Arhivă pentru categoria Prevederi statutare

DENUMIRE, SEDIU, SCOPUL CONSTITUIRII

Art. 1 DENUMIREA SINDICATULUI: SINDICATUL NOVA VITA
Prezentul statut a fost adoptat cu toate prevederile sale si in forma sa actuala de c?tre Adunarea Generala, ?i constituie baza juridic? a organizarii si functionarii Sindicatului NOVA VITA.
La adoptarea prezentului statut s-au avut in vedere prevederile art. 217 (3) din codul muncii “> codul muncii “>Codul Muncii , prevederile legii 54/2003 care reglementeaza activitatea sindicatelor, art. 37 din Constitutie, situatia actuala a administra?iei publice locale ?i a sistemului de asistenta sociala din Romania, eficientizarea activit??ii de organizare a sindicatului si proiectele de viitor ale acestuia, legate de : calificarea si formarea profesionala continua a membrilor, cresterea constanta a numarului de membri si simpatizanti, accesarea de fonduri europene, modificarea legisla?iei salarizarii etc.
Toate deciziile care se vor lua ulterior aprob?rii sale de catre Adunarea Generala vor avea ca temei juridic prevederile prezentului statut.
Nici o persoana membru al acestui sindicat nu se poate prevala de prevederile prezentului statut. n articolele urm?toare Sindicatul NOVA VITA este desemnat prin sigla S.N.V.

Art. 2 SEDIU
Sediul S.N.V este n Municipiul Ia?i, str. I.C. Br?tianu nr. 26. Avnd in vedere dimensiunile sindicatului si posibilitatea retroced?rii cl?dirii in care isi are sediul sindicatul in perioada urm?toare, sau a inchiderii centrului de plasament, sindicatul va avea si doua sedii secundare : primul sediu in loc. Lunca Cetatuii, bloc 87, sc. A , Et. 2, ap. 8, com. Ciurea, jud. Iasi pentru activitatea de asisten?a social? si al doilea in com. R?chiteni jud Iasi pentru activitatea de administratie public?.
Art. 3 TEMEI LEGAL DE CONSTITUIRE
S.N.V. s-a organizat n temeiul urm?toarei legisla?ii :
1. Constitu?ia Romniei art. 9 , 37, 40 (1)
2. Legea sindicatelor 54/2003 (publicat? n M. Of. 73/05.02.2003).
3. Codul Muncii (legea 53/2003) cu toate modific?rile aduse pn? n prezent.
4. Legea 168/1999 privind solu?ionarea conflictelor de munc?.
5. Legea 130/1996 republicat? ( M. Of. 184/19.05.1998).
6. Conventiile O.I.M. : Nr. 87/1948, Nr. 98/1949, Nr. 135/1971.

Capitolul II
SCOPUL CONSTITUIRII
Art. 4
Sindicatul s-a constituit n vederea promov?rii ?i protej?rii drepturilor salaria?ilor angaja?i in administra?ia public? local?, asisten?a social? ?i medico-social?, indiferent de natura contractului sau acordului semnat cu angajatorul.

S.N.V. s-a constituit cu scopul :
De a-?i face cunoscute principiile ?i a le aplica n via?a economic? ?i social? a membrilor s?i.
De a ntreprinde ac?iuni pentru impunerea promov?rii ?i respect?rii demnit??ii salariatilor, precum ?i a amelior?rii permanente a condi?iilor de munc? ?i de via??.
De a sprijini moral, material ?i profesional pe membrii s?i ?i de a asigura colaborarea permanent? a acestora n spiritul unit??ii sindicale.
De a reprezenta interesele tuturor membrilor s?i, a milita pentru perfec?ionarea legisla?iei ?i adaptarea ei la realit??ile actuale.
De a ap?ra drepturile ?i libert??ile angaja?ilor prev?zute n legisla?ia na?ional? , n pactele, tratatele ?i conven?iile la care Romnia este parte, precum ?i n contractele colective de munc? ale membrilor s?i.

MIJLOACE DE AC?IUNE

Sindicatul NOVA VITA ?i va atinge obiectivele sale prin :

a) Luarea ini?iativei ?i intreprinderea de ac?iuni pentru a promova respectarea drepturilor ?i libert??ilor fundamentale ale omului n general, ?i libertatea sindical? n special.
b) Negocierea ?i ncheierea contractului colectiv de munc? n numele ?i pentru angaja?ii pe care S.N.V. ii are ca membri in structura sa.
c) Realizarea dialogului cu reprezentan?ii angajatorului, ai autorit??ilor publice, precum ?i cu reprezentan?ii oric?ror organiza?ii sau asocia?ii legal constituite, pentru a ap?ra ?i promova interesele membrilor s?i.
d) Colaborarea cu alte organiza?ii sau asocia?ii, n special organiza?ii sindicale n m?sura n care aceasta nu afecteaz? autonomia ?i principiile S.N.V.
e) Organizarea de conferin?e, reuniuni ?i consult?ri cu alte sindicate ?i asocia?ii de profil.
f) Strngerea documenta?iei necesare ?i studierea problemelor socio-economice care
afecteaz? nivelul de trai al membrilor din ramura de activitate de protec?ie social?.
g) n toate ac?iunile sale va folosi mijloacele legale pentru a impune organismelor abilitate economice ?i politice de la nivel local si national, revendic?rile membrilor de sindicat.
h) Sindicatul Nova Vita se va implica in urmatoarele activitati:
- Finantarea de activitati si programe de formare profesionala ale salariatilor din structurile de asistenta sociala si medico-sociala, membri de sindicat, conform prevedrilor OU 129/2000 si a celorlalte prevederi legale.
- Atragerea de fonduri structurale europene nerambursabile pentru finantarea de activitati profesionale, culturale, sociale si de formare profesionala ale membrilor de sindicat.
- Reorientarea profesionala a salariatilor membri de sindicat, pe piata muncii, recrutarea si plasarea fortei de munca.
- Dezvoltarea de parteneriate cu diversi parteneri interni si externi pe linie educationala si de formare profesionala, cu furnizori si formatori de autorizati, in vederea realizarii de programe care au drept scop initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea sau specializarea salariatilor, muncitorilor membri de sindicat, in vederea dobandirii de noi competente profesionale pe post, in conformitate cu standardele ocupationale, respective standardele de pregatire profesionala specifice postului sau profesiei.
- In vederea indeplinirii obiectivelor mentionate mai sus legate de derularea acestor programe, sindicatul va asigura cu prioritate alocarea resurselor necesare, atat financiare cat si umane, prin angajarea de specialisti in formare profesionala autorizati conform O.U. 129/2000.
- In cazul in care se identifica resurse externe de finantare nerambursabile pentru finantarea acestor programe, sindicatul va finanta costurile de implementare initiale si de formare a echipei de implementare care va lucra pentru atragerea acestor fonduri, precum si toate costurile specifice si colaterale pentru absorbtia acestor fonduri in interesul membrilor sai.
- Persoana imputernicita pentru formarea echipei de implementare a programelor de formare profesionala , indiferent de sursa de finantare, este presedintele sindicatului, care va fi si managerul proiectului ce va fi desfasurat.
- Plata specialistilor implicati in programele de formare profesionala si a taxelor de autorizare a sindicatului pentru derularea acestor programe vor fi suportate din fondurile sindicale.
- Colaborarea cu specialistii va fi reglementata prin contracte sau conventii si contracte civile, in functie de specificul colaborarii sau cerintele postului si conditiile specifice ale proiectului.
- De obtinerea autorizarilor necesare pentru organizarea de programe de formare profesionala se va ocupa serviciul juridic al sindicatului sub coordonarea presedintelui.
- Toate programele de formare profesionala vor fi gratuite pentru membrii de sindicat. Salariatii nemembri care doresc sa participle la programele de formare profesonala vor achita o taxa de inscriere al carui cuantum va fi stabilit ulterior de managerul proiectului.
- Contravaloarea certificatelor, atestatelor sau diplomelor emise de organismele abilitate va fi suportata de catre toti participantii la program.

DOBNDIREA ?I NCETAREA CALIT??II DE MEMBRU

Art. 6 DOBNDIREA CALIT?TII DE MEMBRU
Calitatea de membru a sindicatului S.N.V se poate dobndi de c?tre salariati din administra?ia public? local?, unitati de asistenta sociala sau medico-sociala, ori de c?tre alte persoane fizice pe baza solicit?rii scrise a acestora, n urm?toarele condi?ii:
S? aib? capacitate deplin? de exerci?iu.
S? nu fie condamnat? printr-o hot?rre judecatoreasca r?mas? definitiv?, la pedeapsa privativ? de libertate.
S? cunoasc? ?i s? accepte statutul sindicatului.
S? achite cotiza?ia lunar?.
S? fie acceptat de conducerea sindicatului.
S? nu detin? func?ie de conducere la angajator.
Calitatea de membru al S.N.V. este personal? ?i inalienabil?, ea nu poate fi transmis? succesorilor.
Ea se ob?ine prin nscrierea pe o list? de adeziune ce va fi ata?at? la finalul statutului. n list? se va trece numele ?i prenumele membrului ?i semn?tura acestuia.
Inscrierea se poate face si pe baza de adeziune, individual, dupa modelul pus la dispozitie de sindicat. Inscrierea se poate face si pe internet, electronic prin descarcarea cererii de pe site-urile sindicatului www.paginasindicatelor.ro sau www.razboinicul.weblog.ro si transmiterea ei pe e-mail la adresa sindicatul_novavita_iasi@yahoo.com
Salariatii care doresc s? devin? membri dar vor ca acest fapt sa r?mn? confidential vor putea pl?ti cotizatie in numerar, la sediul S.N.V. pe baza de chitanta, lunar sau trimestrial.
Calitatea de membru nu confer? titularului ei vreun drept asupra patrimoniului sindicatului ?i nici asupra unor bunuri ale acestuia.
Membrii fondatori sunt acei membri care ader? la principiile S.N.V. pn? cnd sindicatul ob?ine personalitate juridic?, definitiv? si irevocabil?.
Consiliul Director poate oferi calitatea de membru de onoare persoanelor care se remarc? printr-o activitate deosebit?, n sensul scopurilor pe care sindicatul si le propune sa le atinga.
Art. 7 ncetarea calitatii de membru al sindicatului:
Calitatea de membru nceteaz? n urm?toarele situa?ii :
Deces,
Pierderea capacit??ii de exerci?iu,
Nerespectarea prevederilor statutare,
Solicitarea retragerii din sindicat n form? scris?.
S?vr?irea de fapte nedemne, nelegale sau neloiale fa?? de sindicat sau fata de conducerea sa.(conduce la excludere)
Excludere. Excluderea membrilor poate fi facuta de catre Presedinte si nu trebuie motivata daca persoana in cauza aduce atingere prestigiului sindicatului sau conducerii acestuia sau creaza disensiuni in randul membrilor sai. (art. 18)
Art. 7.1. Excluderea membrilor poate fi facuta in urmatoarele situatii:
Nerespecatarea prevederilor statutare,
Neplata cotizatiei lunare sau a altor contrbutii prevazute de statut despre care a luat la cunostinta.
Refuzul nejustificat de a participa la actiuni sindicale colective: greve, pichetari, proteste.
Membrii care creaza instabilitate si stari de confuzie in randul membrilor prin declaratii tendentioase care aduc atingere notorietatii sindicatului, si cauzeaza prejudicii de imagine.
Membrii care nu respecta Hotararile Consiliului Director si ale pre?edintelui.
Condamnare pentru infrac?iuni pedepsite de lege (doar cele privative de libertate).
Art. 7.2 Modalitatea de retragere din S.N.V.
Solicitarea ie?irii din sindicat se face numai n scris pe baza modelului de cerere tipizat? pus la dispozitie membrilor ?i se depune personal la sediul sindicatului. Ea intr? n vigoare din momentul nregistr?rii ei la sediul sindicatului in registrul de intrari – iesiri.
Nu se vor lua in considerare cereri trimise prin fax, depuse si inregistrate la alta institutie decat Sindicatul Nova Vita, sau transmise de catre o alta persoana decat titularul cererii !
Cererile de retragere depuse dupa data de 27 ale lunii in care se solicita retragerea vor fi prelucrate incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.
Membrii care se retrag din sindicat si sunt parte in procese colective pentru drepturi b?ne?ti, vor depune o cerere de renun?are la judecat? pentru procesele unde sunt p?r?i reclamante reprezentati fiind de c?tre sindicat, dup? modelul pus la dispozitie de Ministerul Justitiei , deoarece d.p.d.v. Juridic sindicatul nu-i mai poate reprezenta din momentul in care isi pierd calitatea de membru conform art. 28 din legea sindicatelor.
Art. 7.3. Reinscrierea membrilor retrasi sau exclusi
Membrii care dupa o perioada de timp de la retragere doresc sa se reinscrie in S.N.V. le va fi analizata cu atentie cererea, iar in cazul in care cererea va fi aprobata vor achita o taxa de reinscriere de 50 de lei.

DREPTURILE ?I NDATORIRILE MEMBRILOR

Art. 8
Drepturile membrilor nscri?i in S.N.V. sunt:
Dreptul de a primi ajutor material pentru evenimente deosebite n familie.
Dreptul de a beneficia de asisten?? juridic? n ceea ce prive?te legisla?ia muncii.
Dreptul de fi asistat la modificarea contractului de munc? sau la ntocmirea unor acte adi?ionale.
Dreptul de a fi reprezentat n fa?a angajatorului, sau n tribunal pentru rezolvarea unor conflicte de munc?, sau la ntocmirea dosarului de pensie.
Dreptul la bilete de odihn? ?i tratament cu reducere prin sindicat.
Dreptul de a participa la toate ac?iunile sindicale.
Dreptul de a alege ?i de a fi ales.
S? fac? propuneri pentru activit??ile sindicale, in limita prevederilor statutare
Fiecare membru cu drept de vot are dreptul la un singur vot n Adunarea General?.

Art. 9
Indatoririle si obligatiile membrilor :

S? sus?in? interesele ?i activit??ile S.N.V.
S? nu ntreprind? actiuni prin care ar putea afecta scopul, stabilitatea si prestigiul sindicatului.
S? respecte statutul ?i hot?rrile organelor de conducere.
S? pl?teasc? cotizatia si celelalte contributii prevazute de statut .
S? se conformeze dispozi?iilor prezentului statut, ale regulamentelor, precum ?i hot?rrilor Adun?rii Generale, Consiliului Director si ale Presedintelui luate cu respectarea prevederilor legale ?i ale prezentului statut.
S? participe la activit??ile sindicale, la ?edin?e ?i la orice fel de dezbateri pe teme de munc? atunci cand este convocat.
S? protejeze si sa sustina notorietatea, prestigiul ?i initiativele conducerii sindicatului.
Sa aduca la cunostinta conducerii sindicatului daca in centrul unde lucreaza sunt nereguli care ar putea afecta drepturile membrilor legate de: salarizare, timp de munca si de odihna, s?n?tate si securitate in munca, sau orice alte informatii care ar putea conduce la imbunatatirea conditiilor de munca ale membrilor sai.

ORGANIZARE ?I FUNC?IONARE

COTIZA?II
Art. 10 Plata cotiza?iei
10.1. Conform art. 24 din legea 54/ 2003 membrii de sindicat vor pl?ti lunar o cotiza?ie n procent de 1% din venitul brut realizat, sum? care este deductibil? din baza de calcul a impozitului pe venit, conform prevederilor art. 57 Cod Fiscal.
Dup? cel putin 3 luni de cotizare conducerea sindicatului poate hot?ri plata unei cotizatii unice pentru toti membrii, prin calculul mediei sumelor din cotiza?ii incasate impartit la num?rul de membri pl?titori, stabilind astfel o medie de cotizatie unic?, egal? pentru to?i membrii de sindicat indiferent de venitul brut sau net al acestuia, f?r? a modifica statutul.
Egalizarea cotiza?iei are ca principiu dreptul salariatului la egalitate de ?anse si tratament prev?zut de Codul Muncii, precum ?i faptul c? to?i membrii beneficaz? in mod nedisciminatoriu ?i echitabil de acelea?i facilit??i ?i drepturi la ajutor financiar confom art. 8 si art.11.16 din statut.
Plata cotizatiei se va face direct de c?tre angajator n contul sindicatului pe baza listei de membri prezentate la serviciul de salarizare lunar. Plata cotizatiei se poate face la cerere si in numerar la sediul sindicatului pe baza de chitanta, sau direct in contul sindicatului.
10.2. Membrii care se retrag din organizatie nu pot solicita returnarea sumelor de bani platite catre sindicat sub forma de cotizatii sau alte contributii.
10.3. Reducerea sau suspendarea de la plata cotizatiei.
In situatii deosebite membrii pot fi suspendati de la plata cotizatiei lunare timp de 3-6 luni sau pot solicita reducerea cuantumului cotiza?iei. Aceste situatii sunt :
boli grave care necesita internari si manopere medicale complexe,
membrii care sunt unici intretinatori de familie ,
membrii care au mai mult de 3 copii minori in intretinere,
membrii care au in familie sot, sotie sau copil bolnav de boli incurabile.
alte situatii deosebite neprecizate aici.
Pentru toate situa?iile de mai sus membrii trebuie s? depun? o cerere in acest sens c?tre conducerea sindicatului in care s? se arate motivele solicit?rii.Lipsa cererii exonereaz? conducerea sindicatului in vederea acord?rii acestei facilit??i.

10.4. Din aceste fonduri sindicatul poate s? exercite urm?toarele activit??i:
Sa administreze activitatea sa curenta.
S? constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor s?i.
S? constituie case de ajutor proprii.
S? sprijine material pe membrii s?i, n exercitarea profesiunii,
S? nfiin?eze ?i s? administreze n condi?iile legii, n interesul membrilor s?i, unit??i de cultur?, nv???mnt ?i cercetare n domeniul activit??ii sindicale, unit??i economico-sociale, comerciale ?i de asigur?ri, precum ?i banc? proprie pentru opera?iuni financiare.
S? finan?eze evenimente festive de genul: ziua copilului, ziua femeii, alte s?rb?tori importante pentru membrii de sindicat.
Alte activitati si cheltuieli conform codului fiscal, legii sindicatelor si necesit??ilor curente.
Art. 11 Destinatia fondurilor SNV
Sumele virate in cont din cotiza?ii vor putea fi destinate urm?toarelor tipuri de cheltuieli :
11.1. Cheltuieli de comunicare ( fax, telefoane, internet)
11.2. Amenajarea spa?iului de lucru, investi?ii in sediu ?i utilit??i.
11.3. Achizi?ia de mobilier ?i echipamente electronice pentru uzul sindicatului.
11.4. Cheltuieli de protocol.
11.5. Cheltuieli cu materiale consumabile.
11.6. Oferirea de ajutoare sub form? de cadouri sau mese festive la anivers?ri, s?rb?tori religioase, zile dedicate copilului ?i femeii, precum ?i alte momente festive: banchete, reuniuni, evenimente caritabile.
11.7.Retribuirea speciali?tilor colaboratori pentru reprezentare juridic?, contabil?, servicii de secretariat ?i a altor func?ii de conducere neprecizate aici.
11.8.Indemniza?ii de ?edin?? pentru persoanale din conducere care particip? la ?edin?ele Consiliului Director sau la alte sedinte unde reprezinta interesele SNV : Federatie, Prefectura, Consiliul Judetean, etc. Cuantumul indemnizatiei va fi de maxim 100 de lei per sedinta.
11.9.Premierea membrilor din conducere care au ob?inut rezultate deosebite n activitatea sindical? (drepturi financiare ob?inute retroactiv, sporuri suplimentare, cre?teri salariale, zile libere suplimentare la concedii, etc.). Premiul acordat nu poate depasi de 20 de ori valoarea indemnizatiei de conducere brute avute la SNV de persoana premiata in luna respectiva !
11.10.Decontarea cheltuielilor de deplasare ?i cazare, pentru personalul din conducere sau membrii plecati n delega?ii sau deplas?ri n interes de serviciu.
11.11.Pentru personalul din conducere sau membrii pleca?i n delega?ii sau deplas?ri n interesul sindicatului, vor putea fi oferite diurne. Diurna nu va fi mai mica de 50 lei/zi ?i va fi oferit? doar dac? exist? fonduri disponibile.
11.12.Sus?inerea de proiecte si activitati legislative n favoarea salaria?ilor din ramura de asisten?? social? ?i adiministra?ie public?.
11.13.nchirierea sau achizi?ia de autovehicole pentru uzul sindicatului.
11.14.Plata cotiza?iei c?tre federa?ia sau confedera?ia la care s-a afiliat sindicatul.
11.15.n ceea ce prive?te ac?iunile n instan?? pentru recuperarea unor drepturi banesti din anii anteriori, acestea vor putea fi sus?inute financiar aparte de c?tre membrii sindicatului pe baza unui acord individual, prin care participan?ii la actiune ?i dau consim??mntul asupra cererilor formulate in numele lor ?i a sumei de bani ce va fi suportat? de fiecare membru pentru solu?ionarea litigiului ?i ob?inerea drepturilor financiare restante.
11.16.Cuantumul si conditiile acordarii ajutorului pentru evenimente deosebite in familie (deces, boala,na?terea unui copil, c?s?torie)
11.16.1.Pentru a putea beneficia de ajutor financiar sau alte facilitati din partea sindicatului, membrul care solicita ajutorul trebuie sa fie cotizant de cel putin 6 luni.
11.16.2.Prin facilitati se inteleg urmatoarele:
- bilete de odihna,
- premieri sau cadouri acordate membrilor cu diverse ocazii,
- alte beneficii in bani.
11.16.3.Membrii care doresc sa poata beneficia de aceste facilitati si in primele 6 luni trebuie sa achite la inscriere o taxa de fond social in valoare de 60- 140 lei in functie de optiunile de facilitati solicitate.
11.16.4.Fondul social va fi utilizat pentru situatii diverse care au impact social negativ asupra membrilor : sinistrati, boli grave, stari de necesitate, decese cu impact familial si social grav.
11.16.5.Pentru ob?inerea ajutorului membrul va face o cerere catre presedinte ?i dovada veridicit??ii solicit?rii sale, cu actul in original si o copie a sa care atest? evenimentul respectiv : certificat de na?tere, de deces sau de c?s?torie, certificat medical etc.
11.16.6.Pentru acordarea ajutorului de deces se accept? ca grade de rudenie: p?rin?ii, copiii, sotii ?i socrii. Restul gradelor de rudenie nu se recompenseaz? !
11.16.7. Cuantumul ajutorului.
11.16.7.1. Pentru decesul membrului de sindicat se va acorda 500 de lei.
11.16.7.2. Pentru restul deceselor mentionate la 11.16.6. se va acorda 200 de lei.
11.16.7.3. Pentru boli gave oncologice se poate acorda intre 500-1000 lei.
11.16.7.4. Pentru casatorie membru si nastere copil 200 lei.
11.16.7.5. Alte situatii deosebite neprecizate aici minim 100 maxim 1500 lei.
11.16.8 Membrii care nu-si achita cotizatia lunara si celelalte contributii prevazute de statut nu pot beneficia de facilitati si ajutoare financiare.
11.16.9.Nu se poate oferi mai mult de un ajutor pe parcursul unui an pentru fiecare membru cotizant la sindicat, ?i nu mai mult de 15 ajutoare lunar.
11.16.10.Plata ajutoarelor va fi f?cut? numai dup? data de 15 ale fiec?rei luni.
11.16.11.Documentele de plata vor fi semnate de catre presedinte si economist sau persoana imputernicita de catre acesta in lipsa presedintelui.
11.16.12.Cheltuielile pentru sus?inerea cauzelor ?i drepturilor sindicale vor avea tot timpul prioritate fa?? de restul solicit?rilor.
11.16.13.Solicit?rile de ajutor financiar care nu pot fi solu?ionate din lips? de fonduri pe parcursul unei luni, vor fi transferate n bugetul de cheltuieli al lunii urm?toare ?i se vor oferi retroactiv.
11.16.14. Membrii care se retrag din sindicat nu mai pot beneficia de nici o facilitate sau drept financiar conferit de prezentul statut din momentul depunerii cererii la sindicat.
11.17. Din fondurile disponibile vor putea fi finan?ate editarea de reviste, c?r?i educative pentru tineri, pliante, brosuri, ziare cu profil sindical, programe educa?ionale, simpozioane etc.
Art.12
ntocmirea bugetului de venituri ?i cheltuieli revine pre?edintelui care se va consulta cu servicul economico-financiar ?i se va intocmi n func?ie de veniturile estimate.
Avand in vedere fluctuatia numarului de membri pe parcursul unui an si deci in consecinta si a valorii totale a veniturilor din cotizatii, nu se poate face o estimare exacta a veniturilor de cotizatii pentru a alcatui un buget decat pentru luna urmatoare, de aceea bugetul propus in Adunarea Generala poate suferi modific?ri pe parcurs n func?ie de necesitatile curente si fondurile disponibile.
Cenzorul are in acest caz doar rol consultativ el urmand a verifica situatia inregistrarilor pe conturi, decizia intocmirii bugetului apartinand presedintelui de sindicat.
Cheltuielile b?ne?ti ?i utilizarea mijloacelor materiale se fac numai pentru destinatiile prevazute prin statut. Daca respectiva cheltuiala este mentionata in statut nu mai este nevoie de o hotarare a presedintelui in acest sens ca ordonator principal de credite, pentru a-si da acordul respectivei cheltuieli.
Evidenta incasarilor si a cheltuielilor sindicatului va fi intocmita de un economist cu studii superioare care va colabora cu conducerea sindicatului in baza unui contract civil de prestari – servicii, urmand a fi remunerat pentru prestatiile sale din fondurile sindicatului.
Controlul activit??ii financiare si a intocmirii evidentelor contabile de catre economist va fi efectuat de un cenzor sau o comisie de cenzori, conform legii 54/2003 si a legii contabilitatii asociatiilor si fundatiilor, in baza unui contract civil de prestari – servicii.
Prevederile prezentului articol se completeaza cu cele ale art. 14.3.3 din statut si cu obligatiile din contractele de colaborare incheiate.

Art. 13 CENZORUL
13.1. Primul cenzor va fi numit de membrii Consiliului Director trebuind s? fie conform legii, expert contabil . Ulterior urmatorul cenzor va fi numit de Adunarea Generala dupa expirarea mandatului acordat prin contract sau la renuntarea revocarea acestuia.
Membrii Consiliului Director si nici rudele acestora pana la gradul IV nu pot fi cenzori.
Pentru verificarea activitatii financiare a S.N.V. Consiliul Director va alege pe o perioada de 3 ani un cenzor. Pe m?sura extinderii activit??ii, se va putea constitui dup? caz, o comisie de cenzori.
13.2. Verificarea situa?iei financiare se va face anual sau la cererea presedintelui Consiliului Director, daca acesta are nelamuriri privind evidenta contabila .
Cenzorul va asigura controlul financiar intern al S.N.V. ?i are urm?toarele atribu?ii:
Verific? patrimoniul societ??ii,
Intocme?te rapoarte privind situa?ia financiar? ?i le prezint? conducerii SNV,
Poate participa la sedin?ele Consiliului Director, f?r? drept de vot.
ntocme?te anual o informare financiar? c?tre Consiliul Director ?i un raport de cenzor.
ndepline?te orice alte atribu?ii stabilite de Consiliul Director.
Raportul cenzorului si raportul de gestiune si celelate documente contabile vor fi depuse anual la sediul Administratiei Financiare din Iasi spre inregistrare conform legii.

13.3. Informarea membrilor SNV
Membrii de sindicat vor putea fi informati asupra deciziilor luate in numele lor si a activitatii desfasurate de conducerea SNV, intr-unul din urmatoarele moduri:
Prin afisaj la sediul SNV din str. I.C. Bratianu nr. 26.
Prin afisaj la sediul centrelor ( in functie de posibilitatile oferite)
Prin intermediul pliantelor, fluturasilor sau brosurilor
Prin articole si comunicate de presa.
Prin anunturi publicate pe internet pe site-ul SNV si in presa locala.
Prin sedinte publice in fiecare centru unde exista membri de sindicat.
Prin intermediul reprezentantilor sindicali din fiecare centru, sau unitate.
Prin intermediul Raportului de activitate al SNV redactat de Presedinte.
Art. 14
14.1. Organele de conducere ale sindicatului Nova Vita sunt :
Adunarea General?
Consiliul Director,
Presedintele.
14.2. Organizarea Sindicatului Nova Vita pe servicii, departamente si comisii.
Sindicatul va avea in componenta sa urmatoarele servicii, departamente si comisii:
Serviciul de Management si Coordonare
Serviciul de Secretariat
Servicul Economico – Financiar
Serviciul Juridic
Departamentul de informare si comunicare membri, promovare si imagine.
Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Munca.
Comisia de organizare si supraveghere a alegerilor.
Comisia economica.
Comisia Juridica .

Rolul, atributiile, componenta si nr. de membri, modul de intrunire si periodicitatea, modalitatea de alegere sau numire a membrilor din comisii, perioada de functionare, modalitatea si cazurile de revocare a membrilor precum si celelalte aspecte care privesc functionarea lor vor stabilite prin hotarare de Consilul Director conform art. 16.11 din statut.

14.3. Descrierea activitatii serviciilor sindicale.
14.3.1. Serviciul de Management si Coordonare este condus de presedintele sindicatului si are ca principala atributie coordonarea tuturor activitatilor si serviciilor desfasurate in cadrul sindicatului, prin stabilirea de termene de executie clare si modalitati de punere in aplicare eficiente care sa conduca la eficientizarea activitatii sindicatului in folosul membrilor sai. Celelalte atributii ale presedintelui sunt prezentate la art. 18 din statut si se completeaza cu atribu?iile prev?zute in contractul de management ncheiat cu sindicatul.

14.3.2. Serviciul de Secretariat -SECRETARUL GENERAL- are urmatoarele atributii:
- ntocmeste si distribuie corespondenta.
- nregistreaza cererile membrilor in registru de intrari.
- Receptioneaza si transmite documentele oficiale : faxuri, emailuri, plicuri diverse etc.
- Redacteaza si multiplica documentele legate de membrii de sindicat, si le pregateste pentru sedinte.
- Intocmeste procesele verbale ale Consiliului Director si Adunarii Generale.
- Planifica audierile si intrevederile presedintelui cu membrii sau reprezentantii altor institutii.
- Tine permanent legatura cu reprezentantii sindicali din teritoriu.
- Participa la intrunirile oficiale ale S.N.V. la nivel de Federatie, Confederatie, Consiliu Judetan si Prefectura.
- Raspunde la telefonul fix al sindicatului si da relatii membrilor care le solicit?.
- Comunica presedintelui informatii despre persoanele care l-au contactat telefonic sau la birou, solicitarile formulate de membri, documentele primite si inregistrate.
- Indeplineste lucrari de secretariat specifice postului si contractului de prestari – servicii.
- La cerere persoana responsabila de serviciul de secretariat poate prelua atributiile departamentului de informare si comunicare a membrilor de sindicat, promovare si imagine.

14.3.3. Serviciul financiar-contabil
14.3.3.1.Serviicul financiar- contabil va fi alcatuit dintr-un economist si un cenzor sau o comisie de cenzori dupa caz. Rolul si atributiile serviciului sunt cele prevazute la art. 12 si se completeaza cu atributiile prevazute in contractele civile de prestari servicii incheiate intre parti.
14.3.3.2. Componenta serviciului :
JIANU OANA STEFANIA Economist colaboreaza cu sindicatul in baza contractului civil de prestari-servicii nr. 26 din 07.06.2007.
Luca Gheorghe Economist cu gradul de Expert Contabil colaboreaza in calitate de cenzor cu sindicatul in baza unui contract civil de prestari-servicii de expertiza contabil?.
Componenta serviciului financiar va putea suferi modificari in functie de extinderea sau restrangerea activitatii sindicatului, renuntarea la colaborare de oricare dintre parti, modificari ce vor fi mentionate prin acte aditionale la contractele incheiate fara a mai fi nevoie sa se modifice art 14.3.3.2 prin act aditonal la statut in Adunarea Generala.
Speciali?tii necesari pentru a completa activitatea serviciului vor putea fi selectati de catre conducerea sindicatului conform prevederilor contractului de management.
14.3.4. Serviciul Juridic.
Serviciul juriidic va fi coordonat de un consilier juridic si/ sau avocat dupa caz. Consilierul juridic sau avocatul vor colabora cu sindicatul in baza unui contract civil de prestari- servicii, conform art. 942-947 din Codul Civil, a art. 34 din legea sindicatelor, ?i a legii desf??ur?rii profesiei de avocat. Atributiile consilierului juridic sau avocatului vor fi mentionate n contractul ce va fi ncheiat ntre parti.

14.3.5. Departamentul de informare ?i comunicare membri, promovare ?i imagine va avea ca principale atributii:
- mentinerea contactului permanent cu membrii de sindicat prin informarea lor permanenta in timp real asupra deciziilor luate de conducerea sindicatului si a activitatilor sale curente.
- actualizarea informatiilor de pe blogul si site-ul sindicatului,
- studierea articolelor din presa si mass-media in general care fac referire la activitatea sindicatului sau a angajatorului si a Consiliului Judetean si aduce la cunostinta conducerii si membrilor noutatile aparute.
- alte atributii la solicitarea conducerii precum si cele care vor fi mentionate in contractul de colaborare la capitolul obligatiile prestatorului.
Atributiile departamentului de informare si comunicare cu membrii vor putea fi preluate, daca este necesar, de serviciul de secretariat.

CONDUCEREA SINDICATULUI

Activitatea Sindicatului Nova Vita este coordonat? de Pre?edinte, care are urm?toarele atribu?ii:
1. Reprezint? membrii S.N.V. n raporturile cu angajatorul, cu persoanele fizice sau juridice din ?ar? sau str?in?tate n virtutea mandatului care i este ncredin?at ?i a atribu?iilor sale.
2. Organizeaz? ?i conduce activitatea S.N.V. n vederea ndeplinirii obiectivelor sindicale ?i asigur?rii func?ionalit??ii institu?iei.
3. Convoac? ?i prezideaz? ?edin?ele Consiliului Director si ale Adun?rii Generale, preg?te?te ordinea de zi a ?edin?elor, contribuie la ntocmirea documentelor ?i a lucr?rilor care urmeaz? a fi prezentate.
4. Asigur? conducerea curent? a S.N.V., ncheie acte juridice n numele membrilor, stabile?te cuantumul contribu?iilor ?i al ajutoarelor financiare sindicale pentru membrii s?i.
5. Aprob? cererile de adeziune si de retragere din sindicat , si celelalte cereri ale membrilor (pentru bilete de odihna, ajutoare financiare etc) si are drept de veto asupra deciziilor inclusiv cele de admitere sau excludere a membrilor.
6. Aprob? cheltuielile S.N.V fiind ordonator principal de credite.
7. Intocme?te bugetul de venituri si cheltuieli .
8. Intocme?te anual un raport de activitate care este prezentat membrilor de sindicat.
9. Particip? la ?edintele angajatorului unde se iau decizii care privesc salariatii, indiferent de natura lor (de sanc?ionare, mustrare, promovare, salarizare, premiere, timp de lucru ?i de odihn? etc) sau deleg? o persoan? n acest sens, n conformitate cu art. 30 din legea. nr. 54/ 2003.
10. Pre?edintele poate lua hot?rri f?r? consultarea Consiliului Director sau a Adun?rii Generale dac? hot?rrea este conform? cu interesele sindicatului.
11. n vederea bunei organiz?ri a sindicatului Pre?edintele va beneficia de 5 zile libere pl?tite n fiecare lun? conform art. 35 din legea nr. 54 din 24 ian. 2003.
12. Pre?edintele de sindicat are dreptul la o indemnizatie de conducere stabilit? prin contract.
13. Alte atributii specifice postului de conducere mentionate in contractul de management al sindicatului cu anexele sale si legislatia in vigoare privind organizarea sindicatelor si a institutiilor de profil.
Art. 19. VICEPRESEDINTELE
Num?rul de vicepre?edin?i al SNV va fi raportat la num?rul de membri, dup? raportul 1 la 500 adic?, 1 post de vicepre?edinte la 500 de membri de sindicat plus 1 post de vice pentru organizatia de femei.
Fiecare vicepe?edinte se va ocupa de un anumit segment de membri sau activitate : 1 vice pentru centrele de asisten?? social?, 1 vice pentru membrii din prim?rii, 1 vice pentru asisten?ii maternali, 1 vice pentru asisten?ii personali, 1 vice pentru organiza?ia de femei.
Atribu?iile vicepre?edintelui vor fi consemnate ntr-un angajament managerial pe care-l va semna ?i respecta.
Art. 19.1.ATRIBUTII GENERALE:
Coordoneaza activitatea sindicala la centrul, unitatea, sau ramura la care a fost ales.
Pune in practica hot?rrile luate de Adunarea General?, Consiliul Director ?i Presedinte in cadrul centrului sau ramurii sindicale pe care o coordoneaza.
Unul dintre vicepe?edin?i l va nlocui pe pre?edinte prin numire direct? cu delega?ie, cnd acesta nu-?i poate ndeplini atribu?iile.
Art.19.2. REPREZENTANTII SINDICALI
Reprezentantii sindicali sunt membri de sindicat care au calitatea de persoane de contact si vor reprezenta interesele membrilor din localitatea de domiciliu in cazul asistentilor maternali si personali sau pe cele ale membrilor din unitate in cazul celorlalte situatii. Ei vor putea fi alesi in mod democratic de colegii lor, sau vor fi numiti de presedintele sindicatului in cazul in care conducerea solicita membrilor sa-si aleaga un reprezentant intr-un anumit termen de timp, iar acestia din urma nu reusesc sa indeplineasca acest lucru.
La alegerea reprezentantului sindical trebuie sa fie prezent presedintele sindicatului sau alta persoana din conducere cu delegatie, care sa mentioneze dezbaterile din sedinta si numele persoanei alese in registrul de procese verbale al Adunarii Generale.
Intrunirile intre membrii de sindicat care se desfa?oar? in afara prevederilor mentionate mai sus nu sunt eligibile si sunt nule de drept, neputand fi luate in considerare ca acte juridice ale S.N.V. f?r? aprobarea pre?edintelui.

Art.19.3. ATRIBUTIILE REPREZENTANTILOR SINDICALI :
- Participa la sedintele de sindicat atunci cand este convocat.
- Comunica membrilor din unitatea sau localitatea unde a fost ales sau desemnat mesajele si hotararile conducerii executive a sindicatului.
- Ajuta la punerea in aplicare a hotararilor conducerii.
- Anunta conducerea sindicatului cand unul dintre membri are probleme in desfasurarea normala a raporturilor de munca, sau incalca statutul aducand prejudicii de imagine sindicatului
- Anunta conducerea sindicatului ori de cate ori se constat? inc?lc?ri ale prevederilor contractului colectiv sau individual de munca, regulamentului intern sau a securitatii angajatilor la locul de munca.
- Convoac? membrii pentru a participa la sedinte, adunari publice, pichetari, greve etc.
- Particip? la alegerea membrilor Consiliului Director al sindicatului.
- Indeplineste alte sarcini la solicitarea conducerii S.N.V. ?i a pe?edintelui.
Art.19.4. Atributiile de la punctul 19.2.1. sunt valabile si pentru vicepresedinti.

ACTIUNILE CIVILE IN INSTAN??

Art. 20.3.1. Reprezentarea
In fata instantelor de judecata sindicatul poate fi reprezentat de catre Presedinte sau o persoana desemnata de catre Presedinte din cadrul serviciului juridic : consilier juridic sau Avocat.
Actiunile in instanta initiate de sindicat se vor adresa exclusiv membrilor de sindicat conform art. 28 din legea 54/2003.
Art. 20.3.2. Obtinerea de drepturi banesti retroactive si de despagubiri financiare in numele membrilor.
Membrii care solicita obtinerea de drepturi banesti in instantele civile de litigii de munca, sau despagubiri financiare pentru perioada in care nu erau membri de sindicat Nova Vita trebuie sa indeplineasca urmatoarele formalit?ti:
a). sa depuna la sediul sindicatului o declaratie prin care solicita conducerii sindicatului sa actioneze in instanta pentru obtinerea acestor drepturi retroactive, si imputernicesc persoana desemnata in acest sens sa efectueze dememrsuri in numele lor.
b). achita o taxa de reprezentare juridica in cuantum de 55 lei si un comision de 3% din suma ce o va primi ca despagubire, sau alte drepturi banesti de la instanta, sindicatului.
c) sustine cu toate capacitatile sale demersurile initiate de sindicat in numele sau.
Din sumele incasate sindicatul va finanta costurile demersurilor juridice si cele de reprezentare si va putea premia persoana imputernicita si pe cei care au contribuit activ la succesul demersurilor in instanta conform art. 11.9. din statut.

REPREZENTAREA SINDICATULUI NOVA VITA

Art. 20 S.N.V. este reprezentat fa?? de ter?i de c?tre Pre?edinte, iar n lipsa acestuia de c?tre secretarul general sau un alt membru al Consiliului Director, desemnat de c?tre Presedinte.
?tampila este p?strat? de Pre?edinte sau de persoana desemnat? de presedinte n cazul nlocuirii.
Documentele oficiale sunt semnate de c?tre Pre?edinte sau de persoana mputernicit? de acesta. Reprezentarea la nivel de ramura sau confederatie se face conform legii 54/2003 si a legii 130/1996. Contractul pre?edintelui de management sindical va fi semnat de unul din vicepre?edin?i sau de secretarul sindicatului.

Art. 20.1.Reprezentarea membrilor de sindicat in comisiile angajatorului
S.N.V. isi va desemna reprezentanti in urmatoarele comisii:
- Comisia de disciplina,
- Comisia de sanatate si securitate in munca,
- Comisia de evaluare a performantelor profesionale de la nivelul fieacarei unitati/centru,
- Comisia de acordare a premiilor lunare sau trimestriale.
- Comisia de angajare in munca.
- Colegiul Director.
- Alte comisii care functioneaza la nivelul angajatorului potrivit legii.
Repartizarea salariatilor membri de sindicat pentru reprezentarea in comisiile de mai sus se va face prin hotarare a Consiliului Director sau a pre?edintelui.
Numarul de membri aferenti fiecarei comisii va fi stabilit de comun acord cu angajatorul, in functie de numarul de membri de sindicat ai SNV la data stabilirii comisiilor.

Art. 20.2. Colaborarea cu structurile administrative si politice.
In ceea ce priveste colaborarea S.N.V. cu structuri administrative ale statului si partide politice in vederea rezolvarii unor probleme sociale si economice ale membrilor sai, aceasta este posIbila numai in masura in care nu afecteaza in sensul constrangerii si limitarii, libertatea sindicala, dialogul social si scopul pentru care s-a constituit S.N.V.
Cu alte cuvinte sindicatul poate colabora cu orice structura administrativa sau politico-administrativa daca aceasta colaborare este in interesul membrilor sai, dialogul ?i colaborarea nu limiteaza activitatea sindicala, iar detaliile colaborarii sunt mentionate intr-un protocol de colaborare.
Incheierea unor astfel de acorduri sau protocoale nu poate impune sau conditiona in nici un caz membrilor de sindicat apartenenta la o anume doctrina politica !
Membrii din coducerea S.N.V. care intentioneaza sa candideze pentru un mandat in administratia publica locala sau centrala trebuie sa se autosuspende pe toata perioada derularii campaniei electorale si a alegerilor din functia detinuta la sindicat, conform pevederilor regulamentului privind revocarea, suspendarea sau demisia parte a acestui statut.

NEGOCIEREA CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNC?

Negocierea contractelor colective este obligatorie atunci cand este expres solicitata de catre una din cele doua parti, sindicatul sau angajatorul, in termen de 30 de zile de la data aprobarii bugetului institutiei.
In vederea indeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute de legea 130/1996, pentru a putea participa la negocierile colective sindicatul va face dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate si va aduce la cunostinta angajatorului componenta membrilor din comisia de negociere.
Negocierea clauzelor din acordurile si contractele colective are ca principiu de baza egalitatea juridica dintre parti. Acordurile colective si contractele colective de munca nu vor putea contine prevederi si clauze contrare, sau drepturi si obligatii care sunt sub prevederile minime stabilite prin acte normative.
Contractele colective de munca se vor incheia pe o perioada determinata, corespunzatoare exercitului bugetar, de regula dupa aprobarea bugetului institutiei publice.
Clauzele contractelor colective nu vor putea ingradi sau limita drepturile si obligatiile prevazute expres de lege.
Clauzele contractului colectiv vor putea fi modificate numai prin acordul partilor pe parcursul executarii acestuia.
Clauzele cuprinse in contractele colective de munca negociate cu incalcarea prevederilor legale sunt lovite de nulitate absoluta .
Contractele colective incheiate la nivel de unitate nu vor putea detine clauze inferioare ca drepturi contractelor colective incheiate la nivel superior, de ramura, grup de unitati sau national.
Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Munca va avea in vedere ca in contract sa fie prevazute drepturi egale pentru toti salariatii indiferent de locul muncii, felul muncii etc, fara privilegii si discriminari.
Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Munca va avea in componenta sa un avocat specializat in dreptul muncii , un reprezentant al Federatiei sau Confederatiei unde este afiliat sindicatul, Presedintele sindicatului Reprezentativ, un economist.
Clauzele din Contractele colective incheiate la nivel de unitate produc efecte pentru toti salariatii din unitate.

CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR. ALTE PREVEDERI FINALE.

Deoarece activitatea sindicala presupune desfasurarea de actiuni si demersuri colective in numele unui numar considerabil de membri, este necesara mentinerea unui raport de confidentialitate in ceea ce priveste anumite actiuni si desfasurarea unor raporturi contractuale,sau a unor contacte la diferite niveluri de dialog social, a caror divulgare in presa, mass media sau colectivitati profesionale numeroase, de multe ori instabile d.p.d.v. emotional ar putea conduce la convulsii sociale, confuzie si iritabilitate si la periclitarea desfasurarii normale a demersurilor respective.
Conducerea S.N.V. este obligata sa respecte confidentialitatea raporturilor contractuale incheiate cu partenerii sai si sa aduca la cunostinta membrilor doar informatiile care nu pericliteaza desfasurarea normala a dialogului social, negocierilor contractelor colective si a obtinerii drepturilor civile in instantele de judecata.

21.1.1.Sunt considerate confidentiale urmatoarele documente si informatii:
Informatiile legate de desfasurarea proceselor civile pana la pronuntarea definitiva si irevocabila a instantei de judecata superioare supreme pentru tipul de conflict care se judeca (sunt incluse aici inclusiv nr de dosar si numele avocatului reprezentantul legal).
Informatiile preliminare legate de negocierea contractelor coelctive pana la semnarea si inregistrarea lor la directiile de munca.
Discutiile preliminare purtate cu diferiti parteneri sociali in diverse ocazii, pana la finalizarea acestora prin semnarea unor acorduri definitive.
Informatiile mentionate in contractele de colaborare, de prestari servicii, de management sau reprezentare juridica pe care sindicatul le-a incheiat cu terte persoane fizice sau juridice.
Alte informatii cu caracter confidential nementionate aici, dar care sunt prevazute in legi sau acte normative specifice, si a caror divulgare ar putea avea consecinte negative pentru activitatea S.N.V.

21.1.2.Nu au caracter confidential urmatoarele documente si informatii:
Prevederile contractelor colective de munca,
Statutul sindicatului si regulamentele sale de organizare.
Legile actele normative care reglemnteaza activitatea sindicala.
Alte documente care reglementeaza raporturile de munca ale membrilor.
Bugetul si Bilantul contabil.
Raportul cenzorului si raportul de gestiune.
Raportul de activitate anual al presedintelui.
Hotararile instantelor de judecata definitive si irevocabile.
Orice acord sau parteneriat semnat in numele membrilor care reglementeaza drepturile si obligatiile acestora.
Alte informatii neprecizate aici, dar mentionate in legi sau acte normative speciale care fac referire la activitatea sindicatelor.
Toate aceste documente vor putea fi studiate la sediul sindicatului, fara a putea fi multiplicate.
Conducerea sindicatului poate refuza prezentarea acestor documente persoanelor care nu sunt membri, sau acelor membri care sau remarcat printr-un comportament inadecvat sau sunt cunoscuti ca fac nota discordanta fata de ceilalti membri in actiunile sinidicale, ori ncearc? scindarea organiza?iei !
SUSPENDAREA SI REVOCAREA MANDATELOR
MODIFICAREA statutului
Art. 22
Suspendarea ?i revocarea din func?ie a pre?edintelui ?i a vicepre?edin?ilor se face de c?tre Adunarea General?, cu o prezen?? la vot de minim 2/3 din totalul membrilor.
Sunt necesare 50 plus unu din num?rul voturilor pentru revocare.
Votul se va exprima cu mna ridicat? sau cu buletin de vot dup? caz.
Votul referitor la persoane se va realiza prin buletine de vot secrete. Buletinele albe sunt nule.
Revocarea trebuie s? aib? un temei solid, iar faptele acuzatoare trebuiesc dovedite.
Pentru suspendare, revocare sau demisie se vor respecta prevederile cuprinse n Regulamentul privind suspendarea, revocarea sau demisia atasat la finalul statutului.
Regulamentul va fi aprobat de Consiliul Director si Adunarea General?.

Art. 23
Modificarea statutului va fi aprobat? de Adunarea General? ?i va urm?ri eficientizarea organiz?rii activit??ii, adaptarea la legisla?ie, completarea lipsurilor.
Propunerea de modificare a statututului va fi f?cut? de c?tre Presedintele sindicatului, si va fi aprobat? de Adunarea General?, conform statutului.
Condi?iile de desf??urare, modul de dezbatere ?i deliberare sunt cele prezentate la art. 15.1 din statut.

Capitolul XIV
GREVA, PICHETAREA, PROTESTUL

Art. 24 Hot?rrea de grev? se ia n urm?toarele situa?ii:
La sedin?a Consiliului Director trebuie s? participe din membrii cu drept de vot.
Hot?rrea se adopt? numai cu cel pu?in din voturile valabil exprimate, votarea fiind secret?.
Greva se declan?eaz? dup? ndeplinirea tuturor procedurilor prev?zute de legea 168/1999.

Protestele si pichetarile vor fi organizate cu respectarea legislatiei in vigoare respecitv a art. 39 din Constitutia Romaniei, a art. 11 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, si a legii nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice. Conducerea sindicatului va solicita in scris organismelor competente autorizarea manifestarilor de protest ale membrilor sai, in cazul in care ele nu au fost solicitate de federa?ia sau confedera?ia organizatoare.
Membrii au obligatia de a fi solidari si de a participa la protestele organizate in numele si pentru drepturile lor de catre sindicat. Neparticiparea la actiunile sindicale nemotivata corespunzator, poate conduce la pierderea calitatii de membru prin excludere.

Capitolul XV
PATRIMONIUL
Art. 25
Totalitatea bunurilor mobile ?i imobile necesare bunei desf??ur?ri a activit??ii sindicale achizitionate pe parcursul desfasurarii activitatii sindicatului formeaz? patrimoniul S.N.V.
Calitatea de membru nu confer? titularului ei vreun drept asupra patrimoniului sindicatului ?i nici asupra unor bunuri ale acestuia.
Veniturile sindicatului pot proveni din urmatoarele surse :
Cotiza?ia lunara a membrilor,
Dobnzile ?i dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile,
Sponsoriz?ri, dona?ii,
Fonduri din finantari externe nerabursabile,
Resurse ob?inute de la bugetul de stat ?i/ saude la bugetele locale,
Alte venituri prev?zute de lege.

Capitolul XVI
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 26
Dizolvarea ?i lichidarea sindicatului
Sindicatul ?i poate pierde personalitatea juridic? n urm?toarele situa?ii:
De drept :
n cazul imposibilit??ii realiz?rii scopului pentru care a fost nfiin?at.
n cazul imposibilit??ii constituirii Adun?rii Generale sau a Consiliului Director.
n cazul reducerii num?rului de membri sub limita fixat? de lege.
Conform statutului.
Prin Hot?rre Judec?toreasc?:
Cnd scopul sau activitatea sindicatului NU se mai pot realiza.
Cnd Sindicatul urm?re?te alt scop dect cel pentru care s-a constituit.
Cnd sindicatul a devenit insolvabil.
Prin Hot?rrea Adun?rii Generale.
Sindicatul se poate dizolva prin hot?rrea Adun?rii Generale, luate cu votul majorit??ii calificate de 2/3 din membrii s?i. n termen de 15 zile de la dizolvare procesul-verbal n forma autentic? trebuie depus la Judec?toria IASI, pentru a fi trecut n Registrul Special.

Art. 27
Dizolvarea Sindicatului deschide calea procedurii de lichidare.
n cazul dizolv?rii de drept a sindicatului sau prin hot?rre juec?toreasc?, lichidatorii vor fi numi?i prin hot?rrea judec?toreasc? de constatare a dizolv?rii, respectiv hot?rrea judec?toreasc? de dizolvare.
n cazul dizolv?rii sindicatului prin Hot?rrea Adun?rii Generale, lichidatorii vor fi desemna?i de Adunarea General?, sub sanc?iunea lipsei de efecte juridice a hot?rrii de dizolvare.
n toate cazurile de dizolvare de mai sus, mandatul Consiliului Director nceteaz? odat? cu numirea lichidatorilor.
n cazul dizolv?rii S.N.V. bunurile ?i fondurile existente vor fi destinate unui scop caritabil, la propunerea Presedintelui SNV ?i aprobat cu majoritate de voturi de membrii Consiliului Director existen?i la data dizolv?rii.

Capitolul XVII
DISPOZITII FINALE

Art. 28 Schimbarea denumirii, sediului ?i a statutului se face numai cu aprobarea Adunarii Generale. Propunerea de modificare a statututului va fi f?cut? de c?tre Presedintele sindicatului, va fi aprobat? de Adunarea General? si va fi consemnata in procesul verbal al sedintei, care va fi semnat de membrii care au participat la Adunarea Generala.

Art. 29 Prezentul statut impreuna cu regulamentele sale intra in vigoare de la data aprobarii lui de catre Adunarea Generala, si reprezinta vointa membrilor. Daca in timp de 15 zile de la data Adunarii Generale nu se depune nici o contestatie asupra continutului sau, statutul va fi depus la Judecatorie spre inregistrare de catre presedintele sindicatului. Contestatiile depuse se dezbat in Consiliul Director, iar raspunsul se comunica in scris petentului, prin posta cu confirmare de primire, in timp de 30 de zile de la depunerea contestatiei.

Art. 30 La redactarea ?i dezbaterea prezentei forme a statutului au participat urm?torii :

TOMA GHEORGHE CATALIN avnd CNP 1760911072634 cu domiciliul in loc Lunca Cetatuii, com. Ciurea,Jud. Iasi, bloc 87, sc. A , Et. 2, ap. 8, legitimat cu C.I. seria M.X. nr. 729.390 eliberat de Politia Iasi in calitate de Presedinte.
Adunarea General? a membrilor de sindicat Nova Vita.

Art. 31. Alte prevederi suplimentare legate de organizarea si functionarea S.N.V. care nu au fost mentionate in prezentul statut din omisiune, dar se considera ulterior ca sunt necesare pentru desfasurarea normala a activitatii sindicale vor fi reglementate prin hotarari ale Consilului Director conform cu prevedrile art. 16. 7 si 16.20 din statut, hotarari care vor fi aduse la cunostinta membrilor intr-una din modalitatile prevazute la art. 13.3. din statut.

Art. 32 Regulamentele referitoare la organizarea anumitor activit??i ?i comisii, hot?rrile Adun?rii Generale, hot?rrile Consiliului Director si dispozi?iile pre?edintelui reprezint? acte juridice ale SNV asimilabile statutului ?i trebuie respectate de to?i membrii s?i.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X