 5 zile;
b) c?s?toria unui copil – 2 zile;
c) na?terea unui copil – 5 zile + 10 zile dac? a urmat un curs de puericultur?;
d) decesul so?ului, copilului, p?rin?ilor, socrilor – 3 zile;
e) decesul bunicilor, fra?ilor, surorilor – 1 zi;
f) donatorii de snge – conform legii;
g) la schimbarea locului de munc? n cadrul aceleia?i unit??i, cu mutarea domiciliului n alt? localitate – 5 zile.
(2) Salaria?ii au dreptul la 30 de zile concediu f?r? plat?, acordat o singur? dat?, pentru preg?tirea ?i sus?inerea lucr?rii de diplom? n nv???mntul superior. Acest concediu se poate acorda ?i frac?ionat, la cererea salariatului.
(3) Pentru rezolvarea unor situa?ii personale, salaria?ii au dreptul la concedii f?r? plat? pentru situa?ii bine motivate.
Art. 62. – (1) n afara concediului legal pl?tit pentru ngrijirea copiilor n vrst? de pn? la doi ani, salariata mam? poate beneficia de nc? un an concediu f?r? plat?.
(2) Pe perioada n care salariata se afl? n concediul prev?zut la alin. 1, nu i se va putea desface contractul de munc?, iar n postul s?u nu vor putea fi angajate alte persoane, dect cu contract de munc? pe durat? determinat?.
Art. 63. – Cererile salaria?ilor pentru bilete de odihn? ?i tratament balnear se adreseaz? sindicatului. Membrii de sindicat au dreptul la reduceri de tarif preferen?iale fa?? de tarifele standard ale hotelierilor.
Art. 64. – Beneficiarii biletelor de tratament balnear ?i de odihn? din institu?iile publice vor suporta o contribu?ie b?neasc? diferen?iat? n func?ie de salariul de baz? ?i de sezon, contribu?ie calculat? conform legii.
Art. 65. – Contravaloarea biletelor acordate salaria?ilor trimi?i n sta?iuni pentru recuperare n urma unor accidente de munc? ?i tratarea unor boli profesionale se suport? n condi?iile legii,
Art. 66. – n cazul n care salariata se afl? n concediu de maternitate, unitatea va compensa, pe o anumit? perioad?, diferen?a dintre salariul de baz? individual avut ?i indemniza?ia legal? la care are dreptul. .
Art. 67. – n caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru cre?terea copilului pn? la doi ani se vor acorda tat?lui, dac? acesta are copilul n ngrijire.
Art. 68. – n cazul decesului mamei, tat?l copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul f?r? plat? neutilizat de mam? pn? la data decesului acesteia, cu drepturile prev?zute la art. 62.

CAPITOLUL 6
Contractul individual de munc?

Art. 69. – (1) Contractul individual de munc? este contractul n temeiul c?ruia o persoan? fizic?, denumit? salariat, se oblig? s? presteze munc? pentru ?i sub autoritatea unui angajator, persoan? fizic? sau juridic?, n schimbul unei remunera?ii denumite salariu.
(2) n vederea stabilirii concrete a drepturilor ?i obliga?iilor salaria?ilor, angajarea se face prin ncheierea contractului individual de munc? (CIM).
Art. 70. – (1) ncheierea CIM se face pe baza condi?iilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cet??eanului ?i numai pe criteriul aptitudinilor ?i competen?ei profesionale.
(2) Angajatorul se oblig? s? aduc? la cuno?tin?a salaria?ilor posturile disponibile ?i condi?iile de ocupare a lor.
(3) n cazul n care angajarea se face prin concurs, dac? un salariat ?i o persoan? din afara unit??ii ob?in acelea?i rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(4) Salariatul c?ruia i-a ncetat calitatea de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobndirii capacit??ii de munc?, va fi reintegrat, pe ct posibil, n func?ia avut? la data pierderii capacit??ii de munc?.
Art. 71. – (1) ncheierea CIM se va face pe perioad? nedeterminat?. Dac? salariatul solicit? asisten?? din partea organiza?iei sindicale, aceasta se poate acorda.
(2) Contractele individuale de munc? se pot ncheia ?i pe durat? determinat?, n cazurile ?i n condi?iile prev?zute de lege.
(3) CIM va cuprinde cel pu?in clauzele prev?zute n anexa nr. 3.
(4) Contractele individuale de munc? se ncheie n scris, cte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajeaz?.
Art. 72. – (1) CIM se poate modifica n ceea ce prive?te felul muncii, locul muncii ?i drepturile salariale prin acordul p?r?ilor sau din ini?iativa uneia dintre p?r?i, n cazurile prev?zute de Codul muncii.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu d? dreptul celui care angajeaz? de a proceda la desfacerea unilateral? a CIM pentru acest motiv.
(3) Delegarea ?i deta?area salaria?ilor se fac n condi?iile prev?zute de lege, cu drepturile prev?zute n prezentul contract.
Art. 73. – Executarea CIM se suspend? n cazurile prev?zute de lege n mod expres, precum ?i pe perioada exercit?rii unei func?ii eligibile remunerate de organiza?ia n care salariatul ?i desf??oar? activitatea pe timpul mandatului.
Art. 74. – (1) ncetarea CIM poate avea loc – n condi?iile prev?zute de lege – printr-unul din urm?toarele moduri:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului p?r?ilor, la data convenit? de acestea;
c) ca urmare a voin?ei unilaterale a uneia dintre p?r?i, n cazurile ?i condi?iile limitative prev?zute de lege.
(2) n cazurile n care unitatea este obligat?, potrivit legii, s? acorde un preaviz la desfacerea contractului de munc?, durata preavizului va fi de 20 de zile lucr?toare.
(3) n perioada preavizului, salaria?ii au dreptul s? absenteze patru ore pe zi de la programul unit??ii, pentru a-?i c?uta un loc de munc?, f?r? ca aceasta s? afecteze salariul ?i celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, n condi?iile stabilite de angajator.
Art. 75. – (1) Sub sanc?iunea nulit??ii absolute, nici o sanc?iune nu poate fi dispus? mai nainte de efectuarea unei cercet?ri disciplinare prealabile.
(2) Pentru cercetarea abaterii disciplinare ?i propunerea sanc?iunii, angajatorul constituie o comisie. Din comisie va face parte f?r? drept de vot, n calitate de observator, ?i un reprezentant al organiza?iei sindicale al c?rei membru este salariatul cercetat.
(3) Comisia l va convoca n scris pe salariatul cercetat, cu cel pu?in 5 zile lucr?toare nainte. Convocarea va indica cel pu?in motivul, data, ora ?i locul ntrevederii.
(4) n cadrul cercet?rii se vor stabili faptele ?i urm?rile acestora, mprejur?rile n care au fost s?vr?ite, precum ?i orice date concludente pe baza c?rora s? se poat? stabili existen?a sau inexisten?a vinov??iei. Ascultarea ?i verificarea ap?r?rilor salariatului cercetat sunt obligatorii.
(5) Neprezentarea salariatului la convocarea f?cut? n condi?iile prev?zute la alin. (4) f?r? un motiv obiectiv d? dreptul angajatorului s? dispun? sanc?ionarea, f?r? efectuarea cercet?rii disciplinare prealabile.
(6) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea urm?toarelor aspecte:
a) mprejur?rile n care fapta a fost s?vr?it?;
b) gradul de vinov??ie a salariatului;
c) consecin?ele abaterii disciplinare;
d) comportarea general? n serviciu a salariatului;
e) eventualele sanc?iuni disciplinare suferite anterior de c?tre acesta.
(7) Salariatul are dreptul s? cunoasc? toate actele ?i faptele cercet?rii ?i s? solicite n ap?rare probele pe care le consider? necesare.
(8) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sanc?iuni disciplinare dup? finalizarea cercet?rii.
(9) Lucr?rile comisiei de disciplin? se consemneaz? ntr-un registru de procese-verbale.
(10) La stabilirea sanc?iunii se va ?ine seama de cauzele ?i gravitatea faptei, de mprejur?rile n care fapta a fost comis?, de gradul de vinov??ie a salariatului, de eventualele sanc?iuni disciplinare suferite anterior de c?tre acesta.
(11) n baza propunerii comisiei de disciplin? angajatorul va emite decizia de sanc?ionare.
Art. 76. – (1) CIM nu poate fi desf?cut din ini?iativa celui care angajeaz?, n cazurile n care prin lege sau prin contractul colectiv de munc? au fost prev?zute asemenea interdic?ii.
(2) Desf??urarea activit??ii sindicale, precum ?i apartenen?a la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea CIM din ini?iativa unit??ii.
(3) Pe o perioad? de minimum 6 luni de la reluarea activit??ii, considerat? perioad? de readaptare, salaria?ii care au beneficiat de concediu de maternitate ?i/sau de concediu legal pl?tit pentru ngrijirea copilului n vrst? de pn? la 2 ani nu vor putea fi concedia?i pentru motivul de necorespundere profesional? prev?zut de Codul muncii.
Art. 77. – (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesional?, cu respectarea procedurii de evaluare prealabil?, stabilit? prin prezentul contract colectiv de munc?.
(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesional? se face de c?tre o comisie numit? de c?tre angajator. Din comisie va face parte ?i un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta, al c?rui membru este salariatul n cauz?.
(3) Comisia va convoca salariatul ?i i va comunica acestuia n scris, cu cel pu?in 15 zile nainte:
a) data, ora exact? ?i locul ntrunirii comisiei;
b) modalitatea n care se va desf??ura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect activit??ile prev?zute n fi?a postului salariatului n cauz?.
(5) n cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai n m?sura n care salariatul n cauz? a f?cut obiectul form?rii profesionale n respectiva materie.
(6) Necorespunderea profesional? poate fi sus?inut? de comisie prin dovezi de ndeplinire necorespunz?toare a sarcinilor profesionale, prin examinare scris?, oral?, practic? ?i alte probe.
(7) n cazul n care salariatul ?i pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul i va asigura, n limitele disponibile, un alt loc de munc?. n situa?ia n care nu dispune de astfel de posibilit??i, angajatorul va apela la autoritatea public? local? pentru ocuparea for?ei de munc?, n vederea solu?ion?rii.
(8) n cazul n care, n urma examin?rii, salariatul este considerat necorespunz?tor profesional de c?tre comisie, acesta are dreptul de a contesta hot?rrea comisiei n termen de 10 zile de la comunicare.
(9) Dac? salariatul nu a formulat contesta?ia n termenul prev?zut la alin. (8) sau dac? dup? formularea contesta?iei ?i reexaminarea hot?rrii comisiei, aceasta este men?inut?, angajatorul poate emite ?i comunica decizia de desfacere a contractului individual de munc? al salariatului, pentru motive de necorespundere profesional?. Decizia astfel emis? va con?ine rezultatul cercet?rii prealabile a salariatului n cauz?.
Art. 78. – (1) La ncetarea contractului individual de munc? din motive ce nu ?in de persoana salariatului, angajatorul va acorda acestuia o compensa?ie de cel pu?in un salariu lunar, n afara drepturilor cuvenite la zi.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci cnd ncetarea contractului individual de munc? a intervenit ca urmare a unor motive ce nu ?in de persoana salariatului.
Art. 79. – n cazul n care unitatea este pus? n situa?ia de a efectua concedieri colective, p?r?ile convin asupra respect?rii urm?toarelor principii:
a) angajatorul va pune la dispozi?ia sindicatului justificarea tehnico-economic? n leg?tur? cu m?surile privind posibilit??ile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesional? etc.;
b) justificarea tehnico-economic?, mpreun? cu obiec?iile ?i propunerile sindicatului, va fi supus? spre analiz? ?i avizare consiliului de administra?ie sau, dup? caz, adun?rii generale;
c) n cazul n care angajatorul inten?ioneaz? s? efectueze concedieri colective, acesta are obliga?ia de a ini?ia, n timp util ?i n scopul ajungerii la o n?elegere, n condi?iile prev?zute de lege, consult?ri cu sindicatul sau, dup? caz, cu reprezentan?ii salaria?ilor, cu privire cel pu?in la:
metodele ?i mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a num?rului de salaria?i care vor fi concedia?i;
atenuarea consecin?elor concedierii prin recurgerea la m?suri sociale care vizeaz?, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesional? a salaria?ilor concedia?i.
Prin sintagma timp util se n?elege:
– la ntreprinderile cu un efectiv sub 100 de salaria?i, cu 15 zile nainte de notificarea prev?zut? la art. 711 din Codul muncii, cu modific?rile ulterioare;
– la ntreprinderile cu 101 – 250 de salaria?i, cu 20 de zile nainte de notificarea prev?zut? la art. 711 din Codul muncii, cu modific?rile ulterioare;
– la ntreprinderile cu peste 250 de salaria?i, cu 30 de zile nainte de notificarea prev?zut? la art. 711 din Codul muncii, cu modific?rile ulterioare.
Art. 80. – (1) n situa?ia n care disponibiliz?rile de personal nu pot fi evitate, conducerea unit??ii va comunica n scris fiec?rui salariat al c?rui post urmeaz? a fi desfiin?at dac? i se ofer? sau nu un alt loc de munc? ori cuprinderea ntr-o form? de recalificare profesional? n vederea ocup?rii unui post n aceea?i unitate.
(2) n cazurile n care salaria?ilor nu li se pot oferi alte locuri de munc? ori ace?tia refuz? locul de munc? oferit sau cuprinderea ntr-o form? de recalificare, conducerea unit??ii le va comunica n scris termenul de preaviz, n condi?iile prev?zute n prezentul contract colectiv de munc?.
(3) Pentru situa?ia n care se efectueaz? concedieri colective se va acorda fiec?rui salariat 2 salarii nete,
(4) La stabilirea num?rului efectiv de salaria?i concedia?i colectiv vor fi lua?i n calcul ?i acei salaria?i c?rora le-au ncetat contractele individuale de munc? din ini?iativa angajatorului, din motive ce nu au leg?tur? cu persoana salariatului, cu condi?ia existen?ei a cel pu?in 5 concedieri de aceast? natur?, cu cel pu?in 30 de zile naintea expir?rii perioadei prev?zute la art. 79, lit. c), din prezentul contract.
Art. 81. – (1) La aplicarea efectiv? a reducerii de personal, dup? reducerea posturilor vacante de natura celor desfiin?ate, m?surile vor afecta n ordine:
a) CIM ale salaria?ilor care cumuleaz? dou? sau mai multe func?ii, precum ?i ale celor care cumuleaz? pensia cu salariul;
b) CIM ale persoanelor care ndeplinesc condi?iile de vrst? standard ?i stagiu de cotizare ?i nu au cerut pensionarea n condi?iile legii;
c) CIM ale persoanelor care ndeplinesc condi?iile de pensionare la cererea lor.
(2) La luarea m?surii de desfacere a CIM pentru motive ce nu ?in de persoana salariatului vor fi avute n vedere urm?toarele criterii minimale:
a) dac? m?sura ar putea afecta doi so?i care lucreaz? n aceea?i unitate, se desface contractul de munc? al so?ului care are venitul cel mai mic, f?r? ca prin aceasta s? se poat? desface contractul de munc? al unei persoane care ocup? un post nevizat de reducere;
b) m?sura s? afecteze, mai nti, persoanele care nu au copii n ntre?inere;
c) m?sura s? afecteze numai n ultimul rnd pe femeile care au n ngrijire copii, b?rba?ii v?duvi sau divor?a?i care au n ngrijire copii, pe ntre?in?torii unici de familie, precum ?i pe salaria?ii, b?rba?i sau femei, care mai au cel mult 3 ani pn? la pensionare la cererea lor.
(3) n cazul n care m?sura desfacerii CIM ar afecta un salariat care a urmat o form? de calificare sau de perfec?ionare a preg?tirii profesionale ?i a ncheiat cu unitatea un act adi?ional la contractul de munc?, prin care s-a obligat s? presteze o activitate ntr-o anumit? perioad? de timp, administra?ia nu-i va putea pretinde acestuia desp?gubiri pentru perioada r?mas? nelucrat? pn? la mplinirea termenului, dac? m?sura desfacerii contractului de munc? nu-i este imputabil?.
(4) n ipoteza n care dou? sau mai multe persoane salariate sunt n aceea?i situa?ie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor. Dac? sindicatele ?i angajatorul nu reu?esc s? se pun? de comun acord departajarea se va face prin concurs. Din comisia de evaluare va face parte si un membru al sindicatului reprezentativ.
Art. 82. – (1) Unitatea care ?i extinde sau ?i reia activitatea ntr-o perioad? de 9 luni de la luarea m?surilor de desfacere a contractului individual de munc? pentru motivele ce nu ?in de persoana salariatului are obliga?ia s? ncuno?tin?eze n scris despre aceasta organiza?iile sindicale ?i s? fac? public? m?sura.
(2) Salaria?ii notifica?i n acest sens au la dispozi?ie un termen de maximum 10 zile lucr?toare de la data primirii comunic?rii, pentru a-?i manifesta expres consim??mntul cu privire la locul de munc? oferit.

CAPITOLUL 7
Formarea profesional?

Art. 83. – (1) P?r?ile n?eleg:
a) prin termenul de formare profesional? – orice procedur? prin care o persoan? dobnde?te o calificare atestat? printr-un certificat sau o diplom?, eliberate conform legii;
b) prin termenul de formare profesional? continu? – procedura prin care o persoan?, avnd deja o calificare ori o profesie, dobnde?te noi competen?e cognitive ?i func?ionale (deprinderi);
c) prin comitete sectoriale de formare profesional? – structuri de dialog social autonom, care dezvolt?, actualizeaz? ?i valideaz? calific?rile din ramura respectiv? de activitate.
(2) Formarea profesional? ?i formarea profesional? continu? cuprind ?i teme din domeniul rela?iilor de munc?, convenite ntre sindicate ?i angajatori.
(3) P?r?ile semnatare convin s? participe la elaborarea ?i utilizarea, pentru ramura lor de activitate, a sistemului de formare ?i evaluare bazat pe competen?e, s? completeze ?i s? elaboreze standardele ocupa?ionale.
(4) P?r?ile convin asupra necesit??ii ?i obligativit??ii perfec?ion?rii profesionale a tuturor categoriilor de salaria?i, inclusiv a liderilor sindicali sco?i din produc?ie, la expirarea mandatului.
(5) P?r?ile semnatare convin s? acorde ntregul sprijin solicitat de c?tre cnfpa – ca autoritate na?ional? a calific?rilor – pentru elaborarea sistemului de standarde ocupa?ionale, bazat pe competen?e, ?i a calific?rilor care vor fi validate ?i introduse n Registrul na?ional al calific?rilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea ?i certificarea calific?rii salaria?ilor.
(6) Formarea profesional? a lucr?torilor se organizeaz? pentru ocupa?ii, meserii, specialit??i ?i profesii – numite la modul general ocupa?ii – cuprinse n “Clasificarea Ocupa?iilor din Romnia” – COR, pe baza “standardelor ocupa?ionale” ?i a clasific?rilor elaborate de comitetele sectoriale.
(7) P?r?ile convin s? acorde ntregul sprijin pentru nfiin?area comitetelor sectoriale pentru formare profesional? la nivelul ramurilor, a?a cum acestea sunt stabilite de legisla?ia n vigoare.
(8) P?r?ile convin s? acorde sprijin membrilor lor, pentru dezvoltarea activit??ii comitetelor sectoriale, precum ?i pentru dezvoltarea n sistem de parteneriat, la nivelul ramurilor de activitate, a unor activit??i proprii de formare profesional?, inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.
(9) Pe perioada n care particip? la programe de formare profesional? finan?ate de c?tre angajatori, lucr?torii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de munc? aplicabile, pentru program normal de lucru.
(10) Planul de formare profesional? convenit ntre p?r?i face parte din CCM aplicabil.
Art. 84. – (1) La ncheierea contractelor colective de munc? la nivel de unit??i, pentru partea privind formarea profesional? se va ?ine seama cel pu?in de urm?toarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesar? formarea profesional?, a c?ilor de realizare; adoptarea programului anual ?i controlul aplic?rii acestuia se vor face de comun acord de c?tre sindicat ?i angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesional? a salaria?ilor se suport? de c?tre unit??i;
b) sindicatul va participa, prin mputernici?ii s?i, la orice form? de examinare organizat? n vederea absolvirii unui curs de formare profesional? n cadrul unit??ii;
c) n cazul n care unitatea urmeaz? s?-?i schimbe par?ial sau total profilul de activitate, aceasta va informa ?i va consulta sindicatul cu cel pu?in 2 luni nainte de aplicarea m?surii ?i va oferi propriilor salaria?i posibilitatea de a se califica sau recalifica nainte de a apela la angaj?ri de for?? de munc? din afar?;
d) n cazul n care un salariat identific? un curs de formare profesional? pe care ar dori s?-l urmeze, organizat de un ter?, angajatorul va analiza cererea mpreun? cu sindicatul, r?mnnd la aprecierea angajatorului dac? ?i n ce condi?ii va suporta contravaloarea cursului;
e) salaria?ii care au ncheiat acte adi?ionale la contractul individual de munc? ?i au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesional? mai mare de 60 de zile, cu scoaterea integral? din activitate, dac? p?r?sesc unitatea din motive imputabile lor nainte de mplinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor, sunt obliga?i s? suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excep?ia cazurilor prev?zute de art. 81, alin. 3, propor?ional cu perioada nelucrat? din perioada stabilit? conform actului adi?ional la contractul individual de munc?.
(2) Programele adoptate conform alin. 1 vor fi aduse la cuno?tin?a tuturor salaria?ilor n termen de 3 zile de la adoptare, prin afi?are n interiorul unit??ii, n locuri adecvate ?i u?or accesibile pentru angaja?i.
(3) La stabilirea programelor de formare profesional?, angajatorul ?i sindicatele vor adopta m?surile necesare pentru ncurajarea ?i nlesnirea particip?rii femeilor la acestea.

CAPITOLUL 8
Alte prevederi privind drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor
Rela?ia cu sindicatele

Art. 85. – P?r?ile se oblig? s? promoveze un climat optim de munc? in unitate ?i s? respecte prevederile legale cu privire la medierea conflictelor de munc? prev?zut? de Legea nr. 168/1999.
Art. 86. – (1) Colegiul Director are obliga?ia de a invita reprezentan?ii sindicatului reprezentativ s? participe la ?edin?ele sale, n condi?iile prev?zute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar f?r? drept de vot.
(2) n?tin?area reprezentan?ilor sindicali se va face cu cel pu?in 72 de ore nainte de ?edin??. Reprezentan?ilor sindicali li se va comunica ordinea de zi ?i li se va asigura accesul la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse n discu?ie.
Art. 87. -(1) Pentru fundamentarea ac?iunilor prev?zute la art. 30 din Legea nr. 54/2003 angajatorul va pune la dispozi?ia sindicatelor, ori va asigura acestora accesul la informa?iile ?i documentele necesare, reprezentan?ii sindicali avnd obliga?ia de a p?stra confiden?ialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
(2) Angajatorul ?i sindicatele ?i vor comunica reciproc ?i n timp util hot?rrile privind toate problemele importante n domeniul rela?iilor de munc?.
Art. 88. – (1) Reprezentan?ii ale?i ai organiza?iilor sindicale cu personalitate juridic?, care lucreaz? nemijlocit n unitate n calitate de salaria?i, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 3 zile pl?tite pentru activit??i sindicale, f?r? a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit n condi?ii normale, sau pot opta la suspendarea contractului individual de munc? pe toat? durata mandatului conform Codului Muncii.
(2) Persoanele din conducerea sindicatului care indeplinesc func?ia de pre?edinte sau vicepre?edinte au dreptul la 3 zile libere pl?tite in fiecare lun? pentru activit??ile sindicale.
(3) Activitatea sindical? va fi desf??urat? liber de c?tre membri, f?r? a pune in pericol desf??urarea normal? a sarcinilor de serviciu pe parcursul desf??ur?rii raporturilor de munc?.
(4) Pentru orice fel de activitate sindical? care necesit? ocuparea unui spa?iu al angajatorului cu alt? destina?ie dect cea pentru care se desf??oar? activitatea, sindicatul va notifica conducerea institu?iei in timp util spre a-i putea fi pus la dispozi?ie.
Art. 89. – (1) Unitatea va asigura n incinta sa, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spa?iul ?i mobilierul necesare, precum ?i acces la echipamentul de birotic? al unit??ii (fax, copiator ?i altele cu caracter administrativ).
(2) Baza material? cu destina?ie cultural-sportiv?, aflat? in administrarea institu?iei va putea fi folosit?, f?r? plat?, pentru ac?iuni organizate de sindicate, cu solicitarea acordului prealabil.
Art. 90. – Angajatorul va permite salaria?ilor s? urmeze cursurile de preg?tire pentru ac?iuni sindicale ?i rela?ii de munc? organizate de federa?iile ?i confedera?iile sindicale, timp de maxim 15 zile pe an pentru un num?r de membri stabilit dup? raportul 1 membru la 100 de salaria?i.
Art. 91. – (1) n aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 54/2003 – Legea sindicatelor, la cererea organiza?iilor sindicale, angajatorii vor re?ine ?i vor vira sindicatului cotiza?ia de sindicat pe statele lunare de plat?. Concomitent se va efectua ?i deducerea fiscal? a cotiza?iei din venitul lunar al membrului de sindicat, conform prevederilor legale.
(2) Re?inerea ?i deducerea fiscal? a cotiza?iei se fac pe baza cererii organiza?iei sindicale. Lista membrilor se nainteaz? angajatorului lunar ?i la nceputul fiec?rui an de c?tre sindicat ?i va fi actualizat? ori de cte ori este nevoie, de c?tre acesta.
Art. 92. – (1) Angajatorii nu vor angaja salaria?i permanen?i, temporari sau cu program par?ial, n perioada declan??rii sau desf??ur?rii conflictelor colective de munc?, pe locurile de munc? ale salaria?ilor afla?i n conflict.
(2) n situa?ia declan??rii unor conflicte de munc?, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele ?i conducerea unit??ii au obliga?ia ca pe durata acestora s? protejeze patrimoniul unit??ii ?i s? asigure continuitatea activit??ii de supraveghere ?i educare, a c?rei oprire ar putea constitui un pericol pentru via?a sau s?n?tatea copiilor sau beneficiarilor de asisten?? social?, ori ar putea cauza pagube.
Art. 93. – Angajatorul se oblig? ca n contractele de asociere cu parteneri str?ini, sau de concesiune a unor activit??i de asisten?? social?, s? prevad? o clauz? prin care partea str?in? se oblig? s? respecte drepturile prev?zute n contractele colective de munc?.
Art. 94.- Angajatorul va respecta legile ?i normele interna?ionale referitoare la drepturile omului, discriminarea salaria?ilor la locul de munc? indiferent de cauz?, ?i nu va lua m?suri care s? conduc? la restrngerea acestor drepturi ?i libert??i pentru salaria?ii s?i.
Art. 95. Angajatorul are dreptul de a stabili, n condi?iile legii, r?spunderea disciplinar? sau patrimonial? a salaria?ilor care se fac vinova?i de nc?lcarea normelor de disciplin? a muncii sau care aduc prejudicii unit??ii.
Art. 96. – (1) P?r?ile convin s? fac? eforturi n vederea promov?rii unui climat normal de munc? n unit??i, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de munc?, ale regulamentului intern, precum ?i a drepturilor ?i intereselor salaria?ilor ?i membrilor de sindicat.
(2) n ceea ce prive?te plngerile individuale ale salaria?ilor, legate de raporturile de serviciu, condi?ii de munc?, inclusiv a celor privind cazurile de violen?? sau h?r?uire sexual?, f?r? ca aceast? enumerare s? fie limitativ?, p?r?ile semnatare vor incerca rezolvarea situa?iei pe cale amiabil?, prin mediere, nainte de a se adresa justi?iei.
Art. 97. – Plngerile salaria?ilor n justi?ie adresate angajatorului nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de munc?.
n situa?iile n care apar divergen?e n leg?tur? cu executarea prevederilor contractelor colective, unit??ile ?i sindicatele vor ncerca solu?ionarea acestora mai nti n comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor r?mase n divergen?? se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramur?.

CAPITOLUL 9
Dispozi?ii finale

Art. 98. Prezentul contract colectiv de munc? cu toate clauzele sale este aplicabil tuturor salaria?ilor contractuali din institu?ie indiferent de profesie, felul muncii, locul muncii, sau apartenen?? sindical? in mod echitabil ?i f?r? discriminare.
Art. 99. – Angajatorul recunoa?te dreptul reprezentan?ilor organiza?iei sindicale reprezentative care a negociat contractul, de a verifica la locul de munc? modul n care sunt respectate drepturile salaria?ilor prev?zute n contractul colectiv de munc?.
Art. 100. – Executarea contractului colectiv de munc? este obligatorie pentru p?r?i din ziua inegistr?rii lui. Prezentul contract se completeaz? cu prevederile Codului muncii, ?i a legislsa?iei n vigoare privind salarizarea personalului bugetar.
Art. 101. – Drepturile prev?zute n contractele individuale de munc? nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractele colective de munc? sau a legii unice de salarizare aflat? in vigoare.
Art. 102. – Prevederile contractelor individuale de munc? existente la data intr?rii n vigoare a contractelor colective de munc? vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urm?.
Art. 103. (1) n conformitate cu prevederile art. 103 din C.C.M.U.N.N 2007-2010 salaria?ii asupra c?rora se ntind efectele contractului colectiv de munc? negociat care nu sunt membri in nici un sindicat vor pl?ti o contribu?ie pentru desf??urarea negocierilor colective in cuantum de 0,9% din salariul brut dar nu mai mult de 9 lei.
(2) Membrii sindicatului negociator nu vor pl?ti aceast? contribu?ie deoarece negocierea contractului colectiv este un drept prev?zut de statut ?i c?tigat prin calitatea de membru.
Art. 104 (1) Contribu?Ia pentru negociere va fi re?inut? salariatului in cauz? de c?tre angajator pe toat? durata contractului colectiv de munc? negociat, ?i va fi eviden?iat? distinct pe flutura?ul de salariu, fa?? de celelalte contribu?ii pl?tite de salariat.
(2) Sindicatul va crea un cont separat pentru colectarea acestei contribu?ii ?i va aduce la cuno?tin?a angajatorului nr de cont si banca la care s-a deschis contul.
Art. 105 (1) Gestiunea cotiza?iilor pentru negocierea colectiv? se va face de c?tre sindicat, conform prevederilor legale ?i statutare in vigoare ?i a hot?rrii organului de conducere a sindicatului luate in acest sens.
(2) Anual comisia de cenzori a sindicatului va verifica modul in care au fost gestionate fondurile colectate din contribu?ii ?i va emite un raport in acest sens.
Art. 106. – (1) Angajatorul ?i sindicatele se vor informa reciproc, n situa?ia n care de?in informa?ii, n leg?tur? cu proiecte de lege ?i modific?rile ce urmeaz? s? se produc? n organigrama institu?iei cu consecin?ele previzibile asupra salaria?ilor ?i cu m?surile ce se au n vedere pentru limitarea efectelor disponibiliz?rilor de personal determinate de aceste modific?ri.
(2) n toate situa?iile de reorganizare sau, dup? caz, de comasare, de transformare a unit??ilor, drepturile ?i obliga?iile prev?zute de prezentul contract colectiv de munc? se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste opera?iuni juridice.
Art. 107. – mputernici?ii organelor de conducere ai angajatorului, precum ?i ai organiza?iilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre p?r?i, modul n care sunt respectate drepturile salaria?ilor prev?zute n contractul colectiv de munc?; angajatorii vor asigura intrarea acestora n unitate, n conformitate cu regulamentul intern, ?i protec?ia n unitate, pe durata verific?rii, cu respectarea normativelor n vigoare.
Art. 108. – Regulamentul intern se ntocme?te de c?tre angajator mpreun? cu sindicatele, conform legii ?i se aduce la cuno?tin?? salaria?ilor prin sedin??.
Art. 109. – P?r?ile semnatare sunt de acord ca prevederile referitoare la s?n?tate ?i securitate n munc?, salarizare, formare profesional?, f?r? ca aceast? enumerare s? fie limitativ?, s? se renegocieze anual, dar nu mai trziu de luna octombrie a fiec?rui an de valabilitate a prezentului contract colectiv de munc? pe toat? durata desf??ur?rii lui.

Art. 110. (1) Prezentul contract colectiv de munc? a fost semnat ast?zi, _____________ la Iasi, ?i produce efecte ncepnd cu data nregistr?rii lui de c?tre una dintre p?r?i, n condi?iile prev?zute de art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996, republicat?, ?i va fi adus la cuno?tin?a salaria?ilor prin afi?area n unit??i, n locurile convenite cu organiza?iile sindicale.

(2) In termen de 30 de zile de la data inregistr?rii contractului colectiv de munc? p?r?ile semnatare vor nominaliza persoanele membre in comisiile de s?n?tate ?i securitate in munc?, comisia de disciplin?, comisia de paritate si comisiile de evaluare a perfoman?elor individuale in munc? de la nivelul fiec?rei unit??i.

(3) In termen de 30 de zile de la data inregistr?rii contractului colectiv de munc? partea sindical? semnatar?, al?turi celelalte sindicate din unitate, vor comunica angajatorului nominal persoanele din conducerea sindicatului care beneficiaz? de zile libere pl?tite pentru activit??i sindicale ?i locul unde ?i vor desf??ura activitatea.

P?r?i semnatare:

Din partea angajatorului: __________________
Din partea sindicatelor: Sindicatul Nova Vita prin pre?edinte C?t?lin Toma

Not?: Prezentul contract reprezint? propunerea sindicatului Nova Vita pentru urm?torii 4 ani. Acesta va fi supus unei negocieri ?i va suferi modific?ri pe parcurs, modific?ri ce v? vor fi aduse la cuno?tin?? in forma final? a contractului tot pe blog.

Pe 9 septembrie ora 10.00 ncep negocierile la contractul colectiv din asisten?a social? !

In data de 26 aug. ora 10.00 a avut loc o intlnire prealabil? intre conducerea DGASPC ?i sindicate unde s-a stabilit demararea negocierilor pentru noul contractul colectiv de munc? pe data de 8 sept. ora 10.00.
V? a?tept?m in continuare cu sugestii ?i sesiz?ri legate de contractul colectiv ?i clauzele acestuia, sugestii ?i complet?ri care s? fie nso?ite neap?rat ?i de temeiul legal .
Pe parcursul derul?rii negocierilor v? vom ?ine la curent cu nout??ile ?i problemele ap?rute.

Cu stim?,
Pre?edinte C?t?lin Toma

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X